İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI OCAK AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-1/3                                             Toplantı Tarihi   :17/01/2020 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                       Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediye Meclisimizin 10/09/2018 tarihli ve 994 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz Teşkilat Şemasına göre yeniden düzenlenmiş olan “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in görüşülmesi. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.12960)
2. Konak Belediye Başkanlığının 02/01/2020 tarihli ve 180 sayılı yazısı ve eki 06/12/2019 tarihli ve 225/2019 sayılı Meclis Kararına konu; Mimar Sinan Mahallesinde bulunan mevcut 1394 no’lu Sokağa "Prof. Dr. Şadan Gökovalı" isminin eklenmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.12968)
3. Tülay ERTAN’ın Belediyemize vermiş olduğu 12/12/2019 tarihli dilekçeye konu; Bayraklı ilçesi, Bayraklı ve Çiçek Mahallelerine giren 1631 no’lu Sokağa "Hüseyin Ertan" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.12963)
4. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 17/11/2019 tarihli ve 480551 sayı ile kayıtlı elektronik posta başvurusuna konu; Torbalı ilçesi, Bozköy Mahallesinde bulunan 6165/3 no’lu Sokağın "Gülbahçesi Sokak" ve 6165/1 no’lu Sokağın "Begonvil Sokak" olarak yeniden isimlendirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.12962)
5. Mülkiyeti Balçova Belediyesine ait olan, Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, 1264 ada, 1 no’lu parselde bulunan, 07/02/2019 tarihli ve 01.160 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile toplam 1.000.000,00-TL bedelle kamulaştırılan taşınmazın bedeli karşılığında, Balçova Belediyesinin talebi üzerine önergede yer alan iş makinesi ve araçların satın alınması ve Balçova Belediyesine devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkmal Bak.Onr.Dai.Bşk.E.14736)
6. Belediyemiz ile Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Bozüyük Belediyesi arasında yerel yönetimler anlamında projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, alt yapı, üst yapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek amacıyla, Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına yönelik, Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Bozüyük Belediyesi Meclisince alınan 02/01/2020 tarihli ve 04 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.14606)
7. “Efeler Yolu Uygulama Projesi” kapsamında, Manisa-İzmir ve İzmir-Aydın illerinin sınırlarını oluşturan Küçük Menderes havzasını çevreleyen Bozdağlar ve Aydın dağlarındaki önemli tarihi ve kültürel değerleri bağlayarak oluşturulması tasarlanan “Efeler Yolu” kültür rotası için gerekli ana omurgayı ortaya çıkarmak için patika, orman yolu, köy yolu veya sanal yolları takip ederek kültür rotasını oluşturan 28 parkurun nihai şekilde belirlenmesi, GPS verilerinin alınması, ana omurga verilerinin pafta ve bilgisayar ortamında haritalara işlenmesi konularını amaçlamakta olup; bu amaç doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Efeler Yolu Kültür Rotası Çalışması Hakkında İş Birliği Projesi Protokol”ünün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.14603)
8. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Olten Sanat Vakfı İşbirliği ile Gerçekleştirilecek Etkinlikler Hakkında 2020 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak Hizmet Protokolü"nün görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.14604)
9. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve İzmir Kültür ve Sanat ve Eğitim Vakfı İşbirliği ile gerçekleştirilecek 34. Uluslararası İzmir Festivali ve 27. İzmir Avrupa Caz Festivali Hakkında 2020 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Ortak Hizmet Protokolü'nün görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.14605)
10. Dünyanın önemli turizm fuarlarından olan 4 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarında İzmir'in Belediyemiz ile İzmir Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) tarafından birlikte temsil edilmesi planlanmakta olup; İzmir Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan Protokol'ün görüşülmesi. (Dış İliş. ve Tur. Dai.Bşk. E.14834)
11. Bayraklı Belediye Meclisinin, 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği 2020 Mali Yılı için Mesken ve İşyerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık Bedellerinin ekte yer alan Tarife Cetveline göre güncellenmesine yönelik, 08/01/2020 tarihli ve 26 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E14833)
12. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenen, Kiraz ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, (eski 55 ada, 60 no'lu parsel) 283 ada, 4 no'lu (4824,73 m²) taşınmazın Belediyemize ait olan, 463271/482473 (4632,71 m²) hissesinin imar planındaki amacı doğrultusunda (şantiye alanı) kullanılmak üzere Belediyemiz Meclisinin 16/01/2019 tarihli ve 05.44 sayılı Kararıyla İZSU Genel Müdürlüğü adına tahsis edildiği, ayrıca teknik ekiplerin konuşlandığı ve şantiye alanı olarak kullanılan alanda, Kiraz Belediye Başkanlığına ait 192,02 m²'lik hissenin de tahsisinin istendiği ancak, Belediye Hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için şantiye alanı olarak kullanılan bölgenin içinde kaldığından dolayı tahsisinin uygun görülmediği belirtilerek, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan binalara ilişkin ruhsat alınması ve inşaata başlanılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle, Kiraz Belediyesine ait hissenin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12970)
13. Urla ilçesi, Uzunkuyu Mahallesi, L17a22a pafta, 146 ada, 2 no’lu parselin Akaryakıt+LPG+Servis İstasyonu" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12967)
14. Ödemiş ilçesi, Türkönü Mahallesinde yer alan, 444 parselin bir bölümünde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesi amacıyla söz konusu parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12965)
15. Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, mevcut Nazım İmar Planında "Kreş Alanı" gösteriminde kalan 7648 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı (Kreş)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14610)
16. Konak ilçesi, Emir Sultan Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 30 No'lu Bölgesel Otopark Alanının doğusunda "Rekreasyon Alanı" kullanımında kalan alanın, "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14608)
17. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 214 sayılı Kararı ile uygun görülen; Özdere Cumhuriyet Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi ile birlikte değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonu Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14624)
18. Menemen Merkez Yerleşimi ile Asarlık, Koyundere, Ulukent ve Yahşelli yerleşimlerini kapsayan alanda, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ve Plan Açıklama Raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14607)
19. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarihli, 05/136 sayılı Kararı ile uygun görülen; Meclisimizin 15/12/2017 tarihli, 05/1463 sayılı Kararı ile onaylanan, Ulucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu ile dayanağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, 3130 parselde kayıtlı taşınmazın maliki tarafından açılan davada, İzmir 5. İdare Mahkemesince verilen 14/06/2019 tarihli, 2018/1479 Esas, 2019/723 K. sayılı iptal Kararı gereğini yerine getirmek amacıyla, parseldeki plan kararının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14609)
20. İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/03/1997 tarihli ve 6736 sayılı Kararı ile belirlenen Sığacık – Akkum I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve I. Derece Doğal Sit Alanı’na yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12969)
21. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/03/1997 tarihli ve 6736 sayılı Kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Teos Tapınak Çevresi) ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Tarım Alanı kullanımlarında kalan kısımlarına yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12971)
22. İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2 ada, 1 parsele ilişkin parsel maliki vekilince hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14613)
23. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 112 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolakibrahim Mahallesi, 1278 ada ve 3 parselde trafo alanı belirlenmesine amacıyla söz konusu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14618)
24. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli, 363 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altındağ-Merkez Mahallesi, 23OIVb paftada, 4557 Sokak üzerinde yer alan Kamuya Terkli Park Alanında mevcut ağaçlar korunacak şekilde 3.00 m x 6.00 m ebatlarında, bir adet trafo alanı belirlenmesine yönelik, hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14611)
25. Masalevi projeleri kapsamında hazırlanan, Bornova ilçesi, Atatürk Mahallesinde yürürlükteki imar planında "Konut Alanı" kullanımında kalan 3566 ada, 23 parselin "Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis)" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14622)
26. Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonunda mülkiyeti Hazineye ait, 3667 parselde yer alan "E.1.00 ve Yençok:4 kat" yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının, yapılaşma koşulu korunarak, Belediye Hizmet Alanı (idari, teknik, sosyal ve kültürel tesis alanları yer alabilir.) şeklinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12961)
27. Bergama Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarihli ve 19/126 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnkilap Mahallesi, 41 ada 8 parselin tescili sebebiyle İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14620)
28. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 214 sayılı Kararı ile uygun görülen;  1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazırlanan, Özdere Cumhuriyet Mahallesi, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14616)
29. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 111 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 13/05/2019 tarihli ve 05.351 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12966)
30. Seferihisar ilçesi, Jandarma Alanı ve Çevresine ilişkin (Merkez Planlama Bölgesi 4. Etap) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında mülkiyeti Hazineye ait, 168 ada 46 parselde yer alan "E:1.00, Yençok:2 Kat" Yapılaşma Koşullu Belediye Hizmet Alanının, yapılaşma koşulu korunarak, Belediye Hizmet Alanı (idari, teknik, sosyal ve kültürel tesis alanları yer alabilir.) şeklinde, 168 ada 71 parselde yer alan "E:1.00, Yençok:2 Kat" Yapılaşma Koşullu Resmi Kurum Alanının, yapılaşma koşulu korunarak, Resmi Kurum Alanı (Kamuya ait bina ve tesisler yer alabilir.) şeklinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12964)
31. Kınık Belediye Meclisinin 06/11/2019 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Hamzahocalı Mahallesi, 1167 parselde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14614)
32. Karşıyaka Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 177 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karşıyaka ilçesinde, “Yol Boyu Ticaret” olarak teşekkül etmiş sokakların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. alt bendi doğrultusunda; “Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14612)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Deprem Master Planı ile İzmir Afet Master Planı hazırlanması/hazırlatılması çalışmalarının yapılması aşamasında Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (DAUM) ve buna benzer kurum ve kuruluşlardan bilimsel destek ve danışmanlık alınmasına yönelik Yazılı Önergenin; Deprem ve Doğal Afetler Komisyonunca ‘Kurum ve Kuruluşlarla görüşmelerin devam ediyor olması ve ayrıntılı çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle bir görüş oluşturulamadığından' şeklindeki görüş doğrultusunda  Meclisin takdirine sunulmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna; Ulaşım Komisyonunca Meclisin takdirine sunulmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna; İmar ve Bayındırlık-Hukuk-Kentsel Dönüşüm Komisyonlarınca ‘Konunun gerekli hazırlık çalışmasının yapılması, teknik ve bilimsel çalışmaların kurumumuzun ilgili birimlerince yürütülmesi, hasıl olacak sonucuna göre Deprem Master Planı ve Afet Master Planlarının Meclise sunulması yönünde önergenin kabulü' şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE E.171791)  
2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Bütçesinde araç alımları ile ilgili yapılan planlama doğrultusunda,  Devlet Malzeme Ofisinden alınacak 52 adet Toplu Taşıma Aracı ihtiyacı kapsamında Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının Kara Taşıt Alımları Bütçe Tertibine önerge ekinde yer alan tabloda gösterilen Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik Sınıflandırılması yazılı olan gider ve buna karşılık olarak gösterilen finansman kaynağı toplamı 28.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT- Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.719/E.8755)
3. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Bütçesinde araç alımları ile ilgili yapılan planlama doğrultusunda,  52 adet Toplu Taşıma Aracının Devlet Malzeme Ofisinden alınması kapsamında 60.000.000,00-TL krediye ihtiyaç duyulmakta olup; bu kapsamda yüzde onunu geçmeyen kısmı için Belediye Meclisimizin Kararı ile borçlanılması, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olması, garantörlük kapsamında her türlü işlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanması için münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile söz konusu araçların ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçesi (T-1) cetveline eklenmesi ve bedelinin Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu.   (ESHOT- Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.718/E.8744)
4. 2002/3654 sayılı Kararname eki Kararın 1. maddesi kapsamında, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı yarıyıl tatilinde, çeşitli illerden ve civar ilçelerden gelecek olan öğrencilerin yararlanabilmeleri amacıyla, İzmir Doğal Yaşam Parkını ziyaret etmek isteyen öğrencilerin 18/01/2020 ve 02/02/2020 (dâhil) tarihleri arasında İzmir Doğal Yaşam Parkına ücretsiz giriş yapabilmelerinin; '4736 sayılı Kanunda tanımlanan istisna kapsamında olan öğrencilerin 18/01/2020-02/02/2020 (dâhil) tarihleri arasında İzmir Doğal Yaşam Parkına ücretsiz giriş yapmaları' şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu.  (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.9277)
5. Belediyemizin iştiraki olan İZFAŞ A.Ş.’nin 27/12/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 207.509.360,00-TL’den 25.000.000,00-TL arttırılarak 232.509.360,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZFAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,95704’üne tekabül eden) 24.989.260,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu.  (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.2426)
6. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş.’nin 06/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 752.500.000,00-TL’den 155.000.000,00-TL arttırılarak 907.500.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda;  Belediyemizin İZULAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%89,80’ine tekabül eden) 139.190.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve  Bütçe – Şirketler  Komisyonları Raporu.   (İşletme ve Des. Hizm. Dai.Bşk.E.6820)
7. Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş.’nin 05/12/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 1.155.000.000,00-TL’den 165.000.000,00-TL arttırılarak 1.320.000.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZBAN A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%47’sine tekabül eden) 77.550.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.313995)
8. Belediyemizin iştiraki olan Ege Şehir Planlama A.Ş.’nin 08/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 31.618.000,00-TL’den 5.000.000,00-TL arttırılarak 36.618.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin Ege Şehir Planlama A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%99,672505’ine tekabül eden) 4.983.625,23-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des. Hizm. Dai.Bşk.E.9850)
9. Belediyemizin iştiraki olan İZENERJİ A.Ş.’nin 10/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 237.150.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL arttırılarak 267.150.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZENERJİ A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%39,4632’sine tekabül eden) 11.838.960,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu.  (İşletme ve Des. Hizm. Dai.Bşk.E.9851)
10. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş.’in 06/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 149.250.000,00-TL’den 90.000.000,00-TL arttırılarak 239.250.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%92,90’ına tekabül eden) 83.610.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Destek Hiz. Dai. Bşk.E.6819)
11. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZDENİZ A.Ş’nin 06/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 149.250.000,00-TL’den 90.000.000,00-TL arttırılarak; 239.250.000,00TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZDENİZ A.Ş’nin içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%5’ine tekabül eden) 4.500.000,00TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT- Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.541/E.5324) 
12. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş’nin 06/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 752.500.000,00-TL’den 155.000.000,00-TL artırılarak 907.500.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%9,6’sına tekabül eden) 14.880.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.540/E.5327)
13. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZENERJİ A.Ş.’nin 10/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 237.150.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL artırılarak; 267.150.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZENERJİ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%0,6328'ine tekabül eden) 189.840,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.646/E.7387)
14. 1 – 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında "Türkiye' de Foto Safari Eğitim ve Tanıtım Projesi" gerçekleştirilmesi planlanmakta, proje ile İzmir'in kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlarının tanıtımının yapılması ve gerçekleştirilecek fotoğraf çalışmalarıyla İzmir'in tanıtımına katkı sağlanması amaçlanmakta olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün kabulü ile söz konusu Protokol kapsamında yer alan işlerin Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (Dış İliş. ve Turizm Dai. Bşk.E.10528)
15. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 30587 ada, 7 no’lu (162,00 m²) parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın 1. katının “Taziye Evi” olarak kullanılmak üzere talebi doğrultusunda, Gaziemir Belediye Başkanlığına 5 yıl süre ile tahsisinin; “5 yıl süre ile yıllık 120-TL olarak tahsisi” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.316998)
16. Araştırma Eğitim ve Uygulama Dalyanı’nın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılacak iş ve işlemlere esas İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve S.S. Aliağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İklim Değişikliği ve Çev. Kor. Kont.Dai.Bşk.E.12910)
17. “İzmir Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi İşi” kapsamında; Menderes ilçesi, Çakaltepe Mahallesi, Gölova Mevkii sınırları içinde yer alan toplam 3.118.659,60 m²'lik (yaklaşık 312 ha) orman mülkiyetindeki alanda, Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçeleri sınırları dâhilinde oluşan evsel katı atıkların geri kazanım/bertaraf edileceği 'Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin kurulması planlanmış olup; söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanması, projelendirilmesi, yapımı, devreye alınması ve tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren 15 (on beş) yıl süre ile kira karşılığı işlettirilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleye çıkılması için, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin; Çevre ve Sağlık - Plan ve Bütçe Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk ve İmar ve Bayındırlık Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.317001) 
18. “İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği” doğrultusunda oluşturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 09 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında; yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğüne 2 (iki) yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Engelsiz İzmir Komisyonları Raporu.  (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.9272)
19. Mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi ile Belediyemize ait olan Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 26712 ada, 1 no’lu (6178,92 m²) taşınmazın üzerinde bulunan, 6719/1 Sokak No:7 adresli yapının, imar planındaki amacı kapsamında ve bölgede gerçekleştirilecek sosyal projelerde kullanılmak üzere Karşıyaka Belediyesine 5 yıl süre ile tahsisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları Raporu.  (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.6599)
20. 22/02/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15/09/2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği kapsamında Belediyemiz yetki alanında kalan ilçe belediyelerimizin Bölgesel Otopark Alanlarında uygulanacak yeni birim otopark bedellerine ilişkin Mevcut Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark Bölgeleme Haritalarının; İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Tüketici Koruma Komisyonlarınca değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar Denetim Dai.Bşk.E.303515)
21. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümleri 7.10.1. maddesinde açıklanan "Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan" kullanımına yönelik ilave hüküm getirilmesine ilişkin, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303237)
22. Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8 ada, 4 parsel, 8065 ada, 2 parsel, 90028 ada, 1 parsel ve 8067 ada, 3 parselin bulunduğu ve mevcutta Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sahası olarak kullanılan alanın Kamu Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303248)
23. Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 238 ada, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği öncesinde yürürlükte bulunan "Belediye Hizmet Alanı" ve "Yeşil Alan" kullanım kararlarının yeniden belirlenmesi amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6606)
24. Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 1373 ada, 2 parselde yer alan “Eğitim Tesis Alanı” kullanımının, “Özel Eğitim Alanı” olarak belirlenmesi ve parselin doğu cephesinde “Otopark Alanı” düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin; “1373 ada, 2 parselin kuzeyinde 1130 m²’lik kısmının Eğitim Tesisi olarak ayrılması ve plan notu önerisinin yeniden düzenlenerek ‘1) 1373 ada, 2 parselin 3397 m2’lik kısmı Özel Eğitim Tesisi olarak ayrılmış olup, 1130 m2’lik kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi eline geçmeden inşaat ruhsatı düzenlenemez.  2) Özel Eğitim Alanında Katlar Alanı Toplamı 4527 m2 olacaktır. 3) Eğitim Tesis Alanı içerisinde okul öncesi eğitim yapılabilir.’ şeklinde plan notları getirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor – Ulaşım –  Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268964)
25. Bergama ilçesi, Kaşıkçı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1/25000 ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında "Katı Atık Tesisleri Alanı" olarak belirlenen alanda "Bergama Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi" sınırlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda genişletilmesi ve Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Tesisleri Alanı – Biyogaz Enerji Üretim ve İletim Tesisi Alanı) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 272783)
26. Aliağa ilçesi, Yenişakran Mahallesi, 666 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının İZSU Genel Müdürlüğünce atık sularının arıtılması amacıyla, “Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi” yapılmak üzere imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6588)
27. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 213 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bulgurca Mahallesi 219 ada, 14 ve 19 parsellerin Akaryakıt+LPG ve Servis Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300838)
28. Foça Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli ve 185 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bağarası Mahallesi, 1601 numaralı parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG Yer Alabilir)” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300842)
29. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 331 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan, Kazımdirik Mahallesi, 2 ada, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 344 ve 345 no’lu parsellerin bulunduğu imar adasında, Danıştay 6. Dairesinin 2011/6110 E.-2014/7151 K. sayılı Kararı uyarınca, TAKS: 0.20 ve KAKS: 0.40 değerlerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan,  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303240)
30. Urla Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarihli ve 351 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torasan Mahallesinde bulunan Küp Deresinin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300843)
31. Urla Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 322 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesinde 10 adet, Denizli Mahallesinde 3 adet 5.00 m x 3.00 m = 15 m² büyüklüğündeki Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerilerinin, “Uygulama aşamasında doğal yapı dikkate alınarak trafo yerinin kaydırılması ve 24/07/2010 tarihli, 27651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun olumsuz etkilerinden çevre ve halkın sağlığının korunmasına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin yönetmeliğin hükümleri dikkate alınması” koşulları ile oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300844)
32. Çeşme ilçesi 2. Etap İçme Suyu Şebeke Projesi kapsamında kalan Ardıç Mahallesinin üst kotlarına daha sağlıklı su aktarımının sağlanabilmesi için kamuya terkli park alanında 3.5 m x 4 m büyüklüğünde “İçme Suyu Tesisleri Alanı (Hidrofor-Terfi Merkezi Binası)” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.6806)
33. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 126/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, 2 Kat Yapılaşma Koşullu Pansiyon Tercihli Konut Alanı (KM2) kullanım kararında yer alan, Yıldız Mahallesi, 23M4C pafta, 124 ada, 8 parselin, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03/10/2018 tarihli, 8026 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303241)
IV. DİLEK VE ÖNERİLER
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   
 


Mustafa Tunç SOYER
                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı