İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

15° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01- 12                                                                                                 25/01/2019 
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
          İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 18/01/2019 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2019 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

               Sayın halkımıza duyurulur.
                                         
 

       
                                                                                                     Aziz KOCAOĞLU
                                                                                        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  


 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI OCAK AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

 
 Gündem No   : 97509404-301.03-1/3                                             Toplantı Tarihi       : 18/01/2019
 Toplantı Yeri   : İBB Meclis Salonu                                                   Toplantı Saati      : 18.00
          
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Göztepe Spor Kulübü Derneği 30 yıl süreli üst hakkına sahip olduğu Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi 1684 (23.400 m²), 2078 (6.484 m²), 2079 (1.968 m²), 2080 (6.484 m²), 2082 (5.875 m²), 2083 (2.555m²), 2084 (9.441 m²), 2085 (8.802 m²), 2087 (5.938 m²), 2088 (7.097 m²), 2089 (1.785 m²), 2090 (11.242 m²), 1758 (2.200 m²) parseller içinde toplam 103.271 m² yüz ölçümündeki alana "5 Adet Sentetik Çim Saha ve 1 Adet Doğal Çim Saha Yapılması (Drenaj Sistemi, Çevre Hatıl ve Çitleri, Sulama Sistemi, Sentetik Çim Kaplanması, Doğal Çim Saha Kaplanması, Elektrik Direkleri ve Led Saha Aydınlatmaları)" işlerinin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep etmekte olup; söz konusu işlerin yapımı için KDV dâhil 8.590.400,00-TL toplam sözleşme bedelinin KDV dâhil 7.000.000,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardıma yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Göztepe Spor Kulübü Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Yapı ve İşl. Dai.Bşk.E.14041)Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
2. İmar Denetim Dairesi Başkanlığının koordinesinde yürütülen İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının Revizyonu Komisyonu Toplantıları ve ilgili Daire Başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda hazırlanan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları Taslağı”nın görüşülmesi. (İmar Den. Dai.Bşk.E.14043)İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.  
3. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğünce bastırılmış önergede ismi yazılı kitapların maliyetleri ile kitabevlerine satılırken uygulanacak %25 indirimi ve kitabın Başkanlık Makamı Olur'u ile ücretsiz dağıtımı göz önüne alınarak oluşturulan KDV dâhil satış fiyatları teklifiyle "Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu Bildiri Kitabı"nın ücretsiz dağıtımının yapılabilmesi ve söz konusu kitapların satışının, 03.1.1.02 Kitap Yayın vb. Satış Gelirleri tertibine gelir kaydedilmek üzere gerçekleştirilmesi ve satış fiyatının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.14046) Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
4. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no’lu taşınmazın malikleri tarafından İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluşan 703 ada, 84 parseldeki (1.90 m² x 9.178,00-TL=17.438,20-TL), 703 ada, 85 parseldeki (1.87 m² x 9.178,00-TL = 17.162,86- TL) Sevgi SORGUN'a ait 12/238 arsa paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi karşılığında toplam (3,77 m² x 9.178,00-TL=34.601,06-TL) 34.601,06-TL kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.14045)Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.    
5. Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesi, 10586 ada, 1 parsele dair fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan Foça Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/240 Esas ve 2017/217 sayılı kesinleşen Kararına istinaden Ruşen BAŞYOĞURTÇU KAYA payına düşen 588/7206 hissesi 19/01/2018 tarihli ve 357 yevmiye ile Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, Foça Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/332 Esasına kayden açılan davada; 250.983,00-TL kamulaştırmasız el atma bedeli ve 5.221,00-TL ecrimisil bedelinin dava tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar yasal faizleri ile birlikte ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.14044) Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.    
6. Buca ilçesi, İzmir Çevre Yolu üzeri Yıldız Mahallesi Kavşağına ilişkin, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan proje çalışmaları doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14053)İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.  
7. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olan İzmirdeniz Projesi kapsamında amatör denizciliği geliştirmek amacıyla İnciraltı bölgesinde teknelerin denize inmesini kolaylaştıracak şekilde zeminin ve otopark bölümünün düzenlenmesine yönelik proje kapsamında hazırlanan, İzmir İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi) içinde ve 1. Derece Doğal Sit Alanında, Balçova ilçesi, İnciraltı mevki, Deniz İniş Rampası belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifinin, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14050)İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.  
8. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarihli ve 113/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar ilçesinde jeolojik-jeoteknik ve analitik etütleri tamamlanan, kuzeyde 4240 Sokak, doğuda 4957 Sokak, güney ve batıda 540 hektar Riskli Alan ile sınırı tarif edilen, Abdi İpekçi Mahallesi ve İhsan Alyanak Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 30 ha. alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli 3. Etap 3. Alt Bölge Abdi İpekçi Mahallesi ve Civarı Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14052)İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
9. Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli ve 184 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesinin tamamı, İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 136 hektarlık bir alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14049)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
10. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olan İzmirdeniz Projesi kapsamında amatör denizciliği geliştirmek amacıyla İnciraltı bölgesinde teknelerin denize inmesini kolaylaştıracak şekilde zeminin ve otopark bölümünün düzenlenmesine yönelik proje kapsamında hazırlanan, İzmir İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi) içinde ve 1. Derece Doğal Sit Alanında, Balçova ilçesi, İnciraltı mevki, Deniz İniş Rampası belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi incelenerek, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14051)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.  
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
50.1. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesince alınması planlanan yeni taşıtlar için Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçe tertibindeki ödeneğin yetersiz kalacağı anlaşıldığından, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün bütçelerinden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine toplam 1.500.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 21/12/2018 tarihli ve 18/130 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.583)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
51.2. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş.'nin 19/12/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 747.500.000,00-TL'den 140.000.000,00-TL arttırılarak 887.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%9,6’sına tekabül eden) 13.440.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu.  (ESHOT- Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.123-3721)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
52.3. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZDENİZ A.Ş.'nin 19/12/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 100.250.000,00-TL'den 43.000.000,00-TL arttırılarak 143.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%5’ine tekabül eden) 2.150.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT- Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.121-3724)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
53.4. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZENERJİ A.Ş.’nin 19/12/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 247.150.000,00-TL’den 10.000.000,00-TL arttırılarak 257.150.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZENERJİ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%0,6328’ine tekabül eden)              63.280,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.122-3725)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
54.5. Belediyemizin iştiraki olan EGE ŞEHİR PLANLAMA A.Ş.'nin 19/12/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 26.618.000,00-TL'den 2.000.000,00-TL arttırılarak, 28.618.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin, EGE ŞEHİR PLANLAMA A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,6725013'üne tekabül eden) 1.993.450,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.578)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
55.6. Belediyemizin iştiraki olan İZENERJİ A.Ş.'nin 19/12/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 247.150.000,00-TL'den 10.000.000,00-TL arttırılarak, 257.150.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZENERJİ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%39,4632'sine tekabül eden) 3.946.320,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.579)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
56.7. İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02/01/2019 tarihli, E.581 sayılı Başkanlık Önergesinde sehven yazılan “623.00.000.00-TL” olarak geçen ifadenin “623.000.000.00-TL” olarak tashihiyle birlikte; Belediyemizin iştiraki olan İZELMAN A.Ş.'nin 19/12/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 733.018.050,00-TL'den geçmiş yıllar zararları toplamından 110.018.050,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptal edilerek) 623.000.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZELMAN A.Ş.'nin içerisindeki payına düşen (%63,3121269'una tekabül eden) 464.089.350,00-TL olan sermaye miktarının 69.654.772,00-TL azaltılarak 394.434.578,00-TL'ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.581)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
57.8. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş.'nin 19/12/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 747.500.000,00-TL'den 140.000.000,00-TL arttırılarak, 887.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin İZULAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%89,80'ine tekabül eden) 125.720.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.580)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
58.9. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş.'nin 19/12/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 100.250.000,00-TL'den 43.000.000,00-TL arttırılarak, 143.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%92,90'ına tekabül eden) 39.947.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.577)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
59.10. Mülkiyeti Belediyemize ait Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 1649 no’lu parsel üzerine ekli tescil bildiriminde belirtilen 239,24 m² alanlı irtifak hakkının 8925 parsel lehine ve bedeli karşılığında tesis edilmesinin; Hukuk Komisyonunun “10 yıl süre ile bedeli karşılığı geçiş hakkı tanınması” şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.9281)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
60.11. Bornova ilçesi, Altındağ Mahallesi, 7642 ada, 6 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanına isabet eden 154,81 m²'lik kısmı için toplam 194.905,79-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesinin; Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarının “Taşınmazın tamamının kamulaştırılması” şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.2904)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
61.12. 65 yaş ve üzeri ile %40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızın kullanmış olduğu 65 Yaş Kartı, Engelli Kartı ve Refakatçi Kartlarının; İzmirim Kart Yönergesinin 23. maddesi gereği, kişinin kusurundan kaynaklanan sebeplerle kullanılamaz hale gelmesi veya kaybedilmesi durumunda kişinin talebi halinde yeni alınacak kartların zayi bedellerinin; Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarının “65 Yaş Kartı, Engelli kartı, Refakatçi Kartları Zayi Bedellerinin 20,00-TL olarak uygulanması” şeklindeki görüşü doğrultusunda 20,00-TL olarak uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.408-6545)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
62.13. Buca Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli ve 2018/233 sayılı Kararıyla uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Sosyal Kültürel Tesis Alanında kalmakta olan, Buca Belediye Meclisinin 04/04/2018 tarihli 2018/82 sayılı Kararı doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 11/06/2018 tarihli, 05.679 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Buca Belediye Meclisinin 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınan; Yenigün Mahallesi, 21N4B-21N4C pafta, 10061 ada, 1 parselin VI. Beş Yıllık İmar Programından çıkarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.2903)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
63.14. Buca Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli ve 2018/228 sayılı Kararıyla uygun görülen, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 563/2 Sokakta bulunan Yeşil Alanda kalmakta olan, Akıncılar Mahallesi, 40544 ada, 2 parselin kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.2901)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
64.15. Buca Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli ve 2018/227 sayılı Kararıyla uygun görülen, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Yeşil Alan ve Yolda kalmakta olan, Adatepe Mahallesi, 32 Sokak, No:2'de kayıtlı taşınmazın zemin üstü kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.2902)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
65.16. Karaburun ilçesi, Çatalkaya, 7 pafta, 4048 parselde kayıtlı taşınmazın Akaryakıt+LPG+Servis İstasyonu yapılabilmesine yönelik parsel maliki vekilince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, anılan parselin bir kısmının ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik düzenlenen, 1/10000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.312387)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
66.17. Foça ilçesi, Bağarası Mahallesinde, 1601 no’lu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak belirlenmesi amacı ile söz konusu parsel malikinin talebine istinaden ilgili plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127628)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
67.18. Torbalı ilçesi, Çaybaşı Mahallesi, 2195 parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292877)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
68.19. Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 24 O - 25 O imar paftalarında yer alan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Üniversite Alanında kalan 14197 ada, 1 parsel ve 9 ada, 28 parselin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında "Yüksek Öğretim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9280)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
69.20. Bornova ilçesi, Naldöken Mahallesi, L18b01d pafta, 939 parselin, ''İbadet Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.312400)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
70.21. Foça ilçesi, Bağarası Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9297)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
71.22. Belediye Meclisimizin 08/10/2018 tarihli, 05.1149 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/11/2018 - 13/12/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Gaziemir ilçesi, Sarnıç Mevkiinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Askeri Alan" kullanımında kalan 11129 ada, 1, 2, 4 parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı", 117 ada, 1, 2 parsellerin ise "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmesi ve 11129 ada, 1, 2 parsellerden geçen 18 metrelik yolun kavşak alanına bağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.575)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
72.23. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2018 tarihli, 05.1183 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/11/2018 – 13/12/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 67 ve 1234 adaların bir bölümüne ilişkin hazırlanan; Torbalı-Ertuğrul Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına, Yedi Eylül Mahallesi, 67 ada, 61 parsel maliki Haşim GİREÇİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.328147)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
73.24. Belediye Meclisimizin 10/09/2018 tarihli ve 05.1003 sayılı Kararı ile kabul edilen, Aliağa ilçesi, Bozköy Mahallesi Sanayi Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 393 parselin "Park ve Yeşil Alan" olarak belirlenen kısmına ilişkin parsel maliki KOCAER Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Vekili Meral CELEP) tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.328152)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
74.25. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli, 05.1183 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/11/2018 – 13/12/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 67 ve 1234 adaların bir bölümüne ilişkin hazırlanan, Torbalı-Ertuğrul Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına, Yedi Eylül Mahallesi, 67 ada, 36 parsel malikleri M. Emin ALTUNTAŞ ve Mustafa ASLAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.328148)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
75.26. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli, 05.1183 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/11/2018 – 13/12/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 67 ve 1234 adaların bir bölümüne ilişkin hazırlanan, Torbalı - Ertuğrul Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına; Yedi Eylül Mahallesi, 67 ada, 35 parsel maliki Nizar YUSMA tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.328149)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
76.27. Dikili ilçesi, Bademli Mahallesi sınırları içinde bulunan ve aynı zamanda İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde kalan 315 ada, 8 parselin (eski 1249 parsel) Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda artan ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Belediyemiz adına tahsisinin yapılabilmesi amacıyla "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9288)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
77.28. Belediye Meclisimizin 08/02/2016 tarihli, 05.154 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında değişiklik gerektirecek hususlar içerdiği tespit edilmiş olup, söz konusu plan önerisi ile mevcut durum ve güncel veriler dikkate alınarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile birlikte yeniden irdelenmesi gereken hususlar içermesi nedeni ile yeniden ele alınmak üzere Komisyonumuzca Nazım Plan Şube Müdürlüğüne iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.314497)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
78.29. Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesinde yer alan ve yürürlükteki imar planında 43 no'lu Katlı Bölgesel Otopark Alanı olarak belirlenmiş olan 26208 ada, 1 parsele yönelik plan notunun yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9291)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
79.30. Buca Belediye Meclisinin 02/10/2018 tarihli, 2018/210 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu ticaret teşekkül etmiş sokakların "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesinin oybirliğiyle kısmen uygun bulunmadığına, kısmen değişiklikle uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.328142)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
80.31. Karşıyaka Belediye Meclisinin 11/10/2018 tarihli ve 161 sayılı Kararı ile uygun görülen; mevcut uygulama imar planında Özel Sağlık Tesisi Alanında kalan Karşıyaka ilçesi, Yalı Mahallesi, 9901 ada, 3 parselin, Özel Sağlık Tesisi Alanı kullanım kararı öncesindeki konut alanı kullanım kararına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320351)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
81.32. Çiğli ilçesi, Küçük Çiğli Mahallesinde, mülkiyeti Belediye Başkanlığımız adına kayıtlı 1884 no'lu parselin Belediye Hizmet Alanı (Belediye Hizmetlerine Yönelik Sosyal ve Kültürel Tesisler, İdari Tesis, Sağlık Tesisi vb. alanlar yer alabilir.) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9295)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
82.33. Ödemiş Belediye Meclisinin; Ödemiş ilçesi merkez yerleşmesinde yer alan mahalleler ile Kaymakçı, Çaylı, Birgi, Konaklı, Bademli, Ovakent, Kayaköy, Gölcük, Bozdağ Mahallelerinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik zemin katlarda günlük ticaret yapılabilmesine ilişkin, 01/10/2018 tarihli ve 301.05-447 sayılı Kararının; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.323829)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
83.34. Aliağa Belediye Meclisinin 04/12/2018 tarihli ve 457 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahalle, 18K1B-18K1C paftalarda, 324 ada, 1 parsel ile kamuya terkli alanda yer alan, İlköğretim Alanı ve yapı yaklaşma mesafelerinin, Otopark Alanı, Park ve Yaya Yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9294)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
84.35. Urla Belediye Meclisinin 10/09/2018 tarihli ve 320 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bazı noktalarında değişiklik gerektirir nitelikte olduğu, ancak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine karar verilerek iade edildiği; ayrıca yapılanma koşullarının da bölgede bulunan onaylı planlar dikkate alınarak plan bütününde yeniden irdelenmesi gerektiği belirlendiğinden yeniden değerlendirilmek üzere ilgili Belediyesine iade edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.314498)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
85.36. Kiraz Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarihli, 73/11 sayılı Kararı ile uygun görülen; İstiklal Mahallesi, 1/1000 ölçekli Kiraz Uygulama İmar Planında yapılaşma koşulları belirlenmemiş meskun konut alanı içinde yer alan 35 ada 2, 10, 11, 12 ve 13 parsellerin yapılaşma koşullarındaki belirsizliği gidermek amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.314492)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
86.37. Dikili Belediye Meclisinin 03/10/2018 tarihli ve 150 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 565 ada ve çevresine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.314489)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
87.38. Selçuk Belediye Meclisinin 09/11/2018 tarihli, 168 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Ticaret Alanı olarak belirlenmiş, Çamlık Mahallesi, 105 ada, 1 parselin yapılaşma koşulunun “Ayrık Nizam 2 kat    (A-2), Taks:0.25, Kaks:0.50” olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.328151)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 Yılı Ocak Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Muhittin SELVİTOPU, Levent PİRİŞTİNA, Olgun ATİLA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Mehmet Ali ÇALKAYA, Abdül BATUR, Sibel UYAR, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Mustafa Şafak BARAN, Pınar USLU, Mehmet Ali BÜYÜKKAYIKÇI, Önder KESKİN, Abdurrahim NURSOY, Cem KOÇ, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Mehmet Onur Başar ÜÇKAN, Murat CİHAN, Memet MALTEPE, Hakan KILIÇ, Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Aybars YILDIRIM, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Dahi Zeynel BAKICI, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Mesut DEMİRKAYA, Göksel DİNÇER, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA, Mehmet TÜRKMEN ve Mustafa GÜNGÖR’ün mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
11 ŞUBAT 2019  PAZARTESİ   SAAT:18.00
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Aziz KOCAOĞLU
                                                                                      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı