Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2024 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-105.02-4/1                                                     Toplantı Tarihi   :16/04/2024 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                            Toplantı Saati    : 17.00            
                       Konak/İZMİR
                       (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)
 
 
I. MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ

6- Hukuk Komisyonu
7- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu 
8- Turizm ve Fuarcılık Komisyonu 
9- Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu 
10- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu
11- Kent Konseyi Komisyonu 
12- Engelsiz İzmir Komisyonu 
13- Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu 
14- Deprem ve Afet Komisyonu 
15- Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu 
16- Sosyal Politikalar Komisyonu 
17- Kentsel Dönüşüm ve Konut Politikaları Komisyonu 
18- Kooperatifler ve Pazar Yerleri Komisyonu 
19- Deniz, Kıyı Alanları ve Limanlar Komisyonu 
20- Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu 
21- Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Kent Komisyonu 
22- Gençlik, Üniversiteler ve İstihdam Geliştirme Komisyonu 
23- Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu
24- İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu
 
 
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Karaburun Belediye Meclisinin; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre uygulanacak olan Karaburun Belediyesinin 2024 yılı için Asansör Periyodik Kontrol Ücret Tarifesinin önerge ekindeki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmesi hususuna yönelik, 07/03/2024 tarihli ve 20 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.E.1906305) 
 
2. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 15/04/2024 tarihli ve E.1060670 sayılı yazısına konu; İzmir İlinin ilçeleriyle birlikte bütün olarak içme, kullanma ve endüstri suyunun teminine yönelik "İzmir-Manisa İI ve İlçe Merkezleri İçmesuyu Temini Master Plan Raporunda" yer alan ve önergede isimleri belirtilen proje mertebesinde olan Başlamış Barajı ile planlama mertebesinde olan Düvertepe Barajı için (şehir içi içme suyu şebekesi ve şehir içi dağıtım depoları hariç) ham su ana isale hatları, arıtma tesisi, pompa istasyonları, terfi hatları, ana depolar ve benzeri işlere ait planlama, uygulama projesi, inşaatların yapılmasına ve içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanmasına yönelik hazırlanan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Fen İşleri Dai. Bşk.E.1906989)
 
3. 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte 2022 ve 2023 yılındaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda; 
• "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" süresince (1 Mayıs 2024), 
• "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" süresince (19 Mayıs 2024), 
• "Kurban Bayramı" süresince (15-19 Haziran 2024), 
• "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" süresince (15 Temmuz 2024), 
• "30 Ağustos Zafer Bayramı" süresince (30 Ağustos 2024),
• "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" süresince (29 Ekim 2024) tarihlerindeki kutlama ve etkinliklerine hemşehrilerimizin katılımını kolaylaştırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, toplu ulaşım araçlarının kullanımını özendirmek ve özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, bayram öncesi Cumhurbaşkanı tarafından 4736 sayılı Yasanın birinci maddesinin birinci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili karar alınması halinde, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Kooperatifler ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (Metro A.Ş, İzban A.Ş, İzdeniz A.Ş, İzulaş A.Ş.) toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) ücretsiz tarife uygulanması, muaf tutulması ile ilgili karar alınmaması halinde ise yalnız 1 Mayıs 2024, 19 Mayıs 2024, 15-19 Haziran 2024,15 Temmuz 2024, 30 Ağustos 2024, 29 Ekim 2024 günleri, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Kooperatifler ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (Metro A.Ş, İzban A.Ş, İzdeniz A.Ş, İzulaş A.Ş.) toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) geçerli olan fiyat tarifesi üzerinden %50 indirimli olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1905902)
 
4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 24. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 60. maddeleri ile Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince yapılması planlanan yardımlarımızın Belediyemize bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğümüz uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler çerçevesinde yardım alması uygun görülen ihtiyaç sahibi emeklilerimize Emekli Dayanışma Kartı verilmesi ve bu kart ile su kullanımının ilk 4 metreküpünün ücretsiz, sonraki kullanımlarının ise %50 indirimli olmak üzere fatura desteği sağlanması, yine bu destek kartı ile ihtiyaç sahibi emeklilerimize market ve kira desteklerinin verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.E.1906498)
 
5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 24. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 60. maddeleri ile Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince yapılması planlanan yardımlarımızın Belediyemize bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğümüz uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler çerçevesinde yardım alması uygun görülen 0 - 4 yaş ( 0-48 ay ) arası çocuğu bulunan annelerin çocukları ile birlikte sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm toplu taşıma araçlarında çocukları yanında iken kullanabileceği aylık 60 kontör yüklü Anne Dayanışma Kartı verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.E.1906323)
 
6. İzmir Büyükşehir Belediyesinin hissedarı olduğu şirketlerin ve hissedarı olduğumuz şirketlerin iştiraki olan şirketlerin Genel Kurullarında İzmir Büyükşehir Belediyesini temsilen görevlendirilecek kişilerin, görevlendirme yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil TUGAY'a verilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hizmetleri Dai. Bşk. E.1905311)
 
7. Belediyemiz taşınmaz mallarının Tapu Sicil Müdürlüklerinde satışı, ifrazı, tevhidi, yol ve yeşil alana terkini, her türlü cins, miktar, hudut ve isim tashihinin yapılması, takas ve trampa işlemleri, hibe bağış, satın alma, satış vaadi ve istimlak takrirlerinin verilmesi, mahkeme kararlarının yerine getirmeye, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması her türlü intifa, irtifak hakkının tesis ve terkin edilmesi, Belediyemiz lehine ve aleyhine ipotek işlemlerinin yapılması ve kaldırılması tapu sicillerinde her türlü şerh ve takyidin verilmesi ve kaldırılması, Belediyemiz ortağı olduğu şirketlere, ayni sermaye olarak taşınmaz devrine yönelik işlemlerin yürütülmesi, 634 sayılı Kanun kapsamında kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması konularında vekalet verilmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi için gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.  (Emlak Yönetimi Dai. Bşk.E.1905065)
 
8. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı dolu-boş kadro değişikliklerine ilişkin cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.E.1905564)
 
9. Birimlerimiz arasında Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının kurulması; Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte bulunan Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ile Proje Yapı Kontrol Şube Müdürlüğünün Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığına bağlanması; Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte bulunan Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlanması hususlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.E.1906850)
 
 
                                                                                                                      Dr. Cemil TUGAY         
                                                                                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı