Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler  T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
2017 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI
I. BİRLEŞİMİ 
EK MECLİS GÜNDEMİ 
   
Gündem No   :  97509404-301.03-12/1                           Toplantı Tarihi :11/12/2017 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                        Toplantı Saati   :18.00
 
I. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME.
1. 14 Kasım 2017 – 16 Kasım 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde Smart City Expo (Akıllı Kent Uygulamaları) etkinliği gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz etkinliğe, Türk Telekom Telekomünikasyon A.Ş. firmasınca davet edilmiştir. Akıllı Kent uygulamalarında gelişen teknolojiyi takip etmek ve uygulamaları yerinde görebilmek amacıyla, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Smart City Expo etkinliğine 13 Kasım 2017 – 16 Kasım 2017 tarihleri arasında Kurumumuz adına katılmak üzere Bilgi Ağları Şube Müdürlüğünde görev yapmakta olan Ağ Yönetim Şefi Mühendis Ahmet ERKOL görevlendirilmiştir. Sayın Meclisimizin bilgilerinize arz olunur. Aziz KOCAOĞLU, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Bilgi İş.Dai.Bşk.E.321932)
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göç yönetimi genel yaklaşımı içerisinde toplumsal uyumun temin edilmesi ve aynı zamanda göçmenlere ilişkin çalışmaların verimli ve sürdürülebilir bir biçimde yürütülmesi hedefiyle İsviçre Büyükelçiliği (İsviçre Hükümeti) tarafından sağlanan hibe kapsamında Belediyemizle ortak proje yürütme teklifinde bulunmakta olup; söz konusu projede Belediyemizden herhangi bir nakdi katkı beklenmemekte ve Belediyemizden projede kurulması planlanan merkez/birim için Belediyemize ait ofis için uygun bir yerin tahsisi veya kiralanması suretiyle mekan sağlaması (tefrişat proje bütçesinden karşılanacaktır.) ve 24 ay sürecek olan projenin bitiminden sonra kurulacak merkez/birimi devam ettirmesi talebi doğrultusunda İzmir ilinde toplumsal uyumun sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün teklif ettiği hibe projesine ortak olunması ve Projenin yürütülmesine ilgili birimlerce katkı verilmesi hususların görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Dai.Bşk.E.320480)
2. Mülkiyeti Belediyemize ait, Bahariye Mahallesi, Hidayet Erzeybek Caddesi No:28 Karşıyaka/İZMİR adresli katlı otoparkın işletme hakkının, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedelle önerge eki protokol hükümleri doğrultusunda İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.321940)
3. Balçova Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balçova Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesinde önergede belirtilen tertipler arasında toplam 950.000,00-TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.320482) 
4. Tire Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarihli ve 163 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tire Belediyesince 2017 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge eki listede belirtilen tertipler arasında toplam 10.012.799,70-TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.320496)
5. Menemen Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile uygun görülen; Menemen Belediyesinin Harcama Birimlerinden gelen talepler doğrultusunda, ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından, 2017 Mali Yılı Bütçesinin tertipleri arasında önergedeki tabloda belirtildiği şekilde toplam 2.472.000,00-TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk. E.320497)
6. Foça Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen; Foça Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe Uygulamaları sırasında Fonksiyonel Sınıflandırmanın Ekonomik Düzeyleri arasında önergede belirtildiği şekilde aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.320498)
7. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2017/818 sayılı Kararı gereği iptal edilen, Yalı Mahallesi, Kapalı Pazaryeri Hizmet Ücretinin Güzelbahçe Belediye Meclisinin 11/10/2016 tarihli ve 45 sayılı Kararı ile belirlenen 2017 yılı Ücret Tarife Cetvelinden çıkarılması hususunun görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.320516)
8. İzmir İl sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların % 60'ının konutlardan, % 40'ının ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan "2018 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri"nin kabulü ve 2018 yılı Ocak ayı itibariyle hane bazında hesaplama yapılarak su faturaları ile birlikte tahsil edilebilmesi için İZSU Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi hususlarının görüşülmesi. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.320483)
9. Belediyemizce yürütülen depolama sahaları ve inşaat yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurma çalışmaları sırasında, yeni faaliyete geçen alanlarda kantar sistemi kuruluncaya kadar, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf ücret tarifesi olarak, küçük araçlar ve kamyonetler için 18,00 TL/Araç, tek dingilli kamyonlar için 25,00 TL/Araç, çift dingilli kamyonlar için 55,00 TL/Araç, üç dingilli kamyonlar için 80,00 TL/Araç ve dört dingilli kamyonlar için 110,00 TL/Araç olarak belirlenmesi, ayrıca resmi kurum ve kuruluşların araçları ile kiraladıkları araçların 2018 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelimizde bulunan gelir kalemlerinden muaf tutularak ücret alınmaması hususlarının görüşülmesi. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.320499)
10. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Park Alanında kalmakta olan Buca ilçesi, Bucakoop Mahallesi, 21N3C pafta, 10653 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 2017/149 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320488)
11. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yolda kalmakta olan Buca ilçesi, Yıldız Mahallesi, 21N3A pafta, 39725 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 2017/150 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320490)
12. Belediye Meclisimizin 17/02/2017 tarihli ve 05.204 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlardan uygun görülenler kapsamında düzenlenen ve Başkanlık Makamınca 12/10/2017 tarihinde onaylanarak 30/10/2017-30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan plan değişikliklerine yönelik; Mimarlar Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320487)
13. Belediye Meclisimizin 17/02/2017 tarih, 05.204 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan İzmir ili, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na yapılan itirazlardan uygun görülenler kapsamında düzenlenen ve Başkanlık Makamınca 12/10/2017 tarihinde onaylanarak 30/10/2017 - 30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan plan değişikliklerine ilişkin; Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 603, 604, 605, 792 parsellerin maliki Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından; tarım alanına ilişkin plan notlarında düzenleme yapılmasına, taşınmazların çevredeki kullanımlarla arasında sağlık koruma bandı ayrılmasına, plan notlarındaki madde numaralarının düzenlenmesine, parselin güneydoğusunda yer alan 15 metrelik taşıt yolunun kaldırılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320491)
14. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 20/10/2017 tarihli ve 74412 sayılı yazısı kapsamında, Torbalı ilçesi, Bülbüldere Mahallesi, 246 parselin "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesisi)" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.321936)
15. Karabağlar Belediye Meclisinin; 03/01/2017 tarihli ve 13/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 12/05/2017 tarihli ve 05.528 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanan ve 07/06/2017-06/07/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planına, Bozyaka Mahallesi, 2817 ada, 24 parselin maliki tarafından söz konusu parselin cephe aldığı yol genişliğinin 7 metreden 12 metreye çıkarılmasına ilişkin işleme yapılan itiraz doğrultusunda; söz konusu yol genişliğinin 12 metre olarak korunarak, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-4 ve B-5 nizamlı konut adasında kalan 2817 ada, 24 parselin tamamının B-5 nizamlı konut adası olacak şekilde ada ayrım çizgisinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisine yönelik, 05/09/2017 tarihli ve 104/2017 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.320484)
16. Karabağlar Belediye Meclisinin; 03/01/2017 tarihli ve 13/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 12/05/2017 tarihli ve 05.528 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanan 07/06/2017-06/07/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planına, Bozyaka Mahallesi, 30977 ada, 6, 17, 9, 16, 11, 12 ve 2 parsel malikleri tarafından 30977 adanın iki ayrı imar adası olarak düzenlenerek parsellerin bir kısmının yol olarak belirlenmesine yönelik askı süreci içerisinde yapılan itiraz sonucu; yolun kaldırılarak tek bir imar adası olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisine yönelik, 05/09/2017 tarihli ve 117/2017, 118/2017, 119/2017, 120/2017, 121/2017, 122/2017 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320486)
17. Karabağlar Belediye Meclisinin; 03/01/2017 tarihli ve 13/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 12/05/2017 tarihli ve 05.528 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanan 07/06/2017-06/07/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planına Bozyaka Mahallesi, 43671 ada, 8 parsel maliki tarafından parselin bir kısmının otopark ve yolda kalmasına yönelik askı süreci içerisinde yapılan itiraz sonucu hazırlanan, 43671 adada otoparkla biten 10 m’lik taşıt yolunun kaldırılarak 7 m’lik yaya yoluna çevrilmesi ve park alanının büyütülmesi, park alanının tamamının altında zeminaltı otopark alanı olarak belirlenmesi, otopark alanının kaldırılarak uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile konut adasına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisine yönelik, 05/09/2017 tarihli ve 175/2017 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320485)
18. Karabağlar Belediye Meclisinin; 03/01/2017 tarihli ve 13/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 12/05/2017 tarihli ve 05.528 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanan ve 07/06/2017-06/07/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli 2.Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planına, Bozyaka Mahallesi, 30999 ada, 17, 18, 23, 24 parsel malikleri tarafından 30999 adada belirlenen 7 metrelik yolun kaldırılması talebiyle yapılan itirazlar doğrultusunda, uygulama sorunlarının giderilmesi amacıyla söz konusu yolun kaldırılarak imar adasının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisine yönelik, 05/09/2017 tarihli ve 169/2017, 170/2017, 171/2017, 172/2017 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.320512)
19. Karabağlar Belediye Meclisinin; 03/01/2017 tarihli ve 13/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen,  Belediye Meclisimizin 12/05/2017 tarihli ve 05.528 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanan ve 07/06/2017-06/07/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planında, sehven 7 m olarak işlenen Vatan Mahallesi, 9084 sokağın yol genişliğinin, planlandığı şekilde 10 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisine yönelik, 05/09/2017 tarihli ve 103/2017 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320510)
20. Karabağlar Belediye Meclisinin; 03/01/2017 tarihli ve 13/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 12/05/2017 tarihli ve 05.528 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanan ve 07/06/2017-06/07/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli 2.Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planına, Bozyaka Mahallesi, 30970 ada, 1 parselin büyük bir kısmının "Park" alanında kalması, diğer kısmında da tek başına yapı yapamayacak şekilde mülkiyet hakkının kısıtlanmış olması nedeniyle yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan ve söz konusu parselin yer aldığı imar adasının güney kısmındaki yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmaksızın anılan parseli de kapsayan kuzey kısmının B-2 yapılaşma koşullu "Konut Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisine yönelik, 05/09/2017 tarihli ve 202/2017 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320508)
21. Karabağlar Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarihli ve 242/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; Devrim Mahallesi, 21 L IIIc paftada yer alan, 15009 ve 15031 no’lu imar adaları arasında kalan alanın E:2.00, Yençok=2 kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis Alanı) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320504)
22. Karabağlar ilçesi, Maliyeciler Mahallesi, 177/20 Sokak üzerinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Otopark" olarak ayrılmış alanda 3 m x 4 m = 12 m2 yüz ölçüme sahip bir adet bölge regülatörü yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi.(İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320511)
23. Konak ilçesi, Kemal Reis Mahallesi, 1727 adada yaşanan uygulama sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.320493)
24. Çiğli Belediye Meclisi'nin 05/10/2017 tarihli ve 05/54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, L18A01B2C, L18A02A1D, L18A02A1C, L18A02A4B paftalarda yer alan enerji nakil hattı gösteriminin imar planından kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320502) 
25. Çiğli Belediye Meclisinin 05/10/2017 tarihli ve 05/55 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli Mahallesi, K18D-22D-4D paftada, 21899 ada 2 parselin isabet ettiği imar adasındaki Yapı İnşaat Alanı (Y.İ.A) ifadesinin Katlar Alanı Toplamı (K.A.T) olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320506)
26. Torbalı Belediye Meclisinin 09/01/2015 tarihli ve M.35.3.TOR.0.10/10-1/3 sayılı Kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2015 tarihli ve 05.449 sayılı Kararı ile onaylanan, Pancar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 1871 parselin bir kısmını içeren "Belediye Hizmet Alanı" kullanım kararına, "İtfaiye ve diğer belediye hizmet tesisleri yer alabilir." ifadesinin eklenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320489)
27. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli, 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fatih Mahallesi, Sarnıç Mevkii, 17N-1b paftada, 11114 no.lu imar adasının batısındaki yeşil alan içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet doğalgaz bölge regülatörü yeri belirlenmesine ilişkin, Bakanlığın UİP-2352,2 işlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.321938)
28. Bergama Belediye Başkanlığının 10/11/2017 tarihli ve E.3740/11378 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen; yol boyu ticaret bölgesi olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin katlarında günübirlik ticaret kullanımlarının yer alabilmesi amacıyla Bergama ilçesi, 405 Sokak ve Malazgirt Sokak'ın yol boyu ticaret kullanımına dahil edilmesine ilişkin Bergama Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarih 17/117 sayılı Kararının incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320513)
29. Bergama İlçesinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Ayrık Nizam yapılaşma koşullarına sahip yapı adalarında tevhid yapılmak istenmesi durumunda uygulanacak şartlar ile ilgili Bergama Belediye Meclisinin 04/08/2017 tarihli ve 1780 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320507)
30. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; 02/01/2017 tarihli ve 05/4 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 14/04/2017 tarihli, 05.422 sayılı Kararı ile değişiklikle onanan, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Yukarı Mahallede yer alan, 84, 85 ve 702 adaların tamamı ile, 131 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 29, 34, 35, 45 ve 47 parseller, 148 ada, 2, 3, 4, 7 ve 17 parseller, 703 ada, 27, 28, 31 ve 40 parseller ve 704 ada, 16, 17, 25, 26, 27 ve 28 parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisine, 21/07/2017 - 21/08/2017 tarihleri arasındaki askı süresinde 702 adada yer alan taşınmaz malikleri tarafından yapılan itirazın kabulüne ilişkin 02/10/2017 tarihli ve 05/181 sayılı Kararının incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320500)
31. Urla Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli ve 594 sayılı Kararı ile uygun görülen; İlimiz, Urla ilçesi, Yelaltı Mahallesi, 650 ada 4 parsel ve 653 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320503)
32. Dikili Belediye Meclisinin 07/06/2017 tarihli ve 88 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 1239, 1240, 1527 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320501)
33. Dikili Belediye Meclisinin 06/09/2017 tarihli ve 122 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gazipaşa Mahallesi, 252 ve 430 numaralı adanın yürürlükteki imar planında B-5 olan yapılaşma koşulunun B-3 olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320515)
34. Kınık Belediye Meclisinin 03/10/2017 tarihli ve 9/42 sayılı Kararı ile uygun görülen, Poyracık Mahallesi 104, 105 ve 108 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.320514)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7588 ada, 1 parsel ve 75887 ada, 2 parseli kapsayan alanda mevcut Buca ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda "Belediye Hizmet Alanı (İ.B.Ş.B Eğitim Tesisleri Alanı)" ve "Ortaöğretim Tesis Alanı" kullanım kararında yer alan adaların birleştirilerek "Eğitim Tesisi Alanı" düzenlenmesine ilişkin hazırlanarak İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/10/2017 tarihli, E.16701303 sayılı yazısı ekinde değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291475)
2. Aliağa ilçesi, Horozgediği Mahallesinde, İzmir-Çanakkale Yenifoça karayolunun (Sanayi Caddesi) güneyinde kalan yaklaşık 212 hektarlık alana ilişkin, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, "Horozgediği Mahallesi, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı" ve "Plan Açıklama Raporu"nun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.291527)
3. Aliağa ilçesi, Horozgediği Mahallesi, 204 parselin bir bölümünde kalan yaklaşık 6.45 hektarlık alana ilişkin hazırlanan, "Horozgediği Mahallesi, 1/5000 ölçekli 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" ile "Plan Açıklama Raporu"nun 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği uygun görüş alınmak üzere İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi koşuluyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.291525)
4. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Planında Günübirlik Tesis Alanı olarak belirlenen, yaklaşık 19 hektarlık alanda hazırlanan, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi, Pirce Mevkiinde Günübirlik Tesis Alanı ve Belediye Hizmet Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.291546)
5. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Çolakibrahim Mahallesi sınırları içinde bulunan, 168 ada, 114 parseli kapsayan alanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2016 tarihli ve 05.111 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan 1/5000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin ve bu plana yapılan itirazın reddine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2016 tarihli ve 913 sayılı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, Suena Tur. ve Seyahat Tic. Ltd. Şti. tarafından, İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2016/1355 esasına kayden açılan davada 25/09/2017 tarihli, 2017/1285 sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; dava konusu alana ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.302533)
6. Bergama ilçesi, J18d-18a paftada, Bergama Çevre Yolunda Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün kamulaştırma planı doğrultusunda nazım imar planında belirlenmiş olan kamulaştırma sınırının, Aliağa-Bergama ile Aliağa-Ayvalık yollarının kesişiminde kalan Bergama Otogar kavşak seviyesinin yükselmesinden dolayı sınırda genişlemeler olması sebebiyle yeniden belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.298651)
7. Bornova Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli, 276 sayılı Kararı ile kabul edilen Işıkkent Egemenlik Mahallesinde bulunan Sabi Deresinin imar planlarında işli olmayan yan kolunun, kanalın imalatı esnasında vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirin ilgili idare tarafından alınması koşuluyla, İZSU Genel Müdürlüğü-Kanal Proje Şube Müdürlüğünün 13/07/2017 tarihli ve 53374 sayılı yazısı doğrultusunda imar planlarına işlenmesi ve "TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünün 16/08/2017 tarihli ve E.314498 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacak olup, EKAT Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere göre uygulama yapılmasını teminen enerji iletim hattının geçtiği alandaki irtifak koridoru boyunca TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılmayacaktır." plan notunun getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291523)
8. Konak Belediye Meclisinin 05/10/2017 tarihli ve 176/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; Lale Mahallesi, 22N1a paftada, 576 ada, 19 parselin Park Alanı kullanımına isabet eden kısmında, 3.00 m x 5.00 m ebatlarında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.306839)
9. Bayraklı Belediye Meclisinin 25/09/2017 tarihli ve 109 sayılı Kararı ile uygun görülen, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri sınırları içerisinde 24N-IIa, 24N-IIb, 25N-IIIa, 25N-IIIb, 25N-IIIc ve 25N-IIId  (L18a-4c-1c, L18a-4c-1d, L18a-4c-4a, L18a-4c-4b, L18a-4c-4d, L18a-4d-2c ve L18a-4d-3b) paftalarda Yenikent Merkezi ile birleşen 1593/1 Sokak, 2131/18 Sokak, Haydar Aliyev Caddesi, Sakarya Caddesi, 278/5 Sokak, Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak, 275/11 Sokak, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Manas Bulvarı ile çevrelenen yaklaşık 80 hektarlık alana ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin park alanlarına ilişkin plan notunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi koşulu ile değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291488)
10. Bayraklı Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli ve 108 sayılı Kararı ile uygun görülen; Osmangazi Mahallesi, 25N IIb paftada bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Cami Alanı" kullanım kararında kalan 14100 ada, 1 parsel alanında, yapı yaklaşma sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291470)
11. Menemen Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen, Villakent, İnönü ve Kazımpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 4 m x 3 m ölçülerinde 5 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.291495)
12. Bergama Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarihli ve 17/54 sayılı Kararı ile uygun görülen; J18D18A3A, J18D18A3B, J18D18A3C, J18D18A3D paftalarda, Bergama Çevre Yolunda Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün kamulaştırma planı doğrultusunda uygulama imar planında belirlenmiş olan kamulaştırma sınırının, Aliağa-Bergama ile Aliağa-Ayvalık yollarının kesişiminde kalan Bergama Otogar kavşak seviyesinin yükselmesinden dolayı sınırda genişlemeler olması sebebiyle yeniden belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.298650)
13. Menderes Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 161 sayılı Kararı ile uygun görülen; Barbaros Mahallesi, Blok Nizam, 2 Kat yapılaşma koşullu Ticaret-Konut Alanı kullanım kararında kalan 300 ada, 1 no’lu parsel ile; Ayrık Nizam 3 Kat, Kaks:0.90 yapılaşma koşullu Gelişme Konut Alanı Kullanım Kararında kalan 305 ada, 2 no’lu parsel arasında yer alan yaya yolunun, 305 ada, 2 no’lu parselin güneyine kaydırılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.291479)
14. Urla Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarihli ve 582 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 3. İdare Mahkemesinin 16/02/2015 tarihli, E:2013/1565, K:2015/165 sayılı Kararı ve Danıştay 6. Dairesinin 2015/6412 Esas sayılı onama kararı doğrultusunda, Güvendik Mahallesi, 1618 parselin doğu cephesinden geçen yolun, 1618 parsel tarafındaki istikametinin parsel sınırına gelecek şekilde düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; söz konusu düzenlemenin yargıya konu 1618 parselle birlikte imar hattının düzgün belirlenmesi amacıyla 1617 ve 1619 parselleri de kapsadığı tespitiyle yargı karırı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.302535)
15. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 2017/13-93 sayılı Kararı ile uygun bulunan; İnönü Mahallesi, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Çeşme Merkez Kentsel Sit Alanı ve Kale Koruma Alanı ile Etkileşim Geçiş Sahası Koruma Amaçlı İmar Planlarında 238 ada, 2 no’lu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin tescilli eser taramasının hatalı gösterilmesi neticesinde 238 ada, 2 ve 3 parsele ilişkin maddi hatanın düzeltilmesi kapsamında hazırlanan, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.298649)
16. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen,  Çolakibrahim Mahallesi, 169 ada, 2, 3, 9 ve 10 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.291510)
 
 
 
 
Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..