Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2023 YILI KASIM AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-11/1                                                  Toplantı Tarihi   : 13/11/2023 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                        Toplantı Saati     : 18.00            
                        Konak/İZMİR
                        (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)
 
I. ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2022 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğünde (ESHOT) 2022 Mali Yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayıştay Başkanlığı tarafından 06/11/2023 tarihli ve E-73685206- 190.02-23047731 sayılı Yazıları ile Kurumumuza gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55'inci maddesinde "Denetime ilişkin sonuçlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur" denilmektedir. Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporunun 4'üncü maddesinde "... Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir." denilmektedir. Sayıştay Denetim Raporunun 6'ncı maddesinin Denetim Görüşü bölümünde ise, "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğünün (ESHOT) 2022 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır" denilmektedir. İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğüne (ESHOT) ait 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ESHOT Genel Müdürlüğünün www.eshot.gov.tr adresinde raporlar içerisinde dış denetim raporları olarak yer almaktadır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55'inci maddeleri uyarınca 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (ESHOT- Mali Hizmetleri Dai.Bşk.E.169114/E.1639539)

II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 20-22 Kasım 2023 tarihleri arasında Atina'da gerçekleştirilecek olan B40 Atina Gençlik Zirvesi programına İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığında görevli İZENERJİ A.Ş personeli Arda ACAR'ın 19-22 Kasım 2023 tarihlerinde görevli-izinli sayılarak görevlendirilmesi, B40 Balkan Şehirleri Ağı kuruluşu tarafından konaklama, yeme-içme masrafları proje tarafından karşılanması, Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu bütçe kodundan uçak, vize işlemleri ile 3 günlük harcırahının karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk. E.1635419)
2.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 18/08/2023 tarihli ve E.1496096 sayılı Başkanlık Önergesinde ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 15/09/2023 tarihli ve 05.973 sayılı Kararında sehven “160 ada, 65 ve 92 parsellerin” şeklinde yazılan ifadenin “160 ada, 62 ve 95 parsellerin” şeklinde düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1634094)
3. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan  “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının” görüşülmesi (Bilgi İşlem Dai. Bşk. E.1638559)
4. Yatırım ve kamulaştırma harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 300.000.000,00-TL ye kadar (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ce; teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in yetkilendirilmesi hususlarının görüşülmesi. (Satınalma Dai.Bşk.E.1634176)
5.  Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi doğrulusunda, İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü taşınır (demirbaş) kayıtlarında bulunan ve önerge ekinde yer alan protokolde belirtilen “1 adet Dişi Asya Fil”in nakliyesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olmak üzere hibe olarak verilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai. Bşk.E.1636516)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat stratejisi ve vizyonu doğrultusunda "Döngüsel Kültür" teması ile Sanatsal ve Kültürel Proje Fikri ile Proje Uygulama Yarışması gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, önerge ekinde yer alan yarışma şartnamesinin kabulü ile yarışma sonuçlanana kadar, yarışmayla ilgili olarak yapılacak toplantılar için önerge ekinde yer alan belgede isimleri bulunan jüri üyelerinin ulaşım, konaklama, yemek ve ikram giderlerinin Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Bütçesinin Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinden karşılanması, jüri üyeleri ve raportöre ödenecek ücretler için Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Bütçesinin Etüd - Proje Bilirkişi Ekspertiz Bütçe tertibinden ve ayrıca yarışma sonucu verilecek ödüllerin Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Bütçesinin Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.1630885)
7. Bornova ilçesi, Erzene Mahallesinde 25O - 26O imar paftalarında yer alan 3644 ada, 103 no’lu parselin "Özel Sağlık Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, parsel malikince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1636973)
8. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 05/145 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak Cumhuriyet Mahallesi, 388 ada 1, 2, 3, 4, 5, 28 parsellerin "Belediye Hizmet Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile " Belediye Hizmet Alanı (Sosyokültürel Tesisler ve Yurt Yer Alabilir)" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1634796)
9. Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 673 ada ve çevresinin "Rekreasyon Alanı (özel projesine göre)", "Genel Otopark Alanı", "Hafif Raylı Toplu Taşıma İstasyonu" ve diğer kamusal kullanımların belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1634621)
10. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'nde Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 333 ada, 416 ve 417 parsellerin fiili durumda mezarlık olan kısımlarının, "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1638369)
11.  Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa Kemal Mahallesi sınırları içerisinde İzmir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından artan doğalgaz talebi nedeniyle 1 adet 6 m x 11 m ölçülerinde 66 m² lik Vana Grubu Alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1637675)
12. Bergama Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli ve 23/92 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ertuğrul ve Zafer Mahallelerinde Turizm Tesis Alanı ile Turizm Tesis ve Ticaret Alanında kalan muhtelif adalarda "Hmax:6.50 m" olan yapılaşma koşulunun "Yençok:2 kat" olarak belirlenmesi ve plan notunun yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1633656)
13. Urla Belediye Başkanlığının 25/10/2023 tarihli ve 118982 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Gülbahçe Mahallesi, 333 ada, 149 ve 164 parsellerin "Onaylı Mevzi İmar Planı Bulunan Alanlar" dâhilinde kalan kısımlarının A-2 yapılaşma koşullu "Yerleşik Konut Alanı" ve "Park" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1636895)
14. Dikili Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarihli ve 37 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 511, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 529 adalarda geçerli olmak üzere plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1635739)
15. Foça Belediye Meclisinin 04/05/2023 tarihli ve 90 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bağarası Mahallesi, 34 ada 7, 8, 15, 16 parsellerin Park-BOP (Bölgesel Otopark Alanı) Yeraltı Otoparkı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1638456)
16. Çalışmaları tamamlanan ve İzmir Valiliği Makamınca da onaylanan Narlıdere ilçesindeki komşu ilçelerle komşuluk ilişkisi olmayan önergede yer alan 6 adet iç mahalleye ait sınırları, Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 05.10 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, bu defa sınırın onaylı hali ile iki blokta adres değişikliğine neden olacağı görüldüğünden Çatalkaya ve Narlı Mahalle sınırları sayısal olarak revize edilip yeniden belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, Narlıdere Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarihli ve 82 sayılı Kararının; Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita Dai.Bşk.E.1640789)
17. Çeşme Belediye Meclisinin;  19/10/2023 tarihli ve 12-109 sayılı Kararında, 2024 Mali Yılı Finansman Programı Tablosunun 1. satırında yer alan Vergi Gelirleri toplamının 276.999.000,00-TL yazılan maddi hatanın 278.999.000,00-TL olarak düzeltilmesi ve 2024 Mali Yılı Finansman Programı Tablosunun 4. satırında yer alan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1, 2, 3 ve 4. 3'er Aylık Dönemlerinde Finansman Programının 712.750,00-TL yazılan maddi hatanın 712.500,00-TL olarak düzeltilmesine yönelik, 07/11/2023 tarihli ve 13-111 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1640351)
18. Selçuk Belediye Meclisinin;  Selçuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği fazla olan 1 No'lu cetvelden, ödeneği yetmeyen 2 No'lu cetvele önerge eki tablolarda belirtildiği şekilde toplam 19.250.000,00-TL aktarma yapılması hususuna yönelik, 09/11/2023 tarihli ve 2023-0169 sayılı görüşülmesi. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1642341)

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediyemiz mülkiyetindeki İzmir ili, Selçuk ilçesi, Belevi Mahallesi, 163 ada, 324, 325, 326, 327, 328 parsel numaralı taşınmazlar ile 185 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 parsel numaralı taşınmazların İzdoğa Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak devredilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai. Bşk.E.1565272)                                                                                                                        Mustafa ÖZUSLU
                                                                                                    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili