Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Sayfası

Sayfa İçeriği

Körfez Denetimi
Büyük Kanal Projesi’nin devreye girmesinin ardından su kalitesinin izlenmesi amacıyla İzmir Körfezi’ndeki 11 adet istasyondan 2001 yılından bu yana düzenli olarak deniz suyundan alınan örnekler, İZSU Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında, askıda katı madde, escherichia coli, intestinal enterokok analizleri yapılmak üzere gönderilmekte ve sonuçlar ekibimiz tarafından incelenmektedir.
 
Askıda Katı Madde(AKM) parametreleri 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Escherichia coli ve Intestinal enterokok parametreleri ise 25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

Ekibimize ait cihazla; deniz suyundaki pH, tuzluluk, sıcaklık ve çözünmüş oksijen değerleri ölçülmektedir. Alınan analiz sonuçları ise belediyemize ait web sitemizden yayınlanmakta ve sonuçlar izlenebilmektedir. 

Elde edilen analiz sonuçları sayfamızdaki bu linkten yayınlanmaktadır.

Körfez Denetim Ekibimiz; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerek ihbar gerekse rutin denetimleri ile deniz kirliliğine neden olabilecek problemleri tespit ederek; kirliliğe neden olacak sorunları ortadan kaldırmak için denetim, yaptırım ve cezai işlemlerle ilgili yetkili kurum/kuruluşlarla koordineli çalışarak  kirliliğe neden olacak sorunları ortadan kaldırmaktadır.
 
Yüzeysel Kirlilikle Mücadele 
Deniz kirliliği ile mücadele çalışmalarımız; belediyemize ait Mavi Körfez 2 deniz süpürge gemisi, Mavi Körfez 3 deniz süpürge gemisi ve Çevre-1 teknesi ile her gün rutin olarak rüzgar koşulları ve yüzer atıkların yoğun olduğu bölgelere bağlı,  İç Körfez yüzeyinde bulunan katı atıklar toplanmakta, gemilerin giremediği çok sığ alanlarda ise kara çöp toplama ekibimiz ile kıyılardan kepçe ve dirgen ile yürütülmektedir.

Ekiplerimiz, İzmir İç Körfezde karadan ve denizden sürdürdükleri çöp toplama çalışmalarıyla 2021 yılında toplam 614 ton yüzer atığı denizden toplamıştır.

Hava Kirliliği Denetim ve Ölçümleri

Denetim

İlimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki doğrultusunda ısınma kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması için merkezi sistem kömür kaloriferli apartmanlar yıl boyunca denetlenmektedir. Kaloriferlerin eğitimli kişilerce yakılmasının, binalarda baca ve kazan bakım ve temizliklerinin belediyemizce yetkilendirilmiş kişi veya tüzel kişilere yaptırılmasının sağlanması gibi rutin ve şikayet kaynaklı denetimler yapılmaktadır.
 
İlimizde ısınma amaçlı olarak kullanıma sunulan kömür satış yerlerinde “Satış İzin Belgeleri” kontrol edilerek, bu kömürlerden numuneler alınmakta; İl Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararlarda belirtilen standartlara göre değerlendirilmektedir.
 
Ayrıca özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik kapsamında, kurulacak olan özel hastaneler ile ilgili olarak hava kirliliği yönünden  değerlendirilmek üzere ekibimize gelen evraklar, yerinde değerlendirilip raporları hazırlanmaktadır.
 
Hava Kirliliği Ölçümleri
İlimizde kurulan hava kalitesi ölçüm istasyonları ile 1996–1998 yılları arasında toplam 4 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu kurularak ilimiz hava kalitesi izleme çalışmalarına Türkiye’de ilk defa Belediyemizce başlanmıştır. İlimiz hava kalitesi ölçüm ağı genişletilerek 2008 yılında 2 adet ve 2009 yılında 1 adet daha istasyon kurularak toplam 7 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu faaliyete geçirilmiştir.
 
Ayrıca, 2007 yılı içerisinde alınan mobil(gezici) hava kalitesi izleme istasyonu ile il merkezinde ve ilçelerde hava kalitesi ölçümleri yapılmaktadır.
Belediyemizce kurulan ve işletilen 7 adet sabit tip, 1 adet mobil (gezici) olmak üzere toplam 8 adet hava kalitesi ölçüm istasyonumuz ile İlimizin hava kalitesi ölçülmektedir. Hava kirliliği ölçüm istasyonlarımız Alsancak İBB, Bornova İBB, Karşıyaka İBB, Güzelyalı İBB, Çiğli İBB, Şirinyer İBB ve Bayraklı İBB olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ölçüm sistemine entegre edilmiş olup Kentimizin hava kalitesi değerlerini dilerseniz bu linkten ve havaizleme.gov.tr adresinden izleyebilirsiniz.
 
Hava Kalitesi Ölçüm istasyonlarımız adları ve ölçülen parametreler aşağıda yer almaktadır.
ALSANCAK (SO2,PM10,PM2,5)
BORNOVA (SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO)
KARŞIYAKA (SO2,PM10)
GÜZELYALI (SO2,PM10,NO,NO2,NOX,CO)
ÇİĞLİ (SO2,PM10,PM2,5)
ŞİRİNYER(BUCA)(SO2,PM10)
BAYRAKLI (SO2,PM10)
MOBİL HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONU (SO2,PM10,PM2,5,NO,NO2,NOX,CO,O3,HİDROKARBON)
 
 

İlimizde yanlış kullanım ve ve ihmal nedeniyle soba,kombi,ve baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek alçak basınçlı havalarda ve lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınması ve halkın bilgilendirilmesi için afiş ve broşürler toplu taşıma araçlarına/alanlarına asılıyor. Dilerseniz Sağlık Bakanlığı'nın özellikle lodos rüzgarının sert hissedildiği günlerde baca tepmelerinden kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlemesinin önüne geçilmesi amacıyla hazırladığı bilgilendirme sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 
 
Gürültü Denetimi
İzmir il sınırı içerisinde 22 ilçede ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü hariç işyeri, atölye, imalathane, tesis ve benzeri işletmelerin faaliyetinden kaynaklanan gürültü şikayetleri yönetmelik kapsamında yerinde denetlenerek gürültü ölçümü yapılmaktadır.

Bornova, Konak, Aliağa, Karşıyaka, Bayraklı, Torbalı, Çiğli, Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde denetimler ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Gürültünün zararlı etkilerinin tamamen veya kısmen azaltmaya yönelik yönetmelikte belirtilen sınırlamaları sağlayacak şekilde yaptırımlar uygulanmaktadır.

Birim; 
İşyerlerinin G.S.M. ruhsatlandırmaları aşamasında talep edilen gürültü ölçüm raporları hazırlanmaktadır.
Yeni kurulan işletmeler için ÇED Dosyalarının Akustik Rapor veya Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu incelenerek görüş raporu oluşturulmaktadır.
Özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik kapsamında, kurulması planlanan özel hastanelerin başvuru dosyaları, yerinde denetlenerek gürültü ölçümü yapılmaktadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi yönetmeliği kapsamında eğlence yerleri için canlı müzik izin alım şartı getirilmiştir.

Kurumumuza sunulan canlı müzik izni başvuruları için eğlence yerlerine Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporları hazırlanmakta, rapor sonucunda canlı müzik iznine esas görüş verilmektedir.
Eğlence yerlerine ait müzik yayınından kaynaklanan gürültü şikayetleri yönetmelik kapsamında yerinde denetlenerek, gürültü ölçümü yapılmaktadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü'nün, AB IPA 2009 Programı Kapsamında ''Implementation Capacity for Environmental Noise Directive - Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi'' projesi 31.12.2015 tarihi itibariyle bitirilmiştir. Bu süre içerisinde İzmir İli için karayolları kaynaklı karayolları ve demiryolları gürültü haritası ve seçilen endüstri dallarının gürültü haritası hazırlanmıştır. Harita değerlendirme çalışmaları sonucunda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerinin aşıldığı belirlenen alanlar için gürültü azaltımına yönelik eylem planı çalışmalarına devam etmektedir.

 
Hemşehri İletişim Merkezi
Tel : 444 40 35
Faks : 446 48 18
E-posta :