Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-51
Konu : Karar Özeti İlanı                                                                                                                                    16/05/2023   
 
DUYURU
 
         İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10/05/2023 tarihinde; saat 17.00’da, İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol Konak/İZMİR (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
          Sayın halkımıza duyurulur.
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2023 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-5/2                                                                   Toplantı Tarihi   :  10/05/2023 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                                           Toplantı Saati     : 17.00            
                       Konak/İZMİR
                       (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai kentinde düzenlenen, Orta Doğunun en büyük seyahat ve turizm fuarı olan Arabian Travel Market Fuarı 1-4 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu fuarda kurulan stant ile tüm katılımcılara şehrimiz tanıtılmış olup aynı zamanda farklı turizm türlerinde faaliyet gösteren yatırımcılar kentimize davet edilmiştir. Bahse konu fuarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe BAŞKAYA ve Turizm Şube Müdür V. Melih KAYACIK görevlendirilmiş olup 30 Nisan - 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında görevli-izinli sayılıp, ulaşım (hava yolu), konaklama, şehir vergisi, şehir içi ulaşım, harcırah, yurtdışı çıkış harcı ve diğer yasal giderleri Turizm Şube Müdürlüğü Bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclis Heyeti'nin bilgilerine sunarım. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.1340020)
Meclise Bilgi Verildi.
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
504. 1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle yeniden hazırlanan “Teşkilat Şeması”nın görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.E.1342056)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
505. 2. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının taşınır kayıtlarında bulunan 2 adet beyaz yüzlü marmoset maymunun nakliyesi Belediye Başkanlığımıza ait olmak üzere hibe olarak alınabilmesi hususunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai. Bşk. E.1341485)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
3. Bornova ilçesi, Altındağ Mahallesi, 5910 no’lu parselin kamulaştırma dışı kalan 52,45 m2'lik kısmı için toplam 59.478,30-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz maliklerine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1322744)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
4. İlimizde ikamet eden Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi Yakınlarına hizmet vermek amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünce müdürlük hizmet binası olarak Çınar Mahallesi, 5003 Sokak Kat: Z (8663 ada, 9 parsel) Bornova/İzmir adresinde bulunan taşınmaz kiralanmış olup, bu kapsamda İzmir ilinde bulunan Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarına hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarından ''Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği (ŞAGAD)'' tarafından; Belediyemizin plan ve programı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile 'Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.E.1342364)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk – Aile ve Çocuk – Engelsiz İzmir – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonlarına Havale Edildi.
 
5. Bornova Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarihli ve 121 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün Spor Okullarında satılan spor ürünlerine ait değişen piyasa koşullarından dolayı 2023 yılı için alımı yapılan ürünlerde fiyat artışı olması sebebi ile ürünlerde fiyatların revize edilmesine ihtiyaç duyulduğundan, 2023 yılı ücret tarifesinin önergede belirtildiği şekliyle uygulanması hususunun görüşülmesi. (Yazı İşler ve Kararlar Dai. Bşk. E.1341582)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
6. Çeşme Belediye Meclisinin 04/05/2023 tarihli ve 2023/7-67 sayılı Kararı ile uygun görülen; 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. maddesinde hesaplama esasları belirtilen Periyodik Kontrol Ücretlerinin ilgili idare payı % 10 olarak belirlenmiş olup; Uygulanacak Periyodik Kontrol Ücreti adı altında önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde 2023 Mali Yılı Ek Gelir Tarife Cetvelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Yazı İşler ve Kararlar Dai. Bşk. E.1341830)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
7. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Menemen ilçesi, Kır Mahallesinde, mülkiyeti İZSU Genel Müdürlüğüne ait 1207 ada, 21 ve 25 no’lu parsellerde Yenilenebilir Enerji Tesislerinin yer alabilmesine yönelik plan notu ilavesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336639)
Önerge İmar ve Bayındırlık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonlarına Havale Edildi.
 
506. 8. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu-boş kadro derece değişikliğinin iptal-ihdası için önerge eki cetvellerin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.E.137968/E.1345857)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
9. İzmir ilinde “Kozmetik Köy Projesi”ne ilişkin Protokol, Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 05.1435 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Protokolün "Madde 6. YÜKÜMLÜLÜKLER:" maddesinin "Kooperatifin Yükümlülükleri;" alt maddesinde değişiklikler ile eklemeleri, "Madde: 9. PROTOKOLÜN SÜRESİ:"nde güncellenmesi ve "MADDE: 10. ANLAŞMAZLIK HALİ:" maddesi eklenmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Ulamış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yeniden imzalanan imzalanmak üzere hazırlanan Protokolün görüşülmesi. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.1344967)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Kooperatifler Komisyonlarına Havale Edildi.
 
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
507. 1. 2023 Mali Yılı Bütçesinde 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri içinde yer alan Belediyemiz Koruma ve Güvenlik personeline fiilen yaptıkları iş karşılığında ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin aylık brüt 1.408,00-TL olarak tespit edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.E.1331251)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
508. 2. Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş’nin 29/04/2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZBAN A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%47'sine tekabül eden) 258.500.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Destek Hizmetleri Dai.Bşk.E.1330911)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
509. 3. Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım ilkeleri ile iklim krizinin etkilerini azaltmak, günlük ulaşım ihtiyacını kısa mesafelerde paylaşımlı ve çevreci araçlarla karşılamak ve paylaşımlı elektrik destekli araçlar ile ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kentimizde elektrik destekli paylaşımlı bisiklet sistemi hizmeti verilmesi planlanmakta olup, söz konusu Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletme İşi İhalesinin yetki verilmek suretiyle Encümence 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13. maddesi gereğince hasılat paylaşımlı bedelsiz olarak yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk - İklim Değişikliği ve Uyum - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1340340)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
510. 4. EGİAD, İzQ İnovasyon ve Girişim Merkezi ve Girişimcilik Merkezi İzmir iş birliği ile 09-10 Haziran 2023 tarihlerinde yerel, ulusal ve hatta küresel ölçekli olmak üzere doğal afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunlara teknolojik çözüm fikirleri üretilmesine yönelik yapılacak Ideathon Organizasyonu sonunda çözüm önerilerinin alanında uzman kişilerce değerlendirilmesi ve dereceye giren ilk üç projeye İzmir Büyükşehir Belediyesince para ödülü verilmesi planlanmakta olup; söz konusu Ideathon kapsamında Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye vb. Giderler bütçe kaleminden karşılanmak üzere birinci olan gruba 10.000,00-TL, ikinci olan gruba 7.500,00-TL, üçüncü olan gruba 5.000,00-TL para ödülü verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.1309117)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
511. 5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliği içerisinde düzenlenecek olan “3x3 Streetball İzmir Cup 2023 Turnuvası” toplamda dokuz etapla gerçekleşecek ve 02 - 03 Eylül 2023 tarihlerinde Büyük İzmir Finali Etabıyla tamamlanacak olup; söz konusu turnuva etapları sonucunda Büyük İzmir Finali içerisinde yer alan kategorilerde dereceye giren takımlara, önerge eki çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Aile ve Çocuk – Engelsiz İzmir Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai.Bşk.1302041)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
512. 6. İzmir Kent Konseyinin talebi doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki yıldır düzenlediği 16 - 23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivalinde "İzmir Kent Konseyi Özel Ödülü" verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1334285)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
513. 7. Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 40014 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 6369,12 m² alanlı taşınmazdaki Belediyemize ait 21235/636912 (212,35 m²) hissenin diğer hissedar Raflex Kauçuk San. ve Tic. A.Ş adına kat karşılığı satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1313660)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
514. 8. Uşak Belediye Başkanlığının 05/01/2023 tarihli ve E.59093 sayılı yazısı doğrultusunda; İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü taşınır (demirbaş) kayıtlarında bulunan ve önerge ekinde belirtilen protokolde yer alan hayvanların, nakliyesi adı geçen Belediye Başkanlığına ait olmak üzere hibe olarak verilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.1248444) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
515. 9. 2023 yılı yaz döneminde 16 Haziran 2023 - 4 Eylül 2023 tarihleri arasında Konak-Güzelbahçe-Mordoğan-Foça hattında sadece engelli vatandaşlarımız ile refakatçilerinin katılacağı ve haftada 1 kez yapılacak seferlerden, "Engelli İzmirim Kart" sahibi engelli vatandaşlarımız ve "Refakatçi İzmirim Kartı" bulunan bir refakatçilerinin ücretsiz olarak yararlanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk - Engelsiz İzmir - Şirketler Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1337056)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
516. 10. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından, kentimizin turizm potansiyelini arttırmak, turistik değerlerini korumak ve destinasyon yönetimi bakış açısıyla destinasyonlara ilişkin projeleri tespit ve teşvik etmek için çalışmalar yürütülmekte olup; önerge ekinde yer alan, Seferihisar Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarihli 22530694/105.04-42 ve 22530694/105.04-43 sayılı Meclis Kararlarınca kabul edilen "İon Kentleri Rotası Projesi Destinasyon Yönetimi Ortak Hizmet Protokolü"nün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai. Bşk. E.1303545)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
517. 11. 36. Uluslararası İzmir Festivali ve 30. İzmir Avrupa Caz Festivali Düzenlenmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.1320103)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
518. 12. Ülkemizde ve kentimizde yaşayan Afrika kökenli (Afro-Türk) vatandaşlarımızın geleneklerini yaşatmak ve kendi aralarında birlik ve dayanışma kültürünün geliştirilmesini sağlamak amacıyla kutladıkları "Uluslararası Dana Bayramı"nın 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde İzmir'de düzenlenmesi planlanmakta olup; söz konusu bayram kutlamalarına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.1334552)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
519. 13. Belediyemiz "Temel Afet Bilinci, Yangın Bilgisi, Basit Arama Kurtarma Yöntemleri Eğitimleri" vizyonu doğrultusunda, sosyal etkinliklerin kontrolü kapsamında hizmet veren, İzmir ilinde şubesi bulunan Amatör Spor Kulüplerinin de plan içerisinde güçlü ve etkin bir şekilde yer alması sağlamak, var olan müdahale gücünü verimli kullanmak ve ilimizin müdahale kapasitesi arttırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (İtfaiye Dai.Bşk.E.1327998)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
520. 14. Menemen ilçesi, Bağcılar Mahallesi 144 numaralı parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1200529)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
521. 15. Bornova ilçesi, Egemenlik ve Işıklar Mahalleleri, Ayakkabıcılar Sitesi Bölgesi, İzmir Çevre Yolu Pınarbaşı Kavşağı ve çevresine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1259080)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
522. 16. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, Konak ilçesinde, batıda Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi, kuzeyde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, doğuda Kemeraltı Sit Alanı, güneyde İnönü, Halide Edip Adıvar, Yeşillik ve Eşrefpaşa Caddeleri ile sınırlanan alanda hazırlanan Konak 2. Etap (Üçkuyular – Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1291088)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
523. 17. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı doğrultusunda tescillenen Halkapınar Şehitliği Tarihi Sit Alanının imar planlarında belirlenmesine ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Önerisi, Belediye Meclisimizin 13/01/2022 tarihli ve 05.98 sayılı Kararı ile uygun görülerek Koruma Kuruluna iletilmiş, ilgili Kurulun 08/08/2022 tarihli ve 14375 sayılı Kararı ile şehitliğin bitişiğindeki alanın etkileşim geçiş sahası olarak belirlenmesine, 23/11/2022 tarihli ve 14955 sayılı Kararı ile de "Vatan ve Namus Anıtı"nın "1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenmesine karar verilmiş olup, ilgili Kurul Kararları doğrultusunda yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1331124)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
524. 18. Konak ilçesi, Cengiz Topel Mahallesi, 2318 ada, 59 ve 103 parseller ile Murat Mahallesi 3652 ada, 1 parselde “Eğitim Tesisi Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1322737)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
525. 19. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/02/2022 tarihli ve 05.220 sayılı Kararı ile kabul edilerek 09/05/2022 tarihinde onaylanan; Karşıyaka ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde Anadolu Caddesinin kuzeyi ve Sosyal Konutlar olarak bilinen bölgede yaklaşık 29 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun Plan Açıklama Raporundaki maddi hataların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1304482)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
526. 20. Torbalı ilçesi, Torbalı Mahallesi, 1303 ada, 4 parselin "Turizm Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1289825)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
527. 21. Kemalpaşa ilçesi, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/07/2019 tarihli ve 11493 sayılı Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alana ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2022 tarihli ve 05.1566 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/04/2023 tarihli ve 17870 sayılı Kararı ile "..düzeltildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına.." kararı verildiğinden anılan Kurul Kararı doğrultusunda değişiklik yapılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336543)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
528. 22. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda kamulaştırma sınırının revize edilerek Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde plan kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1307821)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
529. 23. Menderes ilçesi, Tekeli Mahallesi yürürlükteki Nazım İmar Planında belirlenen Enerji Nakil Hattı gösteriminin kaldırılarak imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1305486)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
530. 24. Menderes ilçesi, Gümüldür Mahallesi 2833 ada 27 parselde yürürlükteki imar planında "Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenen alanın "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Menderes Belediye Meclisinin 07/03/2023 tarihli ve 43 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1304710)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
531. 25. Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, 518 ada ile 7988 adalar arasında kalan, yürürlükteki imar planlarında sehven 15.00 m olarak gösterildiği ifade edilen Taşıt Yolunun 12.00 m olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Çeşme Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1304296)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
532. 26. Çeşme Belediye Başkanlığının 11/04/2023 tarihli ve 59713 sayılı Yazısı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen; Germiyan Mahallesi, 231 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha ve Atıksu Arıtma Tesisi) yapılması amacıyla Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile Çeşme Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarihli ve 5-54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Germiyan Mahallesi 231 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha ve Atıksu Arıtma Tesisi) yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1330922)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
533. 27. Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi ile Torbalı Belediye Meclisinin 06/01/2023 tarihli ve 2 sayılı Karar 1. madde ile kabul edilen Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1247056)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
534. 28.  Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 42 sayılı Kararı ile uygun görülen; Egemenlik ve Işıklar Mahalleleri, Ayakkabıcılar Sitesi Bölgesi, İzmir Çevre Yolu Pınarbaşı Kavşağı ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1259117)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
535. 29. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12/01/1989 tarihli ve 783 sayılı Kararı doğrultusunda tescillenen Halkapınar Şehitliği Tarihi Sit Alanının imar planlarında belirlenmesine ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/03/2021 tarihli 12102 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi, Belediye Meclisimizin 13/01/2022 tarihli, 05.99 sayılı Kararı ile uygun görülerek Koruma Kuruluna iletilmiş, ilgili Kurulun 08/08/2022 tarihli ve 14375 sayılı Kararı ile şehitliğin bitişiğindeki alanın etkileşim geçiş sahası olarak belirlenmesine, 23/11/2022 tarihli ve 14955 sayılı Kararı ile de "Vatan ve Namus Anıtı"nın "1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenmesine karar verilmiş olup; ilgili Kurul Kararları doğrultusunda yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1331184)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
536. 30. Konak Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarihli ve 38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cengiz Topel Mahallesi, 2318 ada, 59 ve 103 parseller ile Murat Mahallesi 3652 ada, 1 parselde "Eğitim Tesisi Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1322799)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
537. 31. Karşıyaka Belediye Meclisinin 06/01/2023 tarihli ve 57 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 15/02/2022 tarihli ve 05.221 sayılı Kararı ile kabul edilerek 09/05/2022 tarihinde onanan, Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmını kapsayan 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Plan Açıklama Raporundaki maddi hataların giderilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1304571)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
538. 32. Karşıyaka Belediye Meclisinin 06/01/2023 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 15/02/2022 tarihli ve 05.222 sayılı Kararı ile uygun görülerek 09/05/2022 tarihinde onanan, Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmını kapsayan 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Plan Açıklama Raporundaki maddi hataların giderilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1304555)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
539. 33. Kemalpaşa ilçesi, Ören 75.Yıl Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/07/2019 tarihli ve 11493 sayılı Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alana ilişkin hazırlanan, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/06/2022 tarihli ve 05/108 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi; Belediye Meclisimizin 16/12/2022 tarihli ve 05.1573 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/04/2023 tarihli ve 17870 sayılı Kararı ile; "..düzeltildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına.." kararı verildiğinden anılan Kurul Kararı doğrultusunda değişiklik yapılan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336521)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
540. 34. Menderes Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 238 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tekeli Mahallesi yürürlükteki Uygulama İmar Planında belirlenen Enerji Nakil Hattı gösteriminin kaldırılarak imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1305536)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
541. 35. Seferihisar Belediye Meclisinin 07/02/2023 tarihli ve 04-28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda kamulaştırma sınırının revize edilerek Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde plan kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1307801)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
542. 36. Çeşme Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarihli ve 5-53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çeşme Plan Notları Özel Hükümler başlığı altındaki "Çatılar"a ilişkin 8. maddesinin 2. bendinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1330978)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
543. 37. Dikili Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; İsmetpaşa ve Gazipaşa Mahallelerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1303033)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi.
(Karşı Oy: AK Parti Grubu Meclis Üyesi Semih YALIN.)
 
544. 38. Çiğli ilçe sınırları içinde yer alan ‘Köyiçi ve Yakakent Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu' önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1206200)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
545. 39. Çiğli Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiğli ilçe sınırları içinde yer alan Köyiçi ve Yakakent Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1206498)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
546. 40. Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.953 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 26/10/2022-24/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan Seferihisar ilçesi Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, ilan askı süresinde yapılan itirazlardan Seferihisar Belediye Meclisinin 11/01/2023 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülerek hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile birlikte Seferihisar Belediye Başkanlığının 20/01/2023 tarihli ve 96452 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1238052)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
547. 41. Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.953 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 26/10/2022-24/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan Seferihisar ilçesi Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, ilan askı süresinde yapılan itirazlardan Seferihisar Belediye Meclisinin 11/01/2023 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülerek hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ayrıca Seferihisar Belediye Meclisinin 14. ve 15. maddelerinde itiraza yönelik bir karar alınmadan iletildiğinden bu aşamada değerlendirilemeyeceğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1238021)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
42. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak Konak İlçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik hazırlanarak onanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin alınan İzmir 7. İdare Mahkemesinin 29/03/2023 tarihli ve 2022/217 Esas sayılı Kararında belirtilen hususlar gözetilerek hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1324806)
Komisyon Raporuna Konu Önergenin, Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade Edilmesine Karar Verildi.
 
43. İzmir 7. İdare Mahkemesinin 2022/217 Esasına kayden açılan davada verilen 29/03/2023 tarihli Karar ve Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 26/04/2023 tarihli ve 1323820 sayılı Yazısı doğrultusunda, Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik, Konak İlçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1331318)
Komisyon Raporuna Konu Önergenin, Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade Edilmesine Karar Verildi.
 
44. İzmir 7. İdare Mahkemesinin 2022/217 Esasına kayden açılan davada verilen 29/03/2023 tarihli Karar ve Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 26/04/2023 tarihli ve 1323820 sayılı Yazısı doğrultusunda, Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine ilişkin, Konak ilçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1331358)
Komisyon Raporuna Konu Önergenin, Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade Edilmesine Karar Verildi.
 
548. 45. Belediyemizin iştiraki olan Grand Plaza A.Ş’nin 04/05/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin Grand Plaza A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%50,00'sine tekabül eden) 17.500.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Destek Hizmetleri Dai.Bşk.E.1336668)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
549. 46. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetimi Hesabının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.1321132)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
550. 47. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetim Hesabının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Mali Hiz.Dai.Bşk.E.134398/E.1322194)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
12 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ SAAT:18.00

 
   
                                                                                                                     Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                           İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı