Erişilebilirlik Butonu
Kapat
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Projeler Sayfası

Sayfa İçeriği

Sayfa İçeriği

Kentsel Dönüşüm Gelişim ve Yenileme Projeleri

Twitterde paylaş Facebook'ta paylaş WhatsApp'ta paylaş
PAYLAŞ

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
 
GENEL BİLGİ 
 
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, yerleşik alanlarda, kentleşme ilkelerine, üst ölçek planlara, kentin imar planlarına ve bina inşa yönetmeliklerine uymadan şekillenen yapılaşmanın bulunduğu, altyapı ve üstyapı olanakları kısıtlı ve sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerin yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre (çevresel, ekonomik ve sosyal dönüşüm) dönüştürülmesi prensibine dayanan çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu alanlarda bulunan yapılar ve tüm altyapı yıkılarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yeniden yapılmaktadır. Projeler katılımcı bir süreç içinde yürütülerek mahalle sakinlerinin %100’ünün onayına ve herhangi bir hak kaybına uğramadan tekrar kendi mahalle sınırları içerisine yerleşmelerini temin edecek şekilde planlanmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi hazırlanan projeler ve belirlenen paylaşım modeli doğrultusunda vatandaş ve yapım şirketleri arasında garantörlük ve aracılık görevi üstlenmektedir. Uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin tapuları kentsel dönüşüm yapmak üzere geçici olarak Belediye adına devir alınmakta ve yeni konutların yapımının tamamlanması neticesinde kat mülkiyet tapuları tescil edilerek hak sahiplerine teslim edilmektedir. Projeler bir yandan mevcut kültürel ve tarihi mirası korurken diğer yandan yaşam alanlarını sağlıklı kent parçaları ve sürdürülebilir yapılar olarak yeniden organize etmeyi amaçlamaktadır. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, en küçüğü 7 hektar en büyüğü ise 122 hektar olmak üzere 6 bölgede toplam 248 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam etmektedir.  Dönüşüm alanlarında devam eden uzlaşma görüşmelerinde %100 uzlaşma sağlanan bölgelerde projenin hızla hayata geçmesi için etaplar halinde yapıma yönelik çalışmalar başlatılmaktadır. Dönüşüm alanında bir yandan uzlaşma görüşmeleri devam ederken bir yandan da inşaat yapımı başlatılmakta, tamamlanan yapım etaplarında ise teslimler yapılarak hak sahiplerinin yeni konutlarında yaşamları başlamaktadır. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm proje aşamaları; tespit, veri oluşturulması, paydaşlar ve mahalle sakinleri ile görüşmeler, geribildirimlere göre planlama ve ön proje sunumu, tekrar görüşmeler ve geribildirimler, proje revizyonu, projenin halka arzı, geri bildirimlere göre revizyon sonrası uzlaşma görüşmeleri, tapu devri, daireler için kura çekilmesi, bina yapım faaliyetleri ve kontrollük hizmetleri, altyapıya ilişkin imalatlar, tapu ile anahtar teslimi, yönetim faaliyetleri ve hak sahiplerinin alana uyumuna yönelik destek çalışmaları olarak sıralanmaktadır. 
Belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında, kamu kaynağı kullanmadan projelerin kendini finanse edeceği "kat karşılığı inşaat yapımı" esası ile kentsel dönüşümün sürdürülebilirliğini sağlayacak finansman modelini oluşturulmak üzere çalışılmaktadır. Veri tabanı ile kentsel tasarım ve mimari projelerin hazırlanması, aşamasında bir yandan proje maliyetleri, vatandaşın yeni projeden alacağı inşaat haklarının belirlenmesi çalışmaları neticesinde kentsel dönüşüm alanı özelinde proje maliyetleri ile yatırımcıların inşaatları yapmasına yönelik piyasa koşulları birlikte harmanlanarak hazırlanan projenin hak sahibi ve yatırımcı arasındaki dağıtım modeli belirlenmektedir. İnşaatların yapım ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında "kat karşılığı esası"  ile düzenlenmektedir. İhalelere katılım olmaması halinde, vatandaşa sunulan projelerin hızla hayata geçirilmesi için, Belediyemiz Şirketi İZBETON’un müteahhitlik işlerini yüklenmesine ilişkin karar alınarak çalışmalar yürütülmektedir.
Alanda yeni üretilecek konut alanı ve altyapı ihtiyacı üst ölçekli planlara uygun şekilde gerçekleşmektedir. Yeni inşa edilecek yapılar yürürlükteki yönetmeliklere, fen ve sanat kurallarına uygun olacak şekilde inşa edilmektedir. Mahallede işyeri sahibi olanlara proje kapsamında üretilecek iş yeri teklif edilerek ekonomik sürekliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Projelerde ayrıca belediye hizmet alanlarında kreş, gençlik merkezi gibi yapıların İBB tarafından projeleri hazırlanmakta ve inşa edilmektedir.
İBB Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin en önemli özelliği, kent için önemi dönüşüme ihtiyaç duyan altyapı ve üstyapı konusundaki eksiklikleri ile benzer özelliklere sahip 11 bin hektarlık kentsel alan için örnek teşkil etmeleridir. Merkez ilçelerde yer alan tüm kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan alanlar için bu projeler kentin ve kentlinin gelecekteki refahı için ve her İzmirlinin, metropolün sunduğu modern imkânlardan faydalanması için fırsattır. Projelerin yukarıda bahsi geçen tüm strateji ve eylem planlarına uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmeleri kentin hem iklim değişikliğine adaptasyonuna hem de ekonomik seviyesi ne olursa olsun tüm kentlilerin ‘kent hakkı’na kavuşmasını sağlamaktadır. 
İBB Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin etaplar halinde pek çok aşamada paralel olarak uygulanması bir alandaki deneyimin diğer alana aktarılmasında kolaylık sağlamaktadır. Önerilen çözümlerin mahalle ölçeğinde birlikte kullanım sağlayacak mekânları üretmesi, birlikte yürütülmesi gereken bir sistem oluşturması sadece proje uygulama aşamasında değil aynı zamanda da kullanımda da katılımcılık ilkesinin hayata geçmesini kolaylaştıracak ve katılımcılığı arttırmaktadır. 
 
PROJELERİMİZ
 
1. UZUNDERE MAHALLESİ 

 

 
Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi Güncel Yapım Durumu
 
ALAN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere ve Yurtoğlu Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 32 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 1170 adet bağımsız birim bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm alanındaki her bir yapının tespiti yapılarak hazırlanmış olan veri tabanı ve hak sahipliği dosyalarında süreç içerisinde veraset vb. nedenlerle gerekli olan güncellemeler yapılmıştır. Kentsel dönüşüm alanında ailevi nedenler, tapudaki haciz, ipotek vb. şerhlerin bulunması, vatandaşlıktan çıkma vb. nedenlerle uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için Hukuk Müşavirliğince yürütülen işlemler için devam eden hukuki süreçte gerekli bilgi belge temini yapılarak görüş raporları hazırlanmaktadır. 
 
BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
Hak sahipleri ile yürütülen uzlaşma görüşmeleri neticesinde, alan genelinde %100 uzlaşma sağlanmış ve şahıs tapularının devir alınması işlemleri yürütülmüştür. Proje alanı içinde öncelikle uzlaşma neticesinde mülkiyet birliği sağlanan imar adalarında inşaat yapımını başlatmak üzere etaplar belirlenmiştir. Belediyemiz tarafından planlanan inşaat etapları kapsamındaki imar adalarındaki şahıs tapularının %100’ü belediyemiz adına tescil olmuştur.
Kentsel dönüşüm alanlarında hazırladığımız kentsel tasarım projelerinde konut alanları ile birlikte alanın ihtiyacı olan sosyal donatı alanları da planlanmaktadır. Bu kapsamda Uzundere kentsel dönüşüm ve gelişim projesinde; yaklaşık 3800 birim konut / konut altı ticaret, M2 koşullu alanda plan notları dikkate alınarak projelendirilen; ticaret, ofis ve otel kompleksi, Rekreasyon alanında Gençlik Merkezi,  Spor, Eğitim Ağırlıklı bir Spor Kompleksi,  Sosyal ve Kültürel Merkezler, Açık Pazar Alanı, Otopark alanları projelendirilmiştir. 
 
YAPIMA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
Kentsel dönüşüm alanında 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile inşaat yapım ihalesi yapılması hususunda Meclis Kararı alınmıştır. Uzlaşma sağlanan imar adalarında yapım aşaması etaplar halinde başlatılmış, etap kapsamında yapılacak konutlardan hak sahiplerine ait olacakların belirlenmesi için kura düzenlenmiştir. İnşaat etaplarına ait Sözleşme, Teknik ve İdari şartnameleri içeren ihale dokümanları hazırlanmıştır. Encümen tarafından 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile yapılan ihaleler neticesinde I. ve II. etap için yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış, zemin etütleri, üstyapı uygulama projeleri ve ada içi altyapı uygulama projeleri hazırlanmıştır. I., II. etap ve alt yapı kapsamında alanda mevcut 332 adet bağımsız birim tahliye edilmiş ve hak sahiplerine yeni konutları teslim edilinceye kadar kira yardımı ödemesi yapılmış veya Belediye mülkiyetinde bulunan konutlarda geçici iskan etmeleri sağlanmıştır. I. ve II. etap kapsamında 817 bağımsız birimin inşaatında yapı denetim faaliyetleri İmar Kanunu’nun 26. Maddesi kapsamında Belediyemiz personeli tarafından yürütülmüştür. İnşaatlar tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınmış ve hak sahiplerine anahtarları ve kat mülkiyet tapuları teslim edilmiştir.  I. ve II. etap kapsamında 4 imar adasında konutların teslim edilmesi ile birlikte sosyal uyum sağlanması için vatandaşlar ile birlikte site yönetim hizmetleri yürütülmüştür. Kentsel dönüşüm alanının tamamında tüm altyapı uygulama projeleri hazırlanarak ilgili kurum onayları yaptırılmıştır. I. ve II. etap konut adalarının bulunduğu alanın kuzey kesiminde ada dışı altyapı, üst dere kolu ıslahı imalatları tamamlanarak altyapı hatları ilgili kurumlara devir edilmiştir. Kentsel dönüşüm alanında sosyal donatı kapsamında 2 adet BHA alanı ve Pazar Yeri için uygulama projeleri hazırlanmıştır. 11181 ada 1 parselde bulunan; etüt merkezi, kreş, kütüphane fonksiyonlarının bulunduğu BHA için 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihale ile başlayan inşaat yapımı devam etmektedir. III. Etap kapsamında 1422 bağımsız birimin yapımı için 2886 sayılı kanun kapsamında Encümen tarafından yapılan ihaleye katılım olmaması üzerine inşaatların İzbeton A.Ş. tarafından yapılması için Protokol imzalanmıştır. III. Etap kapsamında alanda mevcut 381 adet bağımsız birim tahliye edilmiş ve yapılar yıkılmıştır. Yeni konutları teslim edilinceye kadar hak sahiplerinin tercihi doğrultusunda bir kısmının Belediye mülkiyetinde bulunan konutlarda geçici iskân etmeleri sağlanmış, bir kısmına da kira yardımı ödemesi yapılmaya başlanmıştır. Uzundere kentsel dönüşüm alanında I. II. III. Etap ve alt yapı kapsamında toplam 293 yapıda 713 bağımsız birim tahliye edilerek yıkılmıştır. III. Etap kapsamında 1422 konutun yapımı için zemin etütleri, üstyapı uygulama projeleri ve ada içi altyapı uygulama projeleri hazırlanmaktadır. IV. Etap kapsamında 1307 konutun yapımı için 2886 sayılı kanun kapsamında İzbeton A.Ş. ile Protokol imzalanmış olup yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 384 adet bağımsız birimin tahliyesi gerçekleştirilerek yapıların yıkımına ve hak sahiplerine kira yardımı ödemesine başlanmıştır.
 
2. ÖRNEKKÖY MAHALLESİ 


 

 
 
Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi Güncel Yapım Durumu
 
ALAN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 18 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 1290 adet yapının her birinin arazi tespitleri yapılarak hazırlanmış olan veri tabanı ve hak sahipliği dosyalarında süreç içerisinde veraset vb. nedenlerle gerekli olan güncellemeler yapılmaktadır.
 
BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
Proje çalışmaları tamamlanarak hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması, sözleşmelerinin imzalanması ve tapu devirlerinin yapılması işlemleri, alanda bulunan iletişim merkezinde görevli personellerimiz vasıtasıyla devam etmektedir.
Hak sahiplerinin % 97 si ile sözleşmeler imzalanmıştır.  Sözleşme imzalayan hak sahiplerinin tapu devirlerini yapabilmeleri amacıyla tapularında bulunan haciz, ipotek, şerh vb. kısıtlayıcıların kaldırılması sürecinde, Belediyemiz personelince hak sahiplerine gereken destek sağlanmaktadır.  
 
YAPIMA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 
Kentsel dönüşüm alanında 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile inşaat yapım ihalesi yapılması hususunda Meclis Kararı alınmıştır. Uzlaşma sağlanan imar adalarında yapım aşaması etaplar halinde başlatılmış, etap kapsamında yapılacak konutlardan hak sahiplerine ait olacakların belirlenmesi için kura düzenlenmiştir. İnşaat etaplarına ait Sözleşme, Teknik ve İdari şartnameleri içeren ihale dokümanları hazırlanmıştır. Encümen tarafından 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile yapılan ihaleler neticesinde I. Etap için yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış, zemin etütleri, üstyapı uygulama projeleri ve ada içi altyapı uygulama projeleri hazırlanmıştır. I. Etap kapsamında alanda mevcut 25 adet bağımsız birim tahliye edilmiş ve hak sahiplerine yeni konutları teslim edilinceye kadar kira yardımı ödemesi yapılmıştır. I. Etap kapsamında 130 konut 13 işyerinin inşaatında yapı denetim faaliyetleri İmar Kanunu’nun 26. Maddesi kapsamında Belediyemiz personeli tarafından yürütülmüştür. İnşaatlar tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınmış ve hak sahiplerine anahtar teslimi ve kat mülkiyet tapuları teslim edilmiştir. I. etap kapsamında konutların teslim edilmesi ile birlikte sosyal uyum sağlanması için vatandaşlar ile birlikte site yönetim hizmetleri yürütülmüştür. Encümen tarafından 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile yapılan ihaleler neticesinde II. Etap için yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış, zemin etütleri, üstyapı uygulama projeleri ve ada içi altyapı uygulama projeleri hazırlanmıştır. II. Etap kapsamında alanda mevcut 72 adet bağımsız birim tahliye edilmiş ve hak sahiplerine yeni konutları teslim edilinceye kadar kira yardımı ödemesi yapılmaktadır. II. Etap kapsamında 170 konut 20 işyerinin inşaatında yapı denetim faaliyetleri İmar Kanunu’nun 26. Maddesi kapsamında Belediyemiz personeli tarafından yürütülmekte olup konutların hak sahiplerine teslimi 2023 yılı içeresinde gerçekleştirilecektir. III. ve IV. Etap kapsamında 1018 konut yapımının İZBETON A.Ş. tarafından yapılması için Protokol imzalanmıştır. III. Ve IV. Etap kapsamında 366 adet bağımsız birim tahliye edilmiş ve hak sahiplerine yeni konutları teslim edilinceye kadar kira yardımı ödemesi yapılmaktadır. III. ve IV. Etap yapım faaliyetleri devam etmekte olup yapı denetim faaliyeti Belediyemiz personeli tarafından yürütülmektedir. V. Etap kapsamında 560 konut 15 işyeri için Encümen tarafından 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile yapılan ihaleler neticesinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 221 adet bağımsız birimin tahliyesi gerçekleştirilerek yapıların yıkımına ve hak sahiplerine kira yardımı ödemesine başlanmıştır. 
 
3. EGE MAHALLESİ 
 
 
 
 
                    

                     

                                                     
 
Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Güncel Yapım Durumu
 
ALAN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 7 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 809 adet bağımsız birim bulunmaktadır. 
 
BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
Kentsel dönüşüm alanındaki her bir yapının tespiti yapılarak hazırlanmış olan veri tabanı ve hak sahipliği dosyalarında süreç içerisinde veraset vb. nedenlerle gerekli olan güncellemeler yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanarak hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması, sözleşmelerinin imzalanması ve tapu devirlerinin yapılması işlemleri görevli personellerimiz vasıtasıyla devam etmektedir. I. Etap yapım işi kapsamında, şantiye yakınında yer alan can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden 46 adet yapının uzlaşma ve kamulaştırmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
 
YAPIMA YÖNELİK GEÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
Kentsel dönüşüm alanında 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile inşaat yapım ihalesi yapılması hususunda Meclis Kararı alınmıştır. Uzlaşma sağlanan imar adasında yapım aşaması etaplar halinde başlatılmıştır. İnşaat etaplarına ait Sözleşme, Teknik ve İdari şartnameleri içeren ihale dokümanları hazırlanmıştır. Encümen tarafından 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile yapılan ihaleler neticesinde I.  etap için yüklenici firmalara yer teslimi yapılmış, zemin etütleri, üstyapı uygulama projeleri ve ada içi altyapı uygulama projeleri hazırlanmıştır. I. etap kapsamında alanda tapusu bulunmayan mevcut 10 adet bağımsız birim tahliye edilmiş ve kamulaştırma bedelleri ödenmiştir. I. etap kapsamında alanda mevcut 9 adet bağımsız birim tahliye edilmiş ve hak sahiplerine yeni konutları teslim edilinceye kadar kira yardımı ödemesi yapılmış veya Belediye mülkiyetinde bulunan konutlarda geçici iskân etmeleri sağlanmıştır. I. etap kapsamında 674 bağımsız birimin inşaatında yapı denetim faaliyetleri İmar Kanunu’nun 26. Maddesi kapsamında Belediyemiz personeli tarafından yürütülmektedir.  Kentsel dönüşüm alanının tamamında tüm altyapı uygulama projeleri hazırlanmaktadır. Ege mahallesi kentsel dönüşüm alanında I. Etap kapsamında toplam 10 yapıda 19 bağımsız birim tahliye edilerek yıkılmıştır. İhalesi tamamlanan alanlarda ikamet eden hak sahiplerine yeni konutları teslim edilene kadar her bir bağımsız birim için kira ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca I. Yapım etabında, ihaleye konu alanın bitişiğinde bulunan 30 kaçak yapı ile 16 bağımsız bölümlü 1 bloğun tahliyesi ve yıkımı can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından zorunluluk arz etmekte olduğundan 30 yapı ile ilgili kamulaştırma görüşmeleri yapılarak yapılar güvenle tahliye edilmiş ve yıkılmıştır. Blokta yer alan hak sahipleri ile görüşmeler tamamlanmış olup uzlaşamayanlar ile hukuki süreç başlatılmıştır. Uzlaşılan hak sahiplerinin tahliyeleri devam etmektedir.
 
4. GAZİEMİR İLÇESİ, AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ 
 
 


 
 
Aktepe - Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi
 
ALAN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Aktepe Emrez Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 122 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 4968 adet bağımsız birim bulunmaktadır. 
 
BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
Her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitleri yapılarak toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur. 
Tüm bu veriler ışığında mevcut kullanım kararları yeniden tasarlanarak, kentsel mekân standartlarında yaşam alanları oluşturma hedefi ile alan bütününde kentsel tasarım ve avan mimari proje elde edilmesi için Mimari Fikir Proje Yarışması düzenlenerek alanın kentsel tasarım ve mimari avan projeleri oluşturulmuştur.
Proje ile alanda yaklaşık 10.000 bağımsız birimde konut, konut altı işyeri ile turizm-ticaret fonksiyonu barındıran karma kullanımlı alanlar üretilmesi planlanmıştır. 1+1’den 4+1’e kullanımları içeren bu konutlar, açık alanlara, yol genişliklerine ve kullanım cephelerine göre 7 ile 15 kat arası değişen farklı yüksekliklerde inşaa edilmesi planlanmaktadır.
 
YAPIMA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 
Kentsel dönüşü alanında 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile inşaat yapım ihalesi yapılması hususunda Meclis Kararı alınmıştır. I. Etapta yaklaşık 300 bağımsız birim için Belediyemiz Meclis Kararı ile İZBETON A.Ş. ile Protokol imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. II. Etapta yaklaşık 300 bağımsız birim için 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karşılığı esası ile inşaat yapım sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. İhaleler neticesinde zemin etütleri, üstyapı uygulama projeleri ve ada içi altyapı uygulama projeleri hazırlanmıştır. I. Etap ve II. Etap kapsamında 600 bağımsız birimin inşaatında yapı denetim faaliyetleri İmar Kanunu’nun 26. Maddesi kapsamında Belediyemiz personeli tarafından yürütülmektedir.
 
5. BALLIKUYU 

  
                           

                            

                                                                  
 
 
 
Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi
 
ALAN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
İzmir İli, Konak İlçesi, Ballıkuyu, Kosova, Kocakapı, Yeşildere, Akarcalı Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 48 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 6196 adet bağımsız birim bulunmaktadır. Mevcut plan kararları doğrultusunda gerçekleştirilerek tamamlanan Kadifekale ve Yeşildere heyelan bölgesi ve çalışmaları devam eden Kale çevresi arkeoloji ve tarih parkı projesi ile uyumlu, yenilenmiş teknik ve sosyal altyapısı ile doğal afetlere karşı dayanıklı modern yaşam alanları oluşturulması hedeflenmektedir.
 
BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
Her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitleri ile toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur. 1. Etap olarak belirlenen 645 plana ait alanda hak sahiplerine ve kamuoyuna yapılan proje tanıtım toplantısının ardından, hak sahipleri ile görüşmelerinin yapılmasına devam edilmektedir.
Ayrıca Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan sınırı içerisinde bulunan bazı taşınmazlar (11222 ada 1 parsel ile 11228 ada 1-2-3-7 parseller ve adı geçen parseller üzerinde bulunan tüm yapılar);  İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan 06.06.2018 tarihli jeolojik etüd raporu doğrultusunda, 14.01.2019 tarih ve 2019/615 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen ‘Afete Maruz Bölge’ sınırları içerisinde kalmakta olduğundan Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; Belediye Encümenimizin, 26.01.2020 tarih 01.288 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Toplam 88 adet hak sahibi dosyası ile görüşülmüş olup; 4889 m² zemin ve zemin üstü kamulaştırmaları yapılmıştır.
Ayrıca yine alan içerisinde bulunan 11209 ada 6 parsel (272 m²) ile 41509 ada 2,7,12,13 nolu parseller (651 m²) ve 16 adet taşınmazın kaya düşme riski bulunan alanda kalmasından dolayı, can ve mal güvenliğinin tehlike altında bulunması nedeni ile Encümenimizin 03.03.2022 tarih ve 173 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
 
6. ÇİĞLİ-GÜZELTEPE  
 
Çiğli Güzeltepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
 
ALAN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
İzmir İli, Çiğli İlçesinin kuzeydoğusunda, yerleşim alanlarının bitim noktasında (kentin çeperinde) Evka-2 ve Evka-6 toplu konutları ile Güzeltepe Koop. Evleri arasındaki bölgede yer almaktadır. Yaklaşık 21 ha. büyüklüğünde, imar planına aykırı yapılaşmış 287 yapı, 295 bağımsız birim bulunan ve yaklaşık 1200 kişinin ikamet ettiği alanda; Halihazır durum tespiti, ilgili yasa ve mevzuata göre hak sahipliklerinin belirlenmesi, hak sahiplerinin proje üzerindeki haklarını belirlemeye yönelik paylaşım modeli oluşturulmuştur. 
 
BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
Mevcut imar planı kararları esas alınarak kentsel tasarım ve mimari avan projeler ile “Proje Uygulama Esasları” meclise sunulmuş ve onaylanmıştır. Proje tanıtım çalışmaları tamamlanmış ve Eylül 2021 de vatandaşlara sunumu gerçekleştirilmiş uzlaşma görüşmelerine başlanılmıştır. Uzlaşma görüşmeleri devam etmektedir. 
Proje alanında, hak sahiplerinin talep ve beklentileri de gözetilerek ihtiyaçlarına yönelik farklı büyüklüklerde, 7 ayrı konut tipi oluşturulmuştur.
Mevcut ticari kullanımlar dikkate alınarak, belirlenen akslar üzerinde konut altı ticari birimler planlanmış ve yerinde dönüşüm hedefi ile ticaret sahiplerine sunulmuştur. 
Mevcut imar planından hareketle yapılacak peyzaj ve mekansal düzenleme ile modern hayatın gereği olan otopark, park ve çocuk oyun alanları ile geniş ortak kullanım alanları hayata geçirilecektir.
Proje kapsamında mevcutta eksik olup alanın ihtiyacını karşılayacak sosyal kültürel merkezler, gençlik ve spor kompleksi, pazar yeri hayata geçirilecektir.
Bölgede kentsel dönüşüm projesiyle birlikte altyapı projeleri de yapılarak kentin yenilenen bölgelerine yenilenmiş hatlarla hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında su, atık su, yağmur suyu, elektrik ve telekom hatları alanda yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir.