İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

27° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
   T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 

 
 
Sayı   : 97509404-301.03-59                                                                                                                                     06/08/2020 
Konu : Meclis Toplantı Gündemi                     

DUYURU
 
              İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 10/08/2020 tarihinde, saat:18.00’de, Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur. 

                   Sayın halkımıza duyurulur. 
           

                                                                                                                                                      Mustafa ÖZUSLU
                                                                                                                                     İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
                                                             


T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-8                                               Toplantı Tarihi   : 10/08/2020 
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                                                    Toplantı Saati    : 18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
IV. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE ATANAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. maddesinin 1. fıkrasında “Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.” denilmektedir. Buna göre, Büyükşehir Belediyemiz ESHOT Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna Kerim ÖZER, Daire Başkanı kadrosuna Lütfi ÜNAL atanmıştır. Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.6293/E.100830)
V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğü kayıtlarında bulunan, 2014 model 35 HF 744 plakalı ve 35 HF 765 plakalı Mercedes Axor 2529cd marka 2 (iki) adet hidrolik vinçli, hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama araçlarının Karabağlar Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.164641) 
2. İzmir Büyükşehir Belediyesi “İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.164646)
3. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünce hazırlanan “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Yolculuk Kuralları Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (ESHOT-Otobüs İşletme Dai.Bşk. E.6292/E.100494)
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki “Kurumumuz ve Bağlı Birimlerin İnternet İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Metro Ethernet İnternet Hizmeti Alımı” ihalesinin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemeleri olarak 01/01/2021 tarihinden 30/09/2024 tarihine kadar yapılması hususunun görüşülmesi. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.165361)
5. Belediyemizin iştiraki olan BAYSAN A.Ş’nin 28/07/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 845.000.00-TL’den 9.000.000,00-TL arttırılarak 9.845.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin BAYSAN A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%96,79’una tekabül eden) 8.711.100,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Destek Hiz.Dai.Bşk.E.164640)
6. Mülkiyeti Belediyemize ait, Balçova ilçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilen oto terminal alanında bulunan ve önerge eki vaziyet planında işaretli 17 m² alanlı büfenin işletme hakkının, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge ekinde yer alan Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş’ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.166159)
7. Sayıştay Başkanlığının sorgusuyla, muhtarlara toplu ulaşım kartı kontör yüklemesi yapılmasına yönelik, Belediye Meclisimizin 16/10/2019 tarihli ve 879 sayılı Kararının yerinde görülmediği Belediyemize bildirilmiş olmakla söz konusu Meclis Kararının iptali zorunluluğu doğduğundan; anılan kararın alındığı tarihten itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte iptali ile Sayıştay Başkanlığı sorgusunun gereğinin yerine getirilmesi hususunun görüşülmesi. (Muhtarlık İşleri Dai.Bşk.E.166643)
8. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesi 2020 Mali Yılı Zabıta Müdürlüğü Ücret Tarifesinde yer alan bazı tarifelerin revize edilip yeni tarifelerin önerge ekindeki tabloda belirtildiği şekilde eklenmesine yönelik, 01/07/2020 tarihli ve 140 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.159824)
9. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesi 2020 Mali Yılı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sınıflandırma Ücreti ve Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Ücretine yeni tarifelerin eklenmesi ve revize edilmesine yönelik, 01/07/2020 tarihli ve 142 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.159820)
10. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi 2020 Mali Yılı Tarife Cetveli Fen İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 08/07/2020 tarihli ve 100 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. E.159822)
11. Karaburun Belediye Meclisinin; “Karaburun ilçe sınırları dâhilinde, Karaburun Belediyesinden izinsiz olarak hurda toplayanlara 2.000,00-TL (ikibintürklirası) ceza uygulanır.” ibaresinin eklenmesine yönelik, 02/07/2020 tarihli ve 52 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. E.164643)
12. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge ekinde yer alan listede belirtilen tertipler arasında toplam 800.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 09/07/2020 tarihli ve 48 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.164642)
13. Menderes Belediye Başkanlığının 19/03/2020 tarihli ve E.4051 sayılı yazısına konu; yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tahtalı Havzasında kalan Depolama Alanları için getirilen “7.38.9.2.3. Depolama Alanları” plan uygulama hükmü değişikliğine yönelik, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.164634)
14. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarihli ve 05.277 sayılı Kararı ile kabul edilen,05/06/2020-06/07/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin eki Plan Açıklama Raporunda sehven “Belediye Hizmet Alanı” olarak yazılan plan kararına ilişkin ifadenin “Kamu Hizmet Alanı” olarak düzeltilmesine yönelik İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.164635)  
15. Narlıdere Belediye Meclisinin 18/06/2020 tarihli ve 50 sayılı Kararı ile uygun görülen; 6413 ada, 1 ve 37 ada, 2 parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.164639)
16. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2019 tarihli ve 1154 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülen; 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı önerisinin; tescilli yapı/parsellere ilişkin kısmı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/06/2020 tarihli ve 10820 sayılı Kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup, anılan Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.164630)
17. Menemen Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen; Seyrek Mahallesi, 1728, 1730, 1725, 1708 numaralı parsellerin bulunduğu imar adası içerisindeki yolların yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.164638)
18. Menemen Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulukent Mahallesi, yürürlükteki imar planında E:1.00 Yapılaşma Koşullu Jandarma Karakolu alanında kalan 60225 ada, 1 ve 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.164631)
19. Kınık Belediye Meclisinin 10/06/2020 tarihli ve 4/23 sayılı Kararı ile uygun görülen; Türkcedit Mahallesi, 171 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51 ve 52 parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.164629)
VI. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Kooperatif ortaklarının kooperatif hukuku ile ilgili yasal mevzuat ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili Daire Başkanlığınca “Kooperatif Hukuku Eğitimi Projesi” oluşturulması ve bu projenin ilgili Daire Başkanlığınca yürütülmesine yönelik Yazılı Önergenin “İlgili Daire Başkanlığınca değerlendirilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Kooperatifler Komisyonu Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar GÜLTEKİN, Gamze Gül ÇAMUR.E.92527) 
2. Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı müzik lokanta, cafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile cafe, internet salonu/cafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa, spor merkezleri, oyun kantinleri, berber, kuaför, güzellik merkezleri/salonu vb. işletmelerin çevre temizlik vergileri, işgaliye harçları, eğlence vergileri ve evsel katı atık toplama bedellerinin Nisan ve Mayıs ayı vergilerinin alınmamasına yönelik Yazılı Önergenin; “İadesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN.E.92485) 
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.112446)
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Teşkilat Şemasındaki tanımı ve iş yürütümü değiştiğinden dolayı revize edilerek yeniden hazırlanan “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik”in “Sosyal Medya Biriminin Basın Yayın Şube Müdürlüğü alt biriminde yapılandırılması” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Basın Yay. ve Halk.İliş.Dai.Bşk.E.120749)
5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca revize edilerek yeniden hazırlanan,  “Ulaşım Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Ulaşım Komisyonları Raporu.  (Ulaşım Dai.Bşk.E.140968)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk. E.143618)
7. Beydağ Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 15 sayılı Kararına konu; Atatürk Mahallesinde bulunan ve önerge ekinde yer alan krokide gösterilen isimsiz yola “Ceylan Sokak” isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.143599)
8. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 20/02/2020 tarihli ve 1500 sayılı yazısına konu; Sütçüler Mahallesinde bulunan ve önerge ekinde yer alan krokide gösterilen isimsiz yola “Yaman Sokak” isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.143598)
9. Çağlar Tuğrul ÜNVER’in Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 11/03/2020 tarihli ve 98809 sayı ile kayıtlı elektronik posta başvurusuna konu; Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde bulunan mevcut 288/6 no’lu Sokağa “Terazi” isminin verilmesi talebinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 05.1014 sayılı Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.143597)
10. Menemen ilçesi, Bağcılar Mahallesinin kuzeydoğusunda yer alan Kartal Kayalıklarında bulunan kaya parçasının dik bir zeminde ve desteksiz durumda olduğu ve bölge insanı için tehlike arz ettiğinden bahisle, söz konusu kayalıklarda yaşanabilecek olası can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda kurumların üzerine düşen vazifeleri yerine getirmesi İzmir Valiliğince belirtilmiş olup; bu doğrultuda 532 parselde bulunan Mera vasıflı taşınmaz üzerinde “Kamu Yatırımı” kapsamında yapılması planlanan hendek çalışmaların yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Fen İşl. Dai. Bşk.E.112435)
11. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1013 sayılı Kararı ile kabul edilen; "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Sahil Şeridi, Yol, Meydan ve Yeşil Alan Yetki ve Görev Uygulama Yönetmeliği" ve eki "İzmir Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Kalan Yollar ve Meydanlar Listesi"nde yer alan Dikili ilçesi, Uğur Mumcu Caddesi (Çetin Emeç Caddesi ile Kabakum Köprüsü arasında kalan kısmı) ifadesinden Çetin Emeç Caddesi ile Kabakum Köprüsü arasında kalan kısmının çıkarılarak yolun tamamının alınması; 1- Dikili ilçesi, 12-15-20 metre genişliğindeki Salihler Altı Caddesinin listeye eklenmesi; 2- Karşıyaka ilçesi, Cemal Gürsel Caddesinin Hasan Ali Yücel Bulvarı ile Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak arasında kalan kısmının Karşıyaka Belediyesince yayalaştırma çalışması kapsamında kentsel tasarım ölçeğinde proje çalışmalarına başlanması için İlçe Belediyesine devredilmesi; 3- Urla ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesinin isim değişikliğinden dolayı Neyzen Tevfik Caddesi olarak düzeltilmesi; 4- Tire ilçesi, Gökçen Efe Meydanının resmi adı olan Adliye Meydanı olarak düzeltilmesi, sehven yazılan Tire ilçesi, Metin Sokağın listeden çıkarılması; 5- Tire ilçesi, Yıldız Meydanının sınırlarının Gümüşpala Caddesi ile İsmail Taşlı Sokak arasında kalan üçgen alan olarak belirtilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.81264)
12. Belediyemizce 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde, 6 Eylül 2020 tarihinde, saat 8:00’de “9 Eylül Uluslararası 8. İzmir Yarı Maratonu” 21 km 97 m’lik Uluslararası AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) sertifikalı parkurda gerçekleştirilecek olup; söz konusu Maratonda dereceye giren sporculara önerge eki çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin TL veya Türk Lirasının yabancı sporcular için döviz cinsine (Euro, Dolar) çevrilerek verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) Bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.150113)
13. Kültürpark Şube Müdürlüğünce Koronavirüs (Covid-19) dönemi kapsamında tiyatro topluluklarını desteklemek amacı ile İzmir Sanat ve İsmet İnönü Sanat Merkezinin tiyatro tahsis ücretlerinde 2020 yılı sonuna kadar %50 azaltıma gidilmesi ve Açıkhava Tiyatrosunun A3-A4-A5 bilet ücretlerinin önerge ekinde sunulan tabloya göre revize edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.118171)
14. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Belediye Başkanlığımızca Kazı Ruhsatı verilen her alt yapı çalışması için geçiş hakkı ve ayrıca kiralama ile ilgili iş ve işlemlerin Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğünce yürütülmesi ve geçiş hakkı ücretlerinin Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğünce tahsil edilerek, her yılsonunda toplanan bedellerin ilçe belediyelerine ait olanların ilçe belediyelerine aktarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Fen İşleri Dai. Bşk. E.120746) 
15. Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet Çekici - 1 adet Treyler (Gezici Mutfak Aracı) ve 1 adet 2+1 panelvan (İkram Dağıtım Aracı) araçlarının alınması ve söz konusu araçların T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Makine İkm.Bkm. ve Onr.Dai.Bşk.E.75997)
16. Yenileme alanı içerisindeki Eşrefpaşa Caddesi doğusu ile Kadifekale ve Fevzipaşa Bulvarı arasında kalan alanda “Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı 2. Etap Aydınlatma Master Planı ve Elektrik Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi” kapsamında, hazırlanacak projenin zemin altı temel ve kablolama kazı detayları barındırması sebebiyle, öngörülen tip kesit ve detaylara dair önerge ekinde sunulan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı doğrultusunda, “Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı 2. Etap Aydınlatma Master Planı ve Elektrik Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi” hizmet alımının, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.132628)
17. Belediyemiz yatırımı olan “İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplanması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması İşi” kapsamında İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından işletilen ve “1848 Sokakta Yol ve Tretuvar Düzenleme Çalışmaları İşi”nde yol kotunda kalan mobese direği, teçhizatın deplasmanları bakım ve onarımları İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından yapılmış olup, yapılan deplasman bedelinin ödenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Fen İşl. Dai. Bşk.E.132626)
18. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından ilan edilen 2020 Yılı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı başlıklı Mali Destek Programı kapsamında; GRAND PLAZA A.Ş tarafından başvurusu yapılmak üzere “Halkın Bakkalı Sanal Market” başlıklı projede Belediyemizin iştirakçi olarak yer alması ve projenin mali destek almaya hak kazanması halinde ilgili birimlerce projeye destek verilmesinin “Konusuz kaldığından karar verilmesine gerek olmadığı ve ilgili birimine iadesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.95073)
19. Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 2427 ada, 44 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, Zübeyde Hanım Mahallesi Başpehlivan Karaali Caddesi No:381 Karşıyaka/İZMİR adresindeki zeminüstü yapılardan B bloğun sosyal tesis olarak işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda, İZELMAN A.Ş.’ye devri hususunun “İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 2427 ada, 44 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, Zübeyde Hanım Mahallesi Başpehlivan Karaali Caddesi No:381 Karşıyaka/İZMİR adresindeki zeminüstü yapılardan B bloğun Sosyal Tesis olarak ilk yıl 400.000,00-TL/Yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına işletme hakkının İZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş’ye devredilmesi” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe –  Hukuk – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai. Bşk.E.148565)
20. Belediyemizin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek, dünya kentleriyle sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda iş birliğini geliştirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatına (UCLG) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına (UCLG-MEWA) üye olunmasına yönelik, Belediye Meclisimizin 16/05/2019 tarihli ve 402 sayılı Meclis Kararının yenilenmesi ve üyelik aidatının İller Bankası A.Ş üzerinden ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonları Raporu. (Dış İlş. ve Tur.Dai.Bşk.E.143613)
21. Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik, yaratıcı atılımlarla önderlik etmesini sağlamak, yeni eserlerin üretilmesini sistematize hale getirmek, yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak, tiyatro sanatını yaşatmak ve değer katmak amacıyla kurulacak olan İzmir Şehir Tiyatroları Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.150117)
22. COVID-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında; sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, 31/08/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu.  (ESHOT-Strateji Glş.Dai.Bşk.E.5752/E.91194)
23. Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş’nin 26/03/2020 tarihli, 4392 sayılı ve 22/04/2020 tarihli ve 5174 sayılı yazılarına konu; ESHOT Genel Müdürlüğü ile Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş arasında 03/04/2017 tarihinde imzalanan 2017/1 ihale kayıt no’lu “İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi İşi” ile ilgili olarak Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş’nin Nisan 2020 dönemine ait 19 günlük 661.206,16-TL kira bedelinin ertelenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.3907/E.60429)
24. Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş’nin 25/03/2020 tarihli ve 05/84 sayılı yazısına konu; ESHOT Genel Müdürlüğü ile Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş arasında 19/02/2020 tarihinde imzalanan 2020/1 ihale kayıt no’lu “İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi Dijital Bilgi Platformu Kurulumu, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve Aktarma Merkezleri Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulumu ve Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi İşi” ile ilgili olarak kira bedelinin ertelenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.3909/E.60427)
25. Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş’nin 06/05/2020 tarihli, 0872 sayılı ve 09/06/2020 tarihli,  1061 sayılı yazılarına konu; ESHOT Genel Müdürlüğü ile Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. arasında 19/02/2020 tarihinde imzalanan 2020/1 ihale kayıt no’lu “İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi Dijital Bilgi Platformu Kurulumu, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve Aktarma Merkezleri Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulumu ve Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi İşi” ile ilgili olarak kira bedelinin ertelenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk E.5230/E.81770)
26. Belediye Meclisinin 16/08/2019 tarihli ve 695 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi kapsamında, Manda Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması ve Kırsal Alanlardaki Üreticilerin Desteklenmesi Projesinde revizyona gidilmesine ihtiyaç duyulduğundan, yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Projenin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.140965)
27. Belediye Meclisimizin 08/07/2019 tarihli ve 553 sayılı Kararı ile kabul edilen; “Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi Kapsamında Hayvancılığı Destekleme ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi”nin 5. maddesinde revizyona gidilmesine ihtiyaç duyulduğundan, bu kapsamda yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Proje”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144091)
28. Bergama S.S Örenli Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, “İzmir İlinde Üreticilerin Ürünlerine Katmadeğer Kazandırmak Amacıyla Üretici Örgütleriyle İşleme, Boylama, Paketleme, Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması Projesi” kapsamında Bergama ilçesinde kooperatifin hâlihazırda ortaklarında bulunan uygun traktör ile çalışacak olan 1 adet 200 cm iş genişliğine sahip dal parçalama makinesi ve 1 adet 5 tonluk hayvan gübre dağıtma makinesi ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama S.S. Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144087)
29. Kınık S.S Karadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, “İzmir İlinde Üreticilerin Ürünlerine Katmadeğer Kazandırmak Amacıyla Üretici Örgütleriyle İşleme, Boylama, Paketleme, Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması Projesi” kapsamında, Kınık Karadere Mahallesindeki mevcut mandıranın revize edilerek ürün işlemenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini desteklemek ve özellikle yöresel peynir çeşitlerinin (Bergama Tulum Peyniri vb.) tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kınık S.S Karadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144090)
30. Ödemiş S.S. Yılanlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, “İzmir İlinde Üreticilerin Ürünlerine Katmadeğer Kazandırmak Amacıyla Üretici Örgütleriyle İşleme, Boylama, Paketleme, Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması Projesi” kapsamında Ödemiş ilçesinde kooperatife ait binada çalışacak olan 2 adet ceviz soyma makinesi ve 1 adet 3000 lt süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş S.S Yılanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144086)
31. Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet 2+1 Kasalı Kamyonet (Mobil İletişim Hizmet Aracı)’in Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Makine İkmal Şube Müdürlüğünün 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması ve T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Makine İkmal Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.145467)

32. İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olduğu iş yerlerinin, ulusal bayram günlerinde çalışmaları için düzenlenecek Tatil Günleri Çalışma Ruhsatına yönelik, önergede yer alan Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İklim Değişikliği ve Çev.Kor.Kont.Dai.Bşk.E.140964)
33. Karabağlar Belediye Meclisinin; kız öğrenci yurdunun ücretlerinin belirlenmesine yönelik, 03/07/2020 tarihli ve 43 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.145470)
34. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü envanterine eklenen yeni iş makinelerinin saatlik kiralama bedellerine ilişkin tarifelerine konu 03/07/2020 tarihli ve 44 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.145471)
35. Bornova Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılı Fen İşleri Müdürlüğünün ücret tarifesinde yer alan bazı tarifelerin önerge eki tabloda belirtildiği şekilde revize edilmesine yönelik, 03/03/2020 tarihli ve 78 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.79250)
36. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesindeki T-1 Cetveline 2 adet damperli kamyonun eklenmek üzere satın alınması ve önerge ekinde yer alan T-1 Cetvelinin onaylanmasına yönelik, 02/07/2020 tarihli ve 20/64 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.148553)
37. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesindeki T-1 Cetveline 1 adet motosikletin eklenmek üzere satın alınması ve önerge ekinde yer alan T-1 Cetvelinin onaylanmasına yönelik, 02/07/2020 tarihli ve 20/57 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.148552)
38. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılması ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bütçesine Metal Ürünü Alımları tertibinin açılması ve bu tertibe yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü içindeki Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 06/03/2020 tarihli ve 33 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.150111)
39. Menderes Belediye Meclisinin; Menderes Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve önerge ekinde yer alan cetvellerde gösterildiği şekilde toplam 25.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 08/07/2020 tarihli ve 83 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.148550)
40. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve önerge ekinde yer alan cetvellerde gösterildiği şekilde toplam 32.787.620,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 03/07/2020 tarihli ve 84 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.145474)
41. Urla Belediye Meclisinin; işgallerde 2020 Mali Yılı içerisinde alınacak ücretlerin belirlenmesine yönelik, 06/03/2020 tarihli ve 81 sayılı Kararın “Urla Belediye Meclisinin 07/05/2020 tarihli ve 361 sayılı Kararıyla iptal talebine istinaden Urla Belediyesine iadesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.76005)
42. Çeşme Belediye Meclisinin; Çeşme Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne toplam 1.448.948,09-TL aktarma yapılmasına yönelik, 07/07/2020 tarihli ve 72 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.148549)
43. Karaburun Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılı Tarifeler listesinin 2.2.2. Evsel Katı Atık Ücreti bölümünün 9. sırasında yer alan "İlçe, Belde Orman Köylerinde …….. 2.00-TL/Ay" şeklindeki satırının iptaline yönelik, 06/03/2020 tarihli ve 33 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.81262) 
44. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi sınırları içinde bulunan iş yerleri ve konutların Çevre Temizlik Vergilerine esas grupları ile derecelerini gösteren önerge eki listede belirtildiği şekilde uygulanması ve 2020 Mali Yılı Tarifeler listesinin 2.1.7. Çevre Temizlik Vergisi başlıklı kısmına kaydedilmesine yönelik, 06/03/2020 tarihli ve 26 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.81265)
45. Narlıdere Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda;  Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 8338 ada, 1 no’lu (6208,55 m²) taşınmazın, Belediyemiz mülkiyetinde olan 599018/1074155 (3462,29 m²) hissesinin imar planı kullanımı kapsamında, Narlıdere Belediye Başkanlığı adına 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesinin “İlgili Protokol gereği, yıllık 500-TL bedel karşılığı alınarak gerçekleşmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.79249) 
46. Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 18918 ada, 23 no’lu parselde kayıtlı 138,00 m² alanlı taşınmazdaki Belediyemize ait 1/138 (1,00 m²) hissenin diğer hissedar Ali Kemal ÖZKUM adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.112444)
47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında; komşu illerden İzmir’e ve İzmir’den komşu illere yapılacak servis taşımacılığı hususunda 2020/261 no’lu UKOME Genel Kurul Kararı kapsamında istenilen belgeler ile birlikte Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve uygunluğu tespit edilen taşımacıların UKOME Genel Kurul Kararı alınmak üzere Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğüne iletilmesine yönelik, başvuru ücretinin “20,00-TL” olacak şekilde tahsil edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu.  (Ulaşım Dai.Bşk.E.147463)
48. Belediye Meclisimizin 08/05/2017 tarihli ve 439 sayılı Meclis Kararı ile destek verilmesi kabul edilen; Karabağlar Belediyesine ait 13682 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan “Tahsin Yazıcı Mahallesi, 13682 Ada, 1 Parselde Sosyal Tesis Yapılması İşi”ne konu “Tahsin Yazıcı Mahallesi Sosyal Tesis İkmal İnşaatı Yapılması İşi”nin ihale bedeli KDV dâhil 8.531.400,00-TL olup, ihale bedelinin %60’ı olan KDV dâhil 5.118.840,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın bir önceki yardıma ilaveten önerge ekindeki Ek Protokol kapsamında değerlendirilerek Belediyemizce karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Yapı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.148570)
49. Kentimizde yaşayan engelli birey ve kadınların istihdamına katkıda bulunmak ve hareket kısıtlı engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere akülü tekerlekli sandalyelerin temin edilmesini sağlamak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak Hizmet Protokolü”nün Engelsiz İzmir - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.150112)
50. Karabağlar ilçesi, 11184 ada, 10 parselde imar adası sınırlarının imar planına uygun hale getirilmesi ve ada içi altyapı ile peyzaj imalatlarının yapılarak, 3959 Sokağın imar planında belirlenen güzergâhına alınabilmesi için imar planına göre yol gövdesinde kalan trafonun bulunduğu direğin, inşaatın tamamlanma süresinde gecikmeye neden olmaksızın deplase edilmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda söz konusu deplase işleminin yapılmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GDZ Elektrik A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk. E.80522)
51. İzmir mücavir alan sınırları dâhilindeki tüm ilçelerde gerçekleştirecek etkinlikler kapsamında İlçe Belediyeler ile iş birliği yapılabilmesine yönelik, imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.140963)
52. Ödemiş ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından, taziye yemeklerinin verilmesi, düğün ve nişan gibi ortak etkinliklerinde kullanılmak üzere çelik taşıyıcılı sundurma (alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mülkiyeti İlçe Belediyesine ait alanlara çelik taşıyıcılı sundurmaların (alaçık) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Fen İşl. Dai.Bşk.E.140970)
53. Menemen ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından, taziye yemeklerinin verilmesi, düğün ve nişan gibi ortak etkinliklerinde kullanılmak üzere çelik taşıyıcılı sundurma (alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mülkiyeti İlçe Belediyesine ait alanlara çelik taşıyıcılı sundurmaların (alaçık) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Menemen Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve  Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Fen İşl. Dai.Bşk.E.140969)
54. Tire ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından, taziye yemeklerinin verilmesi, düğün ve nişan gibi ortak etkinliklerinde kullanılmak üzere çelik taşıyıcılı sundurma (alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mülkiyeti İlçe Belediyesine ait alanlara çelik taşıyıcılı sundurmaların (alaçık) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Fen İşl. Dai.Bşk.E.140971)
55. Kınık ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından, taziye yemeklerinin verilmesi, düğün ve nişan gibi ortak etkinliklerinde kullanılmak üzere çelik taşıyıcılı sundurma (alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mülkiyeti İlçe Belediyesine ait alanlara çelik taşıyıcılı sundurmaların (alaçıkların) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kınık Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Fen İşleri Dai.Bşk.E.84626)
56. Torbalı ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından taziye yemeklerinin verilmesi, düğün ve nişan gibi ortak etkinliklerinde kullanılmak üzere çelik taşıyıcılı sundurma (alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mülkiyeti İlçe Belediyesine ait alanlara çelik taşıyıcılı sundurmaların (alaçıkların) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Torbalı Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.112439)
57. Foça Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; Foça ilçesi, Yenifoça Semtinde yaz aylarında oluşan tuvalet sıkıntısını gidermek üzere 3 (üç) adet umumi tuvaletin Büyükşehir Belediyemizce yapılmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu.  (Fen İşl. Dai. Bşk.E.145475)
58. Mülkiyeti Tire Belediyesine ait Gökçen Mahallesi, 182 ada, 6 no’lu parselde bulunan binanın kütüphane olarak kullanılmak üzere bakım ve onarımının Büyükşehir Belediyemizce yapılabilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Fen İşl. Dai. Bşk.E.95074)
59. Bergama S.S. Tırmanlar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için 140 ortağından süt toplayan kooperatifin ihtiyaç duyduğu 1 adet 6000 lt kapasiteli sabit süt soğutma tankının karşılanmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S Tırmanlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144089)
60. Konak Belediye Başkanlığı, 2. Aziziye Mahallesi 36464 ada, 12 parselde yapılacak olan KDV dâhil 13.516.900,00-TL sözleşme bedelli "Konak Belediyesi Beştepeler Pazaryeri, Çok Amaçlı Salon ve Semt Merkezi Yapılması İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda, söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %60'ı olan KDV dâhil        8.110.140,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardıma yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu.  (Yapı İşl.Dai.Bşk.E.148569)
61. Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 4541 ada, 1, 2, 3 parsellerde yapılması planlanan ve proje çalışmaları devam eden, Belediyemize ait Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonunun enerji ihtiyacının karşılanması için 1600 kVA+1600 kVA trafo tesis edilmesi gerekmekte olup; bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Tesis Sözleşmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve                Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.132629)
62. Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8547 ada, 1 parselde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Ulaşım Entegrasyon Merkezinin enerji ihtiyacının karşılanması için 1000 kVA +1000 kVA DTM tesis edilmesi gerekmekte olup; bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Tesis Sözleşmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.79247)
63. DSİ denetiminde yapımı tamamlanan Ödemiş Rahmanlar Barajı ve Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göletine ilişkin imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin kabulü ile söz konusu Protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (İZSU-İzmir Su ve Kan. İd. Gen. Müd. E.35711/E.86854)
64. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilerek,                                      23/03/2020-27/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 2283 ada, 4 parsel malikleri Davut YAVUZ, Hüseyin YILDIRIM ve Hüseyin BUDAK adına vekili Av. Ali YILMAZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147467)
65. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 23/03/2020-27/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 2163 ada, 2 parsel malikleri Fatma ŞİMŞEKLİ ve Coşkun ŞİMŞEKLİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147470)
66. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek,   21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 22703 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın maliki Erişen İnşaat Ltd. Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148561)
67. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek,   21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Balatçık Mahallesi, Karakova Mevkii, 21734 ada, 1 numaralı parselin maliki Şafak Döküm Makina Parça San. ve Tic. A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148560)
68. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Balatçık Mahallesi, 22564 ada, 1 numaralı parselin maliki Yılmaz Kardeşler Kereste Rabita San. ve Tic. Ltd. Şti. adına vekaleten Tülin AYDIN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148564)
69. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Büyük Çiğli Mahallesi, 1017 ada, 1 numaralı parselin maliki Hakkı ATAÇ vekili Fatma PAKER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148555)
70. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzedoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Küçük Çiğli Mahallesi, 22598 ada, 1 ve 2 parseller ile 22599 ada, 1 numaralı parselin maliki Yusuf ÇOBAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın “Söz konusu parsellerin bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven ‘Sosyal Tesis Alanı’  ve mevcut konut alanı belirlendiği anlaşılmış olup, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararları dikkate alınarak söz konusu bölgenin                  ‘Ticaret-Konut Alanı’ ve ‘Park ve Yeşil Alan’ olarak yeniden düzenlenmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148563)
71. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Büyük Çiğli Mahallesi,  41400 ada, 4 no’lu parselin maliki Alican İnş. Turizm Gıda San. Ticaret ltd. Şti. adına Alican AKDENİZ ile 41400 ada 3, 5, 6, 7, 8, 9 no’lu parsellerin malikleri Ömer Lütfü GÜRBÜZ, Semra ÇELİKÖZ, Ahmet Bircan GÜRBÜZ, Osman Nuri GÜRBÜZ, Miyase Gülseren MEMİŞ ve Abdullah GÜRBÜZ adına vekaleten Alican AKDENİZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148558)
72. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Küçük Çiğli Mahallesi, 21766 ada, 4 ve 9 numaralı parsellerin maliki Yalçınlar Akaryakıt Oto. Nak. Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148559)
73. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 23/03/2020-27/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Kararlarına yönelik olarak, önerge ekli listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147469)
74. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarihli ve 05.151 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 23/03/2020-21/04/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 3130 parselde kayıtlı taşınmazda, İzmir 5. İdare Mahkemesinin 14/06/2019 tarihli, 2018/1479 Esas, 2019/723 Karar sayılı İptal Kararı gereği düzenlenen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, parsel maliki tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131053)
75. Belediye Meclisimizin 13/03/2020 tarihli ve 05.355 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 01/06/2020-30/06/2020 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51, 52 parsellere ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine, 171 ada, 52 parsel maliki Muzaffer DEMİRCİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143593)
76. Belediye Meclisimizin 13/03/2020 tarihli ve 05.355 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 01/06/2020-30/06/2020 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51, 52 parsellere ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine, 171 ada, 14, 15, 16 ve 51 parsel maliki Ahmet AKTAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143592)
77. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilerek 23/03/2020-27/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda, askı süresi içerisinde tespit edilen maddi hatalar kapsamında, plan lejantı, plan notu ve plan raporundaki düzenlemelerin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147471)
78. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/01/2020 tarihli ve 12433 sayılı Kararı gereği yeniden hazırlanan, Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147466)
79. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile kabul edilen, Salihler ve Kabakum Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonunun 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin kısmında, söz konusu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile bütünleşmesi amacıyla hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148562)
80. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile kabul edilen, ancak onama prosedürü tamamlanmamış olan, 931 ada, 10 parsele yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 14/05/2020 tarihli ve 334 sayılı Kararı ile İzmir 2. İdare Mahkemesinin 03/06/2020 tarihli ve 439 sayılı Kararı dikkate alınarak anılan Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 05.30 sayılı Kararının iptal edilmesi ile ilgili Koruma Bölge Kuruluna bilgi verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk –  İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147468)
81. Narlıdere Belediye Meclisinin, 03/02/2020 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile uygun görülen; L18a11a paftada yer alan, “Pazarlama Alanları” ve “Parklar ve Dinlenme Alanları”nın, “Belediye Hizmet Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ve “Spor Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 21J-Ia ve 22J-IVd paftalarda yer alan, “Park”, “Pazar Alanı ve Semt Spor Alanı”nın, “Belediye Hizmet Alanı (Semt Spor Alanı)”, “Kapalı Spor Tesis Alanı” ve “Park” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147473)
82. Torbalı Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, Torbalı Mahallesi, 830 ada, 20 parselde "15 m'lik Taşıt Yolu" ve "Genel Otopark Alanı” belirlenmesi yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144081)
83. Buca Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 2020/53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi 21N-IIIb imar paftada 4070 ada, 41417 ada ve 41418 adaların ortasında kalan kamuya terkli Park Alanında 4 m x 4 m ölçülerinde 1 adet Regülatör Alanı ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144080)
84. Buca Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli ve 2020/17 sayılı Kararı ile uygun görülen; Adatepe Mahallesinde bulunan, 811 ada, 1 ve 2 parsellerin bir kısmına yönelik hazırlanan, ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76002)
85. Buca Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 2020/54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenigün Mahallesi 21N-Ic imar paftada 42751 ada, 42752 ada ve 45187 adaların ortasında kalan kamuya terkli Park Alanında 4 m x 4 m ölçülerinde 1 adet Regülatör Alanı ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve  Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144082)
86. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 10/01/2020 tarihli E.7977 sayılı yazısı doğrultusunda  Masalevi Projeleri kapsamında, Bornova ilçesi, Atatürk Mahallesinde yürürlükteki imar planında "Konut Alanı" kullanımında kalan 3566 ada, 23 parselin "Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis)" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; Masalevi Projesinin, Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 3427 ada, 1 parselde yapılmasına karar verildiğinden iptal edilerek, 3566 ada, 23 parselin, imar planı değişikliğinden önceki kullanım kararı olan "Konut Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76001)
87. Bornova Belediye Meclisinin 03/03/2020 tarihli ve 83 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, mülkiyeti Bornova Belediyesine ait eski 8770 ada, 1 parsel (yeni 22481 ada, 1 parsel) ile eski 8571 ada, 1 parselde (yeni 22481 ada, 2 parsel) yer alan, mevcut imar planında KAKS:0,60 Yapılaşma Koşullu “Sağlık Tesis Alanı”nın Yapılaşma Koşullarının, TAKS:0,60 ve KAKS:2,00 olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131034)
88. Konak Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarihli ve 31/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 8 Kat (B-8) ve Bitişik Nizam 4 Kat (B-4) Yapılaşma Koşullu “Resmi Tesis Alanı” olarak belirlenmiş olan; İsmet Kaptan Mahallesi, 1041 ada 2, 15, 16 ve 17 parsellerin Bitişik Nizam 8 Kat (B-8) Yapılaşma Koşullu Belediye Hizmet Alanı (İdari+Sosyal+Kültürel Tesis+Çok Amaçlı Salon) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.132347)
89. Karşıyaka Belediye Meclisinin 06/02/2020 tarihli ve 49 sayılı Kararı ile uygun görülen; Latife Hanım Mahallesi, 26M-1A no’lu paftada, güvenli yaya geçişini sağlamaya yönelik, Bostanlı Deresi (Ahırköy Deresi) üzerine 7 metre “Yaya Köprüsü” yapılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131049)
90.  Bayraklı Belediye Meclisinin 07/02/2020 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen caminin Yapılaşma Koşullarının yeniden düzenlenmesi ve “Kat adedi 4 katı ve taban alanı 200 m²’yi geçmeyecek şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı projesine göre ruhsatlandırılacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131057)
91. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda, Manavkuyu Mahallesi, 3816 ada, 1 parselde hâlihazırda mevcut bulunan “Cami Yeri”nin imar planına işlenmesi ve plan notu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave önerisinin “Komisyonumuzca plan ilavesinin iletildiği süreç içerisinde, parselin isabet ettiği bölgeye ilişkin Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas Belediyemize iletilen mahkeme kararları doğrultusunda planın geçerli olduğu anlaşıldığından plan ilavesinin plan değişikliği niteliğinde değerlendirilmesi kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.131058)
92. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 47 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mansuroğlu Mahallesi, 25O-IVc pafta, yürürlükteki imar planında “Cami Alanı”nda kalan, 23 ada, 276 parselde yer alan, Özkanlar Camiine ilişkin olarak “Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı projesine göre ruhsatlandırılacaktır.” şeklinde plan notu belirlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin  “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Heliport Mania Planında olması nedeniyle, ruhsat aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden minare yüksekliği ile ilgili görüş alınması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131040)
93. Çiğli Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 05.104 sayılı Kararı ile uygun görülen; Evka-5 Mahallesi 28K4c-27K1b paftalarında, mevcut imar planında Eğitim Sitesi Alanında kalan 22117 ada, 3 parsel ile Karakol Alanında kalan 22119 ada, 1 parsel arasındaki 12 metrelik yolun kaldırılarak Karakol Alanının Eğitim Sitesi Alanına dâhil edilmesi ve 22119 ada, 1 parsel ile 21931 ada, 1 parsel arasında kalan 10 metrelik yaya yolunun ise 12 metrelik taşıt yoluna dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131054)
94. Torbalı Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yazıbaşı Mahallesi, 335 ada, 3 ve 5 parseller ile 380 ada, 3 numaralı parselin bulunduğu alan içerisinde yer alan, Çetmen DM-Kipa DM Enerji Nakil Hattının, GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan yatırım dâhilinde yenilenmesi kapsamında, "Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.132617)
95. Menemen Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 126 sayılı Kararı ile uygun görülen; Seyrek Mahallesinde 145 ada, 5 parselin doğusuyla 4104 Sokak arasında, meydan kullanımında kalan kamuya terkli alanda Park Alanı ve 5.00 m x 3.00 m ebadında toplam 15.00 m²’lik Trafo Alanı belirlenmesi ile 858 ada, 6 parselin doğusuyla Stadyum Caddesi arasında bulunan meydan kullanımında kalan kamuya terkli alanda Park Alanı ve 5.00 m x 3.00 m ebadında toplam 15.00 m²’lik Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131055)
96.  Gaziemir Belediye Meclisinin 06/02/2020 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Atıfbey Mahallesi, 251 ada, 2 parselin bir kısmı ve 4 parsel ile Sakarya Mahallesi,  250 ada, 3 parseli kapsayan alanda “Askeri Alan” belirlenmesi ve ayrıca dere ıslah güzergâhları ile Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı kriterlerinin imar planına işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143608)
97. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sütçüler Mahallesi, Esenler Sokak ve Kahyalar Sokak arasında yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park” olarak belirlenen alan içerisinde, 10 m x 20 m ebatlarında “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.131042)
98. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/01/2020 tarihli ve 12433 sayılı Kararı gereği yeniden hazırlanan, Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147465)
99. Urla Belediye Meclisinin 07/02/2020 tarihli ve 42 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kalabak Mahallesi, 3005 Sokağın güneyinde imar planında “Trafo Alanı” olan kamuya terkli alanın “Yeşil Alan” olarak belirlenmesi ve “Trafo Alanı”nın sokağın doğusunda bulunan “Park Alanı”na kaydırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143602)
100. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere Mahallesi, 6732 ada, 1 parselin isabet ettiği konut adasında çekme mesafeleri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131037)
101.  Narlıdere Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 98 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere ilçesi, 156 ada, 1984 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76008)
102. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 114 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ürkmez Mahallesi, 1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon İmar Planında İbadet Alanı (Cami) olarak ayrılan, 2770, 2771, 2928 parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131044)
103. Çeşme Belediye Meclisinin 03/03/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesi, 293 ada, 141 parselde yer alan E:0.30 h:4.50 metre Yapılaşma Koşullu Ticaret Alanının kat yüksekliğinin Yençok:7.50 metre olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.131035)
104. Buca Belediye Meclisinin; 319 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 03/02/2020 tarihli ve 2020/39 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.132618)
105. Buca Belediye Meclisinin; 205/51 Sokak ve Atatürk Caddesinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 06/03/2020 tarihli ve 2020/52 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131052)
106.  Buca Belediye Meclisinin; 206/69 Sokak ve 684/12 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 03/01/2020 tarihli,  2020/18 sayılı ve 03/02/2020 tarihli, 2020/32 sayılı Kararlarının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.132620)
107. Çiğli Belediye Meclisinin; Ataşehir Mahallesi 8019/2 ve 8229 Sokak, Maltepe Mahallesi 8112 Sokak, Evka-2 Mahallesi 6863 Sokaktan cephe alan konut kullanımlı parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 05/03/2020 tarihli ve 40 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.131038)
108. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; 9217 ve 9129 Sokaklardan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 05/57 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.132621)
109.  Bergama Belediye Meclisinin; İslamsaray Mahallesi, Egemen Sokak ve Kıztürbesi Caddesinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 20/29 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.131050)
VII. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
IX. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
                                                                                   Mustafa ÖZUSLU
                                                           İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili