İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
 
Gündem No   :  97509404-301.03-5/1                                  Toplantı Tarihi : 13/05/2019 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                             Toplantı Saati  :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINAN İHTİSAS KOMİSYONLARINDAKİ ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
1. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1133 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Torbalı ilçesi, Muratbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve Plan Raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231203)
2. Belediye Meclisimizin 13/07/2015 tarihli, 05.675 sayılı Kararıyla onaylanan; Karabağlar 1. Etap (Hatay-Üçkuyular Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Karabağlar Belediye Meclisinin 07/08/2015 tarihli, 145/2015 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 16/10/2015 tarihli, 05.1042 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan, 1/1000 ölçekli 1. Etap Üçkuyular-Şehitler Mahallesi Revizyon İmar Planının; Karabağlar ilçesi, General Kazım Özalp Mahallesi, 42004 ada, 20 parsele ilişkin kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2016/1504 Esasına kayden açılan davada verilen, 01/06/2018 tarihli ve 2018/684 sayılı Kararının incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251337)
3. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Müdürlüğünün 31/12/2018 tarihli, 539189 sayılı yazısı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen, 07/02/2018 tarihli 3-42 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden "154 kV Kınık Trafo Merkezi Projesi” kapsamında hazırlanan, Kınık ilçesi, Hamzahocalı Mahallesi, 1167 parselin Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55567)
4. Menderes Belediye Meclisinin 08/02/2019 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Özdere ve Gümüldür Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85056)  
5. Urla Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarihli ve 33 sayılı Kararları ile uygun bulunan; İskele Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ''İlköğretim Alanı''nda kalan ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/05/1998 tarihli ve 7278 sayılı Kararı ile tescillenen 75 ada 16 parseldeki yapının eğitim alanında kalması nedeniyle ifrazının uygun olmadığı yönündeki İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/02/2017 tarih ve 5607 kararı doğrultusunda imar planına işlenmesi ve anılan parselin bir kısmının ''İbadet Alanı (Kilise)'' olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85034)
II. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Çiğli Belediye Meclisinin 07/02/2019 tarihli, 05/09 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, 22024 ada, 2 ve 3 parsellerinde kayıtlı taşınmazların, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda "Özel Sağlık Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliğiyle uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85036)   
2. Belediye Meclisimizin 11/03/2019 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülen; ancak onama prosedürü tamamlanmamış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin; İzmir 5. İdare Mahkemesinin 14/02/2019 tarihli ve 2019/183 sayılı Kararı dikkate alınarak Komisyonumuzca yeniden değerlendirilmiş olup; söz konusu bölgede, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı değişikliğinin iptaline ilişkin alınan 14/02/2019 tarihli ve 2019/186 sayılı Mahkeme Kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlardan Belediye Meclisimizce uygun görülenlere ilişkin yapılan plan değişikliklerinin iptaline ilişkin alınan 14/02/2019 tarihli ve 2019/183 sayılı Mahkeme Kararı ve güncel kurum görüşleri dikkate alınarak plan çalışması yapılması gerektiği anlaşıldığından Belediye Meclisimizin 11/03/2019 tarihli ve 05.200 sayılı Kararının iptalinin, bölgeye ilişkin üst ölçekli planlarda gerekli düzenlemeler yapılarak, Nazım Plan Şube Müdürlüğü tarafından öneri plan sunulmasının oybirliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.84998)
3. Urla Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarihli ve 402 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 11/03/2019 tarihli ve 05.219 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunan, ancak onama prosedürü tamamlanmamış olan Bademler Mahallesi (Çamlı ve Ulamış Yerleşmeleri Arası) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, dayanağı olan üst ölçekli planlara yönelik idari yargı tarafından alınan iptal kararı ve plan hiyerarşisi dikkate alınarak, idari yargı süreçleri doğrultusunda üst ölçekli planlara ilişkin değerlendirmeler sonuçlandıktan sonra ele alınmak üzere, planın onayına ilişkin alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/03/2019 tarihli ve 05.219 sayılı Kararının iptal edilerek, planın iadesinin oybirliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.84997)
 
 
 
 
 
 
 
  Mustafa Tunç SOYER
  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı