Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Sayfası

Sayfa İçeriği

  DENİZ KORUMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI

Belediyemizce yürütülmekte olan “Yaşayan Körfez Projesi” ve 2000 yılında Ragıp Paşa Dalyanı’nın yıkımının tamamlanmasıyla birlikte, İzmir İç Körfezi deniz suyu kalitesinin değişimini ve gelişimini izlemek amacıyla başlatılan “İzmir İç Körfezi Su Kalitesi İzleme Projesi” kapsamında, iç körfezde belirlenmiş olan 11 noktadan, müdürlüğümüz bünyesindeki Mavi Körfez-3 deniz süpürge gemisiyle, Deniz Kontrol ve Müdahale Şefliği personelimizce her ay deniz suyu numuneleri alınarak; 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve 25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik” uyarınca; pH, Çözünmüş Oksijen, Tuzluluk, Askıda Katı Madde, Escherichia coli (E. coli) ve Intestinal enterekok paramatrelerinin analizleri yaptırılmakta ve bu sonuçlar belediyemizin internet sitesinde (https://eislem.izmir.bel.tr/tr/KorfezDegerleri/22) vatandaşlarımızla tüm şeffaflığıyla paylaşılmaktadır.2024 yılı itibariyle, belediyemiz yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde bulunan deniz ve akarsuların su kalitesinin daha detaylı bir şekilde izlenmesi ve kaydedilmesi amacıyla; Deniz Kontrol ve Müdahale Şefliğimizce karadan yeni numune noktaları saptanmış olup, körfez suyuna ait daha fazla veri elde edilerek körfezimizin çok daha iyi şartlara gelebilmesi için yeni önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.

2020 yılında kurulan Mavi Bayrak Koordinasyon ve Eğitim Şefliğimizce, ilimizdeki mavi bayraklı halk plajı sayımız 2024 yılı Şubat ayı itibariyle 40 adet olup, yüzme suyu kalitesinin arttırılması için çalışmalarımız devam etmektedir.


 
 
Deniz yüzeyinde bulunan denizel / yüzer atıklar, deniz kirliliği ile mücadele ve kontrol çalışmalarımız kapsamında; belediyemize ait Mavi Körfez-2 ve Mavi Körfez-3 deniz süpürge gemileri her gün rutin olarak, rüzgar koşulları ve yüzer atıkların yoğun olduğu bölgelere bağlı olarak, İzmir İç Körfez suyu yüzeyinde bulunan yüzer atıklar toplanmakta olup, süpürge gemilerimizin giremediği sığ alanlarda ise çalışmalarımız, Karadan Müdahale Personelimizce kıyılardan yürütülmektedir. Personelimizin İzmir İç Körfez’de karadan ve denizden sürdürdükleri temizlik ve bertaraf çalışmaları sonucu; 2023 yılında toplam 605 ton yüzer atık, 2024 yılı Şubat ayı itibariyle ise 95 ton yüzer atık toplanmış ve bertarafı sağlanmış olup, çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Gürültü Denetimi

İzmir il sınırı içerisinde 20 ilçede (Bornova, Konak, Aliağa, Karşıyaka, Bayraklı, Torbalı, Çiğli, Karabağlar, Çeşme ve Foça ilçelerinde denetimler ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır) ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü hariç işyeri, atölye, imalathane, tesis ve benzeri işletmelerin faaliyetinden kaynaklanan gürültü şikayetleri ile eğlence yerlerine ait müzik yayınından kaynaklanan gürültü şikayetleri Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında yerinde denetlenerek, gürültü ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca ulaşım araçlarından kaynaklanan çevresel gürültü şikayetlerine istinaden gerekli denetimler gerçekleştirilerek,gürültünün zararlı etkilerini tamamen veya kısmen azaltmaya yönelik yönetmelikte belirtilen sınırlamaları sağlayacak şekilde yaptırımlar uygulanmaktadır.

İşyerlerinin G.S.M. ruhsatlandırmaları aşamasında talep edilen gürültü ölçüm raporları hazırlanmaktadır. Yeni kurulan işletmeler için ÇED Dosyaları incelenerek görüş raporu oluşturulmaktadır.

Özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik kapsamında, kurulması planlanan özel hastanelerin başvuru dosyaları, yerinde incelenerek değerlendirme yapılmaktadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü’nün “Implementation Capacity for Environmental Noise Directive – Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi“ projesi kapsamında İzmir ili için, karayollarından  kaynaklanan gürültü ile ilgili olarak karayolları gürültü haritası, demiryollarından  kaynaklanan gürültü ile ilgili olarak demiryolları gürültü haritası ve 2 adet entegre sanayi tesisinin gürültü haritası hazırlanmıştır. Harita değerlendirme çalışmaları sonucunda Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin aşıldığı belirlenen alanlar için gürültü azaltımına yönelik eylem planı çalışmalarına ait İzmir İli Stratejik Gürültü Eylem Planı, Çevre Şehircilk ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Belediyemize iletmiş olduğu 23.05.2023 tarihli ve 1361653 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. İzmir Gürültü Eylem Planına https://acikveri.bizizmir.com/ adresinden erişim sağlanmaktadır.

           

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Denetimi


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki doğrultusunda ısınma kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması için merkezi sistem kömür kaloriferli apartmanlar yıl boyunca denetlenmektedir. Kaloriferlerin eğitimli kişilerce yakılmasının, binalarda baca ve kazan bakım ve temizliklerinin belediyemizce yetkilendirilmiş kişi veya tüzel kişilere yaptırılmasının sağlanması gibi rutin ve şikayet kaynaklı denetimler yapılmaktadır.

İlimizde ısınma amaçlı olarak kullanıma sunulan kömür satış yerlerinde “Satış İzin Belgeleri” kontrol edilerek, bu kömürlerden numuneler alınmakta; İl Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararlarda belirtilen standartlara göre değerlendirilmektedir.

Ayrıca özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik kapsamında, kurulacak olan özel hastaneler ile ilgili olarak hava kirliliği yönünden değerlendirilmek üzere ekibimize gelen evraklar, yerinde değerlendirilip raporları hazırlanmaktadır.


                                          Hava Kirliliği Ölçümleri

İlimizde kurulan hava kalitesi ölçüm istasyonları ile 1996–1998 yılları arasında toplam 4 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu kurularak ilimiz hava kalitesi izleme çalışmalarına Türkiye’de ilk defa Belediyemizce başlanmıştır. 

Belediyemizce güncel olarak kurulan ve işletilen 9 adet sabit tip, 1 adet mobil (gezici) olmak üzere toplam 10 adet hava kalitesi ölçüm istasyonumuz ile İlimizin hava kalitesi ölçülmektedir. Hava kirliliği ölçüm istasyonlarımız Alsancak İBB, Bornova İBB, Karşıyaka İBB, Güzelyalı İBB, Çiğli İBB, Şirinyer İBB ve Bayraklı İBB olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ölçüm sistemine entegre edilmiş olup kentimizin hava kalitesi değerlerini  https://sim.csb.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz, ayrıca günlük toz ve SO2 ortalama değerlerine https://eislem.izmir.bel.tr/tr/HavaDegerleri/26 adesinden ulaşabilirsiniz.

Hava Kalitesi Ölçüm istasyonlarımız adları ve ölçülen parametreler aşağıda yer almaktadır.

ALSANCAK(SO2,PM10,PM2,5)
BORNOVA(SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO)
KARŞIYAKA(SO2,PM10)
GÜZELYALI(SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO)
ÇİĞLİ(SO2,PM10,PM2,5)
ŞİRİNYER(BUCA)(SO2,PM10)
BAYRAKLI (SO2,PM10)
GÜZELBAHÇE  (SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO,O3)
BERGAMA(SO2,PM10,PM2,5,NO,NO2,NOX,CO,O3)
MOBİL HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONU (SO2,PM10,PM2,5,NO,NO2,NOX,CO,O3,HİDROKARBON,H2S)

   
                                                              
 
Vektörle Mücadele Denetimleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektör Mücadele Birimimiz tarafından İzmir İli genelinde (30 İlçe dahil) her türlü vektöre (hastalık bulaştıran canlı) karşı üreme alanlarında 12 ay boyunca periyodik ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "*Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesine sahip Belediyemiz ekiplerince "*Biyosidal Ürün Kullanım Usul ve Esasları Yönetmeliği"* kapsamında yıl boyunca sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire, kene, fare vb. vektörlere karşı tespit edilen üreme kaynakları periyodik olarak kontrol edilerek uygun yöntem ve ürün kullanılarak ilaçlanmaktadır.

Doğru ve etkin mücadele yöntemi, haşerenin ürediği kaynağın tespiti ile başlar. Bu nedenle rutin çalışmalarımızın yanında yeni kaynakların varlığının tespiti için kamu alanları, bahçeler, mezarlıklar, sahil bantları, parklar tek tek kontrol edilmektedir. Kimyasal mücadeleyi minimum tuttuğumuz çalışmalarımızda kültürel, biyolojik ve fiziksel mücadeleye ağırlık vermekteyiz.

Vektör Mücadele birimi olarak yaptığımız çalışmalarda ağırlıklı olarak toprağın doğal bileşeni olan ve yalnızca sivrisinek larvaları üzerine etkili bakterilerden elde edilen biyolojik sivrisinek kontrol ürünleri kullanmaktayız. Arılar, kuşlar, faydalı böcekler gibi hedef dışı canlılara zarar vermemeye özen göstermekteyiz.