Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Etik Komisyon Üyeleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
 
25.04.2004 Tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun” hazırlanmış ve bu kanunun 7. Maddesine istinaden “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Yönetmelik kapsamında; etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkeler;
 
- Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
- Halka Hizmet Bilinci
- Hizmet Standartlarına Uyma
- Amaç Ve Misyona Bağlılık
- Dürüstlük Ve Tarafsızlık
- Saygınlık Ve Güven
- Nezaket Ve Saygı
- Yetkili Makamlara Bildirim
- Çıkar Çatışmasından Kaçınma
- Görev Ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
- Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama Yasağı
- Kamu Malları Ve Kaynaklarının Kullanımı
- Savurganlıktan Kaçınma
- Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek Dışı Beyan
- Bilgi Verme, Saydamlık Ve Katılımcılık
- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
- Mal Bildiriminde Bulunma
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. 
 
Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir.  Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe  girdiği tarihten itibaren  Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. 
 
 
Komisyondaki Görevi Adı Soyadı Görevi
Komisyon Başkanı Barış KARCI Genel Sekreter
Komisyon Üyesi Ertuğrul TUGAY Genel Sekreter Yardımcısı
Komisyon Üyesi Türkan ÖZGÜR 1.Hukuk Müşaviri 
Komisyon Üyesi Cahit KURTULAN İç Denetim Birimi Başkanı
Komisyon Üyesi Gökçe Irmak AĞRI ÜNSAL İç Denetçi
Komisyon Üyesi Ahsen DÜŞENKALKAN İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
Komisyon Üyesi Hakan MİZAN Memur Personel Şube Müdür V.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu'nun yeni üyeleri Şubat 2023 tarihi itibariyle belirlenmiştir ve üyelerin komisyondaki görevleri iki yıl sürecektir.

Komisyonun Görevleri
Belediyemizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,
Etik uygulamaları değerlendirmek.

Faaliyetler
Mezkur Yönetmeliğin Başvuru usulü başlıklı 33 üncü maddesinde yer alan "başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır" hükmü gereği Kurumumuza yapılan altı (6) adet başvuru Belediyemiz Disiplin Kurulu Başkanlığınca değerlendirilmiş ve karara bağlanmış olup, bir (1) başvuru ise İdarenin doğal işleyişiyle ilgilli bir durum olduğundan Etik Komisyonu Başkanınca bahsi geçen yönetmelik kapsamında değerlendirilememiştir.

Kontrol: 15.03.2021