İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Yürütülen Projeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

1)Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilerek tarım dışı ekonomik faaliyetlerin ve çeşitliliğinin geliştirilmesi yoluyla Küçük Menderes Havzası'nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Proje Ortakları: İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü (iştirakçi), Efeler Yolu Derneği (iştirakçi)
 
Toplam Bütçe (TL): 1.341.545,51
Hibe Tutarı (TL):1.000.000,00
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Süre: 24 ay
 
2) Süt İçin Süte Değer
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: S.S. İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği
Projenin Amacı: İzmir'de ve özelde Küçük Menderes Havzası'nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak; süt ve süt ürünlerinin kalite ve katma değeri ile üretimindeki aktörlerin kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulmasıdır.
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje bütçesinin %10'u tutarındaki eşfinansman miktarını karşılamaktır. Buna ek olarak, bilinçlendirme faaliyetleri için eğitimci desteği, görünürlük ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlamaktır.
 
Toplam Bütçe (TL): 900.975,83
Hibe Tutarı (TL): 783.457,24
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Süre: 12 ay
 
3) Karakızlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Karma Yem Üretim Tesisi
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: S.S. Karakızlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: İzmir’de ve özelde Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak tarım, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir bir biçimde geliştirilmesi; tarıma dayalı işletmelerin, kooperatifçiliğin ve üreticinin kazancını artıracak iş modellerinin desteklenmesi ve bu çerçevede; diğer bölgeler için de örnek alınabilecek bir modelin oluşturularak uygulanmasıdır.
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje bütçesinin %25'i tutarındaki eşfinansman miktarını karşılamaktır. Buna ek olarak, zemin etüt çalışmaları, çevre düzenlemesi ve fabrika tadilatı, eğitimci desteği ayni olarak karşılamaktır. Projenin görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerine destek vermektir. IBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından projenin etkinliklerine katılım ve destek vermektir.
 
Toplam Bütçe (TL): 3.304.486,00
Hibe Tutarı (TL): 1.749.433,76
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Süre:24 ay
 
4) ENCHANT (Davranış Değişim Dönüşüm Stratejileri Yoluyla Enerji Verimliliği)
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “Düşük Karbonlu, İklime Dirençli Bir Gelecek İnşa Etmek: Güvenli Temiz ve Verimli Enerji” çağrısı
Başvuru Sahibi: Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (koordinatör)
Başvuru Amacı: Kamuoyunda enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkarmak için müdahaleler geliştirmeyi ve bu müdahaleleri test etmeyi amaçlamaktadır. Projenin başlıca amacı; etkili bir enerji verimliliği kampanyası için karar vericileri, belediyeleri, STK'ları ve enerji sağlayıcılarına yönelik amprik bilgiye dayalı bir “Karar Kiti (aracı)” oluşturmaktır. 
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji Enstitüsü (Avusturya), Roma Üniversitesi (İtalya), İzmir Ekonomi Üniversitesi (Türkiye), Babeş - Bolyai Üniversitesi (Romanya) ve Groningen Üniversitesi (Hollanda), Norveç Akıllı İnovasyon Merkezi (Norveç).
Belediyemizin Rolü: Belediyemizin projedeki rolünün “Karar Kiti”nin oluşturulması sürecinde anketi de içeren metotların (RCT) geliştirilmesine ve anket vb. uygulamaların İzmir’de yaşayanlara iletilmesine katkı sağlaması ve kampanya kanalı olmasıdır. (projenin ve kampanyanın görünürlüğüne katkı sağlamaktır.)
 
Toplam Bütçe: 2.000.000 Avro
Belediyemizin Projeden Alacağı Hibe Tutarı: 18.625 Avro
İlgili Birim: İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
Süre: 30 ay
 
5)Türkiye’de Sürdürülebilir, Ulaşılabilir ve Kapsayıcı Kentsel Hareketlilik için Teknik Yardım
Hibe Programı: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Faz-II (IPA II)
 
Başvuru Sahibi: Dünya Bankası
Projenin Amacı: (i) kentsel ulaşım erişilebilirlik analizi ve kıyaslama uygulamalarının sonuçlarını sunmak; (ii) ana planlarda tanımlandığı şekilde ulaştırma planlarının önceliklendirilmesi konusunda çok kriterli bir çalıştay düzenlemek; (iii) Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Ana Planları - SUMP'in uygulanması için kapasite geliştirme hakkında fikir vermek ve sunmak, özellikle vatandaş katılımı ve etki analizine bakmak; (iv) toplu taşıma yolcu seyahat davranış analizi için “Otomatik Ücret Toplama” sistemi ve “Otomatik Araç Park Yeri” sisteminden İzmir'de yapılan gösteri alıştırma sonuçlarını tartışmaktır.
 
Teknik Destek Alan Pilot Belediyeler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İlgili Birim: Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
 
6)Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi (Çocuk Hakları ve STEM)
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
 
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de sürdürülebilir kalkınma ve güçlü bir toplumun oluşturulması kapsamında; gelecek toplumların belirleyicisi olan çocukların, çocuk hakları temelinde, kişisel, sosyal, bilimsel-teknolojik araştırma, tasarıma yönelik becerilerinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda, erişilebilir ve yenilikçi eğitim kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunulmasıdır.
 
Toplam Bütçe (TL): 1.063.187,24
Hibe Tutarı (TL): 797.390,43
İlgili Birim: Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Süre: 18 ay
7) RURİTAGE Miras Odaklı Kırsal Yenilenme için Sistemli Bir Yaklaşım
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı SC5-21-2016-2017: Kültürel Miras Öncülüğünde Sürdürülebilir Büyüme Çağrısı
 
Başvuru Sahibi: Bologna Üniversitesi (İtalya)
Projenin Amacı: Kırsal alanların kültürel ve doğal miras potansiyelinin arttırılması yoluyla, yeni bir kırsal yeniden canlandırma paradigması yaratmayı amaçlamaktadır. Proje, 6 Sistematik Yenilikçilik Alanı (Hac, Sürdürülebilir Yerel Gıda Üretimi, Göç, Sanat ve festivaller, Dayanıklılık, Entegre Peyzaj) tanımlayarak Rol Modeli kentler ile Çoğaltıcı kentler arasındaki bilgi transferini sağlayarak kırsal alanlarda “Kültürel Miras” aracılığıyla sürdürülebilir büyümeyi önemli ölçüde iyileştirmeyi hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Proje Avrupa ülkelerinden 40 ortak içermektedir. Konsorsiyumda Avrupa’nın yanı sıra Kolombiya, Brezilya ve Şili’den katılımcılar bulunmaktadır. Proje ortakları arasında Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji Danışmanlık Şirketi yer almaktadır.
 
Toplam Bütçe: 10,401,187.50 Avro
Hibe Tutarı: 168.750 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Süre: 48 ay
 
  
8) Urban GreenUp:
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı Akıllı Kentler ve Topluluklar 2 - Doğa Temelli Çözümlerin Uygulanması Çağrısı
 
Başvuru Sahibi: Cartif Araştırma Merkezi (İspanya)
Projenin Amacı: Dünya nüfusunun yüzde 54'ünün kentlerde yaşadığını ve bu oranın giderek arttığı gerçeğinden hareketle, sürdürülebilir kent gelişimi ve tasarımı konusunda ilerleme sağlamak ana amacını taşımaktadır. Proje, doğa esaslı çözümlerin uygulanması konusunda, kentlerin doğal yapılarına uygun şekilde yeniden şekillendirilmeleri amacıyla; a) Metodoloji geliştirilmesini, b) Yerel yetkililerin ve paydaşların doğa temelli çözümleri daha etkin şekilde uygulayıp, iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini, c) Bu bağlamda kentler için "Yeniden Doğallaştırma Kentsel Planlarının" hazırlanması d) Söz konusu planlara uygun çalışmalar yürüten, stratejik kentsel planlamalarının içine yeniden doğallaştırma unsurunu dahil eden üç kent Valladoid (İspanya), Liverpool (İngiltere) ve İzmir'de geniş kapsamlı uygulama eylemlerinin yapılmasını öngörmektir. Proje ayrıca, söz konusu uygulamalardan elde edilecek verilerin etkin bir şekilde izlenerek bir model oluşturulmasını ve bu modelin Avrupa dışında da kullanılarak yaygın hale getirilmesini hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Vallaloid Belediyesi (İspanya), Liverpool Belediyesi (İngiltere), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Acciona Altyapıları (Özel/İspanya), Singular Green (KOBİ/İspanya), Fundacion Yeni Teknolojiler Su Merkezi (Araştırma Merkezi/İspanya), Basın Konseyi (Kamu/İspanya), Toplum Ağaçlandırma Girişimi (Kar amacı gütmeyen dernek), Ove Arup&Partners International (İngiltere/Sanayi sektörü), Liverpool Üniversitesi (İngiltere), Demir Enerji, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bitnet Bilişim Hizmetleri Ltd., GMV Uzay ve Savunma Sanayi (İspanya), Youris.com (Özel/Belçika), Toprak ve İklim Derneği (İspanya), Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi (İtalya), RMIT Vietnam Araştırma Kurumu (Vietnam), Portekiz İnovasyon Topluluğu (Portekiz), Rovaniemi Belediyesi (Finlandiya), Mantova Belediyesi (İtalya), Ludwigsburg Belediyesi (Almanya), Medellin Belediyesi (Kolombiya), Binh Dinh Belediyesi (Vietnam), Chengdu Hi-Tech Bilim ve Teknoloji Bürosu (Çin)
 
Toplam Bütçe: 14.724,694 Avro
Hibe Tutarı: 2,326,000 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Projeler Şube Müdürlüğü