Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Meclis Gündemi  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-04/3                                                   Toplantı Tarihi   :14/04/2017 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                              Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2016 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.
III. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2016 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ. 
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemiz ve İZTAV (İzmir Turizm Tanıtma Vakfı) tarafından yürütülen 2016 yılında iç turizme yönelik bir tanıtım kampanyası çalışmasını içeren ortak hizmet projesinin, 2017 ve 2018 yıllarında da sürdürülmesi planlanmakta olduğundan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZTAV arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü, söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU'na yetki verilmesi ile anılan Protokol doğrultusunda Projeye Belediyemizin ilgili bütçesinden 4.000.000,00-TL (dörtmilyon) aktarma yapılması hususlarının görüşülmesi. (Basın Yayın Halk.İliş.Muh.Dai.Bşk.E.97702)
2. Karşıyaka tramvayı güzergahı Çiğli uzatım hattı içinde kalan İzmir ili, Çiğli ilçesi, İstasyonaltı Mahallesi ile Karşıyaka ilçesi, Mavişehir Mahallesi arasında İzmir Çevre Yolunu tramvay hattı ile bisiklet ve yaya yolunu birlikte geçecek köprünün imalat işlerine izin verilebilmesi Kontrollük Hizmet Bedeli olan 26.790,00-TL, Boyuna Geçiş Arazi Kullanım İzin Bedeli 898.275,00-TL, Yol Kullanım İzin Bedeli olarak 161.070,00-TL, Enine Geçiş Arazi Kullanım İzin Bedeli olarak 427.750,00-TL, Yol Kullanım İzin Bedeli olarak 230.100,00-TL bedelin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildiği ve ödemenin protokol gereği İdaremizce yapılması öngörüldüğünden, Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Banliyö ve Ray.Sis.Yat.Dai.Bşk.E.97707)
3. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarihli ve 05.843 sayılı Kararı ile kabul edilen; Bostanlı Baraj Gölü ve Koruma Alanlarının kesinleşen sınırları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.97721)
4. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2016 tarihli ve 05.1305 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/03/2017 – 07/04/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Kuzey Kentsel Gelişme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından, Aşağı Mahalle 743 ada, 1 parselin sehven Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak belirlenmiş olması, Plan Lejantı ve Plan Notlarına söz konusu alan içerisinde "LPG istasyonu yer alabilir." ifadesinin ilave edilmesi gerekçeleriyle askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95329)
5. Buca ilçesi, Kaynaklar Mevkiinde bulunan Sebze ve Meyve Haline ilişkin İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01/09/2016 tarihli ve 2472 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.97710) 
6. “Bostanlı Barajı Revize Planlama Raporu ve Uygulama Projesi Yapımı Mühendislik Hizmetleri İşi” kapsamında kesinleşen “Bostanlı Baraj Gölü ve Koruma Alanları” sınırlarının imar planına işlenmesine yönelik olarak hazırlanan, Bostanlı Barajı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.97714)
7. Kemalpaşa ilçesi, Dereköy Mahallesi, 163 parsel numaralı taşınmazın "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95297) 
8. Belediye Meclisimizin 12/06/2015 tarihli ve 05.621 sayılı Kararı ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/09/2015 tarihli ve 5624 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan, Aliağa İlçesi Kyme-Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu kapsamında kalan ve "Kültür Varlığı Koruma Alanı" olarak belirlenen alanlarda, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/04/2017 tarihli ve 7991 sayılı Kararı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.97708)
9. Menderes ilçesi, Barbaros Mahallesi sınırlarında yer alan 1034 no’lu parselin "Ticaret Tercihli Gelişme Alanları Orta Yoğunluk" plan kararının sadece "Gelişme Alanları Orta Yoğunluk" olacak şekilde belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 95293)
10. Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, 3113 ada, 1 parselin bir kısmında ve doğusunda bulunan park alanında hazırlanan, Spor Tesisi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95311)
11. Bornova Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 25OIIId paftada, 487 ada 98 parselin güneyinde mülkiyet sınırına bitişik olarak 2.50 m x  5.00 m ebatlarında, bir adet yer altı trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.97715)
12. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2017 tarihli ve 43/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; Odunkapı Mahallesi, 113 ada 12, 13, 30, 86, 87, 88, 89 parsellerde devam eden ve payandaları 28 parselde bulunan istinat duvarının 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmesine ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01/04/2015 tarihli, 2962 sayılı Kararı doğrultusunda, 113 ada 12, 13, 28, 30, 86, 87, 88, 89 parseller ve çevresine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95327)
13. Buca ilçesi, Kaynaklar Mevkiinde bulunan Sebze ve Meyve Haline ilişkin İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01/09/2016 tarihli ve 2472 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.97706)
14. Çiğli Belediye Meclisinin 07/02/2017 tarihli ve 05/16 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda 27K – ID paftanın batısında kalan kamuya terkli yeşil alan içerisinde 3.00 m x 6.00 m ebatlarında yaklaşık 18.00 m²'lik 1 adet trafo yerinin ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95325)
15. Çiğli Belediye Meclisinin 07/02/2017 tarihli ve 05/17 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli Mahallesi, 18D-22D-4D paftada, birlikte hareket edilecek alan sınırı olarak belirlenmiş alanda kalan 33570 ada 26 parsel ve 1846 parselin isabet ettiği imar adalarında Yapı İnşaat Alanı (Y.İ.A) gösteriminin Katlar Alanı Toplamı (K.A.T) olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.97723)
16. Aliağa Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda, 19 K IV C ve 19 K I C numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftalarında bulunan yeşil alan içerisinde 4.00 m x 3.00 m ebatlarında 2 adet doğalgaz bölge regülatör yerinin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95324)
17. İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/04/2017 tarihli, 7991 ve 7992 sayılı Kararları kapsamında yeniden düzenlenen Aliağa İlçesi Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.97720)
18. Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tekeli Mahallesi, 34 ada, 1 parselde yer alan Küçük Sanayi Sitesi Alanı ve Kamusal Alanlarda kat yüksekliği kapsamında hazırlanan plan notu ilavesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95320)
19. Çeşme Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli ve 2017/5-38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Musalla Mahallesi, 24H-III paftada yer alan otopark alanına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95294)
20. Seferihisar Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 22530694/15 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 2 Kat yapılaşma koşullu Ticaret Alanı olarak belirlenmiş, Sığacık Mahallesi, 30L-1c pafta, 1274 ada 1 ve 3 parsellerin Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0,30, KAKS:0,90 Yapılaşma Koşullu Konut Alanı olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95295)
21. Seferihisar Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 22530694/17 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sığacık Mahallesi Kentsel Sit Alanı Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, 54 ada, 17 parsel ve 55 ada, 13 parsellerde yer alan A notasyonu lejantının kaldırılması, 46 ada 16 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan plan değişiklikleri ile plan notları ilavesi ve değişikliğine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95292)
22. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Turabiye Mahallesi, 173 ada, 9 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95301)
23. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Turabiye Mahallesi, 445 ada, 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95302)
24. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolakibrahim Mahallesi, 1113 ada, 1 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95303)
25. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolakibrahim Mahallesi, 151 ada, 2 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95309)
26. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/12/2016 tarihli ve 158 sayılı Kararı ile uygun görülen; Turabiye Mahallesi, 3113 ada, 1 parselin bir kısmında ve doğusunda bulunan park alanında hazırlanan, Spor Tesisi Amaçlı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95300)
27. Seferihisar Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir Mahallesi, L17-c-07-b-02-a pafta, 144 ada 6 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95296)
28. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 33 sayılı Kararı ile uygun görülen; Turabiye Mahallesi, 184 ada, 27 ve 28 parselleri içeren, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95310)
29. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolakibrahim Mahallesi, 169 ada, 10 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95308)
30. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/12/2016 tarihli ve 148 sayılı Kararı ile uygun görülen; Turabiye Mahallesinde, mülkiyeti Seferihisar Belediyesine ait 1249 ada, 5 ve 6 parsellerde hazırlanan Ticaret-Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı amaçlı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95307)
31. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir, Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan 110 ha’lık alanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2016 tarihli ve 05.120 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 3. Etap Uygulama İmar Planının plan notlarına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95306)
32. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir, Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan alanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2014 tarihli ve 05.303 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planının plan notlarına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95305)
33. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolakibrahim Mahallesi, 168 ada, 114 parseli içeren, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95304)
34. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir, Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan 316 ha.’lık alanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2016 tarihli ve 05.121 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planının plan notlarına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95299)
35. Karşıyaka Belediyesince uygulanan Nikah Salonu Ücretlerinin, "Engelli vatandaşlarımızdan, şehit çocuklarından, gazi vatandaşlarımızdan ve gazi çocuklarından %30 indirimli" olarak alınması hususuna yönelik, Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 72458193/42 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar. Dai.Bşk.E.98390)
36. Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2017 yılına ilişkin tarife cetvellerinde değişiklik yapılarak önerge eki listede düzenlenen şekilde tarifelerin belirlenmesi ve ücretlendirilmesi hususuna yönelik, Aliağa Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarihli ve 82 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar. Dai.Bşk.E.98389)
37. Tarih, kültür ve turizm kenti Bergama'nın tanıtımına yönelik Bergama Belediyesi kültür yayınları içerisinde yer alan "Uygarlığın Özeti Bergama" kitabının, % 8 KDV dahil 25,00-TL (Yirmibeştürklirası) bedel karşılığı satılması hususuna yönelik, Bergama Belediye Meclisinin 05/04/2017 tarihli ve 17/41 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar. Dai.Bşk.E.98388)
38. Aliağa Belediye Başkanlığının 29/03/2017 tarihli ve 7068 sayılı yazısına konu; Siteler Mahallesinde bulunan Özlem Caddesi adının "Şehit Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür ÇEVİK Caddesi" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.98391)
V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemiz Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarda ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 (Dört) adet Elektrikli Çöp aracının satın alınması ve T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Mak. İk.Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.88590)
2. Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş. (İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi)'nin 31/03/2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin        395.000.000,00-TL'den 100.000.000,00-TL arttırılarak 495.000.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZBAN A.Ş. (İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%47'sine tekabül eden) 47.000.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İşt. ve Yerel Hiz.Dai.Bşk.E.91166)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden, İzmir Amatör Spor Liglerinde yer alan Amatör Spor Kulüpleri Derneklerinden; BAL Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 30.000-TL, Süper Amatör Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 25.000-TL, 1. Amatör Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 15.000-TL, 2. Amatör Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 10.000-TL, Altyapılar Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 5.000-TL nakdi yardım yapılması hususunda düzenlenecek olan Protokollerin imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai. Bşk.E.90726)
4. Belediyemiz Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından “19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri çerçevesinde, 21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 09:00'da düzenlenecek olan "19 Mayıs Yol Koşusu"nda dereceye girecek başarılı sporculara verilmek üzere önerge eki listedeki ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bütçesinin 864.03.4.2.05 kodlu Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.79292)
5. İzmir Doğal Yaşam Parkında barınan 125'den fazla türde hayvanı genç nesillere tanıtmak, hayvan sevgisi, doğa bilinci konusunda farkındalık oluşturmak ve fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğünce düzenlenmesi planlanan "Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam 5" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girecek olan eser sahiplerine verilmek üzere önerge ekinde miktarı belirtilen ödüllerin İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü bütçesinin 03.4.2.05 "Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler" harcama kaleminden karşılanması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Park ve Bah.Dai.Bşk.E.95322)
6. İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi, 511 ada, 249 parselde kayıtlı taşınmaz malikleri Ahmet GÜLER (8/120), Muharrem ÖZEL (8/120), Nurcan GÜLER (8/120), Erol ŞENGÜN (8/120), Hatice MARALLI (4/120) ve Bahriye MARALLI (8/120)'ya ait hisselerine karşılık gelen 78.922,50-TL bedelin dava tarihi olan 27/02/2017 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işleyen yasal faizi ile birlikte ödenerek her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devredilmesi ile söz konusu talebe konu kamulaştırma bedelinin ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.90719)
7. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 31020 ada, 16 no’lu parselde kayıtlı 95 m2'lik taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 62,29 m2'lik kısmı için % 60 değer azalmasına ait bedel ödenerek mülkiyetini alamamaktansa, kamulaştırma dışı kalan kısmının da bedelinin ödenerek                        (62,29 x 1.540,00-TL= 95.926,60-TL) taşınmazın tamamının mülkiyetine sahip olmanın Belediyemiz menfaatine olduğu düşünüldüğünden, söz konusu taşınmazın kamulaştırma dışı kalan kısmının (62,29 m2) Belediyemizce satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.91167)
8. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 31075 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 144 m2'lik taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 19,66 m2’lik kısmı için %80 değer azalmasına ait bedel ödenerek mülkiyetini alamamaktansa, kamulaştırma dışı kalan kısmının da bedelinin ödenerek (19,66 x 1.570,00- TL= 30.866,20-TL) taşınmazın tamamının mülkiyetine sahip olmanın Belediyemiz menfaatine olduğu düşünüldüğünden, söz konusu taşınmazın kamulaştırma dışı kalan kısmının (19,66 m2) Belediyemizce satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.90733)
9. Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 435 ada 515 no’lu parselde kayıtlı 266,38 m2 alanlı taşınmazın 6439/26638 (64,39 m2) hissesi Belediyemiz adına, 20199/26638 (201,99 m2) Sevda ÇUBUK ve Ali GÖKTAY adına elbirliği mülkiyet olarak kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 6439/26638 (64,39 m2) hissenin diğer hissedarlar adına hisseleri oranında satışının yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.88589)
10. Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 435 ada 514 no’lu parselde kayıtlı 250,45 m2 alanlı taşınmazın 2713/25045 (27,13 m2) hissesi Belediyemiz adına, 22332/25045 (223,32 m2) hissesi Emine AKBULUT adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 2713/25045 (27,13 m²) hissenin diğer hissedar adına satışının yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.88587)
11. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Belediye Hizmet Alanı'' (Sosyal ve Kültür Tesisi) olarak belirlenen Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesi, 11570 ada, 2 no’lu parseldeki Belediyemize ait 37100/119521 (260,26 m²) hissenin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Gaziemir Belediye Başkanlığı adına tahsisinin yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.95326)
12. 10/09/2014 tarihli ve 809 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve önerge ekinde yer alan Gerekçe Raporundaki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yeniden hazırlanan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Kişiselleştirilmiş Toplu Ulaşım Kartları Yönetmelik Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (ESHOT-Ulaşım Kart.Şb.Md.6960)
13. Ege Genç İşadamları Derneğince, 14/03/2017 tarihli ve 2017/037 sayılı yazıyla; mülkiyeti İzmir Musevi Cemaatine ait olan ve 26/07/2016 tarihinde imzalanan sözleşme doğrultusunda restorasyon karşılığı 20 (yirmi) yıllığına kiralamış oldukları, Konak ilçesi, Güzelyurt Mahallesinde yer alan, tapunun 36 pafta, 202 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı bulunan Portekiz Havrası'nın restorasyon çalışmalarına Belediyemizce maddi destekte bulunulması talebinde bulunduğundan; söz konusu yapının restorasyonuna maddi destek verilmesi ile ilgili Belediyemiz ile Ege Genç İşadamları Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan İşbirliği Protokolünün, Valilikten Olur alınması ön koşuluyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk.E.95298)
14. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarihli ve 05.843 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, "Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan" kullanımına ayrılan, Gaziemir ilçesi, Çay Mahallesi, 43 ada, 3 ve 6 parsel ile 44 ada, 9 parselin "Kentsel Gelişme Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.63293) 
15. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarihli ve 05.1249 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 16/02/2017-16/03/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, 1976 parsel maliki tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.90803)
16. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2016 tarihli, 05.840 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/10/2016 - 08/11/2016 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Torbalı ilçesi, Taşkesik Mahallesi, Köklük Mevkii, 439 no’lu parselde "A+LPG+Servis İstasyonu" belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Cemfer Ozan ARTUK tarafından, planın iptal edilmesi yönünde askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (Uyg.İmar Pl.9426) 
17. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarihli ve 05.1249 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 16/02/2017-16/03/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, 2434 parsel maliki tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına; mülga Pancar Belediye Başkanlığının 01/02/2005 tarihli ve 76 sayılı yazısı eki Pancar Beldesi 1/1000 ölçekli İmar Planında “Kamu Hizmet Alanı” olarak ayrılmış olan, Pancar Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven Belediye Hizmet Alanı olarak gösterildiği anlaşıldığından Kamu Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.90736)
18. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca talep edilen; 23N paftada yer alan, yürürlükte bulunan Nazım İmar Planında ''Aktarma Merkezi'' olarak belirlenen, İzmir ili, Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2601 ada, 2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ve 119 parsellerde ''Katlı Bölgesel Otopark ve Aktarma Merkezi + İdari Hizmet Birimleri'' yapılması ile ilgili projeler doğrultusunda ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90720) 
19. İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67896) 
20. İzmir ili, Bayındır ilçesi, Sadıkpaşa Mahallesinde 187 ada, 31 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık  - Hukuk - Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40173) 
21. İzmir ili, Bayındır ilçesi, Sadıkpaşa Mahallesinde 187 ada, 30 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık  - Hukuk - Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40172)
22. Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, 189 ada, 17 parsel ve 151 ada, 1 parselde hazırlanan Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin; öneriye konu 189 ada, 17 parsele ilişkin kısmının oybirliği ile uygun bulunduğuna;  151 ada, 1 parsele ilişkin kısmının oyçokluğu ile uygun bulunmadığına; öneri planın kısmen uygun kısmen değişiklikle uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36393) 
23. Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, 223 ada, 2 parselde hazırlanan Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67908)
24. İzmir ili, Selçuk ilçesi, Kaşlı Büyük Mevki, 109 ada, 5 parsel numarası ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın "Tarımsal Sanayi Alanı" kullanımından "Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin, İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2014/1865 esasına kayden açılan davada, söz konusu plan değişikliğinin iptaline karar verildiğinden, dava konusu parselin "Sanayi Alanı (Tarımsal Sanayi)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, İzmir ili, Selçuk ilçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.90812)
25. Seferihisar Merkez Mahallelerini kapsayan 4. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.56333)
26. İzmir ili, Beydağ ilçesi, Aktepe Mahallesi, 4565 parselin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88566)
27. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 05/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiniliköy Mahallesi, Demirliçay Mevkii, 174 ada, 9 no'lu parselin bir kısmının Akaryakıt + LPG Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60038)
28. Buca Belediye Meclisinin 04/01/2017 tarihli ve 2017/17 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamlıpınar Mahallesi, 21NIVd pafta, 10587 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no’lu parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41908)
29. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 23 N 4 a paftada yer alan ve Kapalı Spor Alanı olarak belirlenmiş olan Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2601 ada, 143 (eski 142) parselde yapılması düşünülen Olimpik Yüzme Havuzu Projesi kapsamında ön proje çalışmaları ve ihtiyaç programı doğrultusunda emsal değerinin E:3.00 olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.95332)
30. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca talep edilen; 23N1d ve 23N4a paftalarda yer alan, yürürlükte bulunan Uygulama İmar Planında ''Katlı BOP + Aktarma Merkezi'' olarak belirlenen, Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2601 ada 2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ve 119 parsellerde ''Katlı Bölgesel Otopark ve Aktarma Merkezi'' yapılması ile ilgili projeler doğrultusunda ''Belediye Hizmet Alanı (Katlı BOP + Aktarma Merkezi)'' olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90721)
31. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 7 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayraklı ilçesi sınırlarının bir bölümünde yürürlükte olan ve Bayraklı Belediye Meclisinin 02/02/2015 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile kabul edilerek, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarihli ve 05.540 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunan, "1/1000 ölçekli Bayraklı İmar Planı Plan Notları"nda değişiklik yapılmasına yönelik önerinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.56327)
32. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 10 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüşpala ve Emek Mahalleleri sınırları içerisinde, 25M-Id ve 25M-IId paftalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 01/07/2016 ve 21/11/2016 tarihlerinde onaylanan jeolojik ve jeoteknik etüd raporları doğrultusunda, uygun olmayan alanlar 2.3: Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Riskli Bölgeler (UOA 2.3), olarak tespit edilen alanların 1/1000 ölçekli imar planında ''Yapı Yasaklı Alan'' olarak belirlenmesi ve 1/1000 ölçekli imar planı kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67893)
33. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Yerel Hizmet Binası (Torbalı Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü) olarak kullanılan, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait, Muratbey Mahallesi, 228 ada, 9 parselin "Belediye Hizmet Alanı" (Belediye hizmetlerine ilişkin tesisler yer alabilir.) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.90804)
34. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 05/26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yukarı Mahalle, 50L-IV-B paftada, "Konut Alanı ve Yeşil Alan" olarak belirlenmiş 11 ada, 15 no’lu parselin, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 23/10/2000 tarihli ve 46 sayılı Kararı doğrultusunda "Konut Alanı"na dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine ilişkin olarak; onaylı olduğu belirtilen planlar doğrultusunda uygulama yapılabileceğinden Belediye Meclisimizce karar alınmasına gerek olmadığı’nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36392) 
35. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 05/6 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kuzey Kentsel Gelişme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve ilavesi doğrultusunda hazırlanan Kuzey Kentsel Gelişme Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlave önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.56323)
36. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 05/5 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yukarı Kızılca Mahallesinde, 133 ada, 5, 6, 7, 8 parseller ile 134 ada, 1 parsel ve çevresinde yer alan park alanına yönelik, imar planı ile imar uygulaması arasındaki uyuşmazlığı gidermek amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60035) 
37. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 05/4 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yukarı Mahallede yer alan, 84, 85 ve 702 adaların tamamı ile 131 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 29, 34, 35, 45 ve 47 parseller, 148 ada, 2, 3, 4, 7 ve 17 parseller, 703 ada, 27, 28, 31 ve 40 parseller ve 704 ada, 16, 17, 25, 26, 27 ve 28 parsellerin, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Ticaret-Konut alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60036) 
38. Aliağa Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen; Samurlu Mahallesi 17 J III c paftada yeşil alan içerisinde yer alan 4.60 m x 7.32 m ebatlarındaki trafo yerinin 4.60 m x 7.40 m ebatlarında olacak şekilde güneydoğuya kaydırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.67917) 
39. Aliağa Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çaltılıdere Mahallesi, 934 numaralı parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kararına göre Resmi Kurum Alanı (Kültürel ve Rehabilitasyon Merkezi) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60037) 
40. Tire Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 09 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karateke Mahallesi 864 parselin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yeşil Alan", "Taşıt Yolu" ,"Taks: 0.30 / Kaks: 0.60 - Ayrık Nizam 2 Kat" yapılaşma koşulunda "Konut Alanı" olarak belirlenmiş kullanım kararlarının yeniden düzenlenerek, "Konut Alanı" kullanım kararının "Ticaret-Turizm-Konut(TİCTK)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67905)
41. Çeşme Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 2017/2-20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesi, 34 ada, 18, 20, 141, 142 no’lu parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67895) 
42. Yeni Kent Merkezi Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi 1/1000 ölçekli İmar Planı (Alsancak Liman Arkası Kesimi) ile Yeni Kent Merkezi Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi 1/1000 ölçekli İmar Planı (Halkapınar – Salhane Kesimi) "MİA ( Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" Plan Notlarının incelenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88564) 
VI. DİLEK VE TEMENNİLER.
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
 
 
 
 
                                                                        Aziz KOCAOĞLU
      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..