Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

14.11.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ
 
                         T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.03-93                                                                                                   10/11/2022
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
 
Sayın Meclis Üyesi,
 
       İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 14/11/2022 tarihinde, saat:18.00’da, İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol Konak/İZMİR (İzBB Meclis Toplantı Salonu)’nda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.
 
         Bilginizi ve Toplantıya katılımınızı rica ederim. 
 
 
 
 
                                                                                                             Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2022 YILI KASIM AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-11/1                                         Toplantı Tarihi   : 14/11/2022 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                Toplantı Saati     : 18.00
                       Konak/İZMİR  
                       (İzBB Meclis Toplantı Salonu)    
 
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 27/01/2012–16/09/2022 YILLARI ARASINI KAPSAYAN GENEL İŞ VE YÜRÜTÜMÜ TEFTİŞ RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 27/01/2012 – 16/09/2022 yıllarını kapsayan Genel İş ve Yürütümü Teftişi, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından 15/08/2022 – 16/09/2022 tarihleri arasında yapılmış ve 19/09/2022 tarihinde tamamlandığı Kurumumuza tebliğ edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyemiz Birimleri tarafından tenkit ve tavsiye edilen hususlar dikkate alınarak yapılan ve yapılacak işlemler hususunda her maddeye karşılık gelecek şekilde hazırlanan Genel İş ve Yürütümü Teftişine ilişkin Cevabi Rapor, İzmir Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğüne 18/10/2022 tarihli ve  660-1004727 sayılı yazımızla teslim edilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun "Denetimin kapsamı ve türleri" başlıklı 55. maddesinin "Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur." hükmü gereğince Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1034772)
 
V. ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 27/01/2012–16/09/2022 YILLARI ARASINI KAPSAYAN GENEL İŞ VE YÜRÜTÜMÜ TEFTİŞ RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. ESHOT Genel Müdürlüğünün 27/01/2012 – 16/09/2022 yıllarını kapsayan Genel İş ve Yürütümü Teftişi, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından 15/08/2022 – 16/09/2022 tarihleri arasında yapılmış ve 16/09/2022 tarihinde tamamlandığı Kurumumuza tebliğ edilmiştir. ESHOT Genel Müdürlüğü Birimleri tarafından tenkit ve tavsiye edilen hususlar dikkate alınarak yapılan ve yapılacak işlemler hususunda her maddeye karşılık gelecek şekilde hazırlanan Genel İş ve Yürütümü Teftişine ilişkin Cevabi Rapor, İzmir Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğüne 12/10/2022 tarihli ve 100373 sayılı yazımızla teslim edilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun "Denetimin kapsamı ve türleri" başlıklı 55. maddesinin "Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur." hükmü gereğince Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (ESHOT- Destek Hiz.Dai.Bşk.E.103968/E.1041137)
 
VI. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2021 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 04/11/2022 tarihli ve 18. Denetim Grup Başkanlığının 73685206-120.04.03.01-22060929 sayılı Yazısı ile Kurumumuza gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddesinde "Denetime ilişkin sonuçlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Denetim Görüşü bölümünde; İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddeleri uyarınca 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Mali Hizmetler Dai.Bşk.E.1041846)
 
VII. ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2021 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğünde (ESHOT) 2021 mali yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu T.C.Sayıştay Başkanlığı tarafından 04/11/2022 tarih, E-73685206-120.04.03.01-22060808 sayılı yazıları ile kurumumuza gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesinde "Denetime ilişkin sonuçlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur" denilmektedir. Sayıştay Başkanlığı denetim raporunun 4.maddesinde "... Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir." denilmektedir. Sayıştay Başkanlığı denetim raporunun 6. maddesinin Denetim görüşü bölümünde ise, " İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğünün 2021 yılına ilişkin belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır" denilmektedir. İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğüne (ESHOT) ait 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ESHOT Genel Müdürlüğünün www.eshot.gov.tr adresinde raporlar içerisinde dış denetim raporları olarak yer almaktadır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddeleri uyarınca 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (ESHOT- Mali Hiz.Dai.Bşk.E.104228/E.1042134)
 
VIII. EGEŞEHİR ANONİM ŞİRKETİNİN 2021 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre EGEŞEHİR Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketinde 2021 mali yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 07/11/2022 tarihli ve 18. Denetim Grup Başkanlığının 73685206- 120.04.03.01-22061425 sayılı Yazısı ile Kurumumuza gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddesinde "Denetime ilişkin sonuçlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. EGEŞEHİR Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketinin 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Denetim Görüşü bölümünde; Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'nin 2021 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan, geçerli finansal raporlama çerçevesi T.C. Sayıştay Başkanlığı Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 8 kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddeleri uyarınca 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Mali Hizmetler Dai.Bşk.E.1041506)
 
IX. İZFAŞ ANONİM ŞİRKETİNİN 2021 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Anonim Şirketinde 2021 Mali Yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 07/11/2022 tarihli ve 18. Denetim Grup Başkanlığının 73685206- 120.04.03.01-22061425 sayılı Yazısı ile Kurumumuza gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddesinde "Denetime ilişkin sonuçlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Anonim Şirketinin 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Denetim Görüşü bölümünde; İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş'nin 2021 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddeleri uyarınca 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Mali Hizmetler Dai.Bşk.E.1041582)
 
X. İZBETON ANONİM ŞİRKETİNİN 2021 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinde 2021 Mali Yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 04/11/2022 tarihli ve 18. Denetim Grup Başkanlığının 73685206- 120.04.03.01-22060929 sayılı Yazısı ile Kurumumuza gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddesinde "Denetime ilişkin sonuçlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. İZBETON Anonim Şirketinin 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Denetim Görüşü bölümünde; İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. A.Ş'nin 2021 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddeleri uyarınca 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Mali Hizmetler Dai.Bşk.E.1041807)
 
XI. İZBAN ANONİM ŞİRKETİNİN 2021 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketinde 2021 Mali Yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 04/11/2022 tarihli ve 18. Denetim Grup Başkanlığının 73685206- 120.04.03.01-22060929 sayılı Yazısı ile Kurumumuza gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55!inci maddesinde "Denetime ilişkin sonuçlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Denetim Görüşü bölümünde; İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi 2021 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddeleri uyarınca 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Mali Hizmetler Dai.Bşk.E.1041764)
 
XII. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELER
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor Projesi ile (World Green City Awards 2022 (World Green City Awards 2022), İklim Değişikliği kategorisinde en iyi 3 proje arasına girmiştir. Kore'nin Jeju kentinde 13 - 15 Ekim 2022 tarihleri arasında IUCN Liderler Forumu'nda düzenlenen Ödül Seremonisinde İzmir Büyükşehir Belediyesine plaket takdim edilmiştir. 13 – 15 Ekim 2022 tarihleri arasındaki önerge ekinde programı yer alan ödül töreni, toplantı ve panellere katılım sağlamak ve Suncheonman International Garden Expo 2023 alanında teknik gezi ve incelemelerde bulunmak üzere; 11 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Vahyettin AKYOL ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı Murat YENİGÜL katılım sağlamışlardır. Söz konusu program dâhilinde adı geçen personellerin uçakla gidiş-dönüş ulaşım masrafları, şehiriçi ulaşım, konaklama, iaşe, müze konferans ve teknik gezi katılım ücretleri ile diğer tüm giderleri (yurt dışı seyahat sigortası, yurt dışı geçerli PCR test ücreti, yurt dışı çıkış harcı vb.) Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Vahyettin AKYOL için Proje Yönetim ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Harcama Kaleminden, Yapı İşleri Dairesi Başkanı Murat YENİGÜL için ise Yapı İşleri Şube Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Harcama Kalemi Bütçesinden karşılanmıştır. Her iki personel için alınan Başkanlık Olur’u, kişiye özel davetiyeler, ödül tören programı, anı fotoğrafı ve ödül yazısı yazımız ekinde sunulmuştur. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk.E.1004440)
 
2. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Yeşil Şehirler Programı kapsamında Türkiye'de dâhil edilen ilk kent olarak İzmir, Yeşil Şehir Eylem Planı (İzmir YŞEP) hazırlanmıştır. EBRD, program kapsamında dâhil olan tüm şehirlerin katıldığı, yeşil fonlardan yenilikçi teknolojilere ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarına kadar, kentsel zorluklarla en iyi nasıl başa çıkılacağını ve şehirler ve sakinleri için daha iyi, daha sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğin nasıl güvence altına alınacağını ile ilgili konuların tartışılacağı Avusturya'nın Viyana şehrinde EBRD Yeşil Şehirler Yıllık Konferansı    20 - 21 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenmiştir. Konferansa Belediyemizin uygulamalarını tanıtmak ve temsil etmek üzere İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü'nde Mühendis olarak görev yapan Dr. Çağlar TÜKEL 19 - 22 Ekim 2022 tarihleri arasında katılım sağlamış olup, konaklama, uçakla gidiş-dönüş yol ücreti EBRD tarafından, pasaport ücreti, alan vergisi, ulaşım ve günlük harcırah giderleri İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu tertibinden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İklim Değ. ve Sıfır Atık.Dai.Bşk.E.1003093)
 
3. Allison Transmission Firması ilgi (a)'da kayıtlı yazıları ile İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdan  3 personelimizi 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Macaristan- Szentgotthard şehrinde bulunan Allison Transmission Firmasına ait fabrika ve ACE (Allison Customer Experience) Centerı ziyaret etkinliğine davet etmektedir. Söz konusu ziyarette Allison Transmission Firmasının tarihi ile ilgili bilgiler verileceği, üretim tesisinin ziyaret edilerek personellerimizin Allison Transmission Firmasının donanımlı araçlarını test parkurunda kullanarak deneyimleyebilmesinin sağlanacağı ve etkinlik kapsamındaki uçak bileti, konaklama, transfer ve yeme içme gibi maliyetlerin ilgili firma tarafından karşılanacağı ilgi yazı ile belirtilmektedir. Bu doğrultuda; İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdan İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdür V. Aydın MUTLU, Araç Ekipman Kontrol ve Takip Amiri Ayhan KOLDAŞ ve İtfaiye Amiri Ayhan SOYLU'nun 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Macaristan- Szentgotthard şehrine gitmeleri uygun görülmüş; ancak yazının Daire Başkanlığımıza geliş tarihi dolayısıyla yazımız Ekim Ayı Meclis Toplantısına yetişemediğinden Başkanlık Olur'u alınarak personellerimiz belirtilen tarihlerde Macaristan-Szentgotthard şehrine gönderilmiştir. Konuyla ilgili alınan Başkanlık Olur'u yazımız ekinde sunulmuş olup Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İtfaiye Dai.Bşk.E.1033996)
 
4. "Otogar – Kemalpaşa HRS Hattının Uygulamaya Esas Kesin Projeleri Hazırlanmasına Ait Danışmanlık Hizmet Alım İşi" kapsamında sözleşmeye uygun olarak benzer projelerin yerinde görülmesi ve teknik inceleme kapsamında 29 Ekim 2022 - 07 Kasım 2022 tarihleri arasında İtalya'da Milano, Brescia ve Napoli Metrolarına Yatırımlar Denetim Şube Müdürü Arzu YAVUZ, İnşaat Mühendisi Nevin TEKER, İnşaat Mühendisi Serdar GÜRSAN, Yüksek Mimar Pınar ÖZMEN, Jeoloji Mühendisi Atila ŞAHİN katılmışlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Raylı Sistem Dai.Bşk.E.1038867)
 
5. 24-29 Ekim 2022 tarihlerinde Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Siemens Mobility Ulaşım Sistemleri A.Ş. firmasının Cer Merkezi DC Panolarının (750V Şalt Donanımı ve Kaçak Akım İzleme Sistemi) Fabrika kabul testlerine, ''İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi'' ve ''İzmir HRS Araç Depolama Tesisleri Yapım İşi'' kapsamında, Daire Başkanlığımız bünyesinde görev alan Elektrik Elektronik Mühendisi Fırat SÜMERKAN, Makine Mühendisi Cem HOROZ, Harita Mühendisi Osman BALIKAY, Harita Teknikeri Gürkan AYDOĞDU ve Elektronik Teknikeri Murat GÜLCEMAL katılmışlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Raylı Sistem Dai.Bşk.E.1033758)
 
6. Cittaslow (Sakin Şehir), şehirlerin kendi kimliklerine sahip çıkmasını ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamak, insanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri, yerel değerlere sahip çıkılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, tarihi ve doğal eserlere önem verilmesi, alt yapı sorunlarının ortadan kaldırılması, geri dönüşüme ve yenilebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi amacıyla 1999 yılında İtalya'da kurulan uluslararası bir belediyeler birliğidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Cittaslow Birliği iş birliği ile yürütülen Cittaslow Metropol çalışmaları neticesinde; Uluslararası Cittaslow Birliğinin 2022 Haziran ayında düzenlenen Genel Kurulunda İzmir, 1 yıllık pilot çalışmanın ardından dünyanın ilk Cittaslow Metropol kenti olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda, uluslararası alanda yeni ve sürdürülebilir bir kent yönetimi modeli oluşturmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürütmüş olduğu Cittaslow İzmir Projesi ve Cittaslow deneyimi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Cittaslow Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ağı'na eğitim vermek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünde Sözleşmeli Personel kadrosunda Koordinatör olarak görevli ve aynı zamanda Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Kamuran Bülent KÖSTEM ve aynı müdürlükte Büro Personeli olarak görevli ve aynı zamanda Cittaslow Türkiye İdari İşler ve Aday Kentler Sorumlusu İZELMAN A.Ş personeli Ece ÇINAR'ın 24 - 26 Ekim 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmış, yapılan seyahatte Kamuran Bülent KÖSTEM ve Ece ÇINAR'a ait ulaşım (hava yolu ile) giderleri, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücreti, Covid-19 PCR testleri vb.) tüm yasal giderler Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Strateji Glşt.Dai.Bşk.E.1038290)
 
7. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tunç SOYER ve beraberindeki heyet 20. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası süresince 10-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Brüksel'de düzenlenen çeşitli etkinliklere katılmıştır. Söz konusu etkinliklerde Başkanlık Makamına eşlik etmek üzere, ekli 06/10/2022 tarihli ve 975765 sayılı Başkanlık Oluru gereği Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapan İZELMAN A.Ş. personeli Nazmi Mert TÜRKBEN 9-14 Ekim 2022 tarihleri arasında görevli izinli olarak görevlendirilmiştir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.1037669)
 
XIII. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 25-28 Kasım 2022 tarihleri arasında Uluslararası Cittaslow Birliğinin İtalya'nın Milano Abbiategrasso Kentinde düzenleyeceği Uluslararası Koordinasyon Komitesi Toplantısına, Uluslararası Cittaslow Birliği Başkan Yardımcısı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünde Sözleşmeli Personel kadrosunda Koordinatör olarak görevli ve aynı zamanda Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Kamuran Bülent KÖSTEM, aynı müdürlükte Büro Personeli olarak görevli ve aynı zamanda Cittaslow Türkiye İdari İşler ve Aday Kentler Sorumlusu İZELMAN A.Ş personeli Ece ÇINAR'ın 25-28 Kasım 2022 tarihleri arasında katılmaları, 24-29 Kasım 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları, yapılacak olan seyahatte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e ait ulaşım giderlerinin (hava yolu ile direkt/aktarmalı) ilgili firmaya ödenmesi, konaklama günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurt dışı çıkış harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) tüm yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanması, seyahate katılacak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü personelleri Kamuran Bülent KÖSEM ve Ece ÇINAR'a ait ulaşım (hava yolu ile direkt/aktarmalı) giderleri, konaklama, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücreti, Covid-19 PCR testleri vb.) tüm yasal giderlerin Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kalemi Bütçelerinden karşılanması, Koordinasyon Komitesi için belirlenecek olan katılım ücretinin Diğer Uluslararası Kuruluşlara Katkı Ödemeleri Bütçe kaleminden Özel Kalem Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Özel Kalem Müd.E.1040203)
 
2. 25-28 Kasım 2022 tarihleri arasında Uluslararası Cittaslow Birliğinin İtalya'nın Milano Abbiategrasso kentinde düzenleyeceği Uluslararası Koordinasyon Komitesi Toplantısına, Uluslararası Cittaslow Birliği Başkan Yardımcısı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER ile birlikte ESHOT Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Kerem Ziya YANGÖZ de katılacak olup, bu kapsamda; Kerem Ziya YANGÖZ'ün 24-29 Kasım 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, yapılacak olan seyahatte ulaşım giderlerinin (hava yolu ile), günlük harcırah giderleri, konaklama giderleri şehir içi ulaşım giderleri ve diğer yasal giderler (pasaport harcı, yurt dışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) ile Koordinasyon Komitesi için belirlenecek olan katılım ücretinin ESHOT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kaynakları ve Eğt.Dai.Bşk.E.104790/E.1043365)
 
3. 16-19 Kasım 2022 tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona Kentinde gerçekleştirilecek olan Culturapolis Buluşmasına Akdeniz Akademisi Şube Müdürü Ece AYTEKİN, Akdeniz Akademisi Kültür ve Sanat Koordinatörü Serhan ADA, UCLG Öncü Kent Programı Hizmet Yürütücüsü Gökçe SÜVARİ KANTÜRK; Yerel kültür üreticisi ve kent aktörleri olarak UCLG Öncü Kentler çalışmalarında iki yıldır yer alan proje yöneticileri Sarp KESKİNER ve Çiçek S. TEZER YILDIZ'ın görevlendirilmesi; 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Ece AYTEKİN'in görevli-izinli sayılması, söz konusu seyahatte görevli Ece AYTEKİN, Serhan ADA ve Gökçe SÜVARİ KANTÜRK'ün ulaşım konaklama giderleri Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Örgütü (UCLG) tarafından karşılanacağından, şehir içi ulaşım giderleri, günlük harcırah giderleri ve diğer yasal giderleri (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, vize giderleri, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) ile Sarp KESKİNER ve Çiçek S. TEZER YILDIZ'ın ulaşım konaklama giderleri, şehir içi ulaşım giderleri, günlük harcırah giderleri ve diğer yasal giderlerinin (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, vize giderleri, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Kent Tarihi ve Tan.Dai.Bşk.E.1021377)
 
4. 14 Aralık 2022 tarihinde Municipal Waste Europe (MWE) tarafından Brüksel'de düzenlenecek olan Policy Committee Metting'e Belediyemizi temsilen Sıfır Atık, Planlama ve Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü personeli Çevre Yük.Müh. Işıl KONYA'nın katılabilmesi ve 13 -15 Aralık 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması; yurtiçi ve yurtdışı gidiş-dönüş uçak biletleri ile harcırahlarının (yapılacak olan seyahatte ulaşım giderleri, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve seyahatle ilgili yapılan pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb. tüm yasal giderlerin) Sıfır Atık, Planlama ve Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Bütçesi Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ile Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Bütçe kalemlerinden ödenebilmesi hususlarının görüşülmesi.  (İklim Değ. ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1014860)
 
5. 05-16 Aralık 2022 tarihleri arasında organize edilecek Türkiye Smart Operations and Transporttan Reverse Trade Mission (RTM) Teknik Ziyaret Organizasyonuna İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürü Mete GÜZELOCAK'ın 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında görevlendirilmesi ve söz konusu tarihler arasında görevli-izinli sayılması, gidiş-dönüş uçak biletlerinin, San Francisco/CA; New York City/NY ve Washington/DC şehirlerine şehirlerarası ulaşım giderlerinin, şehir içi ulaşım giderlerinin (gemi, tren, otobüs vb.) ve konaklama giderlerinin ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) tarafından karşılanması ve günlük harcırah giderlerinin, iaşe ve diğer yasal giderlerin (yurt dışı çıkış harcı, alan vergisi, COVID-19 testleri vb.) İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü Bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1036747)
 
6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.1023625)
 
7. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu-boş kadro değişikliğinin iptal-ihdası için önerge eki cetvelin incelenerek Meclisimizce karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT- İnsan Kaynakları ve Eğt. Dai.Bşk.E.104296/E.1042121)
 
8. ESHOT Genel Müdürlüğünün 15/11/2022 - 31/12/2022 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek üzere önerge eki listede adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek, tespit edilen net ücretler ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Genelgesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT- İnsan Kaynakları ve Eğt.Dai.Bşk.E.104313/E.1042129)
 
9. 15/11/2022-31/12/2022 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022-11 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 1 adet Sosyolog’a 7.183,68-TL; 1 adet Arkeolog’a 8.869,79-TL; 1 adet Mühendis’e 9.133,34-TL; 1 adet Avukat’a 8.380,96-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eği.Dai.Bşk.E.1023577)
 
10. 15/04/2022-31/12/2022 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak personele ödenecek ücretler 11/04/2022 tarihli ve 377 sayılı Meclis Kararı ile tespit edilmiş olup, söz konusu Meclis Kararı ile 6.446,00-TL net aylık ödenmesi tespit edilen 4 adet Şehir Plancısı kadrosundan 2 adedinin ücretinin iptal edilmesi ve 15/11/2022-31/12/2022 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022/11 sayılı Genelgenin 2. maddesi doğrultusunda; 1 adet Tekniker’e 7.425,97-TL; 1 adet Teknisyen’e 5.990,65-TL; 3 adet Mühendis’e her biri için 9.133,34-TL; 1 adet İstatistikçi’ye 8.453,23-TL; 1 adet Ekonomist’e 6.300,95-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eği.Dai.Bşk.E.1033124)
 
11. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında yer alan ve önerge eki Teknik Raporda durumları belirtilen otobüslerden; 35 FE 619 plakalı, 2001 model 0345 MERCEDES marka otobüsün İzmir-Çiğli Belediye Başkanlığına, 35 UH 593 plakalı,  2003 model BMC BELDE 260 CB marka otobüsün Nevşehir-Hacıbektaş Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.102615/E.1032118)
 
12. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; engelli bireylerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal rehabilitasyon, erişilebilirlik, farkındalık, meslek edindirme ve mesleki gelişimlere yönelik sunulan hizmetlerde kullanılmak üzere ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun 35 ATG 557 ve 35 ATG 574 plakalı 2020 model OTOKAR SULTAN MAXİ tipi midibüslerin Belediyemiz Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.101314/E.1024894)
 
13. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığının 28/09/2022 tarihli ve E.955625 sayılı Başkanlık Önergesinde ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 10/10/2022 tarihli ve 05.1146 sayılı Kararında sehven "ESHOT Genel Müdürlüğüne iade edilmesi" şeklinde geçen ifadenin "ESHOT Genel Müdürlüğüne hibe edilmesi" olarak tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (Kent Tar. ve Tan.Dai.Bşk.E.1007846)
 
14. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.1009789)
 
15. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülmesi. (Basın Yayın ve Halkla İliş.Dai.Bşk.E.1035159)
 
16. 07/11/2022 tarihli Ayla ERDUR'a ait Dilekçeye konu; Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Karşıyaka ilçesi, Girne Bulvarı ile Karşıyaka İZBAN Durağı arasında yapımı Büyükşehir Belediyemizce tamamlanan yeşil alana ATATÜRK'ün Silah Arkadaşlarından Gazi Jandarma Kıdemli Albay S. Lütfü BAYKARA Parkı isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.1038141)
 
17. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 08/08/2022 tarihli ve 735158 sayı ile kayıtlı başvuruya konu; Bergama ilçesi, Atatürk ve Fatih Mahallelerinin ortak yolu olan "Sıçan Sokak" isminin "Çakır" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1023295)
 
18. Buca Belediye Başkanlığının 24/10/2022 tarihli ve 139918 sayılı Yazısına konu; Menderes Mahallesinde bulunan mevcut 146 no’lu Sokağın Adnan Kahveci Caddesi’nde yapılan revizyon ile geometrisinde değişikliğe ihtiyaç duyulmuş olup, bu nedenle önerge ekinde yer alan krokiye göre bir kısmının korunarak "146" no’lu Sokak olarak, yine bir kısmının "156" no’lu Sokak olarak yeniden numaralandırılması ve ayrıca bir kısmının da Adnan Kahveci Caddesi’ne dahil edilmesi taleplerinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1027057)
 
19. Karşıyaka Belediye Başkanlığının 13/10/2022 tarihli ve 121497 sayılı Yazısı ve eki krokiye konu; Karşıyaka ilçesi, Örnekköy ve İmbatlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut 7500/1 no’lu Sokağın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 7402 no’lu Sokağa kadar uzatılarak oluşan yeni yolun 7500/1 no’lu sokak olarak yeniden isimlendirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1023379)
 
20. Menderes Belediye Başkanlığının 20/10/2022 tarihli ve 48495 sayılı Yazısı ve eki; 1/1000 ölçekli İmar Planı kapsamında geometrisi değişen; Özdere Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan mevcut "3200", "3201", "3202" ve "3203" no’lu Sokakların önerge ekinde yer alan krokiye göre yeniden numaralandırılması talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1023506)
 
21. Beydağ Belediye Başkanlığının 03/10/2022 tarihli ve 2625 sayılı Yazısı ve önerge ekinde yer alan Meclis Kararında belirtilen Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ödemiş Caddesi ile Barış Sokak arasında kalan isimsiz sokağa "Lavanta" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1021778)
 
22. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bornova ve Buca ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 248 no’lu noktada son bulan yaklaşık 24.091 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Bornova Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 277 sayılı Kararı ile Buca Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 148 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1034845)
 
23. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 261 no’lu noktada son bulan yaklaşık 20.288 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Bornova Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 278 sayılı Kararı ile Kemalpaşa Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarihli ve 158 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1034674)
 
24. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Buca ve Karabağlar ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 109 no’lu noktada son bulan yaklaşık 4.671metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Buca Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 149 sayılı Kararı ile Karabağlar Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarihli ve 107 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1016427)
 
25. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Buca ve Torbalı ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 950 no’lu noktada son bulan yaklaşık 26.705 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Buca Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 150 sayılı Kararı ile Torbalı Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 112 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1017091)
 
26. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bayındır ve Torbalı ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 452 no’lu noktada son bulan yaklaşık 34.442 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Bayındır Belediye Meclisinin 09/09/2022 tarihli ve 156 sayılı Kararı ile Torbalı Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 112 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1017383)
 
27. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Tire ve Torbalı ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 238 no’lu noktada son bulan yaklaşık 18.488 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Tire Belediye Meclisinin 08/09/2022 tarihli ve 64 sayılı Kararı ile Torbalı Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 112 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1009552)
 
28. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Selçuk ve Torbalı ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 402 no’lu noktada son bulan yaklaşık 26.277 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Selçuk Belediye Meclisinin 08/09/2022 tarihli ve 114 sayılı Kararı ile Torbalı Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 112 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1010407)
 
29. Sinancılar YÜS ve YAS Damla Sulama Tesisi İşletmesinin S.S.Kemalpaşa Sinancılar Sulama Kooperatifine devredilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Sinancılar Sulama Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.1018930)
 
30. Dikili ilçesi, Çandarlı Balıkçı Barınağında faaliyet gösteren S.S Çandarlı Kasabası Su Ürünleri Kooperatifinin ihtiyacı doğrultusunda; 1 adet (1 Ton) kapasiteli Dikey Tip Yaprak Buz Makinesinin Belediyemiz tarafından temin edilerek, söz konusu Kooperatifin desteklenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S Çandarlı Su Ürünleri Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.1037790)
 
31. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından engelli vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının arttırılması amacıyla "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" düzenlenmiş olup, söz konusu Yarışma işlemlerinin tamamlanabilmesi için verilecek olan ödülün 2022 bütçe yılıyla birlikte 2023 bütçe yılında da kullanılabilmesi ve projenin devamlılığı adına, MADDE-6/b bendinde yapılan revizeyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.1032839)
 
32. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında revize edilerek imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ve söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi ile protokolde belirtilen Ankara Üniversitesine yapılacak eğitim bedeli ödemesinin Belediyemiz ilgili bütçesinden gerçekleştirilmesi ve ilgili bütçe gelir tarife cetveline önergede belirtilen kayıt bedelinin eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.1024962)
 
33. İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Otomotiv Şube Müdürlüğü ve Mekatronik Şube Müdürlüğü ambarlarında, ilgili marka model araçların hurdaya ayrılması sebebiyle filoda bulunmaması veya azalması, ekonomik ömür gibi sebepler ile ihtiyaç fazlası yedek parçaların İlçe Belediye araçlarında kullanım imkânlarının daha fazla olması ve kent hizmetlerinde daha fazla ihtiyaçlarının olması gerekçesiyle ihtiyaç fazlası yedek parçaların İlçe Belediyelerine bedelsiz devrine yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Bayındır Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Foça Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, Menemen Belediyesi, Seferihisar Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin görüşülmesi. (Makine İkmal Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.1021461)
 
34. Belediyemiz yatırımı olan "Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi Yapılması İşi" kapsamında yapılacak çalışmalara engel teşkil eden GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait direk ve hatların deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Fen İşleri Dai.Bşk.E.1037252)
 
35. Belediyemiz İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan güvenlik kamera, izleme ve yönetim sistemlerinin temizlik, periyodik bakım, yazılım güncelleme ve 7/24 kesintisiz arızaya müdahale etmek amacıyla Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet binalarının tüm Güvenlik Kamera Sistemlerinin bakım ve onarımlarının 18 ay süreyle yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1020739)
 
36. Menderes Mahallesi 132 Sokak No:1/39 Buca/İZMİR adresli Kasaplar Meydanı Yeraltı Otoparkının işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş’ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1017651)
 
37. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, 2. Karataş Mahallesi, 632 ada, 78 no’lu taşınmaz üzerinde yer alan yapının (Tarihi Asansör) alt salonunun (114 m² kapalı, 114 m² açık olmak üzere toplam 228 m²) sosyal tesis olarak işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş’ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1032705)
 
38. Peker Mahallesi 5140 Sokak No:19 Karabağlar/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile Grand Plaza A.Ş’ye devri ile önerge ekinde yer alan konuya ilişkin hazırlanan Protokolün kabulü hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1032894)
 
39. Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 37636 ada, 24 no’lu (4.566,00 m²) taşınmazdaki Belediyemize ait 659/1522 (1.977,00 m²) hissenin, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1009438)
 
40. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gördes Barajı İçme Suyu İletim Hattı Tahliye Hatları Projelerinin Hazırlanması İşi" kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait olan Bornova ilçesi, Naldöken Mahallesi, 22667 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın ilgi önerge ekinde koordinat bilgileri belirtilen 38,57 m²’lik kısmının içme suyu hattı kullanımına yönelik olarak İZSU Genel Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1000512)
 
41. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Gördes Barajı İçme Suyu İletim Hattı Tahliye Hatları Projelerinin Hazırlanması İşi” kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait olan Bornova ilçesi, Naldöken Mahallesi, 22667 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın önerge ekinde yer alan koordinat bilgileri belirtilen 174,88 m²’lik kısmının içme suyu hattı kullanımına yönelik olarak İZSU Genel Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1031792)
 
42. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 50241 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 4.166,44 m² alanlı taşınmazın Belediyemize ait 77677/416644 hissesinin (776,77 m²) diğer hissedar adına bedeli karşılığı veya kat karşılığı satışı yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.970497)
 
43.  İspanya'da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda Azeri rakibini yenip altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem KAMAL'a 4 Adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ile söz konusu ödülün Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçesinden ödenmesi hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.1017376)
 
44. 30 Eylül 2022 - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımında yer alan Erdi ARSLAN ve Polat DOĞAN'a 4'er Adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ile söz konusu ödülün Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçe kodundan karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.1032854)
 
45. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen “Fark Yaratan Muhtarlar Projesi”ne başvuru süreci tamamlanmış olup, söz konusu projeye katılım sağlayan 4 farklı kategoride dereceye giren muhtarlarımıza ve katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza İdarenin belirleyeceği mansiyon ödüllerinin verilmesi ve Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğünün Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Muhtarlık İşl.Dai.Bşk.E.983098)
 
46. Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Girişimcilik Programını başarıyla tamamlayan ekiplerin yatırım ve yatırımcı bulma süreçlerini desteklemek ve kurumsal firmaların yeni girişimlerden haberdar olmasını sağlamak amacıyla Aralık ayı içerisinde “Demo Day Etkinliği” gerçekleştirilecek olup, söz konusu etkinlik ile girişimcilik programında yer alan ekiplerin ilgili sektör temsilcileri ile buluşması ve iş fikirlerini yatırımcılar ile paylaşması amaçlanmakta olduğundan ekiplere verilen kısıtlı zaman içinde iş fikirlerini anlatacakları etkinlik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından birinci olan ekibe  40.000-TL, ikinci olan ekibe 25.000-TL ve üçüncü olan ekibe de 10.000-TL para ödülü verilmesi ve ilgili ödemenin Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Şube Müdürlüğü Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçe tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.1025513)
 
47. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş'nin 21/10/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş içerisindeki payına düşen (%9,6'sına tekabül eden) 90.288.000,00-TL olan sermaye miktarının 12.480.000,00-TL azaltılarak 77.808.000,00-TL'sine indirilmesi ve eş zamanlı olarak 19.200.000,00-TL arttırılmak suretiyle 97.008.000,00-TL'ye arttırılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Mali Hiz.Dai.Bşk.E.102408/E.1024891)
 
48. Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş’nin 25/10/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin İZBAN A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%47'sine tekabül eden) 206.800.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hiz.Dai.Bşk.E.1019790)
 
49. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş’nin 21/10/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin İZULAŞ A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için sermaye azaltımından payına düşen (%89,80'ine tekabül eden) 844.569.000,00-TL olan sermaye miktarının 116.740.000,00-TL azaltılarak 727.829.000,00-TL’ye indirilmesi, eş zamanlı olarak sermaye artırımından payına düşen (%89,80'na tekabül eden) 179.600.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 907.429.000,00-TL’ye çıkarılması hususunun görüşülmesi. (Destek Hiz.Dai.Bşk.E.1011745)
 
50. Belediyemizin iştiraki olan İZTARIM A.Ş'nin 31/10/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizin, İZTARIM A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%96,78824999...'sine tekabül eden) 48.394.124,99-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hiz.Dai.Bşk.E.1026920)
 
51. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2022 yılı Bütçesinden satın alınması planlanan aracı gösteren önergede yer alan Tl cetveli ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olup, önergede yer alan tabloda gösterilen T1 cetvelinde belirtilen aracın satın alınmasına yönelik, 12/10/2022 tarihli ve 286 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1030809)
 
52. Bayraklı Belediye Meclisinin;  ihtiyaç duyulan toplam 98.656.000,00-TL ödeneğin önerge ekinde yer alan tabloda belirtilen bütçe tertiplerine verilmesi, gelir ve finansman kaynağı olarak da toplam 98.656.000,00-TL tutarın önerge eki tablolarda belirtilen gelir kalemlerine karşılarında belirtilen tutarlarda verilmesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 251 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029019)
 
53. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı Belediyesince bütçenin uygulandığı yıl içinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçları nedeniyle ek ödenek ihtiyacı olduğundan, önerge ekinde yer alan tablolarda belirtilen şekilde toplam 29.400.000,00-TL ek ödenek yapılmasına yönelik, 19/10/2022 tarihli ve 121 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029848)
 
54. Ödemiş Belediye Meclisinin; Ödemiş Belediyesince önerge eki listede belirtildiği şekilde, Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmayacak olan ödeneklerinden toplam 8.500.000,00-TL ödeneğin düşülerek; önergede yer alan müdürlüklere eklenmesi suretiyle fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasına yönelik, 03/10/2022 tarihli ve 267 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029918)
 
55. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesinde toplam 400.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 01/11/2022 tarihli ve 76 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1036580)
 
56. Narlıdere Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği şekliyle toplam 9.295.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 01/11/2022 tarihli ve 107 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1040668)
 
57. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesince 2022 yılı Mali Yıl sonunun yaklaşması sebebi ile müdürlüklerin personel ve sosyal güvenlik prim ödemeleri gider kalemlerindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanması ve ödenek fazlası olan önerge ekinde yer alan toplam 2.027.000,00-TL ödeneğin aktarma yapılmasına yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 135 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029669)
 
58. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarife Cetvelinde imar işlemleri çeşitli ücretler tablosuna “Yerinde İnceleme ve Tespit Bedeli” 2022 yılı ücreti 1.500,00-TL gelir kaleminin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde eklenmesine yönelik, 12/10/2022 tarihli 107 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029472)
 
59. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Karaburun Belediyesi Çocuk Konukevi'ne ait 2022 yılı sonuna kadar olan aylık ücretlerin: Dışarıdan kabul edilen çocuklar için aylık 1.500,00-TL; Karaburun Belediyesi bünyesinde çalışan personelin çocukları için aylık 1.200,00-TL; Mali ve Sosyal Durumu Karaburun Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğindeki şartları karşılayan çocuklar için ücretsiz olmasına yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 142 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029592)
 
60.  Karaburun Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Sınırı içinde bulunan, Karaburun Belediyesinde çalışan Zabıta Personeli için 1.437,00-TL/Ay fazla çalışma ücretinin 07/07/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanması hususunun görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1030367)
 
61. Buca Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 05/10/2022 tarihli ve 157 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024658)
 
62. Karabağlar Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 116 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1025208) 
 
63. Bornova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 12/10/2022 tarihli ve 289 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024809)
 
64. Konak Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 13/10/2022 tarihli ve 215 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024677)
 
65. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 06/10/2022 tarihli ve 257 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024800) 
 
66. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 253 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024879)
 
67. Çiğli Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 13/10/2022 tarihli ve 100 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024870)
 
68. Torbalı Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 19/10/2022 tarihli ve 120 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1026625)
 
69. Menemen Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 11/10/2022 tarihli ve 81 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024823)
 
70. Gaziemir Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 13/10/2022 tarihli ve 97 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.1024857)
 
71. Ödemiş Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 17/10/2022 tarihli, 274, 275 ve 276 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.1024902)
 
72. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2022 tarihli ve 172 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.1024736)
 
73. Bergama Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 17/10/2022 tarihli ve 117 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.1028485)
 
74. Aliağa Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 149 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1026280)
 
75. Menderes Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 11/10/2022 tarihli ve 230 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024861)
 
76. Tire Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 20/10/2022 tarihli ve 72 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024932)
 
77. Balçova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 72 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1026642)
 
78. Urla Belediye Başkanlığının 25/10/2022 tarihli ve E.73066 sayılı Yazısı ekinde gönderilen; Urla Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024966)
 
79. Narlıdere Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 12/10/2022 tarihli ve 103 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024838)
 
80. Dikili Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli, 129 ve 130 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024853)
 
81. Kiraz Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 93 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1025262)
 
82. Seferihisar Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 12/10/2022 tarihli ve 105 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1025243)
 
83. Çeşme Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 20/10/2022 tarihli ve 150 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1028202)
 
84. Bayındır Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 19/10/2022 tarihli ve 183 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024784)
 
85. Selçuk Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 132 sayılı ile 13/10/2022 tarihli ve 133 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.1024886)
 
86. Foça Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 25/10/2022 tarihli, 234 ve 235 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.1026672)
 
87. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 14/10/2022 tarihli ve 80 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.1028939)
 
88. Kınık Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2022 tarihli, 56 ve 57 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1027923)
 
89. Beydağ Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1025232)
 
90. Karaburun Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 17/10/2022 tarihli ve 154 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1028504)
 
91. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.(ESHOT- Strateji Glşt.Dai.Bşk.E.102356/E.1030174)
 
92. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2023-2025 Dönemi Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi. (ESHOT-Mali Hiz.Dai.Bşk.E.100475/E.1007319)
 
93. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi. (Strateji Glşt.Dai.Bşk.E.1007502)
 
94. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesinin görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.1012108)
 
95. Bayraklı Belediye Meclisinin; Evsel Katı Atık Bedellerinin 2023 Mali Yılı için önerge ekinde yer alan tarife cetvellerine göre güncellenmesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 250 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1028606)
 
96. Balçova Belediye Meclisinin; 2023 yılında uygulanacak olan ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Balçova Belediyesi Katı Atık hizmetlerinin tam maliyet, malzeme, yakıt, elektrik, sabit varlıklar, personel kullanımından doğan maliyetlerin yanı sıra hizmetinin sağlanmasında ortaya çıkan dolaylı ve dolaysız maliyetin 19.644.998,73-TL olduğu, ayrıca Katı Atıkların % 26'lık kısmının 200 m2 ve üzeri işyerlerinden, % 18'lik kısmının 199 m2 ve altı büyüklükteki işyerlerinden ve % 56'lık kısmının konutlardan toplandığı tespit edildiğinden Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı ve Büyükşehir Belediyesinden Balçova Belediyesine gönderilen Çevre Temizlik payının 2.417.556,31-TL olduğu görülmüş olduğundan buna göre tam maliyet tutarı olan 19.644.998,73-TL'den Çevre Temizlik Vergisi tutarı olan 2.417.556,31-TL çıkarıldıktan sonra kalan tutar 17.227.442,42-TL olup, bu verilere göre 200 m2 ve üzeri işyerlerinin 4.479.135,03-TL (% 26), 199 m2 ve altı işyerlerinin 3.100.939,63-TL (%18), konutların da 9.647.367,76-TL (% 56) tutarında maliyetlerinin olduğu görülmüş olup,  günlük 122 ton Evsel Atık toplandığı, aylık ortalama 3741 ton olduğu bu miktarın % 56'lık bölümünün konutlardan alındığı ve aylık 24,09-TL, 200 m2 üzeri otel, alışveriş ve eğlence merkezlerinden % 26'sının alındığı m2'sine yıllık 6,34-TL ve diğer işyerlerinden % 18'inin alındığı ve aylık 43,18-TL alınması, Balçova ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden Özürlü ve Şehit Gazi olarak kayıtlı abonelerden de aylık 7,00-TL Katı Atık Bedeli alınmasına yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 73 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029985)
 
97. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi tarafından uygulanacak olan 2023 Mali yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin önerge ekinde yer alan cetvelde belirtildiği şekliyle uygulanmasına yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 131 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029043)
  
98.  Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır İlçesinde mesken ve işyerlerinden alınacak olan Evsel Katı Atık ücretleri ile ilgili hazırlanan önerge eki listelerde yer alan 2023 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarife Cetvelinin aynen kabul edilmesi ve 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasında uygulanması, tarım hayvan aboneliklerinden ve bahçe suyu aboneliklerinden Evsel Katı Atık toplama ücretinin 2023 Mali Yılında alınmamasına yönelik 19/10/2022 tarihli ve 184 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029772)
 
99. Karabağlar Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında " BHA (Kreş, Kapalı Pazar, Otopark) " kullanımına isabet eden,  Bozyaka Mahallesi, 10901 ada, 1 parselin kamulaştırılarak kamuya kazandırılmasına karar verilmesi sonucu hazırlanan 47 poz no'lu işlem dosyasının, Karabağlar Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan III. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik 05/10/2022 tarihli ve 106 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1018141)
 
100. Belediye Meclisimizin 12/10/2020 tarihli ve 05.833 sayılı Kararıyla uygun bulunarak 25/01/2021 tarihinde Başkanlık Makamımızca onaylanan 2020-2025 yıllarını kapsayan, Büyükşehir Belediyesi 10. 5 Yıllık İmar Programında "Şirinyer Onat Caddesi kuzeyindeki 35 m’lik yola bağ.(20-35 m)" konulu 17 no’lu madde Eki paftanın sehven farklı onaylandığı tespit edilmiş olup, bu kapsamda 10. Beş Yıllık İmar Programın, 17 no’lu "Şirinyer Onat Caddesi kuzeyindeki 35 m’lik yola bağ.(20-35 m)" konulu imar programı eki paftanın yeniden değerlendirilmesi hususlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1029017)
 
101. İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kentsel Yerleşik Alan" olarak belirlenen Güzelbahçe ilçesi, Maltepe Mahallesi 2726 ada, 84, 86, 87, 88, 89, 96 parseller ve 2765 ada 23, 24, 25 parsellere yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1023556)
 
102. Selçuk ilçesi, Şirince Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 0 ada, 941 no’lu parsel ve bir kısım kadastral boşluğun bulunduğu alanda hazırlanan Eko-Turizm/Kırsal Turizm Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1037902)
 
103. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 94 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bahçelievler Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 3726 ada, 919 parselde yer alan "Resmi Kurum Alanı (MİT Lojmanı)" ile çevresindeki "Park", "Otopark" ve "Yol" kullanımlarının yeniden düzenlenerek, "1. Genel Otopark Alanında bölgenin ihtiyacına yönelik zemin atında otopark yer alabilir. 2. Pazar Alanında zemin altında otopark yapılması durumunda; Genel Otopark Alanına yapılacak otopark ile geçiş bağlantısı sağlanabilir." şeklinde plan notu ilave edilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1032643)
 
104. Bornova Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarihli ve 219 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi içerisinde 6 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1017312)
 
105. Bornova Belediye Meclisinin 02/08/2022 tarihli ve 236 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 14069 ada, 8 parselin kuzeyinde 14.00 m x 3.00 m ebatlarında 42 m² yüzölçümlü "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1017381)
 
106. Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarihli ve 255 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altındağ Mahallesi, 14128 parselde yer alan "Cami Alanı"nda 4.00 m x 8.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1031226)
 
107. Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarihli ve 256 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gürpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Mevcut İmar Planında "Eğitim Tesis Alanı" kullanımındaki 22546 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin "5 metre" , yapılaşma koşulunun TAKS:=0,60, KAKS= 1,50 olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1017347)
 
108. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen; Donanmacı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 237 ada, 143 parselin kuzeyinde ve 1743 Sokağa cepheli otopark alanında 10.00 m x 4.00 m ebatlarında 40 m² yüzölçümlü "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1017408)
 
109. Çiğli Belediye Meclisinin 04/08/2022 tarihli ve 05/68 sayılı Kararı ile uygun görülen; mülkiyeti Çiğli Belediyesine ait olan Atatürk Mahallesi 21708 ada 1 no'lu taşınmazın "Resmi Tesis Alanı" kullanımından "Sağlık Tesis Alanı"na ve Çiğli Belediyesi mülkiyetinde olan 22148 ada, 1 no'lu taşınmazın "Sağlık Tesis Alanı" kullanımından "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1017225)
 
110. Balçova Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 66 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnciraltı Mahallesi, 3331 adada yer alan Yükseköğretim Tesis Alanı içinde, 20.00 m x 10.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1028660)
 
111. Balçova Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balçova Mahallesi, 694 ada, 157 parselin kuzeydoğusunda yer alan kamuya terkli alanda 8.00 m x 5.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1023533)
 
112. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 2309 ve 2319 no'lu Sokaklar arasında kalan yeşil alanda 5.00 m x 8.00 m ebatlarında trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1021883)
 
113. Urla Belediye Başkanlığının 13/09/2022 tarihli ve E.67561 sayılı Yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/06/2022 tarihli ve 14095 sayılı Kararı doğrultusunda Yeni Mahallesi, 166 ada, 12 parselin "Tescilli Parsel" olarak planlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1018580)
 
114. Başka Bir Tarım Mümkün Vizyonundan doğan Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif konu başlıklı "2. Ulusal Karikatür Yarışması" düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.1041852)
 
115. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülmesi. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.Bşk.E.1043721)
 
116. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünce, 23 Aralık 2022 tarihinde Menemende 10 km.'lik Şehit Asteğmen Kubilay'ın anısına, 16. Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusunun düzenlenmesi planlanmış olup, söz Konusu koşuda dereceye giren 40 sporcuya önerge eki çizelgede detayları bulunan para ödülünün, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü 2022 yılı Bütçesinin Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.1042792) 
 
117. Fındıklı Belediye Başkanlığı, 3.797.617,86-TL (KDV Dâhil) Sözleşme Bedelli "Asfalt Yol Yapım İşi" için Belediyemizden yardım talebinde bulunmuş olup, söz konusu işin sözleşme tutarının %90'ı olan KDV dahil 3.417.856,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardıma yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Fındıklı Belediye Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.1043231)
 
118. Foça Belediye Meclisinin; Foça Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe Uygulamaları için, önerge eki tablolarda belirtildiği şekilde toplam 37.000.000,00-TL ek bütçe yapılmasına yönelik, 04/11/2022 tarihli ve 245 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.Karar.Dai.Bşk.E.1043309)
 
119. Manisa Saruhanlı Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 U 7311 plakalı Renault Kangoo marka 2006 model Panelvan Kamyonet ve 35 CFU 16 plakalı Ford Transit marka 2008 model Çift Kabin Kamyonetin Manisa Saruhanlı Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkm.Bak. ve Ona. Dai.Bşk.E.1039605)
 
XIV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren (ASM) Aile Sağlığı Merkezlerinde evlilik öncesi çiftlerde zorunlu hale gelen SMA taşıyıcılık testi uygulaması önce erkekten alınacak kan örneği ile erkek taşıyıcı çıkarsa, kadından da örnek alınacak, çiftlerin her ikisi de SMA taşıyıcısı çıkarsa çocuk sahibi olmak istedikleri takdirde SMA taşıyıcılığı nedeniyle tüp bebek tedavisi görmek isteyen çiftlerin giderleri de (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında karşılanmaya başlanmış olup, söz konusu uygulamanın evlilik hazırlığı yapan hemşehrilerimize duyurulması için katkı koyacak çalışmaların yapılması, her iki çifte aynı anda tanı konan çiftlerin evli kalacağı sürece Belediyemiz ücret tarifelerinden uygun olanların indirim yönünde çalışmalar yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin; “SMA hastalarıyla ilgili konunun Sağlık Bakanlığı ile koordine edilmesi gerektiğinden ilgili çalışmaların İdare tarafından yürütülmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fikret MISIRLI, Hüsnü BOZTEPE. E.754966)
 
2. Sokak Hayvanlarının temel ihtiyacı olan su ve beslenme problemi ile ilgili iyi niyetli hayvanseverlerin çözüm üretmeye çalıştıkları, ancak bu çözümlerin zaman zaman çevre kirliliğine yol açtığı, bu kapsamda sokak hayvanlarının düzgün ve hijyenik koşullarda beslenebileceği, doğa ile uyumu, kullanışlı, pratik ve estetik beslenme üniteleri tasarlamak için proje yarışması yapılması, sokakta yaşayan patili dostlarımızın vermiş olduğu yaşam mücadelesine destek olmak, beslenme sorunlarına çözüm sunmak için yarışma düzenlenmesi, yarışmaya katılım yapacak tasarımcılar için kriterler, jüri, sunum şekli ve ödül verilmesi gibi konu başlığı altında “Patili Dostlar Tasarım Yarışması” düzenlenmesi amacıyla çalışma yapılmak üzere Meclisimizce Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonumuzun görevlendirilmesine yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Raife KARABATAK, Sıla İLGİ AKKAŞ, Fikriye ARSLAN, Yahya YILDIZ, Bülent SÖZÜPEK, Aybars YILDIRIM, Erol ÇOMAK, Fikret MISIRLI, Turgut PINAR. E.754896)
 
3. Balçova arsa mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve sorunların çözülmesine yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret MISIRLI.E.893156)
 
4. Foça Belediye Başkanlığının 15/09/2022 tarihli ve 13258 sayılı Yazısı ve eki krokide belirtilen Cumhuriyet Mahallesinde yeni açılacak olan sokağa "Kazlı" isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.957742)
 
5. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezine 26/11/2021 tarihli ve 1318392 sayı ile kayıtlı başvuruya konu; Karaburun ilçesi, Mordoğan Mahallesi’nde bulunan isimsiz yola niteliğinin sokak olarak düzenlenerek "Şehit Süleyman AŞKIN" isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.957810)
 
6. Gaziemir Belediye Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15/09/2022 tarihli ve E.48336 sayılı Yazısına konu; Gaziemir ilçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, 319 Sokak No: 14/3'de bulunan parka "Güllü Baba Parkı" isminin verilmesi hususunun; ‘Güllü Dede Parkı’ olması” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.959150)
 
7. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Balçova ve Konak ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 36 no’lu noktada son bulan yaklaşık 799 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Balçova Belediye Meclisinin 05/08/2022 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile Konak Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarihli ve 177 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.966862)
 
8. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Selçuk ve Tire ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 76 no’lu noktada son bulan yaklaşık 8382 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Selçuk Belediye Meclisinin 08/09/2022 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile Tire Belediye Meclisinin 08/09/2022 tarihli ve 63 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.974250)
 
9. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Destek Hiz. Dai.Bşk.E.944950)
 
10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.951535)
 
11. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Fen İşleri Dai.Bşk.E.973609)
 
12. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Sağlık İşleri Dai.Bşk.E.982165)
 
13. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği doğrultusunda oluşturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 4 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında; yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Gaziemir Belediyesi Sarnıç Toplum Merkezine 3 (üç) yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Engelsiz İzmir – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.983023)
 
14. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği ile işbirliği içinde ortak çalışma ve etkinlikler gerçekleştirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.994773)
 
15.  İzmir il sınırı içinde yaşayan gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak niyetiyle bir araya gelen tarafların hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Toplum Gönüllüleri Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.990337)
 
16. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Barış ve İletişim Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Protokol"ün imzalandığı tarihten 31 Aralık 2023 tarihine kadar kabulüne ve söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Kent Arşivi ve Müzeler Şub.Müd.E.997442)
 
17. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş’nin yazısı doğrultusunda; Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi 477 ada, 391 parselde Belediyemiz tarafından tesis edilecek olan EVKA-3 Yurt ve Sosyal Tesisler Projesi kapsamında 630 kVA gücündeki DTM Tesisinin Başkanlığımız tarafından yapılmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Sözleşme”nin kabulü ile söz konusu “Sözleşme”nin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Etüd ve Projeler Dai.Bşk.E.981182)
 
18. Kültür ve Sanat Merkezleri Tahsis İşlemleri Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Olten Sanat Vakfı Olten Filarmoni Orkestrası işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Ortak Hizmet Protokolü, 01 Kasım 2022 – 01 Kasım 2023 dönemi için imzalanmak üzere yeniden hazırlanmış olup, önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının; Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca; “Önergeye ekli Protokol’ün 7.1./1 maddesine uyumlu olarak” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.987034)
 
19. 6. Kadın Yönetmenler Festivali kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kadın Yönetmenler Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.978519)
 
20. Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, “Kentsel Dönüşüm Alanı Altyapı İkmal İnşaatı Yapım İşi” kapsamında İller Bankası A.Ş tarafından projelendirilip imalatı tamamlanan imar yollarının, 10/03/2021 tarih ve 05.251 no'lu Meclis Kararı doğrultusunda 17 metre üstü yolların Belediyemize devredilmesi, 17 metre altında kalan yolların İlçe Belediyesine devredilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe –  Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (Fen İşleri Dai.Bşk.E.946395)
 
21. 14 - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında İtalya'da yapılan Avrupa Rüzgar Sörfü Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olan Ada TAN'a 3 Adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi için, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçesinden karşılanmasının; “Ödül Yönetmeliğine uygun bir şekilde verilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.994325)
 
22. 02 - 04 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya'nın Cagliari şehrinde düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 2. olan Milli Judocumuz Gökhan BİÇER'e ve 26 - 28 Ağustos 2022 tarihlerinde Saraybosna'da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası karma takımlar müsabakalarında Dünya 3’üncüsü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mervenur ALKIŞ'a  2’şer adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi; ayrıca 19 - 29 Ağustos 2022 tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenen Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Artun ŞENOL’a 4 adet Ata Altın, yine aynı Şampiyonada Dünya 3’üncüsü olan Ada TAN'a 2 adet Ata Altın ve  14 - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında İtalya’da yapılan Avrupa Rüzgar Sörfü Şampiyonası’nda Avrupa 3’üncüsü olan Ece Melis BAŞ’a 2 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçesinden karşılanmasının; “İlgili yönetmeliğe uygun bir şekilde verilmesi” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (Gençlik ve Spor Hiz. Dai.Bşk.E.959550)
 
23. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünce 16 Ekim 2022 günü İzmir ilçesi Urla Aren Plajında 100. Yıl Açık Su Yüzme Yarışında dereceye giren sporculara önerge eki çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin verilmesi ve Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçesinden karşılanmasının; “İlgili yönetmeliğe uygun bir şekilde verilmesi” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.994799)
 
24.  Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 28/09/2022 tarihli ve E.937741 sayılı Başkanlık Önerge eki listesindeki tapu bilgileri ile imar planı kullanım bilgileri yer alan taşınmazların, 23/08/1990 tarihli ve 159 sayılı, 08/08/1991 tarihli ve 212 sayılı, 21/01/1993 tarihli ve 20 sayılı, 27/03/2009 tarihli ve 16 sayılı İzmir Valiliği İl İdare Kurulu tarafından alınan devir kararlarına ilişkin belgeler doğrultusunda Karabağlar Belediyesi adına bedelsiz devrinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.937741)
 
25. Ulubatlı Mahallesi 2739 Sokak Toros Parkı karşısı Konak/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 183,00-TL/yıl+KDV bedel ile; Kocakapı Mahallesi Hacı Aliefendi Caddesi 1046 Sokak karşısı Konak/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 601,00-TL/yıl+KDV bedel ile; Kemalpaşa Mahallesi 7055 Sokak Park içi Bornova/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 173,00-TL/yıl+KDV bedel ile; Atatürk Mahallesi Fehmi Yiğin Caddesi Park içi Bornova/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 173,00-TL/yıl+KDV bedel ile; Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi otopark cebi Bornova/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 279,00-TL/yıl+KDV bedel ile; Çalıkuşu Mahallesi Eskiizmir Caddesi Kilimcitepe Parkı içi Karabağlar/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 1.388,00-TL/yıl+KDV bedel ile; Sevgi Mahallesi Eskiizmir Caddesi İtfaiye giriş kapısı yanı Karabağlar/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 1.336,00-TL/yıl+KDV bedel ile; Aydoğdu Mahallesi 1265 Sokak İ.Ö.Okulu önü Buca/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 126,00-TL/yıl+KDV bedel ile; Cumhuriyet Mahallesi 1255 Sokak muhtarlık yanı Buca/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 121,00-TL/yıl+KDV bedel ile; Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi Gazigem karşısı Park içi Gaziemir/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 70,00-TL/yıl+KDV bedel ile, Muhittin Erener Mahallesi 2143 Sokak Dümbüllü Durağı otopark cebi Bayraklı/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 432,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına Grand Plaza A.Ş’ye devredilmesi” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.996437)
 
26. Kuruçeşme Mahallesi 203/48 Sokak No:1 Buca/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının ilk yıl 315,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına Grand Plaza A.Ş’ye devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.990236)
 
27. Menderes Mahallesi Buca Kasaplar Meydanı Erdem Caddesi No: 97 Buca/İZMİR adresindeki sosyal tesisin ilk yıl 114.000,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına işletme hakkının İZTARIM A.Ş’ye devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.997546)
 
28. İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500K D:1 Buca/İZMİR adresindeki sosyal tesisin işletme hakkının ilk yıl 57.000,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına işletme hakkının İZTARIM A.Ş’ye devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.997568)
 
29. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere; 4 (dört) adet Elektrikli Atık Toplama Bisikleti satın alınması talep edilmekte olup, söz konusu Bisikletlerin 2022 Yılı T-Cetveline eklenerek Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (Makine İkmal Bakım ve On.Dai.Bşk.E.966446)
 
30. Çiğli Belediye Meclisinin; Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasındaki aktarmaların, önerge ekinde yer alan listede düzenlenmiş haliyle fonksiyonelin birinci düzeyi bazında birimler arası toplam 17.297.172,56-TL aktarma yapılmasına yönelik 07/09/2022 tarihli ve 86 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.986621)
 
31. Selçuk ilçesi, Belevi Mahallesinde, L18-C3 paftada bulunan ve 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ve 264 ada muhtelif parselleri kapsayan alanda “Sanayi Alanı” ve “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (51-120 ki/ha)” kullanım kararlarının, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanım kararına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.979981)
 
32. Karabağlar ilçesi, Yaşar Kemal Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Gelişme Konut Alanı", "Yeşil Alan", "Taşıt Yolu" ve "Ağaçlandırılacak Alan" kullanımlarında kalan 772 parselin, "Gelişme Konut Alanı", "Park", "Taşıt Yolu" ve "Otopark" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.927955)
 
33. Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesinde yer alan mevcut küçük sanayi alanlarını kapsayan bölgeye ilişkin hazırlanan Küçük Sanayi Sitesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisi ile Kyme Antik Kenti 3.Derece Arkeolojik Sit Alanının bir kısmını kapsayan alana yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.1001159)
 
34. Bornova Belediye Meclisinin 02/08/2022 tarihli ve 235 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene Mahallesi, 127/4 Sokak ile 127/2 Sokak kesişiminde yer alan 34946 ada, 1 parselin bulunduğu imar adasının imar hattı ve yapı yaklaşma sınırının tekrar düzenlenmesi ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.987618)
 
35. Gaziemir Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarnıç Mevkii, Atıfbey Mahallesi, 12080 ada, 1 parselin doğusunda kalan ve mevcut imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmiş yaklaşık 3725 m2'lik alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; Gaziemir Belediye Başkanlığının 31/10/2022 tarihli E.52863 sayılı Yazısı ile söz konusu plan değişikliliğinin bu bölgede hazırlanmakta olan revizyon imar planında yeniden değerlendirileceği ifade edilerek iade edilmesi talep edilmiş olup bu aşamada Belediyesine iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.806637)
 
36. Bergama Belediye Başkanlığının 01/09/2022 tarihli ve 22205 sayılı Yazısı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen; Ertuğrul Mahallesi, 1551 ada, 1 parselin Kamu Hizmet Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Bergama Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 22/66 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1551 ada, 1 parselin Resmi Kurum Alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.981021)
 
37. İzmir 6. İdare Mahkemesinin 26/06/2019 tarihinde alınan Kararları doğrultusunda; Aliağa ilçesi, Bozköy Mahallesi, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İhtisal Endüstrisi A.Ş. Tesisinin yer aldığı 212, 213, 1147, 1177, 1219, 1220, 1222, 1233, 1235, 1529 parseller, 60 ada 1 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve Aliağa Belediye Meclisinin 03/08/2022 tarihli ve 129 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile yine aynı Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.986797)
 
38. Bornova Belediye Meclisinin 02/08/2022 tarihli ve 237 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, 22365 ada, 5 parseldeki Resmi Kurum (Sivil Savunma) Alanının KAKS:0.60 Yapılaşma Koşulunun TAKS:0.60 KAKS:1.00 olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.988756)
 
39. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 141 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tershane Mahallesi, Yalı Bulvarı ile 1664 Sokağın birleştiği yeşil alanda 6.00 x 4.00 m ebatlarında 24 m2 yüzölçümlü “Trafo Alanı” ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.972603)
 
40. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarihli ve 93 sayılı Kararı ile uygun görülen; Onur Mahallesi, 26M-1b paftada, Park Alanındaki Trafo Alanının kaldırılarak kamuya terkli Spor Alanı içinde 6.00 m x 4.00 m ebatlarında “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.978311)
41. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarihli ve 136 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kültür Mahallesi, 1167 ada, 1 parselde bulunan "İlkokul Alanı" içerisinde "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.926758)
 
42. Çiğli Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 05/45 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balatçık, Esentepe, Ataşehir Mahallelerinde yer alan park alanları içerisinde 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 24 m² yüz ölçümlü 8 adet "Trafo Alanı" ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.972670)
 
43. Çiğli Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 05/44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenimahalle Mahallesinde otopark alanı içerisinde 8.00 m x 5.00 m ebatlarında yaklaşık 40 m² yüz ölçümünde "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.972535)
 
44. Belediyemiz Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Çiğli ilçesi, Balatçık mahallesinde, ''Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi'' kapsamında elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için 8809 Sokak ile Murat Karayalçın Bulvarı arasındaki Park Alanında "Trafo Alanı ve Dağıtım Merkezi" Alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.982799)
 
45. Torbalı Belediye Meclisinin 05/08/2022 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülen; mülkiyeti Torbalı Belediyesine ait Muratbey Mahallesi, 221 ada, 110 parselde kalan “Park Alanı”nda, 3.00 m x 7.00 m ebatlarında 1 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.974591)
 
46. Gaziemir Belediye Meclisinin 05/07/2022 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen; Akçay Caddesi, Demiryolu, Hava Eğitim Yolu ve 337 Sokak arasında kalan bir kısım imar adalarında Hmaks:9.00 m ve TM1 (Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) plan kararının kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.972204)
 
47. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 04/07/2022 tarihli ve 125 sayılı Kararıyla ile uygun görülen;  Mehmet Akif Ersoy (Yukarı) Mahallesi, 92 ada, 37 parseldeki "Park (Zemin Altı Otopark) Alanı"na kuzeyinde yer alan "Park Alanı"nın dâhil edilmesi ve batısında 10 metre genişliğinde “Taşıt Yolu” düzenlenerek plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.981798)
 
48. Belediyemiz Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Bergama ilçesi, Zeytindağ Mahallesinde imar planında Ağaçlandırılacak Alan kullanımında kalan fiilen Mezarlık Alanı olarak kullanılan 178 ada, 1 ve 2 no’lu parseller ile 413 ada, 1 no’lu parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.990926)
 
49. Aliağa Belediye Meclisinin 03/08/2022 tarihli ve 128 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 10/01/2022 tarihli ve 05.33 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi 558, 659 parseller ve 1117 ada, 1 parsel ile Bozköy Mahallesi 1116 ada, 18 numaralı parsele yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.981811)
 
50. Menderes Belediye Meclisinin 03/08/2022 tarihli ve 188 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gölcükler Mahallesinde, 700 ada, 4 parselin güneyinde yer alan “Park Alanı”nda 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 40 m2 yüzölçümlü “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.972430)
 
51. Tire Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 58 sayılı Kararı ile uygun görülen; İhsaniye Mahallesi Park Alanlarında 2 adet, Fatih Mahallesi Park Alanında 1 adet, Turan Mahallesi Park Alanında 1 adet, İstiklal Mahallesi Park Alanında 1 adet, Atatürk Mahallesi Park Alanı ve Otopark Alanında 2 adet olmak üzere toplamda 8 adet 5.00 m x 8.00 m ebatlarında “Trafo Alanları” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “sehven ‘Fatih Mahallesi park alanında 1 adet’ şeklinde yazılan ifadenin ‘Fatih Mahallesi park alanında 2 adet’ olarak tashih edilerek” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.980195)
 
52. Balçova Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanında kalan, Korutürk mahallesi 705 ada, 155 parsel ve 253 ada, 151, 152, 153, 154 parsellerin BHA (Öğrenci Yurdu, Etüt ve Kreş) şeklinde düzenlenmesi, yapılaşma koşullarının E:2.50, Yençok: 8 Kat olarak belirlenmesi ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.997528)
 
53. Urla Belediye Başkanlığının 07/09/2022 tarihli ve E-66914 sayılı Yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2016/1204 E.2018/27 K. sayılı Kararı doğrultusunda; İskele Mahallesi, 4362 ada, 7, 8, 9, 10 ve 12 parsellerde yer alan “Yaya Yolu”nun kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.978795)
 
54. Urla Belediye Başkanlığının 07/09/2022 tarihli ve 66903 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Güvendik Mahallesi, 2312 ada, 9 parselin A-2, TAKS:0.20, KAKS:0.40 yapılaşma koşullu "Konut Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.978504)
 
55. Dikili Belediye Meclisinin 06/04/2022 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dikili Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 2.18.4. maddesinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.992899)
 
56. Çeşme Belediye Meclisinin 05/07/2022 tarihli ve 9-95 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan Mahallesi, 6906 ada, 8 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.951707)
 
57. Bayındır Belediye Meclisinin; Pınarlı Mahallesi Kuzey Kesimi Kırsal Yerleşik Alanı ve Civarı Sınırının belirlenmesine yönelik, 05/02/2021 tarihli ve 52 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.987328)
 
58. Bayındır Belediye Meclisinin; Turan Köyü Yerleşik Alanı ve Civarı (Gelişme) Sınırına, Demircilik Mahallesi 467 ada, 1 parselin ilave edilerek Turan Köyü Yerleşik Alanı ve Civarı (Gelişme) Sınırının yeniden düzenlenmesinin kabul edilmesine yönelik 05/02/2021 tarihli ve 53 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.987240)
 
59. Bayındır Belediye Meclisinin; Karahallı Mahallesi Kuzey Kesimi Kırsal Yerleşik Alanı ve Civarı Sınırı ile Karahallı Mahallesi Güney Kesimi Kırsal Yerleşik Alanı ve Civarı Sınırının belirlenmesine yönelik, 05/02/2021 tarihli ve 54 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.987422)
 
60. Bayındır Belediye Meclisinin; Yakapınar Mahallesi Güney Kesimi Kırsal Yerleşik Alanı ve Civarı Sınırının belirlenmesine yönelik, 05/02/2021 tarihli ve 55 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.987516)
 
61. Foça Belediye Meclisi’nin 02/06/2022 tarihli ve 148 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenifoça Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/07/2018 tarihli ve 9983 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.946200)
 
62. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde, 1826 ada, 1 parsel ile 1828 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parselleri kapsayan alanda plan kullanım kararlarının düzenlenerek A-3 Yapılaşma Koşullu TİCK Alanı, 12 metrelik Taşıt Yolu, Dere ve Servis Yolu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.972257)
 
63. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kahramandere Mahallesi, 1621 ada, 1 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanının "BHZ (Sosyal ve Kültürel Tesisler, Sağlık Tesisleri, Ticaret vb. Tesisler Yer Alabilir)'' şeklinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.972085)
 
64. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelki Mahallesi, 2106 ada 2 ve 3 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.943297)
 
65. Buca Belediye Meclisinin; İnkılap Mahallesi, 518 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 06/09/2022 tarihli ve 141 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.989672)
 
XV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
XVI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 
XVII. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
 
 
 
 
                                                                                                     Mustafa Tunç SOYER
                                                                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı