Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Altyapı Koordinasyon (Aykome) Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

Kentin teknik altyapısının büyük bölümünden sorumlu olan yerel yönetimler, teknik altyapı ile ilgili hizmetlerin yapımı, denetimi ve koordinasyonu gibi konularda söz sahibidirler.

Bu anlamda Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki 5216 sayılı yasanın 8. Maddesi;
Büyükşehir dahilindeki altyapı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülmesi amacı ile Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılacağı bir Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)’nin kurulmasını öngörmüştür.

Yasada sözü edilen bu yönetmelik “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği” adı altında yayınlanarak AYKOME’nin kuruluş, görev ve yetkileri ile yürütme organı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün çalışma statüsünü belirlemiştir. Adı geçen Yönetmeliğin 27. Maddesine dayanılarak da “İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği” çıkarılmış, Belediye Meclisince onaylanmış ve Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla hizmet ve yatırımlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.                      

 AYKOME Genel Kurulu, her ayın ilk Çarşamba günü saat 10:00’da Başkan veya görevlendireceği kişinin başkanlığında AYKOME üyesi kurum ve kuruluş temsilcileriyle toplanır ve şehrin yatırımları görüşülüp karara bağlanır. Gerektiği durumlarda da AYKOME’nin faaliyetlerine ve uygulamalarına yol gösterecek AYKOME Teknik Kurul toplantıları düzenlenir.

Şehrin içme suyu ve kanal projeleriyle elektrik, doğalgaz, jeotermal, fiberoptik bağlantı hatları, sinyalizasyon ve güvenlik kamera sistemleri, hafif raylı sistem, metro, enerji besleme projeleri v.b. gibi genel olarak yer altından geçebilecek bütün tesisler ile yollar ve kaplama hizmetleri için gerekli izinlerin verilip çalışmaların denetimini sağlayarak bir koordinasyon içerisinde sonuca ulaştırmak, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)’nin başlıca amaçları arasındadır. Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü, AYKOME’nin amaçları çerçevesinde aldığı kararlar doğrultusunda AYKOME üyesi kurum ve kuruluşların yatırım programları dahilindeki çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olup, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapmaktadır.

İzmir metropolitan alan içinde kazı çalışması yapacak olan kamu kurum, kuruluşları ile özel ve tüzel şahıslar Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nden kazı ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat alınmadan yapılan tüm çalışmalar için kaçak kazı işlemi yapılır ve cezai işlem uygulanır.

Özel ve tüzel şahıslarca yapılacak olan bina bağlantı arızalarında ya da yeni bina bağlantılarında Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü’nden alınacak kazı ruhsatı aşamasına göre;
Kentli, Altyapı koordinasyon Müdürlüğü’ne gelerek dilekçe doldurur, kentliye kazı yapacağı binayı ve kazı güzergahını gösteren bilgisayar ortamında hazırlanan bir kroki verilir. Kroki ve izleme formu ile beraber kazı yapacağı güzergahtaki mevcut altyapıları işletmek üzere altyapı kuruluşlarına gönderilir. Altyapı kuruluşlarınca mevcut tesisler verilen kroki üzerine işlenir ve “Gözlemci gereklidir veya gerekli değildir” şeklinde onay verilir. Kentli, altyapıları işlettikten sonra tekrar Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü’ne gelir ve kazı yapacağı güzergahın metrajına ve üst kaplama cinsine göre ücret alınır ve kentliye kazı ruhsatı verilir. Kazı yapılacak güzergah belli bir metrajın üzerinde ise zemin tespiti için Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü’nce eleman görevlendirilir ve kazı güzergahında ölçüm yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan çalışmalar ise, AYKOME Genel Kurulu’nda görüşülür ve Genel Kurul üyelerince uygun bulunursa karara bağlanır veya gerekli görülürse Teknik Kurul’a havale edilir. Karara bağlanan çalışmaların kazı ruhsat işlemleri de yine Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü’nce yürütülür. Kamu kurum, kuruluşlarından alınacak ücret uygulaması ise şahıslarda olduğu gibidir.

Kazı izni verilen kamu kurum, kuruluş, özel - tüzel şahıs çalışmaları, Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü elemanlarınca denetlenir ve çalışmaların AYKOME ilke ve kararları doğrultusunda yapılması sağlanır. AYKOME ilke ve kararlarına uyulmadan yapılan çalışmalar için ise cezai işlem uygulanır.

Not: Binaların kanal hat bağlantısında meydana gelen tıkanıklık veya arıza için Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü’ne başvurarak kazı ruhsatı alınmasına gerek yoktur, bu çalışmalar İZSU Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır.