İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03- 05/3                                                    Toplantı Tarihi    : 17/05/2019 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                                Toplantı Saati      : 15.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 19 - 21 Kasım 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kenti ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “9. Akıllı Kent Expo Dünya Kongresi”ne (Smart City Expo World Congres) Belediye Başkanlığımızı temsilen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in görevlendirilmesi, 18 - 22 Kasım 2019 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, uluslararası ulaşım (uçak biletleri), şehir içi ulaşım giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah ve söz konusu seyahatle ilgili yapılacak vb. giderlerinin (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı vb.) Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Özel Kalem Müd.E.115903)
2. Ödemiş ilçesi ara transfer alanına gelen evsel nitelikli atıkların 30 km uzaklıktaki Kiraz Depolama alanına nakli ve serilmesi ile Kiraz ve Beydağ İlçe Belediyeleri tarafından “Kiraz Depolama Alanına Getirilen Evsel Nitelikli Atıkların Serilip Toprakla Örtülmesi Hizmet İşi”nin gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Atık Yön. Dai.Bşk.115660)
3. "Bergama Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine Gelen Evsel Nitelikli Atıkların Serilmesi, Sıkıştırılması ve Örtülmesi İşi"nin gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Atık Yön. Dai.Bşk.115661)
4. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürlüğünce yürütülen "İzmirNet Projesi" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Merkez Ambarının fiber optik kablo bağlantısını sağlamak amacıyla İzmir Çevre Yolu O-30/02 Kontrol Kesimi 2+30 kilometresi kamulaştırma sınırları içerisinde, söz konusu Uzundere Köy Yolu Alt Geçit Köprüsünün altından açık kazı yöntemiyle fiber optik kablo geçişinin sağlanması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan Protokol’ün görüşülmesi. (Bilgi İşlem Dai.Bşk. E.116704)
5. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ortak hizmet alanlarımızda ilçelerimize merkezden sürekli müdahale etmek ciddi zaman kayıplarına ve aksaklıklara neden olabilmekte, ayrıca yaz aylarına girilmesiyle birlikte denize kıyısı bulunan ilçelerimizin kentsel hizmetlerinde ve sahillerinin temizlenmesinde aksamalar yaşanmakta olup; bu kapsamda ilçe içerisindeki hizmetlerin yapılmasında kullanılan kara taşıtı ve iş makinelerinin yetersiz kaldığı ve bakım onarımlarının kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamadığı Dikili ve Menderes Belediyelerimiz tarafından kurumumuza bildirildiğinden; Dikili Belediyesi ve Menderes Belediyesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanmak üzere hazırlanan Ortak Hizmet Protokolünün yapılabilmesi ve giderlerinin Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine Atölye Şube Müdürlüğümüz Bütçesinin 03.7.3.03 ve 03.7.3.04 bütçe kodlarından ödenebilmesi hususlarının görüşülmesi. (Makine İkm. Bak. ve On. Dai. Bşk.E. 116696)
6. 03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/10/2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin "Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar" başlıklı 69. maddesinde de; büyükşehir belediyelerine söz konusu Yönetmeliğin değiştirilemeyen hükümleri olan birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19’uncu ve 20’nci maddelerinde yer alan hükümler dışında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarını gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere imar yönetmeliği hazırlama yetkisi verilmiş olup; bu kapsamda hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.116698)
7. “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Kapsamında Ağaçlandırma Projesi” 13/06/2016 tarihli ve 553 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup; Proje kapsamında, İzmir ili kırsalında tarımsal gelirin arttırılması amacıyla, üretimde mevcut potansiyelin arttırılarak sürdürülebilir tarım alanları oluşturularak tarımsal verimliliğin arttırılması, çiftçinin kendine yetebilir hale getirilmesi, boş durumda bulunan tarımsal arazilerin üretime ve ekonomiye kazandırılması, kaynakların öncelikli alanlarda etkin kullanımı ile kaliteli plantasyon oluşturulması sonucunda, üretimde rekabetin arttırılarak daha kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla projede revizyona gidilmesine ihtiyaç duyulduğundan, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.116694)
8. "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi" kapsamında, kırsal kesimde tavuklara serbest gezinme ve doğal beslenme fırsatı sunarak daha kaliteli yumurta üretilmesini ve tüketicilere sağlıklı yumurta tüketim olanağı sunulmasını sağlayan salma köy tavukçuluğu için üreticilerin desteklenmesi hedeflenmekte olup; bu hedef ve amaçlar doğrultusunda hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Projenin görüşülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.116691)
9. Seferihisar Belediye Meclisinin; ekonomik kriz ve teşvik amacıyla 2017-2018 yılları dâhil olmak üzere değişmeyen ve halen kullanılmakta olan 2019 Mali Yılı Bütçe Tarifeleri içinde yer alan, işyerleri için Uygulanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harç ve Ücret tarifelerinin çok düşük kalması sebebiyle tarifelerin önerge ekindeki listelerde belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 10/05/2019 tarihli ve 22530694/105.04-68 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk. E.116706)
10. Menemen Belediye Başkanlığının 12/02/2019 tarihli ve 1843 sayılı ile 19/02/2019 tarihli ve 2183 sayılı yazıları ve eklerindeki krokilerde talep edilen; yeni açılan ve zeminde mevcut sokak tipindeki isimsiz yollardan, Fatih Mahallesi'nde yer alana "Meşe", Esatpaşa Mahallesi'nde yer alana ise "Maviş" isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.116725)
11. Kemalpaşa Belediye Başkanlığı'nın 06/02/2019 tarihli ve 1087 sayılı yazısı eki liste ve krokilerde belirtilen; Sütçüler Mahallesindeki yollara Mahallinde ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Veri Tabanı (CABSVT) üzerinde yapılan inceleme sonucu ilk defa isimlendirilecek olan ve tamamı sokak nitelikli yollardan 1 no’lu krokide 1 numara ile gösterilen yola "Tetik", 2 numara ile gösterilen yola "Can", 3 numara ile gösterilen yola "Zor", 4 numara ile gösterilen yola "Sare", 2 nolu krokide 5 numara ile gösterilen yola "Koçyiğit", 3 nolu krokide 6 numara ile gösterilen yola "Dağ", 4 nolu krokide 7 numara ile gösterilen yola "Uğurlu" isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.116723)
12. Belediye Meclisimizin 15/09/2017 tarihli, 05.1138 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2018/379 Esasına kayden açılan davada verilen 14/02/2019 tarihli ve 2019/186 sayılı Kararında yer alan iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116744)
13. Bornova ilçesi, Kemalpaşa (eski Pınarbaşı) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 22889 ada, 4, 17, 18, 19, 20 (eski 849, 852, 1784, 1785 ve 1786) parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı, Pınarbaşı Güpınar Mahallesi Muhtarı, S.S Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Züccaciye Toptancıları Sitesi Fincancılar Çarşısı Site Yönetemi, Pınarbaşı Mübadele Göçmenleri Derneği, İzmir Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Derneği Yönetimi, Pınarbaşı Deveciler Derneği, Pınarkent Geliştime ve Güzelleştirme Derneği, Akın Dalgıç tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116735)
14. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/03/2019 tarihli ve 05.199 sayılı Kararı ile kabul edilen; 08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine; Kemalpaşa Belediye Başkanlığınca söz konusu iptal kararına ilişkin istinaf başvurusunda bulundukları gerekçesiyle itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116742)
15. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarihli ve 05.120 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 15/03/2019 tarihinde onanan ve 08/04/2019 – 07/05/2019 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılan; Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "İdari Tesis Alanı" olarak belirlenen, 310 ada, 1 parsel ve "Ticaret Alanı" olarak belirlenen 348 ada, 1 parselin bir kısmında kullanım kararlarının yer değiştirmesi amacı ile taşınmaz maliklerinin talebi üzerine ilgili plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisine; Foçaköy Güzelleştirme Geliştirme Koruma ve Dayanışma Derneği tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116731)
16. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarihli ve 05.120 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 15/03/2019 tarihinde onanan ve 08/04/2019 – 07/05/2019 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılan; Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "İdari Tesis Alanı" olarak belirlenen, 310 ada, 1 parsel ve "Ticaret Alanı" olarak belirlenen 348 ada, 1 parselin bir kısmında kullanım kararlarının yer değiştirmesi amacı ile taşınmaz maliklerinin talebi üzerine ilgili plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine; Gülten BAŞTÜRK ve arkadaşları tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116729)
17. Belediye Meclisimizin 17/02/2017 tarihli, 05.204 sayılı Kararı ile kabul edilen; Urla İlçesi, Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, askı süresinde yapılan itirazlardan uygun görülenlere ilişkin Belediye Meclisimizce alınan 14/08/2017 tarihli ve 05.995 sayılı, 05.996 sayılı, 05.997 sayılı, 05.998 sayılı, 05.999 sayılı, 05.1000 sayılı Kararlar ile yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2018/349 Esasına kayden açılan davada alınan 14/02/2019 tarihli ve 2019/183 sayılı Kararında yer alan iptal gerekçeleri ile güncel kurum görüşleri, uygulamaya yönelik hususlar ve bölgeye ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi dikkate alınarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116743)
18. Belediye Meclisimizin 15/08/2018 tarihli ve 05.939 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/1000 ölçekli Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi Doğu Akarca Bölgesi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Seferihisar Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun bulunanlardan bir kısmına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116733) 
19. Kemalpaşa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisi ile plan raporunun incelenerek, karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116736)
20. Menderes ilçesi, Barbaros Mahallesi, 975 parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alan'' olarak belirlenmiş plan kararının ''Gelişme Konut Alanı, Park ve Genel Otopark Alanı'' olarak değiştirilmesine ilişkin parsel maliki vekilince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116700)
21. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2019 tarihli ve 05.247 sayılı Kararı ile kabul edilerek, Bornova Belediye Başkanlığınca 03/04/2019-03/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Pınarbaşı Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı, Pınarbaşı Güpınar Mahallesi Muhtarı, S.S Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Züccaciye Toptancıları Sitesi Fincancılar Çarşısı Site Yönetimi, Pınarbaşı Mübadele Göçmenleri Derneği, İzmir Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Derneği Yönetimi, Pınarbaşı Deveciler Derneği, Pınarkent Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği, Akın DALGIÇ, Cezmi CULHAOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116715)  
22. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2019 tarihli ve 05.247 sayılı Kararı ile kabul edilerek, Bornova Belediye Başkanlığınca 03/04/2019-03/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, Bornova Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116712)  
23. Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin, Seferihisar Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülenlerin bir kısmına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116727)
24. Buca ilçesi sınırları içerisinde "Buca İlçesi, Doğuş Caddesi Tınaztepe Kampüs Yaya Üst Geçidi Düzenleme Projesi"nin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 116721)   
25. Buca Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 2019/24 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamlıkule Mahallesi, 20N1B ve 20N2A paftada, 674 numaralı parselasyon planı sınırları içerisinde "kesik çizgi/ korunan cephe çizgisi" ile çizilen imar hatlarının "düz çizgi/ önerilen cephe çizgisi" olarak düzeltilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116719)   
26. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 78 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gürpınar Mahallesi, 22617, 22588, 22590, 22604, 22606, 22608, 22618 ve 22619 adalar ile Kemalpaşa Mahallesi 23004 ve 23005 adaların imar hatlarında 1983 yılında onaylanmış imar planıyla belirlenen açıklıkların, imar uygulaması işlemlerinin yürütülebilmesi amacı ile kapatılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.116708)
27. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 81 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi-Gazi Osman Paşa Mahallesi, 24 O IV C paftada yer alan 6060, 6061, 6062, 6065, 6066, 6067 adaların imar hatlarının mülkiyet sınırları ile uyumlandırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116734)
28. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altındağ Mahallesi, 30 K 4c30 K 4d (24 O 3d-24 O 4c) paftalarında yer alan 4041 Sokak ile 4047 Sokakların bulunduğu bölgede yer alan 11804, 11803, 11802, 11810, 11811, 11834, 11833, 11840, 11841 parsellerde imar hatları ile mülkiyet arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116732)
29. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karacaoğlan Mahallesi, 30K 3c (24Ö 4d) paftada yer alan 6159 Sokak ile 6157/2 Sokak arasında yer alan 11103 ada, 3 no’lu parselin (eski Işıklar Mah. 241 parsel) düzenleme sınırı içerisine alınmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116740)
30. Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 25Ö3d ve 24ÖIIa paftalarda yer alan eski 2174 parsel (yeni 22391 ada 1 parsel) ile eski 2270 parsel (yeni 22399 ada 15 parsel) arasında kalan kuzeyde 1592 sokak ve güneyde 1580 Sokak ile sınırlanan bölgede imar hatlarının düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.116728)
31. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 77 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene Mahallesi, 154 ada 2 ve 3 parsellerin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/01/2019 tarihli ve 8525 sayılı Kararı uyarınca, mevcut kapı ve bahçe duvarları dikkate alınarak mülkiyet verileri doğrultusunda imar hatlarının revize edilmesi ve tescil gösteriminin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116717) 
32. Konak ilçesi, 1/1000 ölçekli Mithatpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planında bir kısmı Üniversite Alanı, bir kısmı Askeri Alan kullanımında kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 704 ada, 3 parselde ada ayrım çizgisinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/03/2019 tarihli ve 05.209 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup, 2863 sayılı yasa kapsamında İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş olup; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/05/2019 tarihli, E.39072 sayılı yazısı ekinde yer alan 29/04/2019 tarihli, 9102 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda, "704 ada, 3 parselde Üniversite ve Askeri Alan kullanımlarını ayıran kademe hattı olup, tescilli parselin bütünlüğü açısından ifraz zorunluluğu yoktur" şeklinde plan notu ilave edilerek tadilen uygun bulunan söz konusu plan değişikliği önerisinin incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.116702)
33. Konak Belediye Meclisinin 07/03/2019 tarihli ve 51/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; 22M-2D pafta, 2. Kadriye Mahallesinde yer alan "Park Alanı"nda 1 adet 3 m x 5 m ebatlarında, yer altında yapılmak koşuluyla Trafo Yeri ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.116710)
34. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarihli ve 05/22 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiniliköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile plan raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116738)
35. Tire Belediye Meclisinin 04/03/2019 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tire uygulama imar planında "Sosyal Sigortalar Hastanesi Alanı" olarak belirlenmiş, Kurtuluş Mahallesi, 1058 ada, 101 parselin "Emsal=1.50 Y.ençok=5 Kat" yapılaşma koşullu "Resmi Tesis Alanı" olarak değiştirilmesine, "Ayrık Nizam 5 Kat" yapılaşma koşullu kısmen "Konut Alanı" kısmen "Zemin Kat Ticaret Üst Katlar Konut" kullanım kararındaki 1018 no’lu imar adasının ise kadastral duruma göre yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116739)
36. Urla Belediye Meclisinin 08/02/2019 tarihli ve 22 no’lu Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesi, Biçeralanı Mevkii, L17b12c2b pafta, 67 ada, 1 parsel numaralı, yürürlükteki uygulama imar planında "Anaokulu Alanı"nda kalan taşınmazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda, E:1 Yençok:3 kat yapılaşma koşullu "Özel Eğitim Alanı (Ana+İlk+Orta)" olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116737)
37. Urla Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Urla İçmeler Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 1614, 1615 ve 1616 adaların bulunduğu alana ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İçmeler Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116726)
38. Urla Belediye Meclisinin 08/02/2019 tarihli ve 91 sayılı Kararı ile uygun görülen; Hacıisa Mahallesi, 158 ada, 9 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116730)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. “Halk Taşıt Uygulaması Projesi” adı altında İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarına 01/06/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “hamile olan ve annesi ile birlikte 10 yaşına kadar olan çocuğuyla” tüm toplu ulaşım araçlarında saat 08:00 ile 20:00 arası %50 indirim uygulamasının “Hukuk Komisyonunca görüşüldükten sonra değerlendirilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Ulaşım – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Hüsnü BOZTEPE.) (Yazı İşl. Dai. Bşk.E.72166)
2. Küçük yaşta çocuğu bulunan ailelerin sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi, çocukların en masum oldukları dönemde maddi ve manevi olumsuzluklar sebebi ile şehirden, doğadan ve sosyal hayattan alması gereken payı alabilmesi için yerel yönetimlere büyük görevler düşmekte olup; bu amaçla İzmir ili içerisinde, 0-5 yaş (0-60 ay) arası çocuğu bulunan ailelerin çocukları ile birlikte sosyal hayatta daha aktif olarak yer alması için, aileye ait olacak şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere ve 0-5 yaş arasında olan çocuk yanında iken kullanabileceği indirimli veya ücretsiz ulaşım kartı verilmesinin “Ulaşım ve Hukuk Komisyonlarınca görüşüldükten sonra değerlendirilmesinin”oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Gaziemir Belediye Başkanı Halil ARDA ile CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri İzel ZENGİNOBUZ DERİNSU, Necati KIRMAZ, İbrahim ÖZKARA, İlhan ÖZKÖSE.)     
3. Karşıyaka Belediye Başkanlığının 29/04/2019 tarihli ve E.6936 sayılı yazılı talebi doğrultusunda;  mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka ilçesi, Şemikler (Atakent) Mahallesi, 9852 ada, 3 no’lu parselde bulunan 2038/2 Sokak No:2 D:8 adresindeki taşınmazın Karşıyaka Belediyesi Başkanlık Konutu olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile Karşıyaka Belediyesi adına bedelsiz tahsisinin; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca “Karşıyaka Belediyesi adına 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri kapsamında değerlendirilmesi” şeklindeki görüşü ve Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyeleri Hüsnü BOZTEPE ve Erhan ÇALIŞKAN’ın “Bu konut villa olmakta, bu villayı Anı Evi ya da Kültürel amaçlı kullanmayı öneriyoruz.” şeklindeki muhalefet şerhleri ile birlikte oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Emlak Dai. Bşk. E.114822)
4. Narlıdere Belediye Meclisinin 07/05/2019  tarihli ve 2019-38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Evlendirme Memurluğu 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. Dai. Bşk.E.114333)
5. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesince geleneksel olarak düzenlenmekte olan "Çiçek Festivali"nin 18’incisinin bu yıl 24-27 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bostanlı Pazar Yerinde düzenlenmesi planlanmış olup, çiçekçilerin festival katılım ücretinin 350,00-TL olarak belirlenmesine yönelik 18/04/2019 tarihli ve 72458193/45 sayılı Kararının; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna; Tüketiciyi Koruma Komisyonunca “300-TL olarak revize edilerek uygulanması” şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Yazı İşl. Dai. Bşk.E.114335)
6. Belediyemiz sorumluluğundaki tesislere ait elektrik tesisatlarının reaktif/aktif tüketim yüzdelerinin ilgili yönetmeliklerle belirlenen sınırlar içerisinde işletilerek reaktif kullanım bedeli oluşmaması amaçlı çalışan, veri ağı ve uzaktan izleme sistemleri ile raporlama ve sistemlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi işlerini içeren, mesleki uzmanlık gereksinimleri olan ve niteliği bakımından süreklilik arz eden Kompanzasyon Sistemlerinin Bakım Onarım ve Uzaktan Takibi Hizmetlerinin 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak şekilde gelecek yıllara yaygın olarak hizmet alımı yöntemi ile sağlanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşleri Dai.Bşk. E.103007)
7. Kentlimizin can/mal güvenliği açısından süreklilik arz eden, kamuya açık alanda tesisli bulunan Belediyemiz sorumluluğundaki Elektrik Aydınlatma Sistemlerinin Periyodik Kontrol Bakım ve Onarım Hizmetlerinin 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak şekilde gelecek yıllara yaygın olarak hizmet alımı yöntemi ile sağlanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşleri Dai.Bşk. E.103009)
8. Bornova ilçesi, Altındağ Mahallesi, 3465 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanına isabet eden 65,36 m2'lik kısmı için toplam 150.328,00-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.107981)
9. Kurumumuz internetinin sağlanması amacıyla Metro Ethernet Hizmeti Alımı ihalesinin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 30/09/2019 tarihinden itibaren 15 aylık süre ile yapılması; İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki Veri Merkezi ve Sistem Odalarında bulunan Ortam Denetleme Sistemlerinin, Hassas Klima ve Hizmet Birimleri Sistem Odaları Klimalarının, Kesintisiz Güç Kaynaklarının, Yangın Algılama ve Söndürme Sistemlerinin Bakım Onarım Hizmet Alımları, Oğuzlar Ek Hizmet Binası ve Bilgi Teknolojileri Merkezi Binasında kullanılan Jeneratörlerin Bakım Onarım Hizmet Alımı, Ana Hizmet Binasında bulunan BUSBAR Sistemlerinin Bakım Onarım Hizmet Alımı, Kurumumuzun data iletişiminin sağlanması amacıyla GSM, Ses, 4,5G Data, SMS ve MMS Hizmeti Alımı, Sayısal Trunk Telsiz Sistemine enerji nakil hatlarının A/G-O/G Enerji Sistemleri Bakım Onarım Hizmeti Alımı, Kurumumuz ses ve veri iletişimi amacıyla kullanılan Santral ve Çağrı Merkezleri, Alo 188 Cenaze Hattı Çağrı Merkezi Bakım Onarım Hizmeti Alımları, İzmirNet Altyapısında bulunan fiber optik kablolar için Kurulum ve Bakım Onarım Hizmeti Alımı, Elektronik Haberleşme Altyapısı Kurulum ve Bakım Onarım Hizmeti Alımı, WizmirNet (Ücretsiz İnternet) hizmeti verilen noktalarda bulunan Belirteçler İçin Bakım Onarım Hizmet Alımı ihalelerinin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemeleri olarak 01/01/2020 tarihinden itibaren 36 aylık süre ile yapılması; Kurumumuz ve bağlı birimleri arasında iletişimin sağlanması amacıyla Sabit Telefon Görüşmeleri İçin Ses Hizmeti Alımı, Kurumumuz ve bağlı birimler arasında data ve veri akışını sağlamak amacıyla MPLS VPN Bağlantı Hizmeti Alımı, şehrin belirli noktalarında hemşehrilerimizin internet ihtiyacının karşılanması amacıyla Wİzmirnet Kablosuz ve Ücretsiz İnternet Hizmeti Alımı ihalelerinin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemeleri olarak 30/09/2019 tarihinden itibaren 36 aylık süre ile yapılması; APCO 25 Sayısal Trunk Telsiz Sisteminin sağlıklı ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla Sayısal Trunk Telsiz Sistemi Bakım Onarım Hizmeti Alımı ihalesinin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemeleri olarak 10/08/2019 tarihinden itibaren 36 aylık süre ile yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Bilgi İşlem Dai.Bşk. E.105863)
10. "Carfi Konağı Restorasyonu Yapım İşi"nin yenileme alanında kalması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğine istinaden ihaleye çıkılabilmesi için "Carfi Konağı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri"nin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3. maddesine ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden onaylanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Etüd ve Proj.Dai. Bşk.E.105862)
11. Belediyemizin, uluslararası ilişkilerini güçlendirmek, dünya kentleriyle sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda işbirliğini geliştirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatına (UCLG)" üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonları Raporu. (Basın Yay.Halk.İliş.ve Muh. Dai. Bşk. E.107973)
12. Belediyemizin 14/08/2017 tarihli ve 977 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olan; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kemalpaşa Ziraat Odası arasında imzalanan ve önerge ekinde yer alan "İyi Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü" süresinin 30/03/2020 tarihine kadar uzatılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.100298)
13. Belediyemizin yetki alanının genişlemesiyle, vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, gerekli görülen ilçe merkezlerinde Belediyemiz hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için çeşitli alanlara ihtiyaç duyulmasından dolayı belediye faaliyetlerine yönelik tesislerin yer alabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı "Özel Hizmet Alanı" kullanımına isabet eden Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 2427 ada, 44 no’lu parselin kamulaştırması, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.114648)
14. Buca ilçesi, Atatürk Mahallesi, 7645 ada 3, 4 ve 5 parsellerin bulunduğu alanın "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" belirlenmesine yönelik hazırlanarak Belediyemize iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55577) 
15. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 22/04/2019 tarihli, E.346830 sayılı yazısı ile talep edilen, Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan “İzmir Ödemiş Lübbey Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi”nin başlatılması amacıyla önerilen, İzmir 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulunun 21/03/2019 tarihli ve 8922 sayılı Kararı ile uygun bulunan "Kentsel Sit Alanı Sınırı" ve "Kentsel Sit Etkileşim Geçiş Alanı Sınırı"nı kapsayan planlama alanı sınırı içerisinde, "İzmir Ödemiş Lübbey 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı" çalışmalarının yapımı konusunda Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi konusunun; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesi uyarınca yayımlanan "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" in "Yetki ve Yöntem" başlıklı 5. maddesinde "…Kanunun 10’ uncu ve 12’nci maddeleri ile 16/04/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9’uncu maddesi gereğince ilgili idarelerden yetki alarak Bakanlıkça koruma amaçlı imar planı yaptırılabilir." hükmü uyarınca; İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararları ve Plan Uygulama Hükümleri doğrultusunda hazırlanması koşuluyla anılan plan çalışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.107957)  
16. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1133 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Torbalı ilçesi, Muratbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231203)
17. Karabağlar Belediye Meclisinin 04/01/2019 tarihli ve 09/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; L18A-13A-2D paftada, 30953 numaralı adanın güneyinde yer alan Park Alanın kuzeyinde 1 adet 6 m x 3 m =18 m² ebatlarında, trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.97568)
18. Belediye Meclisimizin 13/07/2015 tarihli, 05.675 sayılı Kararıyla onaylanan; Karabağlar 1. Etap (Hatay-Üçkuyular Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Karabağlar Belediye Meclisinin 07/08/2015 tarihli, 145/2015 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 16/10/2015 tarihli, 05.1042 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan, 1/1000 ölçekli 1. Etap Üçkuyular-Şehitler Mahallesi Revizyon İmar Planının; Karabağlar ilçesi, General Kazım Özalp Mahallesi, 42004 ada, 20 parsele ilişkin kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2016/1504 Esasına kayden açılan davada verilen, 01/06/2018 tarihli ve 2018/684 sayılı Kararının; karar gereğinin yerine getirilmesi yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile birlikte yeniden değerlendirilmesi kaydıyla, bu aşamada alınan mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı olarak belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251337)
19. “İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. aşama Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” kapsamında metro güzergâhı üzerindeki istasyonların enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere Balçova ilçesi, 22K 4b paftada, 8.00 m x 15.00 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.107971) 
20. Urla Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarihli ve 361 sayılı Kararı ile uygun görülen; Merkez Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Revizyonu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85025)
21. Urla Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarihli ve 33 sayılı Kararları ile uygun bulunan; İskele Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ''İlköğretim Alanı''nda kalan ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/05/1998 tarihli ve 7278 sayılı Kararı ile tescillenen 75 ada 16 parseldeki yapının eğitim alanında kalması nedeniyle ifrazının uygun olmadığı yönündeki İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/02/2017 tarih ve 5607 kararı doğrultusunda imar planına işlenmesi ve anılan parselin bir kısmının ''İbadet Alanı (Kilise)'' olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85034)
22. Belediye Meclisimizin 10/12/2018 tarihli ve 05.1384 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak ilçesi, Kemeraltı Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan, Kemeraltı Yenileme Alanı ve çevresinin koruma ve gelişme bütünlüğü içerisinde düzenlenmesi ve İzmirlilerin tarihle ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla Belediyemizce yürütülen "İzmir Tarih Projesi" kapsamında geliştirilen, "Kestelli Alt Bölgesi ve Yakın Çevresi Canlandırma ve Geliştirme Projesi'' doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Revizyon İmar Planı Değişikliği, 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği ve Plan Notları Değişikliği önerisi; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/04/2019 tarihli, 9002 sayılı Kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup, anılan Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği ve Plan Notları Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.103005)
23. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesabının Hesabının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.107947)
24. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.4212/67406)
IV. DİLEK VE TEMENNİLER
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   
                                                                         Mustafa Tunç SOYER
                                                             İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı