İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

23° hava durumu ikonu

Avrupa Birliği ve Diğer Hibe Kaynakları Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği


KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) II 2014-2020 DÖNEMİ
Amacı, aday ülkelerin AB tam üyelik hedefi doğrultusunda; AB değerleri, standartları, politikaları ve uygulamalarına uyum sağlamak; siyasi, kurumsal, hukuki, idari, sosyal ve ekonomik reformlarını desteklemek ve aday ülkeleri üyelik sonrası kullandırılacak olan Avrupa yapısal ve yatırım fonlarının kullanımına yönelik olarak hazırlamak olan Türkiye – AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 5 bileşeni bulunmaktadır.

Bunlar,
Birliğe Üyelik için Hazırlayıcı Reformlar
Sosyoekonomik ve Bölgesel Kalkınma
İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliğidir. 

Program ile ilgili duyuru ve bilgilere aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilmektedir.

Merkezi Finans ve İhale Birimi:            
http://www.cfcu.gov.tr/tr/

Dış İşleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı
https://www.ab.gov.tr

Tarım ve Orman Bakanlığı
https://tarimorman.gov.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
https://csb.gov.tr/

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
https://www.sanayi.gov.tr/?lang=tr

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
https://ailevecalisma.gov.tr/

Adalet Bakanlığı
https://www.adalet.gov.tr/

İçişleri Bakanlığı
https://www.icisleri.gov.tr/

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
https://www.uab.gov.tr/

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
https://www.enerji.gov.tr
 
AB BİRLİK PROGRAMLARI
AB'de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları uygulanmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday ülkelere de açıktır ve bu kapsamda ülkemiz de bazı birlik programlarında yer almaktadır. Ülkemizin 2014-2020 yılları arasında yer aldığı birlik programları aşağıda belirtilmektedir;

Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı: Program kapsamında, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdam olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir. Horizon 2020 projeleri çok taraflı/ortaklı araştırma-geliştirme projeleri olup, belediyeler projelere “son uygulayıcı” (demonstrasyon) olarak katılabilmektedir. Horizon 2020 Programı ülkemizdeki irtibat noktası ise TÜBİTAK’tır.
http://www.ufuk2020.com
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
 
Erasmus+ Programı: Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Erasmus+ Programı’nı uygulamadan sorumlu kurum Türkiye Ulusal Ajansı’dır.
http://www.ua.gov.tr
 
İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)
Girişimciler, işletmeleri destekleyen kurum ve kuruluşlar ve KOBİ’ler Avrupa KOBİ’lerinin rekabetçiliğini geliştirmeyi amaçlayan COSME Programı’nın Türkiye’deki ulusal koordinatörü KOSGEB’dir.
http://cosme.kosgeb.gov.tr/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
 
İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI
Programın genel hedefi; nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesidir. Programın ülkemiz içindeki koordinasyonundan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
https://ailevecalisma.gov.tr/
 
FİSCALİS 2020Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir. Programın ülkemizdeki uygulayıcısı Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
https://www.hmb.gov.tr/
 
Sivil Koruma Mekanizması
Programın amacı; sivil koruma alanında Birlik ve üye devletler arasında insan ve doğa kaynaklı felaketlerde hazırlıklı olunması ve felaketlerin önlenmesi için işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesidir. Mekanizmaya 2014-2020 döneminde yaklaşık 368,5 milyon Avro bütçe ayrılmıştır. Sivil Koruma Mekanizmasının ülkemizde uygulanması Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir.
https://www.afad.gov.tr/
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

Customs 2020 (Gümrükler 2020)
Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir. Programın ülkemizdeki uygulayıcısı Ticaret Bakanlığı’dır.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://www.ticaret.gov.tr/


DİĞER HİBE/FON KAYNAKLARI
 
İzmir Kalkınma Ajansı
 
TÜBİTAK Destekleri
 
Dünya Bankası
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
 
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Fonu
 
Japonya Büyükelçiliği
 
Hollanda Büyükelçiliği
 
Avusturalya Büyükelçiliği
 
İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı
 
Kanada Büyükelçiliği

•İngiltere Büyükelçiliği
 
ABD Büyükelçiliği