Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

22° hava durumu ikonu

İzmir Ulaşım Ana Planı 2009 Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinin f bendinde “ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak" büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanları arasında sayılmıştır. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda da Büyükşehir Belediyelerine kent içi ulaşımın planlanması ve düzenlenmesine yönelik görevler tanımlanmıştır.
 
Bu kapsamda; yürürlükteki İzmir Ulaşım Ana Planı çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal yapısı içerisinde, 2007 yılında başlanmış ve plan 2009 yılında tamamlanmıştır.   İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 11.03.2009 tarih ve 2009/50 sayılı kararıyla uygun bulunmuş, Başkanlık Makamı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
 2009 yılında hazırlanarak yürürlüğe giren “İzmir Ulaşım Ana Planı”nın temel amaçları kısaca;
 
 Ulaşım ve trafik sistemleriyle ilgili araştırma, değerlendirme, bilgi-veri düzeni kurma çalışmaları yürütmek ve bu girişimlere süreklilik kazandırmak,
 İlgili tüm kamu kurumları arasında yeniden eşgüdüm ve yönetimsel düzenleme olanakları yaratmak,
 Sosyo – ekonomik yapıyı ve davranışsal özellikleri araştırıp saptamak, buna dayalı ulaşım talep analizleri ve kestirimleri geliştirmek,
 Arazi kullanış kararlarıyla ulaşım sistemleri arasında karşılıklı ilişkilerin göz önünde bulundurulduğu bir denetim ortamını yaratmak,
 Ulaşım altyapı projelerinin tanımlanmasını, konumlandırılmasını sağlamak, maliyetleriyle ilgi analizler geliştirerek teknik, ekonomik ve toplumsal standartlarını tespit etmek,
 Bu projelerle ilgili olarak da kurumsal sorumluluk alanları ve uygulama önceliklerini belirlemektir.
 
Çalışmada, İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nda (İKBNİP) tanımlandığı şekliyle merkez kentte 47 adet ve kentsel bölgede 11 adet olmak üzere toplam 58 adet trafik analiz bölgesi oluşturulmuştur.
 

 
 
Yukarıda belirlenen trafik analiz bölgelerinde yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir;
 
Planlama Verileri
· İKBNİP Kararları ve Öngörüleri
· Mevcut ve Gelecekteki Nüfus Verileri
· Mevcut ve Gelecekteki Arazi Kullanış Verileri
 
Trafik Etütleri
· Otopark Etütleri
· Motorlu Taşıt Bilgileri-Trafik Hacim ve Kompozisyon Sayımları
· Mevcut Trafik Sorunları Etüdü
· Merkez Şehirsel Alan Trafik Mühendisliği Stratejileri
· Yolculuk Süreleri ve Maliyetleri Analizleri
· Kara Yolu Ağı Teorik Kapasiteleri Etüdü – Hizmet Düzeyi Etütleri
· Kara Yolu Ağı Öngörülen Pratik Kapasiteleri Etüdü
 
Anketler
· Merkez Kent Yolculuklar Başlangıç – Bitiş Hanehalkı Anketi
· Toplu Ulaşım Etütleri - Otobüs – Körfez Vapurları – Raylı Sistemler; Sayımlar / Anketler
· Kentsel Bölge Ölçeğindeki Etüt ve Araştırmalar – İşyerleri – Konut – Kurum Anketleri
· İç ve Dış Kordon Geçişlerine İlişkin Araştırmalar – Sayımlar / Anketler
 
Ulaşım Ağı Fiziki Verileri
· Mevcut Yol Ağı Analizleri - Kademelenme ve Kapasite Ölçümleri
· Mevcut Ulaşım Alt Yapı Yatırım Programları [Şehir İçi Kara Yolları, Hafif Raylı Sistem, Körfez Vapurları, Demir Yolları Banliyö Sistemi]
· Genişletilmiş Mevcut Ulaşım Yol Ağları Analizleri
 
Yük Etütleri
· Yük Hareketlerinin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Arazi Kullanış tipleri
· Alan, İstihdam ve Kullanışlara Gelip Giden Ağır – Hafif Yük Taşıtları Sayıları
 
Tamamlayıcı Ön Araştırmalar, Kuramsal ve Teknik Çalışmalar
· Şehir içi Trafik Kazaları Etüdü, Risk Analizleri
· Tamamlayıcı Kuramsal ve Teknik Çalışmalar
· Ulaşım Ortam ve Taşıtlarında Engelliler İçin Öneriler
· Şehirsel Ulaşım Sistemleri Tür Seçenekleri Üzerinde Araştırmalar
· Bisiklet; Bisiklet Kullanıcıları ve Bisiklet Yolları Etüdü
· Yaya Güzergâhları Analizleri
· Ara Toplu Ulaşım Etütleri: Taksi – Dolmuş – Servis Taşıtları Etütleri - (Özel – Kurumsal – Şehirlerarası Otobüs Servisleri)

 
 
 
İlgili Belgeler
1 - 2009 yılı onaylı İzmir Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu Özeti
www.izmir.bel.tr/UploadedPics/File/IUAPSonuc%20Raporuozeti_05042010.pdf
 
2 – Tramvay Raporu