Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

11° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2023 YILI OCAK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-1/1                                                         Toplantı Tarihi   : 09/01/2023 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                              Toplantı Saati     : 18.00            
                          Konak/İZMİR
                          (İzBB Meclis Toplantı Salonu)

I. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Serhan ADA Danışman olarak görevlendirildiğinden, adı geçene ödenecek brüt ücretin, her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek şartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğt.Dai.Bşk.E.1147389)
2. Karabağlar ilçesi, Karabağlar Mahallesi, 39814 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 48,69 m²'lik kısmı için daha önceden ödenen değer azalış bedeli olan 229.154,62-TL'nin mahsubundan kalan toplam 57.288,65-TL’lik bedelinin taşınmaz malikine ödenerek taşınmazın arta kalan kısmının Belediyemizce satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1142151)
3. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Belediyemizce yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında Tarihi Çakaloğlu Hanının restore edilerek kent yaşamına kazandırılması amacıyla, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "T-C2 (Turizme Yönelik Ticaret – 2 Kat  (Hediyelik eşya, geleneksel el sanatları satış birimleri, lokanta, kafe, restoran vb. kullanımların teşvik edileceği alanlar.)" kullanım kararına isabet eden; Konak ilçesi, Ahmetağa Mahallesi, 221 ada 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 65 no’lu parsellerin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1120044)
4. Tire ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan “Park Alanı”nın “Rekreasyon Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Tire Belediye Meclisinin 03/11/2022 tarihli ve 78 sayılı Kararı ile uygun görülen “Park Alanı”nın “Rekreasyon Alanı”na dönüştürülmesi ve “Park Alanı” içerisinde bulunan “Trafo Alanı”nın yer değişikliği amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1141614)
5. Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.724 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek 21/09/2022 – 20/10/2022 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesi tarafından askıya çıkarılan; Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların bir kısmının Bayraklı Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli ve 277, 278, 279, 280, 281 ve 282 sayılı Kararları ile uygun bulunması üzerine Bayraklı Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu plan paftalarında yapılan değişiklik önerileri doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan; Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenlenen kısımlar için hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1142025)
6. Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.724 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek 21/09/2022-20/10/2022 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesi tarafından askıya çıkarılan; Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların bir kısmının, Bayraklı Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli ve 277, 278, 279, 280, 281 ve 282 sayılı Kararları ile uygun bulunması üzerine plan paftaları, plan raporu ve hesap cetvellerinde yapılan değişiklik önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1142056)
7. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları doğrultusunda; Konak ilçesi, Tepecik Mahallesinde, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Beklediyesine ait 2701 ada, 41 parselde yer alan Tarihi Eşrefpaşa Hastanesinin tescil gösterimlerinin ve koruma alanının işlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1144815)
8. İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yazısı doğrultusunda hazırlanan, Gaziemir ilçesi, "Aktepe–Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" sınırları içerisinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 31302 ada, 1 parsele isabet eden "İlkokul Alanı" kullanımının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1145757)
9. Urla Belediye Başkanlığının 18/11/2022 tarihli ve E.76486 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Denizli Mahallesi, 3795 ada, 8 parselin doğusunda kalan, yürürlükte bulunan uygulama imar planında kamuya terkli Park Alanı içerisinde 6.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1141936)
10. Narlıdere Belediye Meclisinin 07/09/2022 tarihli ve 85 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Narlıdere Revizyon İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı Plan Notlarına, plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1143275)





                                                                 Mustafa Tunç SOYER
                                                     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı