İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI OCAK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
Gündem No   :  97509404-301.03-1/1                                                          Toplantı Tarihi : 14/01/2019
Toplantı Yeri   :  İBB Meclis Salonu                                                               Toplantı Saati  : 18.00
I. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre Belediyemizde 2017 mali yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 18/10/2018 tarih ve 17. Denetim Grup Başkanlığının 55823471-190.2-E.1852333 sayılı yazısı ile kurumumuza gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddesinde "Denetime ilişkin sonuçlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda; Denetim kapsamının, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dahil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturduğu ve bu hususlar ile ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edildiği belirtilmiştir. Denetim görüşü bölümünde; İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 yılına ilişkin raporda belirtilen ve rapor ekinde yer alan mali rapor ve tablolarının "Denetim Görüşünün Dayanakları" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı belirtilmiştir. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddeleri uyarınca 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.9309)
II. CUMHURİYET HALK PARTİSİ MENSUBU MECLİS ÜYESİ MUSTAFA GÜNGÖR’ÜN PARTİSİNDEN İSTİFASI İLE BOŞALAN TARIM VE ORMAN KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
III. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereği görev yapan sözleşmeli personele 01/01/2019 tarihinden itibaren, Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personele göreve başladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek üzere, önerge eki listede kadro adedi ile birlikte unvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/01/2019 tarihli ve 148 sayılı Genelgenin 2’nci maddesinde belirtilen Ekli 1 sayılı sözleşme ücreti cetvelinde belirlenen tavan ücrete, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2019 tarihli ve 87 sayılı Genelgenin (e) bendinde belirtilen %10,73 oranındaki artış sınırını aşmamak üzere tespit edilen net ücretler ile 10/01/2019 tarihli ve 148 sayılı Genelgenin 3’üncü maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.9279)
2. ESHOT Genel Müdürlüğünde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereği görev yapan sözleşmeli personele 01/01/2019 tarihinden itibaren, Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personele göreve başladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek üzere, önergedeki listede kadro adedi ile birlikte unvanları kadrolar karşılık gösterilerek, tespit edilen net ücretler ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/01/2019 tarihli ve 148 sayılı Genelgenin 3’üncü maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.409-6787)
3. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolu personele 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında fiilen yaptıkları iş karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretinin aylık brüt 240,00-TL olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.407-6794)
4. 65 yaş ve üzeri ile %40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızın kullanmış olduğu 65 Yaş Kartı, Engelli Kartı ve Refakatçi Kartlarının; İzmirim Kart Yönergesinin 23. maddesi gereği, kişinin kusurundan kaynaklanan sebeplerle kullanılamaz hale gelmesi veya kaybedilmesi durumunda kişinin talebi halinde yeni alınacak kartların zayi bedellerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.408-6545)
5. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Sosyal Tesis" alanında kalmakta olan, Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, 1264 ada, 1 parselin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9310)
6. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı 20 metre genişliğindeki imar yolunda (206/5 Sokak) kalmakta olan Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 173 ada, 10 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.9292)
7. Belediye Meclisimizin 14/09/2018 tarihli, 05.1080 sayılı Kararında, sehven “178 ada, 196, 199 ve 200 parsel” şeklinde geçen ifadenin, “718 ada, 196, 199 ve 200 parsel” şeklinde düzetilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9305)
8. Karabağlar ilçesinde, Bakanlar Kurulunun 07/12/2012 tarihli, 2012/4048 sayılı Kararı ile onaylanan; "Karabağlar ilçesi, 1-A No’lu Riskli Alan" ile sınırlanan, Abdi İpekçi ve İhsan Alyanak Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10/04/2018 tarihinde onaylanan, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği doğrultusunda ve Karabağlar İlçesi 3. Etap (Abdi İpekçi - İhsan Alyanak Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi dikkate alınarak hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi ve Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9286)
9. Belediye Meclisimizin 16/08/2018 tarihli ve 05.945 sayılı Kararı ile uygun görülerek; 14/11/2018-13/12/2018 tarihleri arasında askıya çıkartılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, 4443 ada, 1 parselin maliki Sedat Özer ÖZERDEKLİ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9307)
10. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli, 05.1185 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 14/11/2018-13/12/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Selçuk İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; Haydar KARAHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9300)
11. Karabağlar ilçesinde, kuzeyde 4240 Sokak, batıda ve güneyde Karabağlar ilçesi, 1-A No’lu Riskli Alan sınırı, doğuda 4957 Sokak ile sınırlanan yaklaşık 30 hektarlık alanda hazırlanan; Karabağlar İlçesi 3. Etap (Abdi İpekçi - İhsan Alyanak Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve Plan Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9285)
12. Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 24 O - 25 O imar paftalarında yer alan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Üniversite Alanında kalan 14197 ada, 1 parsel ve 9 ada, 28 parselin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında "Yüksek Öğretim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve Plan Açıklama Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9280)
13. Karşıyaka ilçesinde, güneyde kıyı kenar çizgisi, kuzeyde Örnekköy Tabiat Parkı, batıda 2038 Sokak ve Çiğli ilçe sınırı, doğuda Bayraklı ilçe sınırı ve Karşıyaka 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile sınırlanan alanda; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9306)
14. Foça ilçesi, Bağarası Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9297)
15. Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "İdari Tesis Alanı" olarak belirlenen 310 ada, 1 parsel ve "Ticaret Alanı" olarak belirlenen 348 ada, 1 parselin kullanım kararlarının yer değiştirmesi amacı ile taşınmaz maliklerinin talebi üzerine ilgili plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9293)
16. Dikili ilçesi, Bademli Mahallesi sınırları içinde bulunan ve aynı zamanda İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde kalan 315 ada, 8 parselin (eski 1249 parsel) Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda artan ihtiyaçlar göz önüne alınarak Belediyemiz adına tahsisinin yapılabilmesi amacıyla "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9288)
17. Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesinde yer alan ve yürürlükteki imar planında 43 no'lu Katlı Bölgesel Otopark Alanı olarak belirlenmiş olan 26208 ada, 1 parsele yönelik plan notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9291)
18. Çiğli ilçesi, Maltepe ve Güzeltepe Mahalleleri, belirtilen Sokaklardan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli ve 05/61 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9299)
19. Çiğli ilçesi, Küçük Çiğli Mahallesinde,  mülkiyeti Belediye Başkanlığımız adına kayıtlı 1884 no'lu parselin Belediye Hizmet Alanı (Belediye Hizmetlerine Yönelik Sosyal ve Kültürel Tesisler, İdari Tesis, Sağlık Tesisi vb. alanlar yer alabilir) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9295)
20. Dikili Belediye Meclisinin 01/08/2018 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, S.S. Özlem Yapı Kooperatifi bölgesindeki enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile 25 İ – 2A paftada trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9289)
21. Aliağa Belediye Meclisinin 04/12/2018 tarihli ve 457 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahalle, 18K1B-18K1C paftalarda, 324 ada, 1 parsel ile kamuya terkli alanda yer alan, İlköğretim Alanı ve yapı yaklaşma mesafelerinin, Otopark Alanı, Park ve Yaya Yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9294)
22. Seferihisar Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarihli ve 136 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sığacık Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarına ''Zorunlu tevhid işleminden sonra oluşacak parselde, bu plan koşullarına göre tevhid öncesi parsellerin yapılaşma hakkı korunacaktır.'' ifadesinin eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu İlavesi önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9296)
23. Foça Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarihli, 155 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bağarası Mahallesi, 1050 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9298)
 
 
 
 
 
                                                                                                 Aziz KOCAOĞLU
                                                                                   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı