İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

SAĞANAK YAĞIŞLI

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01- 147                                                                                       18/12/2018 
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
          İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10/12/2018 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2018 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı I. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

               Sayın halkımıza duyurulur.
                                         
 

       
                                                                                                     Aziz KOCAOĞLU
                                                                                        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  


 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-12                                                  Toplantı Tarihi     : 10/12/2018
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                                                       Toplantı Saati       : 18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
Maddi Hata Bulunmadığına Karar Verilmiştir.
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
Meclis Üyelerince Verilen Önerge Bulunmamaktadır.
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1345.1.  Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarımız ESHOT Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Müdürlüğünde işçi statüsü dışında görev yapmakta bulunan kamu görevlilerine (memur ve sözleşmeli personel), 01/01/2019-30/03/2019 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi. (İns.Kay.ve Eğit.Dai.Bşk.E. 306980)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1346.2. Avrupa Birliği tarafından yönetilen HORIZON 2020 Programı yüksek bütçeli hibe programı olup, “RURITAGE - Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme" projesi kapsamında şartlı hibe alınması ve RURITAGE Projesi çalışmalarının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Makamınca yürütülmesi ile alınacak hibenin çalışmalar kapsamında kullanılması hususlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 306982)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1347.3. "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi'' kapsamında İzmir kırsalındaki ilçelerde küçük üreticileri desteklemek ve ürünlerinin pazarlamasının iyileştirilmesi için Ödemiş İlçesi Üzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin mevcut fabrikasına 1 adet Yarı Otomatik Dolum Makinesi ve 1 adet Yarı Otomatik Etiketleme Makinesi alınması ve kurulmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İli Ödemiş İlçesi Üzümlü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İli Ödemiş İlçesi Üzümlü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Arasında Şişeleme Makinesi ile İlgili İşbirliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai. Bşk. E.306972)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünce, 23 Aralık 2018 tarihinde saat 08:00’de,  Menemen’de 10 km’lik Şehit Asteğmen Kubilayın anısına, 12. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusunda dereceye girecek olan 40 sporcuya, önerge ekli çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü 2018 Yılı Bütçesinin (864.03.42.05) Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.306978)
Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
5. Metin CANSIZ'ın Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezine (HİM) yapmış olduğu 21/02/2018 tarihli elektronik posta başvurusuna konu; Karşıyaka ilçesi, Mavişehir Mahallesinde bulunan 2040/5 no’lu Sokağa "Münir ÖZKUL" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita Cbs.Dai.Bşk.E.306967)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
6. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 2018 Yılı Gelir Tarifesine eklenmek üzere Ortak Hizmet Protokolü kapsamında yapılacak etkinlikler için Salon Tahsis Ücretinin önergede yer aldığı şekilde belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve San. Dai. Bşk. 306977)
Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
7. Harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda 2018 Mali Yılı Bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, 2018 Yılı Bütçemizin tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.307450)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
8. İzmir il sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların % 60'ının konutlardan, % 40'ının ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan, “2019 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri”nin kabulü ve 2019 Yılı Ocak Ayı itibariyle hane bazında hesaplama yapılarak su faturaları ile birlikte tahsil edilebilmesi için İZSU Genel Müdürlüğüne bildirilmesi hususlarının görüşülmesi. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.306969)
Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
9. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesinin 2019 yılı Evsel Katı Atık Maliyet Şeması, Evsel Katı Atık Tablosu, Tarife Cetvelleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin kabulü ve 2019 yılında cetvellerde yazılı rakamlara göre aynen uygulanmasına yönelik, 07/11/2018 tarihli ve 63 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.306976)
Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
10. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesindeki Emlak İstimlak Birimi, Müdürlük olarak kurulacağından, Plan ve Proje Müdürlüğünün önerge ekinde yer alan ödenek cetvelinde belirtilen kalemlerinden toplam 1.278.000,00-TL ödenek aktarımının Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapılmasına yönelik, 10/09/2018 tarihli ve 325 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.306974)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
11. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ödeneklerinin, önerge ekinde yer alan Müdürlüklerin bütçe tertiplerine aktarılmasına yönelik, 07/11/2018 tarihli ve 53 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.306968)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
12. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde çatı ve çatı arası piyeslerin düzenlenmesine ilişkin konularda ilgili İdaresine bırakılan hususlara  yönelik, Buca Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarihli ve 2018/167 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar Den. Dai.Bşk.E.306965)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
13. Foça Belediye Meclisinin; Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesinden cephe alan parsellerde yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/10/2018 tarihli ve 138 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.306970)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
V. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. İzmir Valiliği İl Mahalli idareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı Yurt Dışı görevlendirilmesine ilişkin genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Bu çerçevede, "İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı Yapılması İşi" kapsamında Hollanda’nın Amsterdam, Rotterdam kentleri ve Belçika’nın Gent kentinde düzenlenen toplantı ve eğitim faaliyetlerine; Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü personeli Şef/Y. Şehir Plancısı Utku CİHAN, Şehir Plancısı Aylin BALCI, İnşaat Mühendisi Uzay GENİŞOĞLU ve İnşaat Mühendisi Nurettin PELEN, Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü personeli Elektrik Teknikeri Hakan VATANSEVER, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü personeli Y. Şehir Plancısı Berna DERVİŞCEMALOĞLU, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı/End. Ür. Tas. Alkın KORKMAZ'ın ulaşım ve konaklama masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere katılım sağlamak amacıyla 10/11/2018 tarihinde gidilmiş ve 18/11/2018 tarihinde dönülmüş olup, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince harcırah, iaşe ve diğer yasal giderler ilgili müdürlüklerin bütçesinin 03.3.3.01.0 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Aziz KOCAOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı. (Ulaşım Dai. Bşk. E.310159)   
Meclise Bilgi Verildi.                                       
2. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı Yurt Dışı görevlendirilmesine ilişkin genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirilmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi Üyesi Sayın Sıla İLGİ AKKAŞ 12-18 Kasım 2018 tarihleri arasında görevli izinli olarak Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen "Uluslararası Kardeş Şehirler Konferansı"na Belediyemizi temsilen katılmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Aziz KOCAOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı.  (Basın Yay. Halkla İliş. ve Muht.Dai.Bşk.E.310162)
Meclise Bilgi Verildi.
VI. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1348.1. Türkiye ve AB Katılım Öncesi Mali Yardım Türkiye-AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Konak Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Action on Air” (Trafik Kaynaklı Hava Kirliliğini Azaltma) Projesine Belediyemizin eş-başvuran olarak katılması ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda projeye ilgili Genel Müdürlük ve birimlerce katkı verilmesi ve proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalaması için Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız DEVRAN’a yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Çev.Kor.ve Kont.Dai.Bşk.E.310164)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1349.2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu - Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İns. Kay. ve Eğit. Dai. Bşk.E.310163)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1350.3. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle yeniden hazırlanan Teşkilat Şemasının görüşülmesi. (İns. Kay. ve Eğit. Dai. Bşk.E.310599)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1351.4. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki asansörlerin periyodik kontrollerinin Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından yapılabilmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.310161)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
5. İzmir ili, Konak ilçesi, Cedit Mahallesi, 390 ada, 30 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Yeni Mahallesi Tarık Sarı Sokak No:30 Konak/İZMİR adresli Namazgah Hamamının önerge ekinde yer alan protokolde belirtilen şartlarda İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanlığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.310160)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
6. Menemen Belediye Meclisinin; 2018 Mali Yılı Bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından, önerge ekindeki tabloda belirtildiği şekilde toplam 5.500.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 57 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.312383)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
7. Tire Belediye Meclisinin; 2018 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge eki listede belirtilen tertipler arasında toplam 5.276.829,51-TL aktarma yapılmasına yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 265 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.312390)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
8.  Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesince tahakkuk ve tahsili yapılan İlan ve Reklam Vergisinin 2 eşit taksit halinde (Ocak ve Temmuz aylarında) tahsil edilmesine yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 261 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.312388)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
9. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğünden      451.000,00-TL, Yazı İşleri Müdürlüğünden 300.000,00-TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500.000,00-TL olmak üzere toplam 1.251.000,00-TL'nin önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç duyulan kalemlerine aktarma yapılmasına yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 60 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.312396)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
10. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesinde mesken ve işyerlerinden alınacak olan Evsel Katı Atık Ücretleri ile ilgili hazırlanan ve önerge ekinde sunulan 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarife Cetvelinin aynen kabul edilmesi ile 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanması ve tarım, hayvan su abonelikleri ve bahçe suyu aboneliklerinden Evsel Katı Atık Toplama Ücreti olarak 2018 Yılı içerisinde alınmayan Evsel Katı Atık Tarife Ücretinin 2019 yılında da alınmaması yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 2018/173 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.312397)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
11. Foça Belediye Meclisinin; 2018 Mali Yılı Bütçe Uygulamaları sırasında Fonksiyonel Sınıflandırmanın Ekonomik Düzeyleri arasında önergede belirtildiği şekilde toplam 95.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 165 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.312392)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
12. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; önerge eki listede bulunan Kurumsal Sınıflandırmalar arasında toplam 3.171.100,00-TL'lik aktarma yapılmasına yönelik, 06/12/2018 tarihli ve 64 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.312384)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
13. Karaburun Belediye Meclisinin; önerge eki listede bulunan ilgili kalemler arasında toplam  400.000,00-TL'lik aktarma yapılmasına yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 112 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.312391)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
VII. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1352.1. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesi 2018 Mali Yılı Ücret Tarifesine yeni eklenen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kız Öğrenci Yurdu Ücret Tarifesinin, önerge ekinde belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 08/10/2018 tarihli ve 432 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.276776)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1353.2. Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Yukarımahalle Mevkii dâhilinde fiilen Mezarlık Alanı olan ve mezarlık vasıflı, 140 ada, 41 no’lu parsel ile Maliye Hazinesine ait 140 ada, 45 no’lu parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285983)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1354.3. İZSU Genel Müdürlüğünün Torbalı ilçesi, Ahmetli Mahallesi yerleşim alanı içerisinde taşkın sorunlarının önlenmesi amacıyla dere yataklarının ıslah edilmesine yönelik projesi kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292879) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1355.4. Bergama Belediye Meclisinin; Ertuğrul Mahallesi sınırları içinde kalan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak belirlenmiş olan, Malazgirt Sokak ve 405. Sokaktan cephe alan parseller ile yine yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan ve Konut Alanı olarak belirlenmiş olan 1. Bağlar, 2. Bağlar, 1. Bahçe, 2. Bahçe, Sevinç, Ayaz ve Balaban Çıkmazı Sokaklardan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 06/09/2018 tarihli ve 18/88 sayılı Kararı, koruma amaçlı uygulama imar planı sınırları içerisinde bulunan sokakların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281098)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1356.5. Tire Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 184 sayılı Kararı ile uygun görülen; İpekçiler ve Cumhuriyet Mahalleleri, 30L2B, 31L3C ve 31L4D paftalarda, 8.00 m x 4.00 m ebatlarında yaklaşık 32 m²'lik 3 adet trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.256613)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1357.6. Menderes ilçesi, Develi Mahallesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Develi Yaya Üst Geçidi Düzenleme Projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292881)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1358.7. Dikili Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarihli ve 91 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 26İ-3D paftada, Park Alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281112)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1359.8. Dikili Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarihli ve 90 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 25H-3C paftada, Park-Rekreasyon Alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281096)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1360.9. Dikili Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gazipaşa Mahallesi, 19MIV paftada, Yunus Emre Camiinin güneyinde yer alan park alanında 4 m x 5 m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.273965)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1361.10. Dikili Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarihli ve 93 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi 26İ3C paftada kamuya terkli yeşil alan içerisinde 4 m x 5 m ebatlarında 20 m²’lik trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.271001)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1362.11. Dikili Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 25J-1B paftada yer alan yeşil alanda 4 m x 5 m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.273966)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1363.12. Güzelbahçe İlçesi Abdullah Baydar Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenleme Projesi kapsamında yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında 8.50 m genişliğindeki yolun 10 m genişliğinde olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292894)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1364.13. Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Yukarımahalle Mevkii dâhilinde fiilen Mezarlık Alanı olan ve mezarlık vasıflı, 140 ada, 41 no’lu parsel ile Maliye Hazinesine ait 140 ada, 45 no’lu parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285978)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1365.14. Aliağa Belediye Meclisinin;  Siteler Mahallesi, 448 Sokaktan cephe alan parsellerin yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 04/09/2018 tarihli ve 376 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.271002)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
VIII. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1366.1. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2018 tarihli, 05.956 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 15/10/2018 – 13/11/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 107 parselin maliki Öztübek İnş. Nak. Oto Kiralama Mob. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292872) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1367.2. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2018 tarihli, 05.956 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 15/10/2018 – 13/11/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 104, 105, 106, 108, 115 parsellerin maliki Armada Dekorasyon Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına Sami GERÇEK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292876)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1368.3. Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu arası bağlantıyı sağlayacak olan 35 m'lik ana ulaşım bağlantısında belirlenen, 2.4 km'lik tünel imalatının Bornova tarafındaki tünel giriş-çıkış kısmında Fevzipaşa Caddesi, 4371/2 ve 4709 Sokaklar arasında kalan bölgede, 35 m'lik yol ile mevcut imar planı ulaşım bağlantıları ve çevresindeki kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259248)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1369.4. Bornova Belediye Meclisinin 02/10/2018 tarihli ve 421 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altındağ-Birlik Mahallesi, 29K Ia (23O Ib) paftada, 4238 ile 4268 Sokaklar arasında kalan 2994, 2995, 2996 ve 2997 no’lu parseller ile 4256/1 ve 4211/1 Sokaklar arasında kalan 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622 ve 14466 no’lu parsellerin gabari ve yapılaşma koşulları belirsizliğinin giderilmesi amacı ile imar planında belirlenmiş olan çevre yapılaşma koşulları da dikkate alınarak söz konusu imar adalarında (B-2), Bitişik Nizam, 2 kat yapılaşma koşulu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292898)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1370.5. Bornova Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 391 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Kaks: 0.60 yapılaşma koşullu, ''İlkokul Alanı'' kullanım kararında yer alan, Doğanlar Mahallesi, 24ÖIIa ve 24ÖIId paftalarda, 8763 ada 1 parselde yer alan İlkokul Alanının yapılaşma koşulunun E:1.00 olarak belirlenmesi ve söz konusu parselin mülkiyet sınırları korunacak şekilde imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292882)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1371.6. Bornova Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene Mahallesi, 25O3b paftada, 80, 83 ve 84 Sokak arasında kalan 158 ada, 3 parsel üzerinde yer alan ve Mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 02/07/1978 tarihli ve 3456 sayılı Kararı ile IIIA statüsünde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın; İzmir 1 no’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/11/2017 tarihli, 6842 sayılı Kararı uyarınca Koruma Grubunun ''2'' olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan ve plan değişikliği sınırının 158 ada, 3 parsel sınırını kapsayacak şekilde düzeltilmesiyle birlikte yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292885)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1372.7. Bornova Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 389 sayılı Kararı ile uygun görülen; “Çarşı Alanları”na ilişkin yapılan Bornova Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli, 69 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 09/05/2018 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde sehven 3102 ada, 44 ve 45 parsellerin ihdas oluşturulacak şekilde çizildiği, 3454 ada, 16, 17, 18 parsellerin bulunduğu imar adasında ise 6.80 m gabari tanımının eksik olduğu tespit edildiğinden, 3102 ada, 44 ve 45 parsellerin imar hatlarının mülkiyete oturtulması ve 3454 ada, 16, 17, 18 parsellerin bulunduğu imar adasına plan bütünlüğünün sağlanması amacı ile 6.80 m gabari tanımının getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265419)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1373.8. Bornova Belediye Meclisinin 02/10/2018 tarihli ve 422 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, 24ÖIIb paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam 2 kat  (B-2) konut alanı kullanımında kalan 2681, 2682 ve 2683 parsellerin bulunduğu imar adasının doğusunda yer alan tescilli kilise parseline bitişik kısmında, İzmir I No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/08/2018 tarihli ve 7878 sayılı Kararı doğrultusunda koruma alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292875)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1374.9. Bornova Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 392 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altındağ-Yeşilova Mahallesi, 29 K Ia-1b (23O Ib-IIa) pafta, 4174, 4178, 4183 ve 4174/1 Sokaklar arasında kalan, tapuda Altındağ Mahallesi, 7551 ada 3 parsel ve 7552 ada 1, 2 ve 3 no'lu parsellerin, Çamdibi-Altındağ Kesimi Kentsel Yenileme Projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, etaplama sınırına alınarak, E:2.50, Yençok:15 kat yapılaşma koşullu Ticaret+Konut Alanı ile TAKS:0.50, KAKS: 2.00 yapılaşma koşullu Sosyal Tesis Alanı, Yaya Yolu ve Otopark olarak belirlenmesine ve Plan Notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265416)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1375.10. Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu arası bağlantıyı sağlayacak olan 35 m'lik ana ulaşım bağlantısında belirlenen 2.4 km'lik Tünel imalatının Bornova tarafındaki tünel giriş-çıkış kısmında Fevzipaşa Caddesi, 4371/2 ve 4709 Sokaklar arasında kalan bölgede 35 m'lik yol ile mevcut imar planı ulaşım bağlantıları ve çevresindeki kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259249)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1376.11. Konak Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 60/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Murat Reis Mahallesi, 1769 ada 1, 2, 3 parseller ile 1768 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsellerin, E:1,5, Yençok:8 kat yapılaşma koşullu “Hastane Alanı” olarak, 269 Sokağın Taşıt Yolu genişliğinin ise 17 metre olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 09/07/2018 tarihli, 05.794 sayılı Kararı ile Hatay Pazaryerine ulaşımı sağlayan ve yoğun trafik olduğu gözlenen Hastane Alanının batısındaki “Taşıt Yolu” ile doğusundaki “Taşıt Yolu”nun genişliğinin 15 m olarak belirlenmesi, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmiş olan 1769 ada, 1 parsel ile bu parselde yer alan binaya tescil gösterimi eklenmesi ve bu kapsamda plan değişikliği onama sınırının yeniden düzenlenmesi şeklinde değişiklikle uygun bulunan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; İzmir I No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda Konak belediyesine iade edilmek üzere oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281109)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1377.12. Menemen Belediye Meclisinin 02/08/2018 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Türkelli Mahallesi, 123 ada, 1 parselde yer alan Eğitim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve yapılaşma koşuluna esas plan notu kararı getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281113)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1378.13. Bergama Belediye Meclisinin 02/08/2018 tarihli ve 18/79 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gaziosmanpaşa Mahallesi, 922 no’lu adada ada ayrım çizgisi belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281108)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1379.14. Aliağa Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarihli ve 379 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahalle, 18K1B paftada, 300 ada, 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının 20 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi ve yapılaşma koşuluna esas plan notu kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281097)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1380.15. Aliağa Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarihli ve 383 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahalle, 18K2A paftada, 179 ada, 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi ve yapılaşma koşuluna esas plan notu kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281116)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1381.16. Aliağa Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarihli ve 380 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahalle, 18K1B-18K1C paftalarda, 324 ada, 1 parsel ve kamuya terkli alana isabet eden İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi ve yapılaşma koşuluna esas plan notu kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281115)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1382.17. Aliağa Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarihli ve 382 sayılı Kararı ile uygun görülen; 18K2B paftada meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "İlköğretim Alanı" olarak planlı bulunan 61 ada 1 parselin, 20 m olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m'ye, 30 m olan yapı yaklaşma mesafesinin ise 20 m’ye düşürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.273968)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1383.18. Urla ilçesi sınırları içerisindeki tüm imar planlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Çatılar başlıklı 40. maddesinde yer alan hükümlere ilişkin alınan, Urla Belediye Meclisinin 07/03/2018 tarihli, 108 ve 109 sayılı Kararlarının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259245) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1384.19. Konak ilçesi, Kemeraltı Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Kemeraltı Yenileme Alanı ve çevresinin koruma ve gelişme bütünlüğü içerisinde düzenlenmesi ve İzmirlilerin tarihle ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla Belediyemizce yürütülen "İzmir Tarih Projesi" kapsamında geliştirilen "Kestelli Alt Bölgesi ve Yakın Çevresi Canlandırma ve Geliştirme Projesi'' doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği ve Plan Notları Değişikliği önerilerinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292886)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
IX. DİLEK VE TEMENNİLER
X. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 Yılı Aralık Ayı Toplantısı I. Birleşimine katılmayan; Levent PİRİŞTİNA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Abdül BATUR, Sibel UYAR, Mustafa TOSUN, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Mustafa Şafak BARAN, Gamze UĞURLU, Sıla İLGİ AKKAŞ, Önder KESKİN, Abdurrahim NURSOY, Cem KOÇ, Murat TANOL, Nihat KAYA, Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Ali KÖKOĞUZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Hayriye Özlem KATIRCI, Ahmet ATABEY, Ali TAYKUT, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA, Fikret ÇAM’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
XI. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA SAAT: 18.00     
 
 
 
                                                                                               Aziz KOCAOĞLU
                                                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı