İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

29° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
      T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü


Sayı   : 97509404-301.03-130                                                                                                                    21/09/2021
Konu : Karar Özeti İlanı

DUYURU
 
          İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15/09/2021 tarihinde; saat 18.00’da, Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 Yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

             Sayın halkımıza duyurulur.

   
                                                                                                                                       Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-09/2                                                Toplantı Tarihi   : 15/09/2021 
 Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi   Toplantı Saati    : 18.00
                            No:1087 Konak/İZMİR
                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir İl Afet Müdahale Planı (TAMP-İzmir) ile entegre olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerimizin de görüş ve önerileri alınarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve önerge ekinde sunulan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı 2021”in yürürlüğe girmesi hususunun görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.345149)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe – Deprem ve Afet Komisyonlarına Havale Edildi.
2. Karabağlar Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, Belediyemizce inşaa edilen Kültür Merkezinin onaylı projesindeki (-4.64) kotundaki (-1) zemin katının ''Nikâh Hizmetlerinde'' kullanılmak üzere, düzenlenen Protokol doğrultusunda, Karabağlar Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.217772)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına Havale Edildi.
3. Konak Belediye Meclisinin; Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 Mali Yılı içerisinde uygulanmak üzere hazırlanan ve önergede yer alan tabloda belirtilen  “Kurslara Katılım Ücretleri” ücret tarifesinin, Konak Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe ekinde yer alan gelir tarife cetvellerine eklenmesi, ayrıca gazi ve engelliler ile şehit, gazi ve engellilerin eş ve çocuklarının bu tarifeden muaf tutulmasına yönelik, 06/09/2021 tarihli ve 169/2021 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.350637)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
4. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen "Latife Hanım Kafe", "Mustafa Kemal Kafe", "Hizmet Binası Çay Ocağı" tesislerinde verilen hizmetlerle ilgili güncellenen ve tarifeye eklenen fiyatları gösteren önerge ekinde yer alan Tarife Cetvellerinin uygulanmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 211 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.352727)
Önerge Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
5. Bayraklı Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve önerge eki cetvellerde yer alan Harcama Biriminin bütçesinde ek ödenek olarak kullanılması uygun görüldüğünden; Bayraklı Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 351.084.000,00-TL'ye Gider Bütçesinin ise 351.084.000,00-TL'ye yükseltilmesine yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 94 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.352460)
Önerge Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
6.  Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi Bilgisayar Yazılım Alımları, Sürekli İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatları - Temsil Ağırlama Tören ve Fuar Giderleri - Tanıtma Ağırlama Tören ve Fuar Giderleri - Dernek Birlik Kurum Kuruluşlara ve yapılacak olan diğer ödemeleri kapsayan gider kalemleri için toplam 1.470.000,00-TL tutarında aktarma yapılmasına yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 145 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.351024)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
7. Ödemiş ilçesi, Gereli Mahallesi, 106 ada, 7 parselin bir bölümünde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesi amacıyla söz konusu parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.351341)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
8. Bornova ilçe sınırları içinde yer alan ve Bornova Çayı kuzeyinde kalan yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki alana yönelik, 1/5000 ölçekli Kızılay Mahallesi Nazım İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.348773) 
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
9. Bornova Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 190 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bornova Çayı kuzeyinde kalan yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki alana yönelik, 1/1000 ölçekli Kızılay Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.348759)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
10. Torbalı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 204 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torbalı ve Tepeköy Mahallelerinde, 3 m x 6 m ebatlarında 2 adet, Ertuğrul Mahallesinde 3 m x 7 m ebatlarında 1 adet olmak üzere toplamda 3 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.349121)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
11. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 2021-71 Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında belirlenmiş olan 8145 ada 1, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu imar adasındaki "hmax:serbest" yükseklik koşulunun kaldırılarak "Yençok:12 kat" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.347979)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
12. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarihli ve 2021-67 Kararı ile uygun görülen; Narlıdere ilçesi sınırları içerisinde yer alan 8236 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.346904)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
13. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 2021-72 Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında belirlenmiş olan 8162 ada, 1 parseldeki "hmax:serbest" yükseklik koşulunun kaldırılarak "Yençok:11 kat" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.348096)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
14. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere ilçesinde Maliye Hazinesine kayıtlı Milli Savunma Bakanlığına tahsisli yaklaşık 240 hektarlık alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.339425)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
15. Çeşme Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarihli ve 2021/10-102 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan ve Ilıca Mahallelerinde 6 m x 5 m ebatlarında 4 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.348427)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
16. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kahramandere Mahallesi, 1616 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.345626)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
17. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Bergama S.S. Karaveliler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.355913)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe – Kooperatifler Komisyonlarına Havale Edildi.
18. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda;  mülkiyeti Belediyemize ait olan Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 477 ada, 3 ve 152 no’lu taşınmazların tamamının İZSU Genel Müdürlüğünce "Su Deposu" olarak kullanılmasına yönelik olarak 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.312349)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına Havale Edildi.
19. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan Karabağlar ilçesi, Poligon Mahallesi, 2797 ada, 141 parselin tamamının İZSU Genel Müdürlüğünce "Su Deposu" olarak kullanılmasına yönelik olarak 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.312416)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına Havale Edildi.
20. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesinin Özel Kalem Müdürlüğünün Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Kaleminden 90.000,00-TL, Yolluklar Kaleminden 195.000,00-TL ve Hizmet Alımları Kaleminden de 215.000,00-TL olmak üzere toplam 500.000,00-TL ödeneğin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yurt İçi Sermaye Transferleri Harcama Kalemine alınmak suretiyle aktarma yapılmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.356042)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
21. Seferihisar Belediye Meclisinin; İZDOĞA İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma İyileştirme Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketindeki 390.468 pay (beheri 1 kuruş) ve 3.904,68-TL'lik sermaye tutarındaki ortaklığından ayrılmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.354843)
Önerge Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonlarına Havale Edildi.
22. Seferihisar Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarife Cetvelinde İmar İşlemleri Çeşitli Ücretler Tablosuna önergede yer alan gelir kalemlerinin eklenmesine yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 62 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.354944)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
23. Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kalan ve Belediyemiz yetki alanındaki muhtelif ilçe sınırları içinde bulunan taşınmazların bir bölümü vatandaşlarla hisseli, bir bölümü tam mülkiyet olup, öncelikle sağlıklı çevre oluşturmak, düzenli kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak açısından değerlendirilmesi planlanmakta olup; önerge eki listede belirtilen söz konusu taşınmazların satışı için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.356105)
Önerge Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına Havale Edildi.

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1023. 1. İzmirli hemşehrilerimize kalıcı bir iyileşmeye zemin hazırlamak adına Kriz Belediyeciliği kapsamında yatırımlara devam etme ihtiyacı nedeniyle Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere; bankalardan 145.000.000,00-TL'ye kadar kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, Protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Satınalma Dai.Bşk.E.320686)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
1024. 2. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tablodaki şekliyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam 2.580.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/08/2021 tarihli ve 196 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.310103)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1025. 3. Menderes Belediye Meclisinin; Önergede yer alan tabloda belirtilen 2021 Mali Yılı Menderes Belediyesi Bütçesinde yer alan harcama kalemleri içerisinde müdürlükler arası toplam 2.860.000,00-TL 1. düzey aktarma yapılmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 197 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.350500)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
IV. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Eylül Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan;  Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, İlhan DAL, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa Şafak BARAN, Mustafa İDUĞ, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Sabahattin UÇAR, Ali GÜL, Rıdvan KARAKAYALI, Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKİCİOĞLU, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye Başkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ali ENGİN, Adil KIRGÖZ, İsmail YETİŞKİN, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Nuri CAFEROĞLU, Özdem Mustafa İNCE, Alpaslan BİLEN, Burçin Kevser TOURCHIAN, Mustafa Alper GÜLDALI, Fatih TAŞTAN, Dilek YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DİNÇER, Aydın PEHLİVAN (Menemen Belediye Başkan Vekili), Şevket HASIRCI, Metin YAŞAR, Okan BİLDİRİCİ, Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Ayşegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMİREZEN, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Alpaslan KOPARAL, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VI. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
17 EYLÜL 2021 CUMA SAAT:18.00
                                                                                                              Mustafa Tunç SOYER
                                                                                               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı