Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
Sayı   : 97509404-105.04.01-19                                                                                                    22/02/2024                                          
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16/02/2024 tarihinde; saat 18.00’da, İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol Konak/İZMİR (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
          Sayın halkımıza duyurulur.
  

                                                                                              Mustafa Tunç SOYER
                                                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 


 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2024 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ 
 
Gündem No   : 97509404-105.02-2/3                                                  Toplantı Tarihi   : 16/02/2024 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                        Toplantı Saati    : 18.00  
                           Konak/İZMİR
                         (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Başkanlık Makamının talebi doğrultusunda; Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 16/02/2024 tarihli, E.1818728 sayılı Yazısı ve 16/02/2024 tarihli, E.1818663 sayılı Yazısı ile onaylanan İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama ''F. Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi'' ve ''İzmir HRS Araç Depolama Tesisleri Yapım İşi'' kapsamında Narlıdere'de 379 M Çift Hat Natm Tünel, 225 M Aç-Kapa Yapısı ve Yaklaşık 25.000 m²’lik Araç Depolama Tesisi İmalatı, Halkapınar'da 22.000 m² alanlı 5.5 m yüksekliğinde Araç Depolama Tesisinin İkmal İnşaatı işlerine ilişkin Temlik Teminat Sözleşmesi imzalanması, ilgili sözleşme kapsamında borçlanmanın yapılması, geri ödeme koşullarının belirlenmesi, sözleşme üzerinde değişiklik yapılması ve imzalanacak olan temlik teminat sözleşmesi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname düzenlenmesi veya imzalanması, temlik teminat sözleşmesine ait doğabilecek ödemeler ile ilgili her türlü alacağın, faiz ve masrafların belirlenmesi ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının ilgili bütçe tertibinden ödenmesi, Temlik Teminat Sözleşmesi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Satınalma Dai.Bşk. E.1818956)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

2. 01/02/2024 tarihinde Konak ilçesi, Kemeraltı Çarşısı, 871 Sokakta meydana gelen yangın neticesinde işyerleri yanarak mağduriyet yaşayan vatandaşların İtfaiye Yangın Raporu kapsamında mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sağlayabilmek adına, ''Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6/c ve 10/ç maddeleri'' doğrultusunda nakdi yardım yapılması planlanmakta olup; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak Sosyal Yardım Komisyonu Kararı ile işyerlerinde mülkleri ve eşyaları zarar görmüş olan ve No:20’de bulunan mülk sahibi Ahmet UZUNEL adına 75.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş olan kiracısı Aslan DAŞDEMİR adına 75.000,00-TL, No:20/A’da bulunan mülk sahibi Şenel ŞEYLAN adına 75.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş olan kiracısı Mehmet Hatip SEVGİLİ adına 225.000,00-TL, No: 22/A’da bulunan mülk sahipleri Alp ESİN adına 25.000,00-TL ve Rika BESLEYEN adına 25.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş olan kiracısı Rahmi DURAN adına 50.000,00-TL, No: 22’de bulunan mülk sahibi Celal ERBİLGİÇ adına 50.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş kiracısı Hasan ÜRKÜP adına 50.000,00-TL, No: 18’de bulunan mülk sahibi Ayşe Nurdan ÇAKIROĞLU adına 4.743,00-TL, No: 1’de bulunan mülk sahibi Ahmet KULALI adına 50.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş olan kiracısı Osman Murat KORUKOĞLU adına 50.000,00-TL, No: 11’de bulunan mülk sahibi ve kullanıcısı Rahmi DURAN adına 100.000,00-TL nakdi yardım yapılabilmesi ve yangında zarar gören dükkanların çatılarının İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından onarım yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.E.1812153)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliğinin 18. maddesi kapsamında 2024 Yılı Teminat Tutarının 83 m² olan Z-7, Z-20, Z-41, Z-54 Yazıhaneleri için 159.310,20-TL, kalan 40 adet 51,40 m² olan Yazıhaneler için 98.657,16-TL olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.1761289)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

4. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 16/02/2024 tarihli ve E.1406145 sayılı Yazısı ile iletilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Rekreasyon Alanı (Özel Projesine Göre Uygulama Yapılacaktır)" kullanım kararına isabet eden; Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 2436 ada, 64 ve 87 no’lu parseller ile imar planında işaretli Belediyemiz adına ihdasen tescili sağlanacak olan alan üzerinde bulunan zeminüstü taşınmazların kamulaştırma işlemlerine başlanılacağından, Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.1818964)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

5. Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 2097 ada 1, 2 ve 3 parsellerin mevcuttaki "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar" kullanım kararının "Ticaret - Konut Alanı" ve "Park ve Yeşil Alanlar" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1817355)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

6. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Seferihisar ilçesi, Hıdırlık Mahallesinde, "Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alan" kapsamında deniz sahasında kalan bölgede, Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların deniz içerisine deşarj edilmesi amaçlı hatta yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerilerinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1813541)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

7. Urla ilçesi, İskele Mahallesi, 4484 ada, 8 parsel ile 4484 ada, 1 parselin bir kısmı ve çevresindeki tescil harici alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı; Belediye Meclisimizin 14/10/2022 tarihli ve 05.1264 sayılı Kararı ile kabul edilerek, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile de tadilen uygun görülerek Belediye Başkanlığımızca 17/11/2023 tarihinde onanan 02/01/2024-31/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan ve söz konusu plana ilişkin askı süresi içerisinde Urla Belediye Başkanlığının 31/01/2024 tarihli ve E.129966 sayılı yazısı ile iletilen tespitlerin değerlendirilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1815468)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

8. Dikili Belediye Meclisinin; Çandarlı Mahallesi, Kentsel 3. Derece Arkeolojik ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu Değişikliği, İlavesi ve yine aynı plan içerisinde 1608 ada, 1, 2 ve 27 parsellerde yapılan Plan Değişikliği önerisi ve Açıklama Raporuna yönelik, 04/10/2023 tarihli ve 128 sayılı Kararının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1813140)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

9. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 24 sayılı Kararıyla uygun görülen; Ulucak İstiklal Mahallesi, 1029, 1032, 1033 adalar ve çevresini kapsayan alanda, taşıt ve Yaya Yolu bağlantıları ile birlikte "Belediye Hizmet Alanı", "Resmi Kurum Alanı" ile Yenileme Alanı sınırı içerisinde yer alan "E: 2.50, Yençok:6 Kat yapılaşma koşullu Gelişme Konut Alanı ve TİCK Alanı", "B-4 yapılaşma koşullu TİCK Alanı" kullanımlarının "Belediye Hizmet Alanı (İdari, Teknik, Sosyal ve Kültürel Tesis Yer Alabilir.)", "Resmi Kurum Alanı (İZSU)", "B-4 yapılaşma koşullu Yerleşik Konut Alanı ve TİCK alanı" olarak belirlenmesi ve "Park Alanı, Çocuk Bahçesi" kullanımlarının "Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1817656)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

10. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak İstiklal Mahallesi, 1038 ada, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin sınırları içinde kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile değişiklik ile uygun görülmüş olup, bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1815223)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

11. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 14000 ada, 8 parselde Şehitler Anıtı’nın bulunduğu alanda, İzmir I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Kararı uyarınca koruma alan sınırı belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1815296)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

12. Beydağ Belediye Meclisinin; Beydağ Belediyesine ait Aktepe Mahallesi, 4751 parselde bulunan Kapalı Alaaçık’ın Düğün, Sünnet vb. merasimlerde kullanılabilmesi için belirlenen fiyat tarifesinin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 08/02/2024 tarihli ve 7 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1817825)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

13. Belediyemiz ve İzmir Vakfı arasında Valilik Makamının da onayıyla 2016 – 2023 yıllarında turizme yönelik ortak hizmet projesi gerçekleştirilmiş ve 2020-2024 İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi hazırlanmış olup, kentimizin ekonomik olarak kalkınmasında turizm ve tanıtım faaliyetlerinin taşıdığı önem nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.  (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.1814109)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler – Kent Konseyi Komisyonlarına Havale Edildi.

14. Buca Belediye Meclisinin; Buca ilçesi sınırları içerisinde kurulan açık ve kapalı semt pazar yerlerinde esnaflar arasında beş yılı doldurmadan devir işlemleri yapanlardan alınmak üzere 2024 yılı pazar yeri devir ücreti belirlenmesi için 2023 yılında alınan devir ücretleri üzerinden %58,46 yeniden değerleme oranında artış hesaplanarak 2024 yılı ücret tarifesinin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 03/01/2024 tarihli ve 14 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.1820094)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

15. Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 8720 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 8721 ada, 1, 2 parseller, 8722 ada, 3, 4 parseller, 1144 ada 2 parsel, 1145 ada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parseller, 34151 ada 1, 2, 15 ve 16 parselleri kapsayan ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında TAKS:0.40 ve KAKS:3.50 yapılaşma koşullu "Kentsel ve Bölgesel İş Alanları (MİA) ve  "Parklar ve Dinlenme Alanları" kullanım kararında kalan alanda plan müellifince hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1820031)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
163. 1. Çeşme Belediye Meclisinin 05/12/2023 tarihli ve 14-124 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Sakarya Mahallesi, 24 J III paftasında yer alan "Park Alanı"nda 7.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Trafo Alanının yer altında yapılması kaydıyla” değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1734018)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)

164. 2. Belediye Meclisimizin 13/10/2023 tarihli ve 05.1093 sayılı Kararı ile imzalanan "Sokak Hayvanlarına Yönelik İşbirliği Protokolü"nde taraf olan BASTET Sokak Hayvan Hakları Koruma Derneğinin 09/02/2024 tarihli Dilekçesinde “yükümlülükleri içerisinde yer alan kedi ve köpek mamalarının tedariğini, üretim süreçlerinden kaynaklı sorunlar nedeniyle karşılayamayacağını belirtmesi” nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile BASTET Sokak Hayvan Hakları Koruma Derneği arasında imzalanmak üzere revize edilerek yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin Plan ve Bütçe – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.E.1807158)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Hukuk Komisyonunun Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)

165. 3. Belediyemiz; Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 31/01/2024 tarihli ve E.1786470 sayılı Yazısına konu; “İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” kapsamında projelendirilen ve Çağdaş İstasyonunun çıkış kapılarının bulunduğu alanda oluşturulan Parka, Narlıdere Metrosu Projesinde emeği geçen genç yaşta kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşımız "Burcu EVİNLİGİL" isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.1790469) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

166. 4. Belediyemiz; Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca “İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” kapsamında projelendirilen ve Şehitlik İstasyonunun çıkış kapılarının bulunduğu alanda oluşturulan parka, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Planlama ve Proje Şube Müdürlüğünde Proje Şefi görevini yürütmekte iken, genç yaşta kaybettiğimiz ve 04 Şubatta 4. Ölüm Yıl Dönümü olan değerli çalışma arkadaşımız "Esen KURT" isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.1794014)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

167. 5. ESHOT Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “Çevre Dostu Araçları Kullanmak ve ArGe Çalışmalarını Geliştirmek” hedefleri kapsamında Yerel Yönetim ve Üniversite tarafından ortak güdümlü çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğü ile İzmir Bakırçay Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu.  (ESHOT-Kalite ve Kurumsal Gelişim Dai.Bşk.E.182413/E.1785841)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

168. 6. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 18. maddesinde yer alan hüküm uyarınca; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan alanlarda adı geçen Kanunun 17. maddesinde sayılan tesisler ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek "Geçiş Yolu İzin Belgesi"ne ilişkin ilke, usul ve esasların tespiti ve uygulama kriterlerinin belirlenmesine yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenleme Esasları"nın “Giriş çıkış izni verilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 17. madde ve bağlı yönetmelikte sayılan tesislere ‘meskenler hariç’ ibaresi eklenmek suretiyle” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, “Geçiş Yolu İzin Belgesi 2024 Tarifesi”nin ise ilgili birimince teklif edildiği şekilde’ oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1744320)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

169. 7. Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 8846 ada, 26 parsel numaralı (237,00 m²) taşınmazdaki Belediyemize ait 13/237 (13,00 m²) hissenin diğer hissedar Resime COŞKUN adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1773343)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

170. 8. Sevgi Mahallesi, 81 Sokak No:12 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan ve Kamuya Terkli Alanda kalan 1 adet ekmek satış büfesinin işletme hakkının; “ (6 m2) 188,00-TL/Yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına, önerge eki Protokol’e ‘Üçüncü şahıslara yasal mevzuat doğrultusunda devir edilebilir.’ ibaresinin eklenmesi koşulu ile Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş’ye devredilmesi” ile konuya ilişkin hazırlanan Protokol’ün değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1807530) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

171. 9. Mülkiyeti Belediyemize ait, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 620 ada, 44 parsel no’lu taşınmaz üzerinde yer alan Adatepe Mahallesi, 28/9 Sokak No:1/1 Buca/İZMİR adresindeki 1 adet ekmek satış büfesinin işletme hakkının; “(6 m2) 274,00-TL/Yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına, önerge eki Protokol’e ‘Üçüncü şahıslara yasal mevzuat doğrultusunda devir edilebilir’ ibaresinin eklenmesi koşuluyla Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş’ye devredilmesi” ile konuya ilişkin hazırlanan Protokol’ün değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1803869)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

172. 10. Gazikent Mahallesi, 80/1 Sokak No:3/4 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan ve Kamuya Terkli Alanda kalan 1 adet ekmek satış büfesinin işletme hakkının; “(9,61 m²) 473,00-TL/Yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına, önerge eki Protokol’e ‘Üçüncü şahıslara yasal mevzuat doğrultusunda devir edilebilir’ ibaresinin eklenmesi koşuluyla Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş’ye devredilmesi” ile konuya ilişkin hazırlanan Protokol’ün değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1807434)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

173. 11. Anadolu Mahallesi, Selimiye Caddesi No:46/1 Konak/İZMİR adresinde bulunan ve Kamuya Terkli Alanda kalan 1 adet ekmek satış büfesinin işletme hakkının “(6 m²) 893,00-TL/Yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına, önerge eki Protokol’e ‘Üçüncü şahıslara yasal mevzuat doğrultusunda devir edilebilir’ ibaresinin eklenmesi koşuluyla Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş’ye devredilmesi” ile konuya ilişkin hazırlanan Protokol’ün değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1807573)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

174. 12. Yapım çalışmaları devam etmekte olan "İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi İZBAN Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon Yapılması İşi" kapsamında TCDD tarafından hazırlanıp İdaremizce revize edilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Ek Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım Komisyonları Raporu.(Raylı Sistem Dai.Bşk.E.1805179)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

175. 13. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilecek 37. Uluslararası İzmir Festivali ve 31. İzmir Avrupa Caz Festivali Düzenlenmesi Hakkında İş Birliği Protokolünün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kültür ve Sanat Dai. Bşk.E.1806991)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

176. 14. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin Havagazı Yerleşkesi No:16/6'da sosyal tesisin giriş katında bulunan İzmir Uluslararası Basın Merkezi ile Turgut Reis Mahallesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı No:87/1, Karataş Anadolu Lisesi Önü Konak adresinde Uluslararası Basın Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, ortak etkinliklerin yapılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti arasında imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai.Bşk.E.1726142)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

177. 15. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı sahipsiz hayvanlar acil müdahale ekiplerinin ulaşmasında sorun yaşanılan ilçelerimizde, acil müdahale gereksinimi duyulan sahipsiz hayvanların, İzmir Veteriner Hekimleri Odasına bağlı klinikler tarafından gerekli ön tedavi süreçlerine katkı sunulmasına yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İzmir Veteriner Hekimleri Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının, “İlgili önergede ekli Protokol’ün 2. maddesine ‘… kısıtlı ilçelerimiz (Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Bayındır, Torbalı, Selçuk, Tire, Menderes, Çeşme, Karaburun, Urla, Kınık, Bergama, Aliağa, Dikili, Foça, Menemen, Seferihisar, Kemalpaşa) ile…’ şeklinde eklemek suretiyle” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Sokak Hayvanları Komisyonları Raporu. (Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.E.1747530)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

178. 16. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün 2024 yılı için belirlenen tarife cetveli ilgili müdürlükçe revize edilmiş olup, önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik 01/02/2024 tarihli ve 19 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1812025)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

179. 17. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesinin Üçüncü Bölüm Fen İşleri Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Ücret Tarifesinde önerge ekinde belirtilen 13 ( a, b, c, ı, i ) maddelerindeki ücretlerin değiştirilmesi, 13 ( m, n ) maddelerinin eklenmesi, 14 (b, c, d, e, f, g, i) ile 15 (b, c, d) maddelerindeki ücretlerin değiştirilmesi ve 17’nci maddenin eklenmesine yönelik, 03/01/2024 tarihli ve 27 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1791329)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

180. 18. Seferihisar Belediye Meclisinin; 2024 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarife Cetvelinde Fen İşleri Müdürlüğü çeşitli ücretler tablosuna önerge ekinde yer alan listede bulunan gelir kalemlerinin eklenmesi ve mevcut gelir kalemlerinde önerge ekinde yer alan tabloda belirtilen şekilde değişiklik yapılmasına yönelik, 06/02/2024 tarihli ve 04-9 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1808362)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

181. 19. Seferihisar Belediye Meclisinin; 2024 Mali Yılı Bütçe ve Gelir Tarife Cetvellerinde “Yazı İşleri Müdürlüğü Nikah İşlemleri Gelir Tablosu”nda önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına yönelik, 06/02/2024 tarihli ve 04-11 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1808539)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

182. 20. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park ve Dinlenme Alanları” ve kısmen de “Taşıt Yolu” kullanım Kararlarında kalan; Hürriyet Mahallesi, 476 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden ve 490 Sokak No:3-11-17, 468 Sokak No:49-55-57 adreslerinde bulunan taşınmazların, zemin üstü kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasına yönelik, 04/12/2023 tarihli ve 107 sayılı Kararının İlçe Belediyelerinin imar programlarına yönelik alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1774183)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

183. 21. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.753 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 12/12/2023 – 10/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Buca ilçesi,  L18A2 Pafta İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporuna; İnönü Mahallesi, 658 ada, 883 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Firdevs TAŞKAYA vekili Av. Ayşe Zübeyde AYDIN tarafından, İnönü Mahallesi, 570 ada 153, 154, 155, 156 parseller ve 571 ada 135, 136 parsellerde kayıtlı taşınmazların malikleri Nevzat ÇAĞLAR, Bahadır ÇAĞLAR, Yavuz ÇAĞLAR tarafından, İnönü Mahallesi, 658 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz malikleri Abdül VAROL, Güler VAROL, Gülay HACIOĞLU, İlhan KİRTELER, Mustafa KİRTELER tarafından ve İnönü Mahallesi, 658 ada, 40 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Celalettin BESEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1797888)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

184. 22. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.753 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, onanan ve 12/12/2023 – 10/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Buca ilçesi L18A2 Pafta İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporuna, İnönü Mahallesi, 161 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmaz malikleri; Güler ÇIRMIK, Ahmet ÇIRMIK ve İsa ÇIRMIK vekili Tolga YURDAKUL, Nurcan MUMCU, Fatma AKÇAGÜN, Aguş ÇIRGANIŞ ve Mustafa ÇIRGANIŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1733425)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

185. 23. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.753 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, onanan ve 12/12/2023 – 10/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Buca ilçesi, L18A2 Pafta İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporuna, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1738859)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

186. 24. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda; Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak Konak ilçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik hazırlanarak onanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin alınan İzmir 7. İdare Mahkemesinin 29/03/2023 tarihli ve 2022/217 Esas sayılı Kararında belirtilen hususlar gözetilerek hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisine ilişkin olarak; “İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 03.05.2023 tarih ve Y.D İtiraz No: 2023/224 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmış olması sebebiyle, bu aşamada görüşülmesine gerek olmadığından iadesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1324806)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

187. 25. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.753 sayılı Kararı ile uygun görülerek, onanan ve 12/12/2023 – 10/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Buca ilçesi L18A2 Pafta İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine ve Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.761 ile 14/08/2023 tarihli ve 05.782 sayılı Kararları ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile uygun görülerek 12/12/2023-10/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Buca ilçesi, Güney Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; İzmir Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1802624)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

188. 26. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.761 ile14/08/2023 tarihli 05.782 sayılı Kararları ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile uygun bulunarak 12/12/2023-10/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Buca ilçesi, Güney Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1802602)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

189. 27. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.761 ile14/08/2023 tarihli 05.782 sayılı Kararları ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile uygun bulunarak 12/12/2023-10/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Buca ilçesi, Güney Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; önerge eki listede yer alan 2307 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1802585)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

190. 28. Belediye Başkanlığımızca 27/11/2023-26/12/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Ataşehir, Yenimahalle ve Küçükçiğli Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1731016)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

191. 29. Belediye Meclisimizin 13/10/2023 tarihli ve 05.1106 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan Ödemiş-Lübbey 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı; 28/12/2023-26/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan Ödemiş-Lübbey 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Çamyayla Mahallesi, 259 ada, 15 ve 17 parsellerin maliki Duygu ÇOKGEZER GÖRGÜLÜ tarafından, parsellerinin "Zeytinlik Alan" kullanım kararında kalmasına yönelik askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1800172)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

192. 30. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli, 05.641 sayılı Kararı ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile uygun görülerek Başkanlık Makamınca 21/10/2023 tarihinde onaylanan ve 26/12/2023-24/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu Değişikliğine; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ve Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliyat Tic. A.Ş tarafından yapılan 4 adet itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1797000)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

193. 31. İzmir 7. İdare Mahkemesinin 2022/217 Esasına kayden açılan davada verilen 29/03/2023 tarihli karar ve Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 26/04/2023 tarihli ve 1323820 sayılı Yazısı doğrultusunda, Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine ilişkin, Konak İlçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine ilişkin olarak; “İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 03/05/2023 tarihli ve Y.D İtiraz No: 2023/224 sayılı Kararı ile yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmış olması sebebiyle, bu aşamada görüşülmesine gerek olmadığından, iadesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1331318)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

194. 32. Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25144 ada, 2 parselde belirlenmiş olan "Kamu Hizmet Alanı" kullanımının "Park ve Yeşil Alan" olarak düzenlenmesi ve buna karşılık Manas Bulvarı, 1586/6 Sokak ve 1643/18 Sokak arasında kalan "Park ve Yeşil Alan" içerisinde "Teknik Altyapı Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1733968)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

195. 33. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, yaklaşık 770 ha.'lık alanda hazırlanan, Torbalı ilçesi, Ayrancılar Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.994991)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

196. 34. Tire ilçesi, Karateke Mahallesi sınırları içerisindeki yaklaşık 67 hektarlık alana ilişkin “İzmir ili, Tire İlçesi, Karateke Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1687357)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

197. 35. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Bornova ilçesi, Yunusemre Mahallesinde "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesisi)" ve "Park Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1793530)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

198. 36. Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde, yürürlükteki imar planında “Ticaret Alanı” olarak belirlenmiş olan 1178 no’lu imar adasının, “Konut Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Bergama Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarihli ve 23/101 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ertuğrul Mahallesinde, E:0.50 hmax:6.50 m Yapılaşma Koşullu Ticaret Alanında kalan 1178 no’lu imar adasının Ayrık nizam 3 Kat, Taks:0.30 KAKS:0.90 Yapılaşma Koşullu  “Konut Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1748987)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

199. 37. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Dikili ilçesi, Gazipaşa Mahallesi, İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında ''Gelişme Konut Alanı (Yüksek Yoğunluklu (251-400 kişi/ha) kullanım kararında yer alan 242 ada, 23 parselin "Atıksu Arıtma Tesisi" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri; Belediye Meclisimizin 10/01/2022 tarihli ve 05.35 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu doğrultusunda gerekli onama süreçlerinin yürütülmesi için 28/11/2023 tarih ve E.1652912 sayılı Yazımızla Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23/01/2024 tarihli ve E.4678647 sayılı Yazısı ile; söz konusu planın bir kısmının İzmir Dikili Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) sınırları dışında kaldığı ve bu alanın sehven onama sınırları içerisine dâhil edildiğinin belirtildiği, bu kapsamda bahsi geçen planların, İzmir Dikili Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları dışında kalan kısmının “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kapsamındaki Alan Sınırı” olarak belirlenerek oybirliği ile uygun bulunduğuna; İzmir Dikili Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde kalan kısmının ise “2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamındaki Alan Sınırı” olarak belirlenerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1799743)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

200. 38. Belediye Meclisimizin 12/06/2023 tarihli ve 05.584 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Bornova Belediye Başkanlığınca bir ay süre ile askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz; Bornova Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve173 sayılı Kararı ile uygun görülen söz konusu itirazın onaylanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1682806)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

201. 39. Belediye Meclisimizin 12/06/2023 tarihli ve 05.583 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Bornova Belediye Başkanlığınca 02/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraza yönelik Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarihli ve 231 sayılı Kararı ile uygun görülen itirazın uygun görülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Yerinde mevcut Trafo Binası olduğu anlaşıldığından” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1683789)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

202. 40. Belediye Meclisimizin 12/06/2023 tarihli ve 05.589 sayılı Kararı ile değişiklikle kabul edilerek, Bayraklı Belediye Başkanlığınca askıya çıkarılan; Soğukkuyu Mahallesinde 9922 ada, 3 parselin doğusunda yer alan “Park Alanı” olarak planlanmış alanda “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan itirazın kabulüne ilişkin Bayraklı Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarihli ve 114 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Yerinde mevcut trafo olduğu görüldüğünden” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1724046)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

203. 41. Belediye Meclisimizin 10/04/2023 tarihli ve 05.408 sayılı Kararı ile Bayraklı ilçesi, R.Şevket İnce Mahallesi, 26N-3c pafta, 33072 ada, 3 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisinde 4,00 m x 4,00 m ebatlarında 1 adet Trafo Yeri ayrılmasına yönelik değişiklikle onaylanan ve 05/07/2023 - 03/08/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine, askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabul edilmesine yönelik Bayraklı Belediye Meclisinin 02/10/2023 tarihli ve 107 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1683086)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

204. 42. Belediye Meclisimizin 12/06/2023 tarihli ve 05.595 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Torbalı Belediye Başkanlığınca 20/07/2023 – 18/08/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz; Torbalı Belediye Meclisinin 06/10/2023 tarihli ve 94 sayılı Kararı ile uygun görülen söz konusu itirazın onaylanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1682842)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

205. 43. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12/06/2023 tarihli ve 05.592 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan ve Torbalı Belediye Başkanlığınca 16/08/2023 ile 14/09/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan Muratbey Mahallesi, 195 ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan “Park Alanı” içerisinde 2,5 m x 5,5 m ebatlarında belirlenen “Trafo Alanı”nın kaldırılarak aynı alanda 4 m x 8 m ebatlarında; Muratbey Mahallesi, 630 ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan “Park Alanı” içerisinde 2,5 m x 5,5 m ebatlarında belirlenen “Trafo Alanı”nın kaldırılarak aynı alanda 4 m x 8 m ebatlarında olmak üzere toplam 2 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Torbalı Belediye Meclisinin 20/10/2023 tarihli ve 106 sayılı Kararı (2. madde) ile uygun görülen ve Torbalı Belediye Başkanlığının 15/11/2023 tarihli ve E.30597936 sayılı Yazısı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen söz konusu itirazın kabulüne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin;. “Trafo Binalarının yerinde mevcut olduğu anlaşıldığından” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1683044)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

206. 44. Belediye Meclisimizin 12/06/2023 tarihli ve 05.598 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Gaziemir Belediye Başkanlığı tarafından 11/07/2023-11/08/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz; Gaziemir Belediye Meclisinin 07/09/2023 tarihli ve 55/2023 sayılı Kararı ile uygun görülerek Belediyemize iletilmiş olup, söz konusu itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1632412)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

207. 45. Belediye Meclisimizin 12/06/2023 tarihli ve 05.605 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Tire Belediye Başkanlığınca 19/07/2023 – 17/08/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraza yönelik; Tire Belediye Meclisinin 18/10/2023 tarihli ve 85 sayılı Kararı ile uygun görülerek söz konusu itirazın onaylanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1682823)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

208. 46. Belediye Meclisimizin 14/08/2023 tarihli ve 05.819 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Bayındır Belediye Başkanlığınca 01/09/2023 – 02/10/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraza yönelik; Bayındır Belediye Meclisinin 06/10/2023 tarihli ve 221 sayılı Kararı ile uygun görülerek söz konusu itirazın onaylanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisine yönelik “Meclis Önergesinde sehven ‘Torbalı’ olarak yazılan ifadenin ‘Bayındır’ şeklinde tashih edilerek” söz konusu itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1682902)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

209. 47. Buca Belediye Meclisinin 07/11/2023 tarihli ve 100 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kuruçeşme Mahallesi 818 ada, 27 ve 39 parsel ile çevresinde yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Barınağı) olarak belirlenen alanda imar hatlarının ve yol güzergahının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin; “Yol girişindeki İmar hattının düzeltilmesi kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1739573)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

210. 48. Bornova ilçesi, Zafer Mahallesinde, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 4416 Sokak ile 4495 Sokak bağlantısını sağlayacak Altındağ Mezarlık Yaya Üst Geçidi Uygulama Projesinin, imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1798919)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

211. 49. Bornova Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarihli ve 207 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Doğanlar Mahallesi, 19185 ada, 2 no’lu parselin kuzeyinde yer alan "Park Alanı"nda 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Trafonun yer altına yapılması kaydı ile” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1682166)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

212. 50. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile uygun görülen; Işıklar Mahallesi, Kemalpaşa, Aydınlar Caddesi ile Işıkkent Mezarlığı civarında kalan 34960 ada, 1, 5 ve 6 parsellerin E:1.00, Yençok=8 kat yapılaşma koşullu "Ticaret Alanı (T1)", TAKS:0.40, KAKS:2.00 yapılaşma koşullu "Belediye Hizmet Alanı", “Park Alanı” ve “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1804701)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

213. 51. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarihli ve 230 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, 24018 ada, 80, 81, 83 parseller ile 3486, 3487, 3488, 3489 parsellerin bulunduğu bölgede inşaat ve yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmadan Etaplama Sınırı belirlenmesi ve imar hatlarında kısmen yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Bornova Belediye Meclis kararında ve imar paftası üzerinde sehven ‘240187 ada’ olarak yazılan ifadenin ‘22418 ada’ olarak düzeltilerek, yürürlükteki plan kararları doğrultusunda imar uygulamalarının yürütülebileceği anlaşıldığından” oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1731305)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

214. 52. Konak ilçesi, Turgut Reis Mahallesinde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen revize projesi kapsamında, Karataş Tramvay İstasyonuna ve sahile erişimi sağlamak üzere imar planlarında belirlenen Yaya Üst Geçidinin Karataş Lisesi önündeki kavşak noktasına güneye doğru kaydırılması ve orta ayak imalatının yapılabilmesi için mevcutta bulunan Refüj Hattının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1801082)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

215. 53. İzmir 7. İdare Mahkemesinin 2022/217 Esasına kayden açılan davada verilen 29/03/2023 tarihli Karar ve Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 26/04/2023 tarihli ve 1323820 sayılı Yazısı doğrultusunda, Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine ilişkin, Konak ilçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine ilişkin olarak; “İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 03/05/2023 tarihli ve Y.D İtiraz No: 2023/224 sayılı Kararı ile yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmış olması sebebiyle, bu aşamada görüşülmesine gerek olmadığından iadesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1331358)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

216. 54. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/12/2023 tarihli ve 122 sayılı Kararı ile uygun görülen; Adalet Mahallesi, 25144 ada, 2 parselde belirlenmiş olan "Resmi Tesis Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı)" kullanımının "Park Alanı"na dönüştürülmesi ve buna karşılık Manas Bulvarı, 1586/6 Sokak ve 1643/18 Sokak arasında kalan "Park Alanı" içerisinde "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1733832)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

217. 55. Çiğli Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarihli ve 05/53 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 2. İdare Mahkemesinin Kararı doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen; Uğur Mumcu Mahallesi, 2186 ada, 2 parseldeki “Konut Alanı” ve “Park Alanı” kullanım kararlarının yer değiştirmesine ve “Park Alanı”nda 6.00 m x 4.00 m ebatlarında “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1749412)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

218. 56. Torbalı Belediye Meclisinin 05/05/2023 tarihli ve 47 (4. madde) sayılı Kararı ile uygun görülen; 49 ada, 24 parselin, mevcut "Ayrık Nizam 5 Kat Taks:0.30, Kaks:1.50" yapılaşma koşullarının, İzmir 6. İdare Mahkemesinin Kararı doğrultusunda, "Ayrık Nizam 6 Kat Taks:0.30, Kaks:1.80" olarak belirlenmesi ve parselin bulunduğu konut adası ile çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Gelişme Konut Alanının ‘Ayrık Nizam 5 Kat Taks:0.30, Kaks:1.50’ olan mevcut plandaki yapılaşma koşullarının korunması kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1742955)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

219. 57. BelediyemizUlaşım Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Menemen ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi "Koyundere Yaya Üst Geçidi Projesi" ve Kasımpaşa Mahallesi "Menemen Jandarma Durağı Yaya Üst Geçidi Projesi" kapsamında yaya üst geçitlerinin imar planlarında belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1796562)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

220. 58. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/12/2023 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile uygun görülen; Irmak Mahallesi, 2258 ada, 1 parsel ile 2101 ada 1 parsellerin batısındaki kamuya terkli “Park Alanları”nda 3.60 m x 5.00 m ve 3.00 m x 5.00 m ebatlarında “Trafo Alanları” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1797140)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

221. 59. Gaziemir Belediye Meclisinin 02/10/2023 tarihli ve 66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fatih Mahallesi, 11365 adanın kuzeyinde yer alan "Park Alanı"nda 3.00 m x 5.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Trafo Alanının yer altında yapılması kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1693720)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

222. 60. Ödemiş Belediye Meclisinin 16/10/2023 tarihli ve 118 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesi, 485 ada, 324 numaralı parselde bulunan “Park Alanı”nda 8.00 m x 5.00 m ölçülerinde “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Trafonun yer altında olması kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1726118)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

223. 61. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/10/2023 tarihli ve 163 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesi, 9125. Sokağın kuzeyinde yer alan “Park Alanı’’ içerisinde, Adnan Menderes Bulvarının kuzeyinde yer alan “Park Alanı’’ içerisinde; Bağyurdu Mahallesi Saraçoğlu Sokağın batısında yer alan “Park Alanı’’ içerisinde, Armutlu Mahallesi Uçak Sokağın kuzeyinde yer alan “Park Alanı’’ içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 4 adet “Regülatör Alanı’’ ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1701899)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

224. 62. Menderes Belediye Meclisinin 05/10/2023 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece Cumhuriyet Mahallesi, 550 ada, 2 numaralı parselin doğusunda bulunan Park Alanında 10.00 m x 20.00 m ölçülerinde Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1671295)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

225. 63. Tire Belediye Meclisinin 18/10/2023 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Karateke Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1690690)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

226. 64. Menderes Belediye Meclisinin 06/12/2023 tarihli ve 128 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tekeli Fevzi Çakmak Mahallesi, 506 ada, 1 parselin batısında yer alan ''Park Alanı'' içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında ''Regülatör Alanı'' ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1768802)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

227. 65. Urla Belediye Başkanlığının 22/12/2022 tarihli ve E.80866 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Yelaltı Mahallesi, 3197 ada, 16 parselin doğusundaki 10 m Taşıt Yolunun kaldırılarak güneyinde 10 m Taşıt Yolunun belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin “Parselin batısındaki imar hattındaki kırıklığın düzeltilmesi kaydıyla değişiklikle uygun bulunmasına ilişkin 28/02/2023 tarihli Kararımızın devamının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1204309)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

228. 66. Urla Belediye Başkanlığının 14/12/2023 tarihli ve E.124438 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Gülbahçe Mahallesi, 336 ada, 2 parselin güneybatısında "Otopark Alanı" olarak planlı alanda 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet, 306 ada, 1 parselin güneydoğusunda "Park Alanı" olarak planlı alanda 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet ve 324 ada, 5 parselin güneyinde "Park Alanı" olarak planlı alanda 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet olmak üzere toplam 3 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin “Otopark alanında yer alan Trafo Alanının geldiği şekliyle, diğer Trafo Alanlarının ise yer altında yapılması kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1745064)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

229. 67. Urla Belediye Başkanlığının 30/11/2023 tarihli ve 122974 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Güvendik Mahallesinde iki plan paftasına isabet eden ve paftalardaki kullanım kararları arasında farklılık bulunan, 2427 numaralı imar adasının kullanım kararının, üst ölçekli plan doğrultusunda “Tercihli Turizm” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1714557)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

230. 68. Urla Belediye Başkanlığının 19/12/2023 tarihli ve 125007 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Kalabak Mahallesi, 4607 ada, 1 parselde yer alan "Sosyal Kültürel Tesisler Alanı"nın bir kısmının "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1743767)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

231. 69. Urla Belediye Başkanlığının 30/01/2024 tarihli ve E-129626 sayılı Yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; Atatürk Mahallesi, 4874 ada, 16 parsel üzerine, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" sınırının eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İskele Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1801413)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

232. 70. Seferihisar Belediye Meclisinin 05/07/2023 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesi, 6149 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan ''Park Alanı'' içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında ''Regülatör Alanı'' ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1730234)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

233. 71. Çeşme Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 1-11 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alaçatı Mahallesi, 3460 ada, 1 parsel ve çevresinde, 1/1000 ölçekli Alaçatı Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde, 30 L II a ve 30 L II b paftasında, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı gereği 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen 5 adet Yel Değirmeninin, Tescilli Anıt Yapı olarak işlenmesine ve yolda kalan Yel Değirmeni ile etrafını kapsayan “Park Alanları”nın düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1801667)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

234. 72. Foça Belediye Meclisinin 04/05/2023 tarihli ve 90 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bağarası Mahallesi, 34 ada 7, 8, 15, 16 parsellerin Park-BOP (Bölgesel Otopark Alanı) Yeraltı Otoparkı olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1638456)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

235. 73. Karaburun Belediye Meclisinin; Sarpıncık, Anbarseki, Tepeboz, Merkez (Çullu), Merkez (Hisarcık), Hasseki, Parlak, Küçükbahçe, Bozköy ve Salman Mahallelerinde yerleşik alan sınırı belirlenmesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 148 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1047136)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

236. 74. Buca Belediye Meclisinin; Göksu Mahallesi, 693 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 07/11/2023 tarihli ve 97 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1724876)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

237. 75. Başkanlık Makamının talebi doğrultusunda; Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 16/02/2024 tarihli, E.1818728 sayılı Yazısı ve 16/02/2024 tarihli, E.1818663 sayılı Yazısı ile onaylanan İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama ''F. Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi'' ve ''İzmir HRS Araç Depolama Tesisleri Yapım İşi'' kapsamında Narlıdere'de 379 M Çift Hat Natm Tünel, 225 M Aç-Kapa Yapısı ve Yaklaşık 25.000 m²’lik Araç Depolama Tesisi İmalatı, Halkapınar'da 22.000 m² alanlı 5.5 m yüksekliğinde Araç Depolama Tesisinin İkmal İnşaatı işlerine ilişkin Temlik Teminat Sözleşmesi imzalanması, ilgili sözleşme kapsamında borçlanmanın yapılması, geri ödeme koşullarının belirlenmesi, sözleşme üzerinde değişiklik yapılması ve imzalanacak olan temlik teminat sözleşmesi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname düzenlenmesi veya imzalanması, temlik teminat sözleşmesine ait doğabilecek ödemeler ile ilgili her türlü alacağın, faiz ve masrafların belirlenmesi ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının ilgili bütçe tertibinden ödenmesi, Temlik Teminat Sözleşmesi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Satınalma Dai.Bşk. E.1818956)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

238. 76. 01/02/2024 tarihinde Konak ilçesi, Kemeraltı Çarşısı, 871 Sokakta meydana gelen yangın neticesinde işyerleri yanarak mağduriyet yaşayan vatandaşların İtfaiye Yangın Raporu kapsamında mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sağlayabilmek adına, ''Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6/c ve 10/ç maddeleri'' doğrultusunda nakdi yardım yapılması planlanmakta olup; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak Sosyal Yardım Komisyonu Kararı ile işyerlerinde mülkleri ve eşyaları zarar görmüş olan ve No:20’de bulunan mülk sahibi Ahmet UZUNEL adına 75.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş olan kiracısı Aslan DAŞDEMİR adına 75.000,00-TL, No:20/A’da bulunan mülk sahibi Şenel ŞEYLAN adına 75.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş olan kiracısı Mehmet Hatip SEVGİLİ adına 225.000,00-TL, No: 22/A’da bulunan mülk sahipleri Alp ESİN adına 25.000,00-TL ve Rika BESLEYEN adına 25.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş olan kiracısı Rahmi DURAN adına 50.000,00-TL, No: 22’de bulunan mülk sahibi Celal ERBİLGİÇ adına 50.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş kiracısı Hasan ÜRKÜP adına 50.000,00-TL, No: 18’de bulunan mülk sahibi Ayşe Nurdan ÇAKIROĞLU adına 4.743,00-TL, No: 1’de bulunan mülk sahibi Ahmet KULALI adına 50.000,00-TL, eşyaları zarar görmüş olan kiracısı Osman Murat KORUKOĞLU adına 50.000,00-TL, No: 11’de bulunan mülk sahibi ve kullanıcısı Rahmi DURAN adına 100.000,00-TL nakdi yardım yapılabilmesi ve yangında zarar gören dükkanların çatılarının İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından onarım yapılabilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.E.1812153)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Şubat Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

V. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
11 MART 2024 PAZARTESİ SAAT:18.00
   


                                                                                                          Murat AYDIN
                                                                                       İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili