İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

24° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği


T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 

Gündem No   : 97509404-301.03-07/1                                                      Toplantı Tarihi   : 12/07/2021 
Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi          Toplantı Saati     : 18.00
                           No:1087 Konak/İZMİR
                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
                                                     
I. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.262717)
2. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 adet Gezici Sergi Aracı ile 1 adet Gezici Atölye ve Etkinlik Aracı, Kütüphaneler Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet Gezici Kütüphane Karavanı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan 20 adet 3 ton su kapasiteli Römork Tipi Yangın Tankerinin T-Cetveline eklenerek Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması hususlarının görüşülmesi. (Makine İkmal Bak. ve On.Dai.Bşk.262437)
3. “Düşük Emisyon Bölgesi - Çöpsüz Yaşam Mahallesi Projesi” kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve İZDOĞA A.Ş. ile Çöpüne Sahip Çık (ÇSÇ) Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Bilgi İşlem.Dai.Bşk.E.262181)
4. “RURITAGE – Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi” kapsamında belirlenen stratejiler doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi arasında 6 ay boyunca sürecek iş birliğinin gerçekleştirilmesi için hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.254963)
5. ESHOT Genel Müdürlüğünün; İZENERJİ A.Ş.’deki %0,6328 hisse payının İZBETON A.Ş.’ye, İZBETON A.Ş.’deki %0,013 hisse payının Ege Şehir Planlama ve Teknolojik İş Birliği Merkezi A.Ş.’ye ve İZDENİZ  A.Ş.’deki %5 hisse payının İZBETON A.Ş.’ye, ödenen paylarının tamamının yazılı değerleri  üzerinden devredilip ortaklıklarından ayrılması hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliştirme Dai.Bşk.E.28146/E.264478)
6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı (İZSU Hizmet Tesisleri)" kullanımına ayrılan alana isabet eden 24 ada, 44 no’lu, 28744,47 m² yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere bedelsiz olarak İZSU Genel Müdürlüğüne devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.260806)
7. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7674 ada, 2 parsel numaralı, 1592,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait 787/796 (1574,00 m²) hissesi diğer hissedar adına bedeli karşılığında veya kat karşılığı satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.254338)
8. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesine toplam 2.500.000-TL ödeneğin alınmak suretiyle aktarma yapılmasına yönelik, 06/07/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.264878)
9. Belediye Meclisimizin 12/10/2020 tarihli ve 05.833 sayılı Kararıyla kabul edilen, Büyükşehir Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına alınan, "Yeşildere Ekspres Yolunu İZOTAŞ'a Bağlayan Yol" konulu 33 no’lu maddenin imar program sınırının, kamulaştırma hattı sınırına göre yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.264848)
10. Belediye Meclisimizin 12/10/2020 tarihli ve 05.833 sayılı Kararıyla onaylanan, 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programının 262 no’lu maddesinde yer alan, Ödemiş ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 500 ada, 3 parselin imar uygulaması görerek kamuya bedelsiz terkinin sağlandığı bilgisi doğrultusunda, 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programının 262 no’lu maddesinin yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.248087)
11. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/07/2021 tarihli ve 176 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen, "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırları ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.264087)
12. Balçova Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 64 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırları ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.264493)
13. Çeşme Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 2021/7-77 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Çeşme Kentsel Sit, Etkileşim Geçiş Sahası ve Kale Koruma Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde 2023 no’lu çıkmaz sokaktaki 248 ada, 9 parseldeki tescilli sarnıç yapısının kuzeyinde 5.00  x 3.00 = 15.00 m² büyüklüğünde trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Çeşme Kentsel Sit, Etkileşim Geçiş Sahası ve Kale Koruma Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.262786)
14. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’in talimatları ve Belediyemiz "Bütünleşik Afet Yönetim" vizyonu kapsamında hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi ile söz konusu Protokol’ün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.261518)
15. 15 Temmuz öncesi Cumhurbaşkanı tarafından 08/01/2002 tarih, 4736 Sayılı Yasa'nın 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili; karar alınması halinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenecek programlara katılım sağlayacak vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararı alınması halinde; kararda belirtilen süre (saat aralığında) kadar, ESHOT Genel Müdürlüğü ve denetimindeki Seferihisar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (Metro A.Ş, İzban A.Ş, İzdeniz A.Ş, İzulaş A.Ş.) toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) tarifenin %50 indirimli şeklinde uygulanması, karar alınmaması halinde ise; ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Seferihisar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (Metro A.Ş, İzban A.Ş, İzdeniz A.Ş, İzulaş A.Ş.) toplu ulaşım araçlarından (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere yalnız 15-16 Temmuz 2021 belirlenen saat aralığında geçerli, pandemi kurallarına da uygun seyahat imkanı sağlamak üzere, %50 indirimli şeklinde yeni tarifenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.260175)
16. Kurban Bayramı süresince hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla; bayram öncesi Cumhurbaşkanı tarafından 4736 sayılı Yasa'nın birinci maddesinin birinci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili karar alınması halinde, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Seferihisar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (Metro A.Ş, İzban A.Ş, İzdeniz A.Ş, İzulaş A.Ş.) denetimindeki toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere tarifenin %50 indirimli şeklinde uygulanmasının, muaf tutulması ile ilgili karar alınmaması halinde ise; yalnız Kurban Bayramı süresince, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Seferihisar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (Metro A.Ş, İzban A.Ş, İzdeniz A.Ş, İzulaş A.Ş.) toplu ulaşım araçlarından (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli, pandemi kurallarına da uygun seyahat imkanı sağlamak üzere,%50 indirimli şeklinde yeni tarifenin uygulanması hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.260213)
17. "İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" Meclisimizin 17/06/2016 tarihli ve 05.606 sayılı Kararıyla onaylanmış olup; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 25/09/2019 tarihli ve 9726 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Pazaryeri Meydanı Düzenleme Projesi ile 28/01/2020 tarihli ve 10321 sayılı Kararı ile uygun bulunan İzmir Tarih Meydanı Düzenleme Projesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 11. ve 15. maddeleri ve 5366 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.Bşk.E.257664)
18. Belediye Meclisimizin 12/10/2020 tarihli ve 05.833 sayılı Kararıyla kabul edilen; 2020-2025 yılllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programının 182 no’lu maddesinde yer alan; Balçova ilçesi, Korutürk Mahallesinde yer alan B.O.P. (Bölgesel Otopark Alanı) kullanımına yönelik, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 07/05/2019 tarihinde onaylanan, 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planında Açık Spor Tesisi olarak planlandığı ve İmar Kanununun 18. maddesine göre kamu eline geçtiği belirtilerek 182 no’lu programın yeniden değerlendirilmesi talep edilmekte olup; bu kapsamda 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programının 182 no’lu maddesinin yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248219)
19. Konak Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarihli ve 125/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/01/2020 tarihli ve 10222 sayılı Kararı doğrultusunda; Konak ilçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, tescilli 1023 ada, 1, 2, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin tescil gösteriminin işlenmesi ve söz konusu parsellerin koruma alanının 1022 ada 23 parsel, 1024 ada 12 parsel ve 1025 ada 15 parseli kapsayacak şekilde belirlenmesine ve tescilli parsellerin imar hatlarının düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2021 tarihli ve 301.05.52 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/05/2021 tarihli ve 12246 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinde Eski İtfaiye Binası-Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesinin kullanımında olan 1023 ada 2,6,7,8,9 parsellerdeki tescil gösteriminin kaldırılması koşuluyla uygun bulunduğundan, anılan Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.264944)
20. Buca Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/01/2021 tarihli ve 11801 sayılı Kararı doğrultusunda,120 ada, 9 parsele yönelik hazırlanan, 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tasarım/Uygulama Paftaları Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.264863)
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir ili içerisinde öncelikle vatandaşların sağlığını, emniyetini ve can güvenliğini korumak üzere sahipsiz sokak hayvanlarının önergede yer alan maddeler doğrultusunda Sokak Hayvanları Komisyonumuzun görevlendirilerek Rapor hazırlanmasına yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk Komisyonunca “Önerge içerik ve amacı doğrultusunda çalışmaların Sokak Hayvanları Komisyonunca yürütülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonunca; “İlgili önergemiz ile çalışmalarımız devam ettiği için Komisyon Gündeminde bırakılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fikret MISIRLI, Erol ÇOMAK, Hüsnü BOZTEPE, Turgut PINAR.E.192907)
2. Büyükşehir Belediyesi “AB ve Dış İlişkiler Komisyonu” olarak Belediyemizin dış ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla önergede yer alan maddeler doğrultusunda AB ve Dış İlişkiler Komisyonuna yetki verilmesine yönelik Yazılı Önergenin, Hukuk Komisyonunca; “Önerge içerik ve amacı doğrultusunda çalışmaların Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından yürütülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonunca; “Önerge doğrultusunda yapılan çalışmalarda; a) Sadece komşu ülkelerin kentleri ile değil, bazı kardeş kentlerle de iletişim sıkıntıları olduğu anlaşılmıştır. (Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı) Ancak Daire Başkanlığımızın bu konuya tahsis ettiği elemanlar çalışmalarına devam etmektedirler. Komisyonumuz her ne kadar raporunu sunmakta ise de kardeş kent olan veya olmayan bazı kentlerle iletişim kurmak için Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımızla birlikte çalışmalarının sürdürülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN. E.192774)
3. Belediyemizin dış ilişkilerini geliştirmek amacıyla “Dış İlişkiler Komisyonu”nun önergede yer alan maddeler doğrultusunda araştırma yapması ve temaslarda bulunması için Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yetkilendirmesine yönelik Yazılı Önergenin, Hukuk Komisyonunca; “Önerge içerik ve amacı doğrultusunda çalışmaların Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından yürütülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonunca; “Önerge doğrultusunda yapılan çalışmalar sonunda; a) Ülkemize komşu kentlerle iletişime geçilmesi konusu çalışılmış olsa da başarılı olunamamıştır. Ancak Dış İlişkiler Daire Başkanlığımızı iletişim sağlanmak için çabasını sürdürmektedir. b) Komşu ülkelerden (Suriye) gelen sığınmacıların çocuklarının kültürel, sosyal ve eğitimsel durumları üzerine yapılan çalışmalarda; İzmir’de 150.000 dolayında olan ailelerin çocuklarının mağduriyetleri belirlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapmakta olduğu başarılı çalışmaların arttırılarak sürdürülmesi uygun görülmüştür. Ancak olayın boyutları ve kentimizi etkileyebilecek olan sosyal/kültürel olaylar göz önüne alınarak sığınmacıların durumlarını yakından izlemek üzere Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha çok sivil inisiyatiflerden oluşacak bir izleme/değerlendirme komitesinin kurulmasının Sayın Meclisimize önerilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN. E.192604)
4. Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik çeşitli faaliyetler yürüten ve sosyal sorumluluk projeleri üreten yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere oluşturulacak olan ön kurul ve seçici kurul aracılığıyla İzmir Yıldızı Plaketi ve Başkanlık Özel Ödülü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde takdim edilecek olup, bu kapsamda ödüle layık görülen kurum ve kuruluşlara verilmesi planlanan İzmir Yıldızı Plaketinin usul ve esaslarını kapsayan “İzmir Yıldızı Ödül Yönetmeliği”ne, “Yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan seçici kurul en az 5, en fazla 9 kişiden oluşturulmak üzere belirlenmesi ve yine seçilecek kişi ya da kuruluşlar arasında Kent Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Ticaret Borsası, Üniversite Temsilcilerinin de eklenmesi”nin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.225010)
5. 24 saat esasına dayalı Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisinin yapılmasının planlandığı belirtilerek, İzmir ili, Çeşme İlçesi Germiyan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 9720,43 m² (yaklaşık 10 ha)’lık alanda ''24 Saat Esasına Dayalı Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi'nin Kurulması ve Tesisin 10 yıl Süre ile İşletilmesi İşi'' kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleye çıkılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili karar alınması talep edilmiş olup; söz konusu Proje Alanı ile ilgili Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde; alanda arkeolojik kalıntıların bulunduğu tespit edildiğinden tesis kurulumu ile ilgili yeni yer tespit çalışmalarına başlanmış, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi sınırları içerisinde ve 374 nolu bölmedeki 72423 m² lik ormanlık alan, Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesis Alanı olarak belirlenmiş olduğundan söz konusu İşin Sözleşmesinin imzalanması, projelendirilmesi, yapımı, devreye alınması ve tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren 10 yıl süre ile kira karşılığı işlettirilmesi İşinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin, Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca; “Kurum görüşlerinin tamamlanması hususları ilgili birimlerce gözetilerek” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.136590)
                                                                                                       Mustafa Tunç SOYER
                                                                                           İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı