Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

25° hava durumu ikonu

İzmir Ulaşım Ana Planı Revizyon 2016 Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

09.06.2008 tarihli ve 26901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” İkinci bölümünde yer alan “Kentsel Ulaşım Planları” başlığı altında 10. Maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki belediyelerden nüfusu yüz binin üzerinde olanlar ulaşım ana planı hazırlarlar. Bu planlar onbeş yıllık süreler için yapılır ve her beş yılda bir yenilenir.” denilmektedir. Bu doğrultuda, 2009 yılında onanan İzmir Ulaşım Ana Planı'nın, gerek talep tahminlerinin sınanması ihtiyacı, gerekse yasal mevzuat kaynaklı olarak revize edilmesine ihtiyaç duymuştur.
 
Bu amaçla 2015 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "İzmir Büyükşehir Alanı Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu Yapılması Hizmet Alım İşi" ihale edilerek revizyon çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmasının temel amacı; 6360 sayılı Yasa gereğince, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki sınırlarının, il sınırlarına dayandırılması sonucunda, kent içi ulaşımda yaşanan sorunların ve darboğazların 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ortaya çıkan strateji ve gelişme önerileri çerçevesinde yeniden çözümlenmesi, ulaşım ve trafik altyapısı ve işletmeciliğinin yeniden düzenlenmesi, toplu ulaşım sistemlerine öncelik verilerek, kentte günümüzde yaşanan ve gelecekte oluşması beklenen ulaşım sorunlarının çözümü için kısa, orta ve uzun dönemlerde uygulanacak çözüm önerilerinin getirilmesidir. (Kaynak; İzmir Ulaşım Ana Planı Revizyonu, Mevcut Bilgiler Raporu)
Kaynak: İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 
 
İzmir Ulaşım Ana Planı çalışmaları; Ulaşım Ana Planının Hazırlanması, Kısa Dönem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri hazırlanması,  Toplu Taşıma Ön Projelerinin Hazırlanması aşamalarını içermektedir.
 
Ulaşım Ana Planı çalışması sonucunda; kentin ulaşım altyapılarının (toplu taşıma sistemlerinin, karayolu sisteminin, yaya ve bisiklet altyapısının, otopark sisteminin, ulaşım türleri arasında entegrasyonun) planlanması, ulusal yatırım projeleri ile entegrasyon ve kurumlar arası eşgüdüm ve sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir.

Bilgi Notları

UPİ - Genel Bilgilendirme

UPİ - Saha Araştırmaları

UPİ - 4.Paydaş Toplantısı Bilgilendirme Notu

UPİ - Sonuç Özeti