İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

29° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 

Gündem No   :  97509404-301.03-4/1                                                         Toplantı Tarihi :12/04/2021 
Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi             Toplantı Saati   :18.00
                           No:1087 Konak/İZMİR
                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
                                                                               
I. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Uluslararası Cittaslow Genel Kurulunda yapılan sunum sonucunda; Cittaslow Metropol Projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesine karar verilmiş olup, proje için iş birliği amacıyla Cittaslow Birliği ile resmi bağ kurulması, ayrıca Belediyemizin Cittaslow Destekçisi (Supporter) olacağının beyan edilmesi ve Cittaslow Tüzüğü tarafından belirlenen yıllık 3500 Euro aidatın ödenmesine ilişkin Belediye Meclisimizin 16/12/2020 tarihli ve 1140 sayılı Meclis Kararı ile alınan yıllık 3500 Euro üyelik bedelinin önergede yer alan hesaba ödenebilmesi, Cittaslow Birliğinin yürüttüğü İletişim Projesi çalışmaları için ayrıca 1000 Euro ödenebilmesi ve bu ödemenin ise önergede yer alan  hesaba yatırabilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.143889)
2. Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 05.168 sayılı Kararı ile “İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek Amacıyla Üniversiteye Hazırlık Yardımcı Kitap Desteği İş Birliği Protokolü” kabul edilmiş olup, söz konusu Meclis Kararının devam ettirilerek “Kitap kart” başvuru sonuçları olumlu sonuçlanan öğrencilere verilecek kartlara TL yüklenebilmesi ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğüne yetki verilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.126689)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.144575)
4. Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, L18D9A4B pafta, 7800 ada 1 parselde, 5.00 m x 3.00 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143356)

II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Vahşi sulama yapılan tarım arazilerinde %40-%50 su tasarrufu sağlayan ve toprağın korunmasına katkı sunan Damla Sulama Yöntemine geçilmeli ancak bu sistemin üreticiye daha fazla maliyet getirmesi ve üreticinin bu sistem hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması yüzey sulamayı hâlâ kullanır yapmakta olup, bu kapsamda Belediyemiz tarafından mısır üretiminin yoğun yapıldığı Küçük Menderes Havzasında üreticiye Damla Sulama Borusu desteği verilmesinin ve üreticiye bu sistem hakkında eğitim verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonunca “Vermiş olduğumuz Önergede yapacağımız değişiklik nedeniyle reddine” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına, Plan ve Bütçe Komisyonunca “Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonunun görüşü doğrultusunda” oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatma EKİCİOĞLU E.163949)
2. İzmir Büyükşehir Belediyesinde bir “Deniz ve Kıyı Alanları Daire Başkanlığı” kurulmasında, uygun personel, donanım ve bütçe sağlanması ve bu hedefe yönelik yeni örgütlenmenin, hak ettiği ilginin verilmesi durumunda, ülkemiz için örnek bir model oluşturabileceğine, Türkiye’de deniz ve kıyı alanlarının tahrip edilmeden, sürdürülebilir kullanımında değerli bir model ortaya koyacağına hatta Akdeniz için bir model oluşturma potansiyeli olduğuna önergede sunulan yapılanma tasarımının konu ile ilgili geniş bir katılım ile ele alınmasına yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk Komisyonunca Norm Kadro Uygulama Yönetmeliği ilgili cetveli ve tahdidi olarak belirtilen Daire Başkanlığı isimleri arasında Deniz ve Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı Kurulması öngörülmediği gerekçesi ile oybirliği ile uygun bulunmadığına, önerge içerisinde ifade olunan hususların yerindeliğinin kabulü ile İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Deniz ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünce dikkate alınarak yasal çerçevede yerine getirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna; Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca söz konusu önerge çevresel açıdan katma değer yaratacağı düşünülmekle beraber Hukuk Komisyonunca belirtilen gerekçeler sebebiyle oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakan BARÇIN.E.47972)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.46563)
4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu kapsamında, İlimizde bulunan mezarlık hizmetleri ve defin işlemleri Belediyemize devredilmiş olup; 30/10/2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımızın mezarlarının yanında veya aynı mezarlıkta uygun görülen noktada iki kişilik mezar yerinin, cenazenin birinci derece yakınlarına (anne, baba, eş ve çocukları) ücretsiz olarak tahsis edilebilmesinin “İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının 06/04/2021 tarihli ve 136800 sayılı yazıları gereği ilgili Önergenin geri çekilmesi talep edilmiş olmakla Önerge içeriğinde karar verilmesine yer olmaması” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Sosyal Hizmetler – Kent Konseyi – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Mezarlıklar Dai.Bşk.E.251)
                                                                                                   Mustafa Tunç SOYER
                                                                                      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı