İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

14° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
 

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI EKİM AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-10/3                                           Toplantı Tarihi    : 16/10/2020 
 Toplantı Yeri  :  Mimar Sinan Mahallesi                                         Toplantı Saati     : 18.00
                            Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak/İZMİR
                            (İzmir Kültürpark Fuar Alanı 1 No’lu Hol)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle yeniden hazırlanan “Teşkilat Şeması”nın görüşülmesi. (Memur Personel Şb. Müd. 230111/E.140781)
2. Kastamonu/Cide Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; altyapı ve çevre düzenlemelerinde kullanılmak üzere, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı demirbaş kayıtlarında bulunan, 1999 model,              35 AVU 06 plaka no’lu, Ford Cargo marka su tankerinin, Kastamonu/Cide Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkm. Bak. ve On. Dai. Bşk.E.231788)
3. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 13/07/2020 tarihli  ve 05.383 sayılı Kararda;  gerekli iş ve işlemler İZDENİZ A.Ş tarafından yürütülmek üzere M/F EMİNÖNÜ Araba Vapuru'nun deniz turizmine kazandırılması amacıyla "Sualtı Askeri Araçlar Müzesi Projesi" kapsamında Sığacık Körfezi'nde batırılması hususunun oybirliği ile uygun görüldüğü belirtilmiş olup; İZDENİZ A.Ş'nin 12/10/2020 tarihli ve 4324 sayılı Yazısı ile talep edilen bilgiler kapsamında M/F EMİNÖNÜ Araba Vapuru'nun sicilden terkin işleminin iptal edilmesi, geminin "Duba" olarak kullanılması amacıyla gerekli tüm projelendirme, tadilat, iş ve işlemlerin İZDENİZ A.Ş. tarafından yapılması ve geminin cinsinin yapılacak tadilat ve düzenlemelerin ardından "Duba" olarak değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai. Bşk. E.229495)
4. Buca ilçesi, Yiğitler Mahallesi, 22N4A paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında;  20 metrelik taşıt yolunda kalan 723 ada, 215 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz ile kısmen B.H.Z (Belediye Hizmet Alanı) kullanım kararında, kısmen de yaya yolunda kalan 723 ada, 213 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın zemin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için Buca Belediyesi 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasına yönelik,                        Buca Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 2020/101 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231568)
5. Buca ilçesi, Güven Mahallesi, 22M3C ve 22N4D paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Kültürel Tesis Alanı (Müze Sergi Salonu)" kullanım kararında kalan, 499 ada, 49 ve 83 parseller ile 553 ada, 181 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların zemin ve zemin üstü kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarihli ve 2020/90 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231567)
6. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen "Yeşil Alan", kısmen "Yaya Yolu" ve kısmen de "Taşıt Yolu" kullanım kararlarına isabet eden, Buca ilçesi, Vali Rahmi Bey Mahallesi, 519 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının, 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 100 sayılı Kararlarının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231569)
7. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli, 05.434 Kararı ile uygun görülerek onanan ve                 28/08/2020- 28/09/2020 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Narlıdere Mahallesi,                 Şehitler-Kabristanaltı Mevkii, 21 ada, 10 parselde Akaryakıt+LPG İstasyonu yapılabilmesine yönelik parsel malikince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, anılan parselin bir kısmının ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Perihan BAŞKAYA vekili Sedat TOPALOĞLU ve 03/09/2020 tarihli ve 2003927476 sayılı CİMER başvurusu ile askı süresi içerisinde itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231556)
 8. Urla Belediye Başkanlığının 21/05/2020 tarihli ve E.11704 sayılı yazısıyla gönderilen;                         Atatürk Mahallesi, 4834 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın kullanım kararlarının "Ticaret-Turizm Alanı" ve "Park ve Yeşil Alanlar" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231566)
9. Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen "Ticaret Alanı", kısmen "Makilik ve Fundalık Alan" kullanımlarında kalan, 461 ada, 43 parselin (eski 461 ada, 5 parsel), "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231560) 
10. Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, 1823 ada, 17 parsel malikleri vekillerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231570)
11. Konak ilçesinde, Alsancak Limanının giriş kısmından başlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda İzmir Körfezi, güneyde Fevzipaşa ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan alanda; İzmir 3. İdare Mahkemesinin 09/12/2019 tarih 2019/1583 sayılı kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231576)
12. Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 834, 835, 836, 837, 838, 842, 843, 844, 845, 848, 849, 850, 851, 852 ve 3740 numaralı parsellerin yer aldığı bölgeye ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231562)
13. Menderes ilçesi, Özdere Mahallesinde S.S. Fey-San Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 1690 ada               1 parsel, 1691 ada 1 parsel, 1703 ada 1 parsel ve 1702 ada 1 parsele yönelik S.S. Fey-San Konut Yapı Kooperatifi vekilince hazırlanarak tarafımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231573)
14. İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/09/2020 tarihli ve 11359 sayılı Kararı gereği, 2863 sayılı Yasa kapsamında tadilen uygun bulunan, Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231565)
15. Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 283 ada, 54 parselin, mevcut 1/5000 ölçekli Çeşme, Ilıca, Şantiye Evleri Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında "Yeşil Alan" olan kullanım kararının,                      "Az Yoğun Konut Alanı (40 ki/ha)" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231554)
16. Menderes ilçesi, Görece Hürriyet ve Görece Ata Mahalleleri, 960 ve 962 no’lu adaların bulunduğu bölgede yapılan düzenlemelere yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Menderes Belediye Meclisinin 08/07/2020 tarihli ve 81 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231574)
17. Bornova Belediye Meclisinin, 01/10/2020 tarihli ve 246 Kararı ile uygun görülen; Bornova ilçe bütününde İmar Planlarında bina yükseklikleri Yençok=Serbest olarak belirlenen imar adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231561)
18. Karabağlar Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli ve 55/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen;                  yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında belirlenmiş olan, 2758 ada 39 parsel, 13854 ada 1 parsel, 2375 ada 2 ve 14 parseller ile 3177 ada 2 parseldeki "Yençok: Serbest" yükseklik koşulunun kaldırılarak "Yençok: 15 kat" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231555)
19. Bornova Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli ve 187 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                      Doğanlar Mahallesi, 1580 ile 1556 Sokaklar civarında yer alan, 22405 ada, 4 ve 5 parsellerin (eski 1590 ve 2426 parsellerin) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, E:0.40, Yençok:8 kat yapılaşma koşullu "Ticaret Konut Alanı" olarak belirlenmesi ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231564)
20. Bornova Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli ve 184 sayılı Kararı ile uygun görülen;                         Ergene Mahallesinde, Hasan Dede Türbesinin bulunduğu 251 ada, 1 parsel ve çevresine yönelik,               1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231553)
21. Menemen Belediye Meclisinin 03/07/2020 tarihli ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen;                        Asarlık Mahallesinde 264 ada, 7 parselin güneyinde bulunan Park Alanında, Ulukent Mahallesinde 3242 adanın batısında bulunan Park Alanında, 3172 adanın doğusunda bulunan Park Alanında, 3242 adanın doğusunda bulunan Park Alanında, 43 parselin güneyinde bulunan Park Alanında 5.00 m x 6.00 m ebatlarında 5 adet trafo alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231559)
22. Bergama Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarihli ve 20/67 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                 Zafer Mahallesi, 270 adaya ilişkin 5 metre olan ön bahçe çekme mesafesinin 3 metre olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231577)
23. Bergama Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarihli ve 20/78 sayılı Kararı ile uygun görülen;                    Kurtuluş Mahallesi, 545 ada, 15 parselde yer alan, İlköğretim Tesis Alanının kat yüksekliğinin 4 kat olacak şekilde revize edilerek İlkokul ve Ortaokul Alanı olarak düzenlendiği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231558)
24. Menderes Belediye Meclisinin 07/08/2020 tarihli ve 100 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                  Oğlananası Mahallesi, 2502 ve 2516 parsel no’lu, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "B-1, hmax: 9.50 m yapılaşma koşullu Küçük Sanayi Alanı" plan kararında yer alan taşınmazların, mülkiyet sınırları ile imar hatları arasında uyumsuzlukların giderilmesine yönelik yapılan düzenlemeye yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231575)
25. Urla Belediye Başkanlığının 27/08/2020 tarihli ve 20801 sayılı yazısı ile iletilen;                                    İçmeler Mahallesi, 2836 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 2837 ada 1, 2 ve 3 parseller, 2838 ada,            1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231571)
26. Dikili Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarihli, 121 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                            Dikili Belediyesi tarafından 01/08/2012 tarihli ve 57 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 2.30 maddesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231572)
27. Kiraz Belediye Meclisinin 07/08/2020 tarihli ve 95/6 sayılı Kararı ile uygun görülen;                               İstiklal Mahallesi, 255 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 22 numaralı parsellerin kat adetlerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231563)

III. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN İHTİSAS KOMİSYONLARINDAKİ ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediye Meclisimizin 17/07/2020 tarihli ve 05.487 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 11/08/2020-09/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karşıyaka ilçesi, Atakent Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin "Özel Eğitim Alanı" ve "Park ve Yeşil Alan" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine İbrahim Naki AVŞAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204470)
2. Belediye Meclisimizin 17/07/2020 tarihli ve 05.487 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 11/08/2020-09/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karşıyaka ilçesi, Atakent Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin "Özel Eğitim Alanı" ve "Park ve Yeşil Alan" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Mimarlar Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204472)
3. Belediye Meclisimizin 17/07/2020 tarihli ve 05.487 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 11/08/2020-09/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karşıyaka ilçesi, Atakent Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin "Özel Eğitim Alanı" ve "Park ve Yeşil Alan" olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; önerge eki listede isimleri bulunan kişiler tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204469)
4. İzmir ili sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması, hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek (hayvan refahının sağlanması), hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetinin giderilmesini sağlamak, sokak hayvanlarının sağlık, üreme, denetimi, planlı kısırlaştırılması konu başlıklarında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde koordinasyon sağlanması amacıyla Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu Çalışma Önergesine yönelik Yazılı Önerge. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Aybars YILDIRIM, Sıla İLGİ AKKAŞ, Raife KARABATAK, Bülent SÖZÜPEK, İbrahim Halil KILIÇ, Erol ÇOMAK, Fikret MISIRLI E.123219)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Metro A.Ş. temizlik işçisi 133 kardeşimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için Metro A.Ş. Yönetim Kurulunca karara bağlanması yönünde Komisyonlarımızca görüşülüp tavsiye kararı alınmasına yönelik Yazılı Önergenin; “İlgili şirketin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Şirketler – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret MISIRLI. E.123151)
2. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Fahrettin Altay Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No: 1175 Ece Apartmanı Daire:21 Karabağlar ve Bostanlı Mahallesi 2009 Sokak No:19 Daire:2 Karşıyaka adreslerinde bulunan taşınmazların Misafirhane olarak kullanılması ve misafirhaneler için önerge ekinde yer alan 2020 Yılı Ücret Tarifesine istinaden Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İdari İşler Şube Müdürlüğü gelir bütçesine gelir tarifelerinin eklenmesinin “Önerge ekindeki fiyatların alt limit belirlenerek, en az 34,00-TL üzerinden düzenlenmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İşletme ve Des.Dai.Bşk.E.200250)
3. Belediyemizin iştiraki olan İZFAŞ A.Ş’nin 10/08/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında artırılması uygun bulunan 25.000.000,00-TL sermaye yetersiz görülmüş ve 09/10/2020 tarihinde yeni bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup; son Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin İZFAŞ A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,95704'üne tekabül eden) 232.409.474,00-TL olan sermaye miktarının 99.957.040,00-TL azaltılarak 132.452.434,00-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak, 29.987.112,00-TL sermaye artırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,95704'üne tekabül eden) 29.987.112,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının, 162.439.546,00-TL’ye çıkarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.227618)
4. Aliağa ve yakın çevresinde, çevre kirlenmesinin boyutlarının belirlenmesi amacıyla, bölgenin toprak, hava ve su kirliliğinin tespiti için bilimsel bir çalışmalara yönelik yapılan araştırmalar ve ön çalışmalar sonucunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi tarafından sunulan Çalışmaya ilişkin proje teklifleri uyarınca hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol, Sözleşme ve eki Proje Teklifinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu.(İklim Değ. ve Çevr.Kor.Kont. Dai.Bşk.E.224129)
5. Bayraklı Belediyesince, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli çözümleri üretebilmek amacıyla İmar Planı Revizyonu yapılması hedeflendiğinden bahisle "01/03/2010 tarihli ve 10/46 sayılı Bayraklı Belediyesi Meclis Kararının iptali ile söz konusu alan içerisinde yapılacak revizyon çalışmaları kapsamında imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına" ilişkin alınan 01/10/2020 tarihli ve 93 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda Belediye Meclisimizin 10/05/2010 tarihli ve 01.718 sayılı Kararının iptaline ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapılarak karar alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Kentsel Dön.Dai. Bşk.E.229493)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda yeniden düzenlenen “İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Yapı Kont. Dai.Bşk.E.222194)
7. Konak ilçesi, Fettah Mahallesinde yer alan, tapunun 376 ada 10 parsel numarasında kayıtlı, Belediyemiz mülkiyetindeki, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapı için hazırlanacak enerji etkin restorasyon projesi ve mühendislik projelerine altlık olacak veri seti ve raporlama sunulması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün “Yasal dayanak Protokol madde 4, 5393 sayılı Kanunun 75/c yerine 75/a olarak düzeltilmesi’ şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüd ve Projeler Dai.Bşk.E.224128)
8. “Konak ilçesi, Kemeraltı Bölgesi Altyapı Ortak Hizmet Kanalı Uygulama Projesi” kapsamında yapılacak düzenlemeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan sekiz adet “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüd ve Projeler Dai.Bşk.E.224138)
 
9. “Konak ilçesi, Kemeraltı Bölgesi Altyapı Ortak Hizmet Kanalı Uygulama Projesi” kapsamında yapılacak düzenlemeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan altı adet “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüd ve Projeler Dai.Bşk.E.224139)
10. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Konak Kemeraltı Bölgesi Altyapı Ortak Hizmet Kanalı ve Galeri Uygulama İşine Ait Türk Telekom Altyapı Deplase ve İşletme Taslak Protokolü"nün “Ekteki Protokolün 4.1 maddesindeki keşif bedeli ihalede çıkacak ihale bedeli esas alınması şeklinde değiştirilerek”  şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.227617)
11. Konak ilçesi, Kemeraltı Bölgesi Altyapı Ortak Hizmet Kanalı Uygulama Projesi” kapsamında Havra Sokak’ta yapılacak düzenleme çalışmaları için Türk Telekom’a ait hatların kablo kanalları içine deplase işlemi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Taslak Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşl. Dai.Bşk.E.225906)
12. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve önerge eki Teknik Raporda belirtilen araç grubu içinde yer alan; Otokar Doruk tipi 2012 model, 35 DA 0350 Plakalı ve Otokar Doruk tipi 2012 model, 35 DA 0401 Plakalı otobüslerin Kemalpaşa Belediye Başkanlığına, Otokar Doruk tipi 2012 model, 35 DA 2776 Plakalı ve Otokar Doruk tipi 2012 model, 35 DA 2830 Plakalı otobüslerin Menderes Belediye Başkanlığına, Isuzu Q-Bus tipi 2008 model, 35 CLZ 15 Plakalı otobüsün Beydağ Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun; “Önergeye konu araç grupları içinde yer alan Otokar Doruk tipi 2012 model 35 DA 0350 plakalı ve Otokar Doruk tipi 2012 model 35 DA 0401 plakalı araçların Kemalpaşa Belediye Başkanlığına, Otokar Doruk tipi 2012 model 35 DA 2830 plakalı aracın Beydağ Belediye Başkanlığına, Otokar Doruk tipi 2012 model 35 DA 2776 plakalı ve Isuzu Q-Bus tipi 2008 model 35 CLZ 15 plakalı araçların Menderes Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.8908/E.139520)
13. Kemalpaşa ilçesi, Halilbeyli Mahallesinde belirlenen Bölgesel Tarım/Hayvancılık İhtisas Alanının tamamının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14. maddesi kapsamında "Kamu Yararı Kararı" alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Tarım ve Orman - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224130)
14. Urla ilçesi, Bademler Mahallesi 263 ada, 31 parsele ilişkin Bakanlık onaması öncesinde yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda, Bademler Mahallesi, 263 ada, 31 parselde "Kentsel Sosyal Altyapı Alanları, Makilik ve Fundalık Alanlar, Mera Alanları" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Tarım ve Orman – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.166896)
15. Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 181 ada, 26 numaralı parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararları ve İmar Adası Formlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38143)
16. Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi, 333 ada, 115 numaralı parselin, mevcut 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında "Günübirlik Tesis Alanı" ve "Makilik Fundalık Alan" olan kullanım kararının, "Turizm-Ticaret-Konut Alanı" ve "Park ve Yeşil Alan" olarak belirlenmesine ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Turizm ve Fuarcılık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204592)
17. Belediye Meclisimizin 17/02/2017 tarihli ve 05.204 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin; Nazım İmar Planı bazında değişiklik gerektirecek hususlar içerdiği tespit edilmiş olup, iletilen plan önerisindeki tespitler, bölgedeki bazı alanlarda alınan Mahkeme Kararlarına istinaden yapılacak düzenlemeler ile Belediyemiz mülkiyetindeki 262 ada, 49 parseldeki düzenlemeyi içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.224353)
18. Seferihisar ilçesi, 289 ada, 24 parselin kullanım kararının “Tarım Alanı” olarak belirlenmesi ile çevresine ilişkin kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200268)
19. Çeşme ilçesi, Ovacık Mahallesi 8194 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Orta Yoğunluk Konut Alanı" olarak belirlenen kullanım kararının "Mevcut Konut Alanı (Brüt Yoğunluğuna Göre) Yüksek" ve "Park" olarak değiştirilmesine ilişkin parsel maliki vekilince hazırlanarak iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204466)
20. Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi, 3533 ada, 1, 6, 7 numaralı parsellerde, söz konusu parsel malikinin talebine istinaden ilgili plan müellifince hazırlanan parsellerin "TİCK" (Ticaret-Konut Alanı) olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.190370)
21. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde, mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan (yaklaşık 2,238 m² yüzölçümlü) 40244 ada, 1 parselde yer alan ve yürürlükteki imar planında Hmax:12,80 Katlı Bölgesel Otopark olarak belirlenen alanda, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Yençok:8 Kat yapılaşma koşullu "Belediye Hizmet Alanı (Bölgesel Otopark, zemin katta Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı)" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.227152)
22. Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve Torbalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporunun değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144079)
23. Bayraklı Belediye Meclisinin 07/08/2020 tarihli ve 89 sayılı Kararı ile uygun görülen; Adalet Mahallesi, L18a04c4d, L18a04d3c paftada, 1134 ada, 13, 14, 15 ve 72 no’lu parsellerin kısmen isabet ettiği yürürlükteki imar planında Taks:0,30 Kaks:3,00 Hmax: Serbest Yapılaşma Koşullu "Resmi Tesis Alanı" olarak belirlenmiş alanın, Taks:0,30 Kaks:3,00 Yençok:15 Kat Yapılaşma Koşullu "Resmi Kurum Alanı (Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası)" ibaresinin eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, “Söz konusu plan değişikliğinde Resmi Kurum Alanı alt açılımının (Belediye Hizmet Binası, 5393 ve 5216 sayılı Kanunda belirtilen hizmet tesisleri yer alacaktır.) şeklinde düzenlenmesinin kaydıyla”  oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.224348)
24. Menderes Belediye Meclisinin 08/07/2020 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile uygun görülen;                     Görece-Cumhuriyet Mahallesi, 16m-1b paftada, kısmen “Ayrık Nizam 3 Kat Yapılaşma Koşullu Meskun Konut Alanı”nda kalan 194 ada, 4 ve 5 no’lu parseller ve çevresindeki kamuya terkli alanda kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200261)
25. Urla Belediye Başkanlığının 09/07/2020 tarihli ve E.16308 sayılı yazı ekinde Belediyemize iletilen; Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri Arası) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.150114)
26. Urla Belediyesinin 14/07/2020 tarihli, E.16752 sayılı yazı ekinde Belediyemize iletilen; İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin 14/11/2019 tarihli ve 20409 sayılı yazısı ile talep edilen, İskele Mahallesi, 4409 ada 12 parselin kuzeyinde bulunan ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan kamuya terkli yeşil alanda 4.00 m x 3.00 m ebatlarında, bir adet Regülatör Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.204991)
27. Urla Belediye Başkanlığının 27/07/2020 tarihli ve E.17798 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen; Kuşçular Mahallesi, 200 ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan 7.00 m x 3.00 m ebadında toplam 21.00 m²’lik “Trafo Alanı”  belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184813)
28. Belediye Meclisimizin 15/08/2018 tarihli ve 05.939 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan; Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, 1/1000 ölçekli Doğu Akarca Bölgesi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında, Hazineye ait 327 ada, 2 parselin bir kısmında "E:0,50 Yençok:2 Kat Yapılaşma Koşullu Belediye Hizmet Alanı" Plan Kararından kalan alanın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri Açıklamalar kısmında "Belediye Hizmet Alanı kapsamında kalan kullanımlarından uygulama imar planında belirlenecek kullanım parantez içinde belirtilir." hükmü kapsamında Yapılaşma Koşulları değiştirilmeden "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Terfi Merkezi)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.197337)
29. Kınık ilçesi, Poyracık Mahallesi, 4808 parsele isabet eden dere güzergahı ile yolların yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Önerisi ile Kınık Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli, 9/39 sayılı kararı ile uygun görülen, 4808 parsele isabet eden dere güzergâhı ile yolların yeniden düzenlenmesi ve çevresindeki imar adalarının imar hatlarının mülkiyet sınırları ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204460)
30. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Asarlık Mahallesi, 549 ada 6, 14 parsel maliki Tahir KARPUZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204505)
31. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 4133 ada 6 parsel maliki Denizli Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi adına Arif ÇINAR, Barış ÜNSEVEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204504)
32. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 1135 parsel maliki Mustafa SÖKÜKCÜ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporunda Yahşelli Mahallesi, 960 ve 1135 parselin sehven 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirtildiği anlaşılmış olup, Plan Açıklama Raporunun “4.4.2. Sit Alanları” başlıklı bölümde sit alanları tablosundaki ilgili kısmın çıkartılarak raporun düzenlenmesine oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204478)
33. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 775 ve 777 parsellerin maliki Sevgi ATASEVEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204475)
34. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 4435 ada 1 parsel malikleri Selahattin ALDIRMAZ, Yılmaz ALDIRMAZ ve 4435 ada 2 parsel maliki Hacı TEMUR adına vekaleten İmam Metin TEMUR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204474)
35. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Afete Maruz Bölge içerisinde kalan, Asarlık Mahallesi, 114 ada 1 parsel maliki Yaşaran Mermer Gıda İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adına Mustafa Kemal ÖZCAN, 109 ada 5 parsel maliki Nesibe AKTİ vekili Mustafa Kemal ÖZCAN, 116 ada 4 parsel maliki Ferit ÖZTOPRAK vekili Av. Ali Zafer KAYA, 108 ada 5 parsel maliki Ender BEYAZYILDIRIM ve tescil harici alanda yapısı bulunan Mehmet Sıddık AYHAN, Selami ÇAKAR, Cumali AKAY, Hakan AKAY tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204508)
36. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 2098 ada 8 parsel, 2099 ada 8 parsel ve 4251 ada 3 parsel malikleri Kıyasettin ÇOBAN, Alican UFRİ, Şerefettin KARTAL ve Yılmaz GÜLER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; “Mevcut caminin korunacak şekilde İbadet Alanı ile Konut Alanı kullanımlarının yer değiştirmesine yönelik askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Nazım İmar Planında “İbadet Alanı” belirlenen kullanımın, hâlihazırda yerinde cami bulunan Konut Alanı kullanımı ile yer değiştirmesi şeklinde bölgenin düzenlenmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204473)
37. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 518 parsel maliki Erdinç ŞENEL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204497)
38. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Esatpaşa Mahallesi, 5404 ada 1 parsel ve 5405 ada 1 parsel maliki Yusuf KOŞAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204570)
39. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 451 ve 927 parsel maliki Adnan ÇEVİK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204569)
40. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 1421 parsel maliki Bilal AVCI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204568)
41. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Esatpaşa Mahallesi, 5232 ada 1 parsel ve İsmet İnönü Mahallesi 5244 ada 1 parsel malikleri Nuray ALKAYA, Feray COŞKUN ve Meryem KOLAY tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204567)
42. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 1192 parsel maliki Ömer ŞAHİN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204566)
43. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 780 parsel maliki Öztüre Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204510)
44. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 644 parsel maliki Erdinç ŞENEL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204498)
45. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Asarlık Mahallesi, 370 ada 7 parsel maliki M. Ali SAĞLAM, 372 ada 5 parsel maliki Kamer KAYA, 373 ada 2 parsel maliki Apdullah KANER, 373 ada 3 parsel maliki Emre SAĞLAM, 373 ada 5 parsel Hüseyin SAĞLAM tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204499)
46. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Menemen ilçesi, Koyundere Mahallesi, 1487 parsel maliki Aysel YILDIZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; “Parselin bütünlüğünün sağlanması için parselde ayrılan kamusal kullanım alanlarının ve yol bağlantılarının düzenlenmesi talebine yönelik askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 15 m’lik yolun parselin güneyinde yer alan dereye ve parselin çevresine servis verecek şekilde ve kamusal kullanımlar bütünleşecek şekilde bölgenin yeniden düzenlenmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204500)
47. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımpaşa Mahallesi, 213 ada 13, 14, 15 ve 50 parseller, 250 ada 13, 14 parseller, 259 ada 115, 183, 185 parseller, 528 ada 5 parsel, 529 ada 11 parsel, 5494 ada 1 parsel, 5495 ada 1 parsel, 5496 ada 1 parsel, 5542 ada 1 parsel, 5543 ada 1 parsel, 5544 ada 1 parsel, Koyundere Mahallesi, 72 parsel, Kazımpaşa Mahallesi, 247 ada 2 parsel, 5119 ada 14 parsel, 5122 ada 8 parsel, 5128 ada 8, 9 parseller, 5129 ada 5, 7 parsel, 5130 ada 2, 3 parseller, 5131 ada 9 parsel, 5224 ada 11 parsel ve Ulucak Mahallesi, 60287 ada 2 parsel, 563 parsel, 60292 ada 4 parsel maliki KATAL İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adına vekaleten Av. Burçin OĞUZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204507)
48. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Asarlık Mahallesi, 547 ada 2, 3, parsel maliki Oktay ERBEN, 125 parsel maliki Kemal KAYHAN, 547 ada 4, 5 parsel ve 549 ada 4 parsel maliki Mulazim TAŞLI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204506)
49. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 150 ada 1 parsel maliki Serkan KİLİM, 150 ada 2 parsel maliki Doğan UYMAZ, 151 ada 1, 2, 3 parseller maliki Mahmut KURT tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204483)
50. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 143 ada 6 parsel maliki Mehmet FİLİZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204482)
51. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 508, 509, 510 parsellerin maliki Murat USLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; “Söz konusu parsellerin plan onama sınırı dışında kalan kısmında “Genel Otopark” ve “Park ve Yeşil Alan” kullanım kararları getirilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırlarına dâhil edilecek şekilde bölgenin düzenlenmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204509)
52. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Esatpaşa Mahallesi, 5364 ada 1 parsel ve 5366 ada 1 parsel maliki Ayşe BİLEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204480)
53. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Esatpaşa Mahallesi, 5040 ada 1 parsel maliki Hüsniye DÜLDÜL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204479)
54. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 1023 parsel malikleri Emrullah DEDE, İmdat YELER, 1028 parsel malikleri Ramazan VURAL, Melik YILMAZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204477)
55. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 865 parsel maliki Cevdet KOÇAK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204476)
56. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 285 parsel maliki Ayten SEVER, 329 parsel maliki Oğuzhan YAPAK, 737 parsel maliki Yıldırım EKİNCİ ve 1286 parsel maliki Fatih Şevket KÖSEOĞULLARI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204484)
57. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kasımpaşa Mahallesi, 213 ada 48 parsel maliki Dizayn Otomotiv Pazarlama Ve Tic. A.Ş. adına Necat KAVAK, Şeyhmus KAVAK, Mustafa KAVAK, Koyundere Mahallesi, 4430 ada 1 parsel, 2079 ada 2 parsel, 2078 ada 12 parsel, 4394 ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller 4311 ada 2 parsel, 4312 ada 11 parsel, 4134 ada 7 parseller maliki Haluk TEZCAN ve Yüksel TEZCAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buğdaycı Un Gıda Nakliye İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Haluk Tezcan Yapı Mimarlık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Haluk TEZCAN ve Koyundere Mahallesi, 4430 ada 2 ve 3 parsellerin maliki Cüneyt AKSU Mutfak Dekorasyon Mobilya Mermer Tekstil ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına Cüneyt AKSU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların; “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarının 2.9. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları maddesinin ‘İçerisinde konaklama tesisleri, lokanta, resmi tesisler, sosyal ve kültürel tesisler, halı saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri ve düğün salonu, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların, ticaret/toptan ticaret pazarlama ve depolama alanlarının yapılabileceği alanlardır. Yapılaşma koşulları ve fonksiyonlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenecektir.” şeklinde düzenlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204501)
58. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımpaşa Mahallesi, 5357 ada 2, 3, 4 parseller ve 5358 ada 1 parsel maliki Haluk TEZCAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204502)
59. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımpaşa Mahallesi, 5323 ada 1 parsel maliki Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Koyundere Mahallesi, 4158 ada 1 parsel maliki Çimbeton Hazır Beton Ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş vekaleten Kayhan KARABAYIR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204503)
60. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 4398 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 4399 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 4400 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 4401 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 4406 ada 1 parsel, 4408 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ve 4409 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsellerin maliki S.S. Taşkoop Konut Yapı Kooperatifi adına Kooperatif Başkanı Ali ÖZTÜRK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204485)
61. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 1309 parsel maliki Oktay YILDIRIM tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın “Parselin bulunduğu bölgede ayrılan sosyal teknik altyapı alanları ile konut alanlarının yeniden düzenlenmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204487)
62. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Asarlık Mahallesi, 304 ada, 24 parsel maliki Metin KOÇAK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın “Parselin bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven ibadet alanı belirlendiği anlaşılmış olup, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kararları dikkate alınarak söz konusu bölgenin ‘yüksek yoğunlukta’ (301-600ki/ha) Mevcut Konut Alanı’ ve ‘Park ve Yeşil Alan’ olarak yeniden düzenlenmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204486)
63. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Mermerli Mahallesi, 5288 ada 11 parsel maliki Şahin Kardeşler Petrol Ür. Nak. Gıda Turiz. İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti adına Vekaleten Erkan ULAŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204490)
64. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 4230 ada 6 parsel maliki İzzettin YALÇIN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204489)
65. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 248 ada 3, 9, 18, 19, 20 parsellerin maliki Yunus ATA tarafından, 243 ada 2 parsel ve 248 ada 2 parsel malikleri Harun YILMAZ, Belkıs İHTİYAR, Sinan YILMAZ, Ali YILMAZ tarafından, 247 ada 4 parsel maliki Sinan KETENCİOĞLU, 248 ada 1 parsel maliki Cangir KAYA, 260 ada 1 parsel maliki Muhammet TURAN, 247 ada 3 parsel maliki Mehmet Halit ORUÇ ve 221 ada 5 parsel maliki Cengiz TURAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204488)
66. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Ulucak Mahallesi, 3001 ada 3 parsel maliki Çınar Boya Tur.Nak.Hırdavat Demir Akaryakıt Oto Geri Dönüşüm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Sait ÇINAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204492)
67. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 4329 ada 8 parsel maliki İlsed Akaryakıt İnş. Denizcilik Taşımacılık San. ve Tic. Limited Şirketi adına İlhami ÇAKAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204491)
68. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Esatpaşa Mahallesi, 192 ada 1 parsel malikleri Nermin ÇEVİK ve Nevin KORKMAZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204493)
69. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 584 parsel maliki Ersin GÜLER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204494)
70. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 523 parsel maliki Beyhan İNTEPE tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204495)
71. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Asarlık Mahallesi, 303 ada 17 parsel maliki Nihat KÖSE tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın “Parselin bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven ibadet alanı belirlendiği anlaşılmış olup, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kararları dikkate alınarak söz konusu bölgenin ‘yüksek yoğunlukta’ (301-600ki/ha) Mevcut Konut Alanı’ ve ‘Park ve Yeşil Alan’ olarak yeniden düzenlenmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204468)
72. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 1143 parsel maliki Turan UYAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204496)
73. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, İsmet İnönü Mahallesinde önerge eki listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.204993)
74. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Asarlık Mahallesi, 299 ada 6 parsel maliki İlsed Akaryakıt İnş. Denizcilik Taşımacılık San. ve Tic. Limited Şirketi adına İlhami ÇAKAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.204992)
75. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Menemen İlçesi, Koyundere Mahallesi, 2099 ada 7 parsel malikleri Sebahattin KARASU ve Selim KARASU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; “Mevcutta bulunan caminin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı kullanımında kaldığı anlaşıldığından, Nazım İmar Planında “İbadet Alanı” belirlenen kullanımın, hâlihazırda yerinde cami bulunan Konut Alanı kullanımı ile yer değiştirmesi şeklinde bölgenin düzenlenmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204604)
76. 1/5000 ölçekli Menemen (MerkezAsarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile Plan Açıklama Raporu, Belediye Meclisimizin 14.02.2020 tarih ve 05.208 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan ve 21.07.2020 - 19.08.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 4274 ada 2 parsel maliki Fatma ERKMEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204603)
77. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, Yahşelli Mahallesi, Çınarlıdere ve Çınarlıtepe Mevkiinde ekli listede isimleri bulunan kişiler tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204602)
78. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, Koyundere ve Asarlık Mahalleleri, İncirlipınar Mevkiinde ekli listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204601)
79. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 981 parsel malikleri Levent AKKAŞ, Fevzi GÖKÖZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204600)
80. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 986 parsel maliki Mustafa YAŞA tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204599)
81. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 596, 597, 598 ve 599 parsellerin malikleri Janset DURDU ve Fehmi AKAY tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204586)
82. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Asarlık Mahallesi, 265 ada 9 ve 10 parsellerin maliki Cevdet ALTUN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204584)
83. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımpaşa Mahallesi, 259 ada 11 ve 14 parsellerin malikleri Cemile Akça, Aysun Akça, Sunay Akça SUN ve Hatice Aydan SAKBAŞ adına vekaleten AV. M.N. Okan ÖZAYDIN ve Yusuf BAŞÇI, Hasan BAŞÇI, Emre BAŞÇI, Zafer TUTAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204598)
84. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımpaşa Mahallesi, 259 ada 75 parsel maliki Ercan ÇALKAN, 259 ada 74 parsel maliki Dilek DAĞİSTAN, 259 ada 73 parsel maliki Aydın ATICI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204597)
85. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Ulucak Mahallesi, Kurttepe Mevkii 60352 ada 1 parsel maliki Sebahattin AYDIN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204596) 
86. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 980 parsel maliki Lütfiye Sevgi ÖZYEĞİN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204595)
87. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yahşelli Mahallesi, 908 parsel malikleri Semiha ŞENDUR, Ali Galip TUNA, Kemal TUNA, Celal TUNA, 1162 ve 1164 parsel malikleri Emir Ersin ONOĞUR, Mehmet Alp ONOĞUR, Bahar Gönül SELVİ, 910 parsel maliki Kamil TIKNAZ, 1193 parsel maliki Mehmet İLKİMEN ve 349 parsel maliki Erdinç ŞENEL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204594)
88. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Menemen İlçesi, Mermerli Mahallesi, 5299 ada 1 parsel maliki Hilmi KURTOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204591)
89. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Menemen İlçesi, Asarlık Mahallesi, 1017, 1019 ve 1021 parsellerin malikleri Güven GÜNEYSU, Günsen TÜRKELİ, Önder GÜNEYSU ve Mine GÜNEYSU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204587)
90. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Menemen İlçesi, Esatpaşa Mahallesi, 5500 ada 1 parselin malikleri Güven GÜNEYSU, Günsen TÜRKELİ, Önder GÜNEYSU ve Mine GÜNEYSU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204588)
91. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Menemen İlçesi, Yahşelli Mahallesi, 113 ada 1 parsel malikleri Talip ŞENGÜL ve Haydar Gökhan EREN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204589)
92. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 4112 ada 1 parsel ve Ulucak Mahallesi, 668, 669 parsellerin maliki Serdar AYVAZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204590)
93. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımpaşa Mahallesi, 5513 ada 5 parsel maliki Eyüp BAĞATARHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204585)
94. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımpaşa Mahallesi, 215 ada 15 parsel ve 219 ada 2 parsel maliki Batuhan KAYNAKÇIOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204582)
95. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Mermerli Mahallesi, 123 ada 15 ve 17 parsel malikleri Gülgün AYDİL, Yurdagül ERSANLI ve Mustafa ERSANLI adına vekaleten Av. Batuhan KAYNAKÇIOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204581)
96. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Esatpaşa Mahallesi, 191 ada 5 parsel maliki Mehmet Ali AYDIN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204583)
97. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.08.2020 tarihli ve E.59304 sayılı yazısı ile iletilen itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204580)
98. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Menemen Belediye Başkanlığının 19.08.2020 tarihli ve 10471 sayılı yazısı ile iletilen itirazın; oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına, Yahşelli Mahallesi, 1180 parsel ile 886 parselin bir bölümünde planlanan "Sağlık Tesis Alanı" kullanım kararı ile bütünleşecek şekilde güneyinde yer alan 1146 parselin de “Sağlık Tesis Alanı” kullanımına dâhil edilmesi ve Menemen Devlet Hastanesinin ihtiyacını karşılamak üzere 819, 824 ve 822 parsellerde "Park ve Yeşil Alan" ile "Genel Otopark Alanı" kullanım kararı getirilmesine yönelik talebin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında İZSU Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda söz konusu parsellerin Belediye Hizmet Alanı kullanımına ayrıldığı, 1146 parselin İZSU Genel Müdürlüğüne "Pompa İstasyonu ve İdari Bina" yapılmak üzere tahsisinin bulunduğu, ayrıca aynı içerikteki talebe yönelik İZSU Genel Müdürlüğünün 10/03/2020 tarihli ve 22257 sayılı yazısı ile olumsuz görüş bildirildiği anlaşıldığından, oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204579)
99. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Esatpaşa Mahallesi 419 ada 15 parsel maliki Hasan ATİZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204578)
100. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 60167 ada 1 parsel ve 4115 ada 1 parsel maliki Haluk TEZCAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204571)
101. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Koyundere Mahallesi, 1344 parsel maliki Haluk TEZCAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın “Parselin çevresindeki konut alanı plan kararları gözetilerek” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204572)
102. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; İZSU Genel Müdürlüğü'nün 18.08.2020 tarihli ve 41111 sayılı yazısı ile iletilen itirazın; “Yahşelli Deresi Islah Projesi doğrultusunda dere güzergahının doğal hattına kaydırılarak, 12 cm’lik taşıt yolu ile yerinin değiştirilmesi şeklinde söz konusu bölgenin yeniden düzenlenmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204573)
103. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımpaşa Mahallesi, 210 ada 3 parsel maliki Batuhan KAYNAKÇIOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204574)
104. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Camikebir Mahallesi, 14 ada 26, 27, 33, 35, 36 ve 37 parsellerin maliki Ömer Faruk TURĞUT tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204575)
105. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün 19.08.2020 tarihli ve E.4242 sayılı yazısı ile iletilen itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.204576)
106. 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Ulucak Mahallesi, 487 parsel maliki Hasan ATİZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204577)
V. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 
1. Kentimizde yaşayan engelli birey ve kadınların istihdamına katkıda bulunmak ve hareket kısıtlı engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere akülü tekerlekli sandalyelerin temin edilmesini sağlamak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak Hizmet Protokolü”nün değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Engelsiz İzmir –  Esnaf ve Meslek Odaları –  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Hukuk – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.150112)
VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
                                                                            Mustafa Tunç SOYER
                                                                İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı