İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

Körfez, Hava ve Gürültü Denetimi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

Körfez Denetimi
Büyük Kanal Projesi’nin devreye girmesinin ardından su kalitesinin izlenmesi amacıyla İzmir Körfezi’ndeki 11 adet istasyondan 2001 yılından bu yana düzenli olarak deniz suyundan alınan örnekler,  İZSU Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında, Askıda Katı Madde, Fekal Koliform, Toplam Koliform ve Fekal Streptokok analizleri yapılmak üzere gönderilmekte ve sonuçlar ekibimiz tarafından incelenmektedir.

Askıda Katı Madde(AKM) parametrelerinin değerlendirilmesi 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Fekal Koliform, Toplam Koliform ve Fekal Streptokok parametrelerinin değerlendirilmesi ise 09.01.2006 tarih ve 26048 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.
Ayrıca, Ekibimize ait cihazla; deniz suyundaki pH, Tuzluluk, Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijen değerleri de ölçülmektedir.
Alınan analiz sonuçları ise belediyemize ait web sitemizden yayınlanmakta ve sonuçlar izlenebilmektedir. 

Elde edilen analiz sonuçları sayfamızdaki bu linkten yayınlanmaktadır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerek ihbar gerekse rutin denetimleri ile deniz kirliliğine neden olabilecek problemleri tespit ederek; ilgili kurum/kuruluşlarla koordineli çalışarak kirliliğe neden olacak sorunları ortadan kaldırmaktadır.
 
Yüzeysel Kirlilikle Mücadele 
Deniz yüzeyinde biriken atıklar, daha önceki yıllarda sadece gerektiğinde toplanırken, 2000 yılından itibaren çalışmalar düzenli hale getirilmiş, konu ile ilgili olarak gerekli ekip ve ekipmanlar sağlanarak çalışmalar koordinasyon içinde ve rutin olarak titizlikle sürdürülmeye başlanmıştır.
 

Hava Kirliliği Denetim ve Ölçümleri
Denetim
İlimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki doğrultusunda ısınma kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması için merkezi sistem kömür kaloriferli apartmanlar yıl boyunca denetlenmektedir. Kaloriferlerin eğitimli kişilerce yakılmasının, binalarda baca ve kazan bakım ve temizliklerinin belediyemizce yetkilendirilmiş kişi veya tüzel kişilere yaptırılmasının sağlanması gibi rutin ve şikayet kaynaklı denetimler yapılmaktadır.
 
İlimizde ısınma amaçlı olarak kullanıma sunulan kömür satış yerlerinde “Satış İzin Belgeleri” kontrol edilerek, bu kömürlerden numuneler alınmakta; İl Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararlarda belirtilen standartlara göre değerlendirilmektedir.
 
Ayrıca özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik kapsamında, kurulacak olan özel hastaneler ile ilgili olarak hava kirliliği yönünden  değerlendirilmek üzere ekibimize gelen evraklar, yerinde değerlendirilip raporları hazırlanmaktadır.
 
Hava Kirliliği  Ölçümleri
İlimizde kurulan hava kalitesi ölçüm istasyonları ile 1996–1998 yılları arasında toplam 4 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu kurularak ilimiz hava kalitesi izleme çalışmalarına Türkiye’de ilk defa Belediyemizce başlanmıştır. İlimiz hava kalitesi ölçüm ağı genişletilerek 2008 yılında 2 adet ve 2009 yılında 1 adet daha istasyon kurularak toplam 7 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu faaliyetegeçirilmiştir.
 
Ayrıca, 2007 yılı içerisinde alınan mobil(gezici) hava kalitesi izleme istasyonu ile il merkezinde ve ilçelerde hava kalitesi ölçümleri yapılmaktadır.
Belediyemizce kurulan ve işletilen 7 adet sabit tip, 1 adet mobil (gezici) olmak üzere toplam 8 adet hava kalitesi ölçüm istasyonumuz ile İlimizin hava kalitesi ölçülmektedir. Hava kirliliği ölçüm istasyonlarımız Alsancak İBB, Bornova İBB, Karşıyaka İBB, Güzelyalı İBB, Çiğli İBB, Şirinyer İBB ve Bayraklı İBB olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ölçüm sistemine entegre edilmiş olup Kentimizin hava kalitesi değerlerini dilerseniz bu linkten ve havaizleme.gov.tr adresinden izleyebilirsiniz.
  
Hava Kalitesi Ölçüm istasyonlarımız adları ve ölçülen parametreler aşağıda yer almaktadır.
ALSANCAK (SO2,PM10)
BORNOVA (SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO)
KARŞIYAKA (SO2,PM10)
GÜZELYALI (SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO)
ÇİĞLİ (SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO)
ŞİRİNYER(BUCA)(SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO)
BAYRAKLI (SO2,PM10)
MOBİL HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONU (SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO,O3,HİDROKARBON)
 
 

İlimizde yanlış kullanım ve ve ihmal nedeniyle soba,kombi,ve baca kaynaklı  karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek alçak basınçlı  havalarda ve lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla afiş ve broşürlerin toplu taşıma araçlarına/alanlarına asılması sağlanmaktadır. Dilerseniz Sağlık Bakanlığı'nın özellikle lodos rüzgarının sert hissedildiği günlerde baca tepmelerinden kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlemesinin önüne geçilmesi amacıyla hazırladığı bilgilendirme sayfasını https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/407-karbonmonoksit-zehirlenmesi.html  inceleyebilir;  ilgili linkteki sayfa sonununda yer alan baca zehirlenmelerine karşı  önerileri de değerlendirebilirsiniz.  
 
Gürültü Denetimi
İlimiz sınırları içinde yetki devri yapılmış İlçe Belediyeler hariç (Bornova, Konak, Aliağa, Karşıyaka, Bayraklı, Torbalı, Seferihisar, Çiğli ve Karabağlar) her türlü işyerlerinden ve konutlardan kaynaklı gürültü (ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü hariç) şikayetlere, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre yerinde denetlenerek gürültüyü önlemeye yönelik tedbirler aldırılmakta ve gerektiğinde idari işlemler uygulanmaktadır.


GSM’ye esas olmak üzere işyerleri hakkında gürültü ölçüm raporları hazırlanıyor. Yeni işyeri açabilmek için kurumumuza sunulann ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Dosyası’ndaki gürültü ile ilgili bölümler incelenerek görüş raporu oluşturulmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2011 tarih ve 2011/11 sayılı Genelgesi kapsamında eğlence yerlerine canlı müzik iznine esas görüş verilmektedir.

Özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik kapsamında, kurulacak olan özel hastaneler ile ilgili olarak değerlendirilmek üzere ekibimize gelen evraklar, yerinde değerlendirilip raporları hazırlanmaktadır.

İzmir İlinin straejik gürültü haritasının hazırlanması 30.12.2015 tarihinde tamamlanmıştır. İzmir İlindeki Karayolu ve Demiryolu kaynaklı gürültü şikayetleri yerinde incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılmakta ve ilgili kurum ve kuruluşlar konu hakkında bilgilendirilmektedir.T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü'nün, AB IPA 2009 Proğramı Kapsamında
''Implementetation Capacity for Environmental Noise Directive- Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi'' projesi 28.06.2013 tarihinde başlamış olup proje süresi 30 ay olarak belirlenmiştir. Söz konusu proje 31.12.2015 tarihi itibariyle bitirilmiştir. Bu süre içerisinde İzmir İli için Karayollarından kaynaklanan gürültü ile ilgili olarak Karayolları haritası, Demiryolları gürültü haritası ve seçimi yapılan endüstrilerin,  Endüstri gürültü haritası hazırlanmıştır. Bahsi geçen gürültü haritalarının incelemesi ve gerekli değerlendirmeler sonucunda, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin aşıldığı durumlarda, gürültü azaltımına yönelik olarak eylem planlarının yapılması çalışmaları devam etmektedir.

    
Hemşehri İletişim Merkezi
Tel : 444 40 35
Faks : 446 48 18
E-posta :