İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

20° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-9/3                                           Toplantı Tarihi    : 13/09/2019 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                 Toplantı Saati     : 18.00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüşülmesi. (Strateji Glş. Dai.Bşk.E.207331)
2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Glş.Dai.Bşk.E.8314/E.132007)
III. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE ATANAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. maddesinin 1. fıkrasında “Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.” denilmektedir. ESHOT Genel Müdürü kadrosuna Erhan BEY atanmıştır. Meclisimizin bilgilenmelerini arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.8574/E.136868)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 2020-2024 Stratejik Planı ile ilgili olarak meslek odaları ile yapılan paydaş toplantısında İzmir Ticaret Odasının önerdiği değişiklik talepleri tarafımızca değerlendirilmiş olup; bu değerlendirme doğrultusunda 2.3 no’lu, 'Sağlık' başlıklı stratejik hedefin başlığının, 'Sağlık ve Spor' olarak değiştirilmesi ve İzmir ekonomisini ele alırken kent-bölge kavramına vurgu yapacak bir değerlendirmenin 3.1 no’lu hedef kartına eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Strateji Glş. Dai.Bşk.E.216035)
2. Rusya'nın Volgograd şehrinde 30 Ekim 2019 - 02 Kasım 2019 tarihleri arasında ''Volga'da Diyalog: 21. Yüzyılda Barış ve Karşılıklı Anlayış'' teması altında gerçekleştirilecek olan Halk Diplomasisi Uluslararası Forumuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa ÖZUSLU ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin görevlendirilmesi, 30 Ekim 2019 - 02 Kasım 2019 tarihleri arasında görevli izinli sayılması, yapılacak olan seyahate ait ulaşım (havayolu ile) giderlerinin ilgili firmaya ödenmesi, söz konusu seyahat ile ilgili yapılacak olan diğer giderlerin (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan harcı vb.) Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Kaleminden  karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Özel Kalem Md.E.216142)
3. Güney Kore'nin Gwangju kentinde 30 Eylül - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Dünya İnsan Hakları Kentleri Forumu"na Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tunç SOYER, Gwangju Belediye Başkanı Sayın Lee Yong-sup tarafından konuşmacı olarak davet edilmiş ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Forumun teması "Yerel Yönetimler ve İnsan Hakları: İnsan Haklarını Yeniden Tasarlamak" olarak belirlenmiş olup; bu kapsamda Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe BAŞKAYA'nın Belediyemizi temsilen 29 Eylül - 4 Ekim 2019 tarihleri arasından söz konusu Foruma katılmak üzere görevlendirilmesi, bahsi geçen tarihlerde görevli-izinli sayılması, uçakla gidiş-dönüş ulaşım masrafı, konaklama, iaşe ve diğer yasal giderlerinin Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler Şb. Müd.E.215562)
4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II)  sayılı Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.215561)
5. Kemalpaşa ilçesi kırsalında arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi çalışmalarına destek olmak, küçük üreticileri desteklemek ve arıcılığı yaygınlaştırma amacıyla, Büyükşehir Belediyemiz, Dereköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Kemalpaşa Belediyesi iş birliğinde, Dereköy Mahallesinde, İlçe Belediyesi mülkiyetinde olan 8 pafta 646 parselde bulunan binanın bakım ve onarımları yapılıp Bal İşleme ve Paketleme Tesisi kurulması ihtiyacı kapsamında Belediyemiz ile Dereköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Kemalpaşa Belediyesi arasında 18/05/2018 tarihli ve 645 sayılı Meclis Kararı ile alınan Protokol’de revizyona gidilmesine ihtiyaç duyulduğundan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kemalpaşa Belediye Başkanlığı ve Kemalpaşa S.S. Dereköy-Gökyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yeniden imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.215560)
6. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesince görülen ihtiyaç üzerine önerge eki listede belirtilen harcama kalemlerine aktarma yapılmasına yönelik, 02/09/2019 tarihli ve 286 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.215559) 
7. Konak Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 162/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Haberleşme altyapısı geçiş ücretlerinin tahsilinden sonra kullanıcılardan alınan altyapı kiralama bedelleri İlçe Belediyelerinin hakkı iken İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edildiği, bundan sonra bu işlemler için ilçe belediyelerine müracaat edilmesi gerektiği bildirilmiş olup; geçiş hakkı ücretleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan ve önerge ekinde yer alan tarifenin, Konak Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe ekinde yer alan gelir tarife cetvellerine eklenmesi ve buna göre tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi. (Yazı İşl. Dai. Bşk.E.216122)
8. Bornova ilçesi, Çamdibi Mahallesi, 5 Pafta, 9542 parselin kamulaştırma dışı kalan 55,50 m²'lik Ticaret Alanı İmarlı Yapı Adasında kalan kısım için, 47.119,50-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.215549)
9. Konak ilçesi, 1. Karataş Mahallesi, 598 ada, Eski:8 Yeni:31 no’lu taşınmazın diğer malikleri tarafından açılan İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/13 Esas ve 2019/14 sayılı davanın Mahkeme Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluşan 104,45 m²’lik 598 ada, 31 parseldeki Yurdan SUTAŞ'ın 1/10 hissesinin (104,45 x 1/10 = 10,45 m², 10,45 m² x 6.928,00-TL= 72.397,60-TL) 72.397,60-TL bedel ile yol olarak terkini ve her türlü takyidattan arî olarak Belediyemize rızaen devretmesi karşılığında tarafına ödenmesi veya ödenmemesi konusunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.215551)
10. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yol"da kalan, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 735 ada, 552 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 2019/63 sayılı ve 01/08/2019 tarihli, 2019/79 sayılı Kararlarının; İlçe Belediyelerinin imar İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216128)
11. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Koruma Alan Sınırı" içerisinde, "Tescilli Parsel" olarak belirlenmiş olan Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 99 ada, 29 ve 30 parselde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmasının 2019-2023 yıllarını kapsayan V. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 275 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.215553)
12. Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesinde, Katip Çelebi Üniversitesinin doğusunda yer alan ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Küçük Sanayi Alanları" olarak belirlenen bölgenin, Belediye Başkanlığımızca hazırlanan Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzey Doğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu dikkate alınarak, "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.216124)
13. Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri J17C1, J17C3, J17C4 paftalarda İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.216131)
14. Çiğli ilçesinde, kuzeyde Harmandalı Mahallesi, güneyde Yeni Mahalle ve İstasyonaltı Mahalleleri, batıda Katip Çelebi Üniversitesi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, doğuda Karşıyaka ilçe sınırı ile sınırlandırılan ve Büyük Çiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı ile bütünleşen alanda; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzey Doğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu ve Plan Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.216123)
15. Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonunu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.216130)
16. Dikili ilçesi, Kabakum Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216129)
17. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7586 ada, 29 ve 30 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (İZSU Hizmet Tesisleri)” olacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216127)
18. Bornova Belediye Meclisinin 03/07/2019 tarihli, 216 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, Naldöken Mahallesi, 24PIb ve 25PIVc paftada, 22663 ada 58 no’lu parselin (eski 939 no’lu parsel) Emsal:1.00, Yençok:serbest, yapılaşma koşullu, “Cami Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.215557)
19. Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli ve 184 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesinin tamamı, İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 136 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda re'sen tespit edilen konular ve askı sürecinde plana yapılan itirazlar dikkate alınarak planın uygulamaya geçirilmesinde sorunlar yaşanacağından, planın iptal edilmesi ve söz konusu bölgede yeniden 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon İmar Planı yapılmasına ilişkin, Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 91 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216126)
20. Bergama ilçesi, İslamsaray Mahallesi, 1369 ada, 1 parselde proje çalışmaları yürütülen “Bergama Sebze ve Meyve Hali”nin enerji ihtiyacının karşılanması için söz konusu parselin doğusunda yer alan Park Alanı içinde 3 m x 6 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.215554)
21. Tire Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli 165 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tire 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 2 kat "Süt Kooperatifi Yeri" olarak belirlenmiş, Turan Mahallesi, 1115 ada 1 parselin, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 29/11/2017 tarihli ve 05.1381 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, E:2.00 Yençok:5 kat yapılaşma koşullarında "Ticaret+Konut Alanı, Park ve Otopark Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.215558)
22. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 2019-62 sayılı Kararı ile uygun görülen; 22J-IVa, 22J-IVd ve 22İ-IIIb paftalarında yer alan Pir Sultan Abdal Parkının Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.21556)
23. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 127/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, ''Konut (Zemin Kat Tercihli Ticaret) Alanında (K-F)'' yer alan, Altınordu Mahallesi, 23M3B pafta, 1543 ada, 11 parselin, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/03/2019 tarihli, 8862 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216125)
24. Bergama Belediye Meclisinin; İslamsaray Mahallesi Kınık Caddesinin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı dışında kalan kısmından cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/06/2019 tarihli ve 19/66 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.215555)
V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü bünyesindeki hizmet binalarının 24 ay süreli temizlik hizmeti alımı yapılması yöntemiyle periyodik temizliklerin yapılabilmesi için Meclis Kararı alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.198728)
2. İzmir Ulaşım Merkezinin (İZUM) vatandaşlarımıza sunmuş olduğu bilgiler ve hizmetler açısından zorunluluk ve süreklilik arz eden mobil ve web tabanlı internet kökenli bilgilerin ve hizmetlerin aksamaması için “İnternet Hizmet Alımı İşi”ne 24 ay süreli olarak çıkılabilmesi için Meclis Kararının alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.197425)
3. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tablodaki şekliyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında toplam 14.905.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 72458193/144 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.213517)
4. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin ilgili Müdürlükleri arasında, önergede belirtildiği şekilde, toplam 300.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/09/2019 tarihli ve 52 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.212123)
5. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin ilgili Müdürlükleri arasında, önergede belirtildiği şekilde, toplam 150.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/09/2019 tarihli ve 53 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.212125)
6. 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisi ile birlikte değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191037)
7. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde yer alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Genel Otopark Alanı olarak belirlenmiş olan 14161 ada, 1 parselin içerisinde Katlı Otopark Alanı ile Pazar Alanı da yer alacak şekilde Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, ''Bayraklı Belediyesinin talebi doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı Kullanımının alt açılımına 'Sosyal ve Kültürel Tesisler' ilave edilmesi ve bu kapsamda plan notlarının yeniden düzenlenmesi koşuluyla'' şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191029)
8. 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisinin, İlçe Belediyesince iadesi talep edildiğinden bu aşamada oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191040)
9. Bayındır ilçesi, Sadıkpaşa Mahallesinde, 187 ada, 30 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin, oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191035)
10. Güzelbahçe Belediyesi sınırları dâhilinde, doğuda Narlıdere ilçesi ile sınır oluşturan Yağçayı'ndan, batıda Urla ilçesi ile sınır oluşturan Çamlıçay'a kadar olan sahil şeridine ilişkin hazırlanan kıyı düzenlemesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisine yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarihli ve 05.73 sayılı Kararının iptali ile Güzelbahçe Belediyesince yeniden düzenlenen ve Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/07/2019 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen, anılan sahil şeridine ilişkin hazırlanan, kıyı düzenlemesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.211506)
11. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 42 sayılı Kararı ile uygun görülen; 22M-4B pafta, Çalıkuşu Mahallesi, 3205 Sokak ile 3209 Sokak arasında kalan Yeşil Alanda Doğalgaz Bölge Regülatörü Yeri ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191033)
12. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 43 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vatan Mahallesi, L18A13A-1C pafta, 9083 Sokak ile 9102 Sokak kesişiminde bulunan yürürlükteki imar planında Park Alanı olarak belirlenen, mülkiyeti Belediyemize ait 3116 ada, 158 ve 159 parseller üzerinde regülatör yeri ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191031)
13. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 195 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda 22274 ada, 2 parselin yapılanma koşulu ve gabari bilgilerinin sehven işlenmemiş olduğu tespit edildiğinden, 22274 ada, 2 parselin (eski 481 parsel) yapılanma koşulunun çevre imar adalarında olduğu şekilde bitişik nizam 2 kat, ön bahçe mesafesi 0 olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191023)
14. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pınarbaşı Mahallesi, 29 L IIb (23PIa) paftada, 7057 Sokak üzerinde 22969 ada, 9 parsel (eski 6308 parsel) ile 22969 ada 11 parselin (eski 6290 parsel) bulunduğu imar adasında, Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda; 7057 Sokağa cepheli imar hattının 22969 ada 11 parsel cephesindeki kısmı korunarak, 22969 ada 9 parsel cephesindeki kısmının tevhitli imar durumu oluşturmayacak şekilde parsel sınırına çekilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184334)
15. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 198 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 32 ada, 6 no’lu parselde yer alan ve Mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 02/07/1987 tarihli ve 3456 sayılı Kararı ile ''IIA1'' koruma grubu statüsünde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli taşınmazın, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/03/2019 tarihli ve 8885 sayılı Kararı uyarınca Koruma Grubunun ''2'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, İzmir I No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191022)
16. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Hmax: 12,80 yapılaşma koşullu Katlı Bölgesel Otopark Alanı olarak belirlenmiş olan 14161 ada, 1 parselin, içerisinde Pazar Alanı ve bir kısmı yer altında olmak üzere Katlı Otopark Alanı yer alacak şekilde Yençok: 4 kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, ''Bayraklı Belediyesinin talebi doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı Kullanımının alt açılımına 'Sosyal ve Kültürel Tesisler' ilave edilmesi ve bu kapsamda plan notlarının yeniden düzenlenmesi koşuluyla'' şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191027)
17. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/06/2019 tarihli ve 50 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alpaslan Mahallesi, 25N-1B paftada, mülkiyeti Belediyemize ait 32785 ada, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4 m x 6 m ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191030)
18. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 13/06/2019 tarihli ve 136443 sayılı yazısına konu; "Bayraklı İlçesi, Ozan Abay Caddesi Yaya Üst Geçidi Projesi"ne ait 2019/239 no'lu UKOME Kararı kapsamında imar planlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.172154)
VI. DİLEK VE TEMENNİLER
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
                                                                    Mustafa Tunç SOYER
                                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı