İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-170                                                                                          24/12/2019  
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU

         İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13/12/2019 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2019 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
             Sayın halkımıza duyurulur.
                                                
                                                                                                           Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı     
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ 

 Gündem No   : 97509404-301.03-12/3                                           Toplantı Tarihi    :13/12/2019 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                       Toplantı Saati     :18.00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1131. 1. İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş Teknik Raporda belirtilen araç grubu içerisinde yer alan ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 2009 model 35 DML 50 plaka no'lu Otokar Doruk marka ve 1998 model 35 UF 817 plaka no'lu 0345 Mercedes marka 2 (iki) adet otobüsün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi suretiyle ihtiyacın karşılanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT- Araç Bak. Onr. Dai. Bşk.E.11996/E.189222)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
2. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. maddesi doğrultusunda hazırlanan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı”nın görüşülmesi. (İmar Denetim Dai.Bşk.E.303230)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
3. 22/02/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15/09/2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği kapsamında Belediyemiz yetki alanında kalan ilçe belediyelerimizin Bölgesel Otopark Alanlarında uygulanacak yeni birim otopark bedellerine ilişkin Mevcut Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark Bölgeleme Haritalarının görüşülmesi. (İmar Denetim Dai.Bşk.E.303515)
İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe – Ulaşım – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
4. Karabağlar ilçesi, Karabağlar Mahallesi, 10652 ada, 5 parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan otoparkın işletme hakkının, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge ekinde yer alan Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş’ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.303775)
Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
5. Ödemiş ilçesi, Merkez 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Sanayi Alanı olarak ayrılmış olan, Türkmen Mahallesinde yer alan yaklaşık 3.5 ha. büyüklüğündeki alanda, yürürlükteki İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven Gelişme Konut Alanı olarak belirlenen kullanım kararının Sanayi Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303796)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
6. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" kullanımında kalan, Güzelbahçe ilçesi, Güzelbahçe Mahallesi, 1537, 1539, 5562, 5563 parsellerin, "Kentsel Gelişme Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303239)
İmar ve Bayındırlık – Kentsel Dönüşüm – Tarım ve Orman Komisyonlarına Havale Edildi.
7. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümleri 7.10.1. maddesinde açıklanan "Bölge Parkı / Büyük Kentsel Yeşil Alan" kullanımına yönelik ilave hüküm getirilmesine ilişkin, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303237)
İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
8. Kemalpaşa ilçesi, Halilbeyli Mahallesinde 1514 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesi amacıyla, söz konusu parsel malikinin talebine istinaden ilgili plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303787)
 İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
9. Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8 ada, 4 parsel, 8065 ada, 2 parsel, 90028 ada, 1 parsel ve 8067 ada, 3 parselin bulunduğu ve mevcutta Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sahası olarak kullanılan alanın Kamu Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.303248)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
10. Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 409 ada, 247 parselin bulunduğu alanda İzmir 5. İdare Mahkemesinin 06/05/2019 tarihli ve 2019/582 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303245)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
11. Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi 410 ada, 6, 7, 8 ve 11 parsellerin bulunduğu alanda İzmir 5. İdare Mahkemesinin 06/05/2019 tarihli ve 2019/582 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303243)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
12. Kabakum ve Salihler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna ilave olacak şekilde yaklaşık 15 hektarlık alanda hazırlanan, Dikili ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303793)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
13. Dikili ilçesi, Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanına yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303790)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
14. Ödemiş ilçesi, Bademli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Ödemiş Belediye Meclisinin 21/10/2019 tarihli ve 139 sayılı Kararı ile uygun görülen Bademli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri ve Plan Değişikliği Açıklama Raporlarının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.303242)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
15. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 213 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bulgurca Mahallesi 219 ada, 14 ve 19 Parsellerin Akaryakıt+LPG ve Servis Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300838)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
16. Foça Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli ve 185 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bağarası Mahallesi, 1601 numaralı parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ( LPG Yer Alabilir)” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300842)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
17. Buca Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 2019/110 sayılı Kararı ile uygun görülen; 827 ada, 34 parselin 1/1000 ölçekli Kaynaklar Hal Karşısı Mevki Uygulama İmar Planı Revizyonu sınırı dışına çıkarılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.297979)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
18. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 332 sayılı Kararı ile uygun görülen; Işıklar Mahallesi, Şehit Onbaşı Uğur Demirkan Caddesi civarında, 23Ö IVa (29K IIc) paftada yer alan yeşil alanda 1 adet 4 metre x 6 metre ebatlarında Trafo Yeri ayrılmasına yönelik,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303231)
İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
19. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 331 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan, Kazımdirik Mahallesi, 2 ada, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 344 ve 345 no’lu parsellerin bulunduğu imar adasında, Danıştay 6. Dairesinin 2011/6110 E.-2014/7151 K. sayılı Kararı uyarınca, TAKS: 0.20 ve KAKS: 0.40 değerlerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan,  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303240)
İmar ve Bayındırlık –  Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
20. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 97/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alsancak Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Resmi Tesis" kullanımında kalan 1215 ada, 1 parselin "Özel Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesi ve tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli  Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarihli ve 05.578 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Hükümleri ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/02/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kararı kapsamında görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.303238)
İmar ve Bayındırlık –  Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
21. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca talep edilen; Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, Bayraklı Sahili  olarak adlandırılan bölgede “İzmirdeniz-Kıyı Düzenleme Projesi” kapsamında “Bayraklı Sahili Adliye Önü Çevre Düzeni ve Ard Alanı Bağlantısı Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi” kapsamında,  L18-a-04-d-3-c paftada, mevcut imar planında bulunan “Yaya Üst Geçidi”nin yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.297975)
İmar ve Bayındırlık –  Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
22. Ödemiş Belediye Meclisinin 21/10/2019 tarihli ve 137 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 409 ada, 247 parselin bulunduğu alanda İzmir 5. İdare Mahkemesinin 06/05/2019 tarihli ve 2019/582 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303246)
İmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
23. Ödemiş Belediye Meclisinin 21/10/2019 tarihli ve 138 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 410 ada 6, 7, 8 ve 11 parsellerin bulunduğu alanda İzmir 5. İdare Mahkemesinin 06/05/2019 tarihli ve 2019/582 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303244)
İmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
24. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 05/171 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesi, 314 adadaki yapı nizamının ayrık nizamdan bitişik nizama dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300840)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
25. Menderes Belediye Meclisinin 04/10/2019 tarihli ve 193 sayılı Kararı ile uygun görülen; Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, 358 ada 1, 2 ve 3 no’lu parsellerde ada ayrım çizgileri ve kullanım kararlarının yeniden belirlenmesi şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300841)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
26. Urla Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarihli ve 351 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torasan Mahallesinde bulunan Küp Deresinin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300843)
İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
27. Urla Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 322 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesinde 10 adet, Denizli Mahallesinde 3 adet 5.00 m x 3.00 m = 15 m² büyüklüğündeki Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300844)
İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
28. Urla Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarihli ve 352 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kuşçular Mahallesi, 2017, 2018, 2019 ve 2020 parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu İlavesi önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303235)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
29. Seferihisar Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Düzce Mahallesi Ağaçeşmesi Mevkii, 147 ada 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 426 parsellerin bulunduğu alana yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303233)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
30. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelki Mahallesi, 596 ada, 14 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303236)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
31. Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2019 tarihli ve 05.267 ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/05/2019 tarihli, ve 9207 sayılı Kararı ile uygun bulunarak Buca Belediyesince 06/07/2019-06/08/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan bir kısmının kısmen kabul edilmesi ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/12/2018 tarihli ve 8429 sayılı Kararı ile 109 ada, 5 parsel 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesi kapsamında 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmesi nedeniyle hazırlanan, 1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi değişikliğinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.297983) 
İmar ve Bayındırlık –  Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
32. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 126/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, 2 Kat Yapılaşma Koşullu Pansiyon Tercihli Konut Alanı (KM2) kullanım kararında yer alan, Yıldız Mahallesi, 23M4C pafta, 124 ada, 8 parselin, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03/10/2018 tarihli, 8026 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303241)
İmar ve Bayındırlık –  Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
33. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 89/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M2) kullanımında kalan, Namık Kemal Mahallesi, 102 ada, 94 parsel ve çevresine ilişkin güncel kadastral verilerin işlenmesi ve bu doğrultuda imar hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303247)
İmar ve Bayındırlık –  Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
34. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 170/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/04/2018 tarihli ve 7376 sayılı ve 10/04/2019 tarihli ve 8997 sayılı Kararları doğrultusunda, 226 ada, 58 parsel ile bitişiğindeki 226 ada, 36 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300845)
İmar ve Bayındırlık –  Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
35. Dikili Belediye Meclisinin 07/02/2019 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile uygun görülen; kent merkezinde İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/05/2013 tarihli ve 2271 sayılı Kararı ile Tescilli Kentsel Sit Alanını kapsayan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300839)
İmar ve Bayındırlık –  Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
36. İzmir Valiliğinin 04/07/2019 tarihli ve E.35877 sayılı, 26/08/2019 tarihli ve E.44018 sayılı ile 06/11/2019 tarihli ve E.102691 sayılı yazıları kapsamında; Selçuk ilçesi, Belevi Mahallesi, Cibe Mevkii, 181 ada, 16 parselin işaretlendiği önergede ekli haritada belirtilen sınırlar içerisinde plan çalışmaları yürütülmesinin uygun olup olmadığının değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303234)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
37. İzmir Büyükşehir Belediyesinin park ve piknik-rekreasyon; spor ve oyun alanlarında, kameralı ve aydınlatılmış güvenlikli noktalarında çocuklu ebeveynler için uygun malzemelerden yapılmış, emzirme ve çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ünitelerin yapılmasına dair hususların görüşülmesi. (Özel Kal. Müd.E.304284)
Plan ve Bütçe –  Çevre ve Sağlık – Sosyal Hizmetler – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Engelsiz İzmir Komisyonlarına Havale Edildi.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1132. 1. 17/03/2015 tarihli ve 2011/350 no’lu UKOME Kararı ile belirlenen Servis Araçları Yönergesine ilişkin, ilimizde personel taşımacılığı işinde çalışan servis araçlarının ‘Çalışma Usul ve Şartları’ bölümünde değişiklik yapılarak personel taşımacılığı ihalelerinde “Özmal Şartı” getirilmesine yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk Komisyonunca “UKOME tarafından çıkarılan yönergede, önergede belirtilen değişiklik yapılması yerinde ise de bu konudaki değerlendirmenin UKOME tarafından yapılması yerinde olduğundan gerekli düzenlemenin yapılması”, Ulaşım Komisyonunca “Belirlenen ihtiyacı karşılayacak şekilde İdare tarafından çalışma yapılması ve gerekli düzenlemenin yapılması” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Raşit DİRİM, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, Ali GÜL, Hüseyin ÜNAL, Özan PARLAR, Sedat SARI, Salahattin ŞAHİN, Semih YALIN, Orçun ERSEZGİN  E.171749)  
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1133. 2. İzmir “Halk Taşıt” adı altında uygulanmakta olan tarifelere ek olarak bir tarifenin yeni bir kartla uygulamasına yönelik Yazılı Önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonunca “2020 yılının ikinci yarısında teknik çalışmaların sonuçlanması neticesinde tekrar değerlendirmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna; Hukuk-Ulaşım-Tüketiciyi Koruma Komisyonlarınca “ESHOT tarafından konuya ilişkin altyapı çalışmaları devam ettiğinden” şeklindeki görüş doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE E.171757)   
Komisyonların Müşterek Raporunun, Hukuk – Ulaşım – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarının Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1134. 3. Belediyemiz ile Adıyaman ili, Tut Belediyesi arasında, Personel Eğitimi, Araç-Gereç, Altyapı-Üstyapı, Proje, Sağlık, Kültür ve Sosyal Yardımlar gibi konularda iş birliği ve yardımlaşmanın yanı sıra Belediyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla imzalanacak Kardeş Belediye Protokol’ü çerçevesinde, Kardeşkent ilişkisi kurulmasına yönelik, Adıyaman ili, Tut Belediye Meclisince alınan 06/11/2019 tarihli ve 2019/38 sayılı Kararının; “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca iki belediye arasında kardeş kent ilişkisi kurulabileceği, bu konuda takdir yetkisi Meclise ait olduğundan” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.297966)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1135. 4. Ruhiye BİNGÜL’ün Belediyemize 18/09/2019 tarihli dilekçe ile yapmış olduğu başvuruya konu; Ödemiş ilçesi, Anafartalar Mahallesinde bulunan, sehven “Şehit Lütfi Bingöl” olarak geçen sokak isminin, “Şehit Lütfü Bingül” olarak düzeltilmesine yönelik talebin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.297981)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
5. 696 sayılı KHK kapsamında İZENERJİ A.Ş. kadrosuna geçirilen personelin ekonomik mağduriyetinin giderilmesi için 18/07/2019 tarihinden itibaren aylık 425,00-TL net gıda yardımı yapılmakta olup; 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen diğer işçilere de 425,00-TL net gıda yardımı yapılmasının; Hukuk – Şirketler Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonuca "İlgili şirket yönetim kurulunca değerlendirilmesi"nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.186819)
Yeniden Görüşülmek Üzere Plan ve Bütçe – Hukuk – Şirketler Komisyonlarına İade Edildi.
1136. 6. Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarımız ESHOT Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Müdürlüğünde işçi statüsü dışında görev yapmakta bulunan kamu görevlilerine (memur ve sözleşmeli personel) 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatının ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk –Şirketler – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.E.294730)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1137. 7. İzmir il sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların % 60’ının konutlardan, % 40’ının ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan “2020 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri”nin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.284781)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 5998 sayılı Kanun ile değişik 73. maddesi kapsamında, İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında yerinde dönüşüm ve uzlaşma esası ile tüm işlemler Belediyemizce yürütülmekte olup; Belediye Meclisimizce alınan 17/06/2016 tarihli ve 05.605 Sayılı Meclis Kararında belirtilen "....Haksahibine, sahip olduğu her bir konut/işyeri bağımsız birimi için; 36 ayı geçmemek ve aylık 600 tl bedelden fazla olmamak şartı ile kira yardımı yapılır. Yapılacak kira yardımı süresi projenin niteliğine göre belediyece belirlenir." ifadesinin; "....Haksahibine, sahip olduğu her bir konut/işyeri bağımsız birimi için; 36 ayı geçmemek ve encümen tarafından belirlenecek tl/ay bedelden fazla olmamak şartı ile kira yardımı yapılır. Yapılacak kira yardımı süresi projenin niteliğine göre belediyece belirlenir. Ancak; mevcut yapısı yıkılmasına rağmen başlayan ihale etabı içinde bağımsız birimini alamayacak olan haksahiplerine veya altyapıüstyapı etaplarındaki çalışmalardan etkilenerek zorunlu tahliye edilmesi gereken haksahiplerine; haksahibinin sözleşme imzaladığı yapım etabındaki konut/işyerinin tamamlanarak anahtar tesliminin yapılmasına kadar encümen tarafından belirlenecek tl/ay bedelden fazla olmamak şartı ile kira yardımı yapılır. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe - Oniki Aylık Ortalamalara Göre Yüzde Değişim) oranında güncellenir. " ifadesi ile değiştirilmesi ve belirtilen uygulama esaslarına dayanılarak hak sahipleri ile imzalanmış bulunan Sözleşmelerin Kira Yardımına İlişkin Hükümlerinin, proje alanlarındaki alt yapı ve üst yapı yapım süreçleri göz önüne alınarak, değiştirilen madde kapsamında uygulanmasının Plan ve Bütçe Komisyonunca; Uzundere, Örnekköy, Bayraklı, Ege Mahallesi, Ballıkuyu, Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında yapılacak kira yardımı için 17/06/2016 tarihli, 97509404.301.05.605 sayılı Meclis Kararında belirtilen hükmün; “....hak sahibine, sahip olduğu her bir konut/işyeri bağımsız birimi için; 36 ayı geçmemek ve Encümen tarafından 6306 sayılı Kanuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İzmir ili için o yıl bakımından belirlemiş olduğu kentsel dönüşüm kira yardımı bedelini geçmeyecek şekilde belirlenecek TL/ay bedelden fazla olmamak şartı ile kira yardımı yapılır. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında güncellenir.” ifadesi ile değiştirilmesi ve Kentsel Dönüşüm Alanında hak sahipleri ile imzalanmış bulunan tüm Sözleşmelerin kira yardımına ilişkin hükümlerinin, değiştirilen madde kapsamında uygulanması,” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna; Hukuk ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarınca, 1)- Örnekköy, Bayraklı, Ege Mahallesi, Ballıkuyu, Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında yapılacak kira yardımı için 17/06/2016 tarihli, 97509404.301.05.605 sayılı Meclis Kararında belirtilen hükmün; ‘....hak sahibine, sahip olduğu her bir konut/işyeri bağımsız birimi için; 36 ayı geçmemek ve Encümen tarafından 6306 sayılı Kanuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İzmir ili için o yıl bakımından belirlemiş olduğu kentsel dönüşüm kira yardımı bedelini geçmeyecek şekilde belirlenecek TL/ay bedelden fazla olmamak şartı ile kira yardımı yapılır. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında güncellenir.’ ifadesi ile değiştirilmesi ve Kentsel Dönüşüm Alanında hak sahipleri ile imzalanmış bulunan tüm Sözleşmelerin kira yardımına ilişkin hükümlerinin, değiştirilen madde kapsamında uygulanması, 2)-Uzundere kentsel dönüşüm alanında başlayan altyapı, üstyapı yapım etabı içinde yeni konut/işyeri yapılmayan hak sahiplerine, zorunlu olarak tahliye edilerek yıkılması gereken konutlar için yapılacak olan kira yardımı süresinin 36 ayı geçebileceği göz önünde bulundurularak, 17/06/2016 tarihli, 97509404.301.05.605 sayılı Meclis Kararında belirtilen hükmün; ‘....hak sahibine, sahip olduğu her bir konut/işyeri bağımsız birimi için; 36 ayı geçmemek ve Encümen tarafından 6306 sayılı kanuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığın İzmir ili için o yıl bakımından belirlemiş olduğu kentsel dönüşüm kira yardımı bedelini geçmeyecek şekilde belirlenecek TL/ay bedelden fazla olmamak şartı ile kira yardımı yapılır. Yapılacak kira yardımı süresi projenin niteliğine göre Belediyece belirlenir. Ancak; mevcut yapısı yıkılmasına rağmen başlayan ihale etabı içinde bağımsız birimini alamayacak olan hak sahiplerine veya altyapı, üstyapı etaplarındaki çalışmalardan etkilenerek zorunlu tahliye edilmesi gereken hak sahiplerine; hak sahibinin sözleşme imzaladığı yapım etabındaki konut/işyerinin tamamlanarak anahtar tesliminin yapılmasına kadar Encümen tarafından belirlenecek TL/ay bedelden fazla olmamak şartı ile kira yardımı yapılır. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında güncellenir.’  ifadesi ile değiştirilmesi ve Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında hak sahipleri ile imzalanmış bulunan tüm Sözleşmelerin kira yardımına ilişkin hükümlerinin, değiştirilen madde kapsamında uygulanması’ şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk. E.277601)
Yeniden Görüşülmek Üzere Plan ve Bütçe – Hukuk – Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına İade Edildi.
1138. 9. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediye Bütçesinin, önerge ekinde yer alan tabloda gösterilen harcama kalemlerine toplam 11.180.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 03/12/2019 tarihli ve 400 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yaz.İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.299127)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1139. 10. Çiğli Belediyesinin 2020 yılı Evsel Katı Atık Maliyet Şeması, Evsel Katı Atık Tablosu, Tarife Cetvelleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin kabulü ile 2020 yılında aynen uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.300039)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1140. 11. Ödemiş Belediye Meclisinin; Ödemiş Belediyesi Bütçesinin, önergede yer alan kalemlerine toplam 7.000.000,00-TL aktarılma yapılmasına yönelik, 02/12/2019 tarihli ve 301.05-155 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.300588)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1141. 12. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediye Bütçesinin, önerge ekinde yer alan gider kalemlerine toplam 2.000.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, Bergama Belediye Meclisinin 05/12/2019 tarihli ve 19/146 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.300848)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1142. 13. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediye Bütçesinin, önerge ekinde yer alan gider kalemlerine toplam 8.200.000,00-TL tutarında aktarma yapılmasına yönelik, 04/12/2019 tarihli ve 171 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.300038)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1143. 14. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediye Bütçesinin, önerge ekinde yer alan gider kalemlerine toplam 1.100.000,00-TL tutarında aktarma yapılmasına yönelik, 04/12/2019 tarihli ve 169 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.300040)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1144. 15. Dikili Belediye Meclisinin; 2020 yılı Evsel Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti Tarifesinin, önerge ekinde yer alan cetvelde gösterilen şekliyle belirlenmesine yönelik, 04/12/2019 tarihli ve 180 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yaz.İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.299128)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1145. 16. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerde yapılacak organizasyonların ücretlerinin, önerge ekinde yer alan cetvellerde gösterilen şekliyle belirlenmesine yönelik, 04/12/2019 tarihli ve 181 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yaz.İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.299129)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1146. 17. Konak ilçesi, Tuzcu Mahallesi, 466 ada, 7 parsel üzerinde yer alan, kültür varlığı olarak tescilli çeşmenin özgün sınırlarını ve haznesini ortaya çıkarmak üzere, üzerindeki niteliksiz yapının kamulaştırılmasının Konak Belediyesinin 2015-2019 Yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Konak Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarihli ve 212/2019 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.284777)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1147. 18. Menderes ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2112 ada, 1 ve 2 parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin “Söz konusu 2112 ada, 1 ve 2 parsellerin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/08/2006 tarihinde onaylanan, Menderes Merkez Yerleşim Alanı Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlendiğinden, 5393 ve 5216 sayılı Yasalar ile Belediyelere verilen görevler gereği etkin hizmetlerin sürdürülebilmesi bakımından Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269929)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
1148. 19. Karabağlar 4. Etap Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı önerisinin, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında değişiklik gerektirecek hususlar içerdiği tespit edilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.301537)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1149. 20. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Basmane bölgesi genelinde yaşanan su baskını vb. yağmur suyu problemlerinin çözümlenebilmesi amacıyla Konak ilçesi, Kahramanlar Mahallesi ve Oğuzlar Mahallesi kesişiminde “Terfi Merkezi” belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.297972)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1150. 21. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/07/2018 tarihli ve 05.793 sayılı ve 09/07/2018 tarihli, 05.795 sayılı Kararları ile uygun bulunarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18/10/2019 tarihli, 241175 sayılı yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen, İzmirdeniz Projesi (3. Bölge) Kordon Tarihi Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.297976)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1151. 22. Tire Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 224 sayılı Kararı ile uygun görülen; imar planlarında “Gelişme Konut Alanı, Cami, Park, Otopark, Taşıt ve Yaya Yolları” olarak belirlenmiş Duatepe Mahallesi 587, 588, 802, 803, 804, 806, 807 ve 826 adalar ve civarını kapsayan alanın yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerilerinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269927)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1152. 23. Karabağlar Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 76/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli 3. Etap (Abdi İpekçi-İhsan Alyanak Kesimi) Nazım İmar Planı doğrultusunda; kuzeyde 4240 Sokak, doğuda 4957 Sokak, güneyde ve batıda 540 hektar Riskli Alan ile sınırı tarif edilen, Abdi İpekçi Mahallesi ve İhsan Alyanak Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 30 hektarlık alanda Karabağlar Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 1/1000 ölçekli 3. Etap 3. Alt Bölge Abdi İpekçi Mahallesi ve Civarı Uygulama İmar Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269933)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1153. 24. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Basmane bölgesi genelinde yaşanan su baskını vb. yağmur suyu problemlerinin çözümlenebilmesi amacıyla Konak ilçesi, Kahramanlar Mahallesi ve Oğuzlar Mahallesi kesişiminde, “Terfi Merkezi” belirlenmesi ve “Terfi merkezinin su toplama haznesi, denge bacası vb.yapıları yer altına gömülü, trafo köşkü, AG (alçak gerilim) panosu ve jeneratör yapıları yer üstünde olacak şekilde yapılacaktır.” şeklinde plan notu getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.297974)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1154. 25. Karabağlar Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 79/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; kuzeyde Halide Edip Adıvar Caddesi, doğuda Yeşillik Caddesi, güneyde Gaziemir ilçe sınırı, batıda Erdal Yaklav Caddesi, Dostluk Bulvarı, 5714/1 Sokak ve Eski İzmir Caddesi ile sınırlanan yaklaşık 500 hektarlık alana yönelik, Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli, 05.1179 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan, Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar – Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269935)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1155. 26. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 169/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mithatpaşa Mahallesi, 22L2A pafta, 703 ada, 42 parselin koruma alanının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.284776)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1156. 27. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli ve 105 sayılı Kararı ile uygun görülen;                        GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi doğrultusunda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre “Yaya Yolu” kullanım kararında kalan kamuya terkli alanda “Park” ve (3 m x 5 m boyutunda) “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.297980)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1157. 28. Çiğli Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 05/49 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 28K-IVC, 28K-IIID, 27K-IIA, 27K-IB paftalara isabet eden alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 24/06/2015 tarihinde onaylanan, Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunda “Önlemli Alan 2.1-b” (Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar/Heyelan) olarak belirlenen bölgede, söz konusu “Önlemli Alan” kararının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268968)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1158. 29. Çiğli Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 05/59 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiğli ilçesi, K.Çiğli Mahallesi 27K-IVC paftada kamuya terkli "Yeşil Alan" içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.266405)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1159. 30. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 05/173 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa, Yukarı, Çiniliköy, Örnekköy, Armutlu, Ören, ve Sütçüler Mahallelerinde yer alan toplam 17 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268967)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1160. 31. Aliağa Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarihli ve 354 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 23M-IIIC no’lu paftada “Park” olarak belirlenen alanda, 4 m x 4 m ebatlarında “Regülatör Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin “Önerilen park alanı içerisinde ağaç dokusu ve altyapı tesisleri dikkate alınarak regülatör alanı kaydırılabilir.”  plan notu eklenmesi koşulu ile oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268958) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1161. 32. Aliağa Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarihli ve 352 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bozköy Mahallesi, 410 parselde yer alan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” planlı alanın çekme mesafelerinin düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin “İmar uygulaması yapılmadan ve kamusal alanda kalan mevcut yapıların yıkılmadan uygulamaya geçilmemesi” kaydıyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.267549)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1162. 33. Menderes Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 137 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa Mahallesi 2112 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan Notlarının Belediye Hizmet Alanı başlıklı 2.3.2. maddesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269923) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
1163. 34. Urla Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 312 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Urla İçmeler Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 4. maddesinde yer alan "Planda Jeolojik ve Hidrolojik Açıdan Önlem Alınacak Bölgelerdeki Her Türden Yapı İşlemi için İZSU Genel Müdürlüğünün Uygun Görüş ve Onayının Alınması Zorunludur" ifadesinin "Planda Jeolojik ve Hidrolojik Açıdan Önlem Alınacak Bölgelerdeki Dere Kenarına İsabet Eden Parsellere İZSU Genel Müdürlüğünün Uygun Görüş ve Onayının Alınması Zorunludur" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.276328)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1164. 35. Urla Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 275 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Özbek Mahallesi, Akkum Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.276327)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1165. 36. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 2019/52 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki uygulama imar planında “Sosyal Tesisleri Alanı” kullanım kararında kalan Narlıdere Mahallesi, 6411 ada, 1 numaralı taşınmazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285952)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1166. 37. Dikili Belediye Meclisinin 09/08/2019 tarihli ve 112 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dikili Kent Meydanının 33 adaya bakan kısmında yaya sirkülasyonunu ve imar adasına cephe almasını sağlamak amacıyla, Yaya Yolu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.284774)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1167. 38. Bayındır Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 2019/188 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Plan Hükümlerine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268969)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1168. 39. Beydağ Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında, Bitişik Nizam 3 Kat Yapılaşma Koşullu “Belediye Hizmet Alanı” (Belediye Hâli) olarak belirlenmiş olan, Beydağ Mahallesi, 1802, 1803, 1819, 2100, 2498 no’lu parselleri kapsayan imar adasının, Yençok:3 Kat Yapılaşma Koşullu “Belediye Hizmet Alanı” (Yeraltı Otoparkı, Sebze Pazarı, Düğün Salonu, Sosyal Tesisler) olarak belirlenmesine ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268959)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1169. 40. Konak Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 149/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güneş Mahallesi, 23M3A pafta, 197 ada, 96 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.284775)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1170. 41. Bayındır Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 2019/187 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cami Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, 21 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellere ilişkin Belediye Başkanlığımızla koordineli olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ile 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268961)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
IV. DİLEK VE ÖNERİLER
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 Yılı Aralık Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Erhan KILIÇ, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa Şafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Mustafa İDUĞ, Hüseyin ÜNAL, Mehmet Atilla BAYSAK, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ramazan İsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Muharrem BAYRAKTAR, Oğuzhan ÖZŞAHİN, Musa ÖZCAN, Fatma EKİCİOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Ufuk YÖRÜK, İbrahim Burak OĞUZ, Seda ÖZTÜRE, Ali ENGİN, İsmail YETİŞKİN, Berkhan PARLAK, Muammer Ekrem ORAN, Şükrü SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Feridun YILMAZLAR, Burçin Kevser TOURCHIAN, Fikret MISIRLI, Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLİVAN, Galip ATAR, Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Ayşegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Mehmet PINAR, Saliha ÖZÇINAR, Ümit CİNGÖZ, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Nafiz KÜKLER, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
13 OCAK 2020 PAZARTESİ SAAT: 18.00


   
     Mustafa Tunç SOYER
                             İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı