Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

No         272.(2007/09.Toplantı) - Olağan
Tarih     26.09.2007
Saat      10.00
Yer        İBŞB. Meclis Salonu


2007/151 no’lu UKOME KARARI

TEKLİF
13.04.2005 tarih, 2005/41 No’lu UKOME Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi” nin yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.     

TEKNİK KURUL KARARI
13.04.2005 tarih, 2005/41 No’lu UKOME Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Yönergesi”nin  “tüm Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin kurallara yer verilen “düzenleyici” nitelikteki kararların alındığı toplantılarda, ilgili Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan tüm alt kademe ve ilçe belediye başkanlarının katılımının sağlanması” gerekçesi ile İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2005/1459 Esas ve, 2007-616 Karar No’lu Kararı ile iptal edilmiştir .Bu nedenle “İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Yönergesi” daha sonra çeşitli tarihlerde alınan UKOME Genel Kurul Kararları ve 7 Eylül 2007 tarih, 2007/35 ve 20 Eylül 2007 tarih, 2007/37 sayılı UKOME Teknik Kurul Kararları ile yeniden gözden geçirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür:

İZMİR  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ
KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI
YÖNERGESİ

B İ R İ N C İ   B Ö L Ü M
AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK


Amaç:
MADDE 1- 
Bu Yönergenin amacı: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içine dahil edilen yerleşimlerdeki Karayolu ile yolcu taşımalarında, taşıma düzeni ve güvenliğini sağlamak, sürücülerin niteliklerini, sorumluluklarını belirlemek ve denetlemektir.

Kapsam:
MADDE 2- 
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içine katılan yerleşimlerden toplu taşımacılık yapan ticari araçların çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve “Güzergah İzin Belgesini” düzenlemek, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışından yapılacak yolcu taşıma hizmetlerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırına girişten itibaren izleyecekleri güzergahlar ile varış noktalarını belirlemektir.

Bağlayıcılık:
MADDE 3- 
Bu Yönerge kapsamında yapılan her türlü yolcu taşımacılığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yürütülür. UKOME’ce alınan kararlar, Belediyeler ve bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Hukuki Dayanak:
MADDE 4- 
Bu Yönerge;
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi (f, l ve p bentleri), 9.maddesi,
b) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:
MADDE 5- Bu Yönergede adı geçen;
(1) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME): İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili yasaların öngördüğü her türlü ulaşımla ilgili kararları alan Merkezi,
(2) Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü: UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)’nin sekreteryalığını yapan birimi,
(3) Toplu Taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan araçlar ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulaşım sistemlerini,
(4) Motorlu Karayolu Taşıtı: Karayolunda insan, hayvan, yük taşımaya yarayan ve makine gücü ile yürütülen araç veya taşıtı,
(5) Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu karayolu taşıtını,
(6) Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu karayolu taşıtını,
(7) Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, otoyol, köprü ve benzeri yapı ve alanları,
(8) Sürücü: Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,
(9) Şehir İçi Taşıma: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yapılan taşımaları,
(10)  Taşıma Hattı: Düzenli yolcu taşımacılığında taşımanın yapıldığı kalkış noktası ile varış noktasındaki yerleşimler arasındaki taşımacılık koridorunu,
(11) Taşıma Güzergahı: Taşımanın başladığı kalkış noktasından, bittiği varış noktasına kadar ara duraklarda dahil takip edilen yolu,
(12) Taşımacı: Bu yönerge ve ilgili mevzuat kapsamında aranılan belgelere sahip olan ve taşımayı bir ücret karşılığında kendi nam ve hesabına üstlenen gerçek / tüzel kişiyi,
(13) Durak: Düzenli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcu indirip bindirilen yeri,
(14) Güzergah İzin Belgesi: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşim noktaları arasında düzenli yolcu taşımacılığı yapacak taşımacılara UKOME’ce verilen belgeyi,
(15) Geçici Güzergah İzin Belgesi: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren verilecek UKOME’nin değerlendirme süreci içinde geçerli belgeyi,
(16) Fiyat Tarifesi: Düzenli taşıma faaliyetlerinde sunulan hizmetin kalitesi, mesafesi ve zamanına göre yolcuların ödeyeceği ve UKOME tarafından belirlenerek / onaylanarak  yürürlüğe konan ve ilgililerce uygulanması zorunlu olan hizmet bedelleri tarifesini
(17) Zaman Tarifesi: Düzenli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen, UKOME tarafından belirlenecek / onaylanacak ve ilgililerce uygulanması zorunlu tarifeyi,
(18) Terminal: İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme yükleme aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yeri,
(19) Şoför Tanıtım Kartı: “Güzergah İzin Belgesi” ne tabi aracı kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması / bulundurması gereken tanıtım kartını,
(20) Araç Uygunluk Belgesi: Araç sahiplerinin; araçları için; bu yönerge hükümlerine göre tespit edilen İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden alacakları uygunluk belgesini,
(21) İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü: Toplu Taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nü,
(22) ESHOT Genel Müdürlüğü: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde   toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmekle görevli, 11.06.1957 tarih ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Talimatname Hükümlerine göre teşkilatlandırılmış ve bu hükümler dikkate alınarak faaliyetlerini sürdüren Genel Müdürlüğü’nü,
(23)Izmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB): İzmir ili sınırları içerisinde kurulu esnaf ve sanatkarlar odalarının bağlı olduğu il merkezinde kurulu bulunan birlik.
İfade eder.

İ K İ N C İ   B Ö L Ü M
GÜZERGAH İZİN BELGESİNE TABİ ARAÇLAR
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

Taşıma Faaliyetlerinde Genel Kural:
 MADDE 6-
Taşıma Faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye zarar vermeyecek, genel sağlık, fert, toplum ve çevre sağlığı ile güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda gerçekleştirilir.

Taşıma Hizmetlerinin Sürekliliğinin Engellenmesi:
MADDE 7- 
Güzergah İzin Belgesi alan kişiler hizmetlerini kabul edilebilir bir  neden  olmaksızın veya zorunlu  haller dışında yolcu taşımacılığı yapmaktan kaçınamazlar. Sunacakları taşımacılık hizmetlerinden ayrım yapılmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadır. Taşımacılık hizmeti üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.

“Güzergah İzin Belgesi”, Taşıma Hatlarının ve Sayılarının Sınırlandırılması:
MADDE 8-
UKOME, karayollarının fiziki yapısı, yoğunluğu, taşıt ve yolcu kapasitesi, kamu yararı gözetilerek atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik ve benzeri hususlar gibi nedenlerle; “Güzergah İzin Belgesi” sayısında, taşıma hatlarında kullanılacak taşıt sayıları ve kapasitelerinde, güzergahlarında, kalkış-varış noktalarında, duraklarında, sınırlamalar, kısıtlamalar ve yeni düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

“Güzergah İzin Belgesi” Alma Zorunluluğu:
MADDE 9- 
(1) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşim noktaları arasında toplu yolcu taşımacılığı yapmak isteyen taşımacıların; “Güzergah İzin Belgesi” alması zorunludur.
(2) “Güzergah İzin Belgesi” almak isteyen taşımacılar; çalışma bölgesindeki ilgili odasının eliyle, bağlı bulunduğu İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne / Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 10. Madde kapsamında oluşturduğu talepleri değerlendirilmek üzere UKOME’ye iletir. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne başvuruldu ise Müdürlük yine 10.Madde kapsamında talepleri değerlendirerek UKOME’ye iletir.
(3) UKOME Genel Kurulu talebi uygun bulursa Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nce “Güzergah İzin Belgesi” düzenlenir.
(4) Yolcu taşımacılığında “Güzergah İzin Belgesi”nin aslı veya onaylı kopyasının araçlarda bulundurulması ve yetkililerce yapılacak denetimlerde istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.

“Güzergah İzin Belgesi” Almanın Genel Şartları ve “Güzergah İzin Belgesi” Verilmesi:
MADDE 10-  
(1) Bu Yönerge kapsamında belirlenen taşımacılık hatlarında çalışacak “Güzergah İzin Belgeli” araçların sayısı UKOME’ce belirlenir. UKOME gerekli gördüğünde taşımacılık hatlarındaki araç sayılarını değiştirebilir, azaltabilir ve arttırabilir veya hattı iptal edebilir.
(2) UKOME’ce belirlenen sayıda verilecek “Güzergah İzin Belgesi” nin alınabilmesi için, talepte bulunan ticari araç sahipleri;
1) Taşımacıların Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmaları,
2) 25.02.2004  tarihli  Karayolu  Taşıma  Yönetmeliği  Md.12  (c) fıkrasının son paragrafında tarif edilen mesleki saygınlıkta olmaları,
3) Taşımacıların kanunla kurulmuş olan Esnaf  Odalarına kayıtlı olmaları,
zorunludur.
4)  “Güzergah İzin Belgelerinin” düzenlenmesinde;
a.“Güzergah İzin Belgesi” almak isteyen taşımacılar ve,    
b.“Güzergah İzin Belgesi” güzergahını değiştirmek isteyen taşımacılar,
1.İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne / Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne, çalışma bölgesindeki ilgili odasının eliyle, bizzat yazılı başvuruda bulunur,
2. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, başvurulduğunda, başvuru sahibinin esnaflık ve başvurduğu belgeler kapsamındaki kendi mevzuatına ilişkin şartları sağlayıp sağlamadığını denetler. Şartları sağlayan başvuru sahiplerinin taleplerine ilişkin bu yönergede belirtilen evrakları tamamlattırılır. Tamamlanan evraklar bir dosya halinde, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği tarafından, değerlendirilmek üzere UKOME’ye iletilir. Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü, başvurulduğunda talebi bu yönerge koşul-larında değerlendirerek UKOME’ye sunar.
3. Karayollarının fiziki yapısı, yoğunluğu, taşıt ve yolcu kapasitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak oluşturulacak Teknik Kurul Kararı, UKOME Genel Kurulu’na sunulur.
4.Talebin uygun bulunması halinde, UKOME Genel Kurul Kararı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Onayı ile geçerlik kazanır ve bu Onayı takiben Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nce “Güzergah İzin Belgesi” düzenlenir.
5.Düzenlenen belgeler dağıtılmak üzere İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne yazı ile teslim edilir.

c.“Güzergah İzin Belgesi”ndeki plakasını/ismini değiştirmek isteyen taşımacılar,
1.Taşımacı, “Güzergah İzin Belgesi”ne kayıtlı aracını sattığı veya hurdaya çıkardığında yeni satın alacağı aracın İzmir Valiliği İl / İlçe Trafik Tescil Müdürlüğünden alacağı belgeleri ile birlikte, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne / Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne yazı ile başvurur.
2.İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği / Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü ilgili belgeleri, bu belgelerin güncelliğini ve bu yönerge kapsamında dosyasında herhangi bir eksik olup olmadığını kontrol ederek UKOME’ye iletir. Talebin uygun bulunması halinde, UKOME Kararı ile taşımacıların en son aldığı “Güzergah İzin Belgesi”ndeki güzergah, kalkış ve varış noktaları ve süreler dahilinde “Güzergah İzin Belgesi” yenilenir.

d.“Güzergah  İzin  Belgesi”nin  süresinin  dolması nedeni ile belge süresini yenilemek  isteyen taşımacılar,“Güzergah İzin Belgesi” süreleri dolduğunda, UKOME’ce alınmış süre ile ilgili farklı bir  karar yoksa, “Güzergah İzin Belgesi” Yönergesi koşullarında, süresinin bitim tarihinden itibaren yenilenir.

5)a)  5216 sayılı Kanun öncesi  İzmir Valiliğinden “Güzergah  İzin Belgesi” almamış ancak Kaymakamlık ve / veya İl Trafik Komisyonu kararlarıyla İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri arasında çalışmakta olan tahditli toplu taşım araç sahipleri,  
b)5216 sayılı Kanun öncesi İzmir Valiliği’nden “Güzergah İzin Belgesi” almamış, aldıktan sonra iptal edilmiş Trafik Tescil belgelerinde İlçe Belediyesi / İlk Kademe Belediyesi, İzmir İbaresi
bulunan tahditli toplu taşım araçları sahipleri,
c)5216 sayılı kanun öncesi herhangi bir kurumsal izni olmadan ilgili odasına kayıtlı olarak İlçe sınırları içinde çalışmakta olan tahditli olmayan toplu taşım araçları,
1.Çalışma Bölgesindeki ilgili oda kaydı ve/veya bağlı olduğu İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kaydı,
2.Esnaf Sicil Belgesi / Ticaret Sicil Belgesi,
3.Yolcu taşımacılığı üzerine vergi mükellefi olduğuna dair belge,
4.Araç ruhsatı,
5.İl / İlçe Trafik Tescil  Müdürlüğü’nden  alınmış tescil belgesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne/ Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne  müracaat ederler.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği / Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Madde.10, 4.fıkra kapsamında talebi inceleyip değerlendirilmek üzere  UKOME’ye iletir. UKOME, bu yönerge kapsamında müracaatı değerlendirerek bir karar verir. UKOME’ce çalışması uygun görülenlere UKOME’ce belirlenecek güzergah ve sayıda “Güzergah İzin Belgesi” düzenlenir.
6)İzmir Büyükşehir Belediyesine komşu yerleşmelerden, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içine (100 Km.yi geçmeyen, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde son bulan) yapılacak taşımalarda, İzmir Valiliğince ya da başka bir ilin Valilik Makamı’nca verilmiş “Güzergah İzin Belgesi” / ”Yetki Belgesi” aranır. Bu taşımacılar, Yönergenin Üçüncü Bölüm Madde.25 bent 1,2’de belirlenmiş güzergahlardan İzmir’e taşımacılık yapabilirler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinden komşu illere/yerleşmelere yapılacak taşımalarda ise, taşımacılık yapılacak ilin Valilik Makamı’nın olumlu görüşü alınarak belirlenen güzergahlar kapsamında UKOME’ce bu yönerge koşullarında “Güzergah İzin Belgesi” verilir.   
7) Güzergah İzin Belgesi’ne tabi toplu taşımacılık yapan taşımacıların taşımacılık yaptıkları güzergahlardaki araç sayılarında, güzergahlarında, durak yerleri ve benzeri hususlarda UKOME’ce sınırlayıcı, kısıtlayıcı düzenlemeler yapılabilir.
8) “Güzergah İzin Belgesi” almadan yolcu taşımacılığı yapılması, “Güzergah İzin Belgesi”nde belirtilen güzergahlar ve belirtilen isim, plakadaki araç dışındaki araçlarla yolcu taşımacılığı yapılması yasaktır. “Güzergah İzin Belgesi” almadan yolcu taşımacılığı tespit
edilen taşımacıların faaliyetleri durdurulur.

“Güzergah İzin Belgesi” Almanın Özel Şartları:

MADDE 11- 
(1) Kamu Kurumları (İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri ile Mahalle Muhtarlıklarınca)’nca taşımacılık yapılması istenildiğinde, ESHOT’ca ulaşımın karşılanamadığının anlaşılması halinde;
Belediyesi/muhtarlığı adına tescilli (öz mal) araçlar ve/veya kiralayacağı araçlar ile kendi sınırları içinde, sınırları dışında İzmir Merkezine veya başka bir yerleşmeye yolcu taşımacılığı yapmak istediklerinde:
İlgili Belediyesince/ muhtarlıkça Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.
(2) Karayollarının ve terminallerin fiziki yapısı ve kapasitesini, yol kesimlerindeki trafiğin yoğunluğu, sunulan hizmetlerin kapasitesi ve yolculuk talep düzeyleri dikkate alınarak, UKOME’de görüşülüp belirlenecek hat, güzergah, sayı, sefer aralıkları ve fiyatla kendi sınırları içinde veya başka bir yerleşmeye taşımacılık izni verilebilir.

“Güzergah İzin Belgesi” Almak / Yenilemek İçin İbrazı Zorunlu Belgeler:

MADDE 12-
(1) “Güzergah İzin Belgesi” almak/yenilemek için başvuran taşımacıların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur:
a) Gerçek Kişiler için:
1.Matbu başvuru dilekçesi,
2.İBŞB tarafından verilmiş “Güzergah İzin Belgesi” aslı / İESOB’nce ilgili yasalar kapsamında Kooperatif olma hakkını taşıdığını belirtir matbu belge,
3.İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü onaylı “Araç Uygunluk Belgesi”,
4.Matbu Saygınlık Belgesi (İESOB’nce onaylı),
5.Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi”, (Bu belgede kayıtlı bir suçun olması durumunda Matbu Saygınlık Belgesi’nin, bu suçun “Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Md. 12 ( c ) fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan olmadığını belirtir Avukat Onaylı olması gerekmektedir).
6.Nüfus Cüzdan Sureti aslı,
7.İBŞB sınırları içerisinde oturduğunu belirtir İkametgah Belgesi aslı,
8.İESOB veya bağlı Meslek Odasında yolcu taşımacılığı ile ilgili meslek dalına kayıtlı olduğunu belirtir “Esnaf Sicil Kayıt Belgesi”, (İESOB tarafından “aslı gibidir” onaylı)
9.Araç Ruhsat Fotokopisi, (Araç değişikliği durumunda İESOB onaylı matbu dilekçe),
10.Taşımada kullanılacak taşıta ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
11.Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” Poliçesi,
12.Şoför Tanıtım Kartı (aracı kendisi kullanıyorsa),
13.Sürücü Belgesi fotokopisi (aracı kendi kullanıyorsa),
14.Sosyal Güvenlik durumunu gösterir belge (Emekli olmayanlar için en çok 6 ay içerisinde alınmış BAĞ-KUR aylık tahsilat makbuzu),
15.Vergi kayıt durumu belgesi (halen yolcu taşımacılığı yaptığını belirtir)
Aracı kullanan mal sahibi değilse (şoför kullanılıyorsa):
16.Şoförün kimlik bilgilerini içerir matbu dilekçe,
17.Şoförün sürücü belgesi fotokopisi,
18.Şoför Tanıtım Kartı,
b) Tüzel kişiler için:
1.Şirket tarafından kimin ya da kimlerin adına belge düzenleneceğini belirtir noter tasdikli “Devir Taahhütnamesi”,
2.“Güzergah izin Belgesi” aslı,
3.Şirketin yolcu taşımacılığı ile iştigal ettiğini ya da iştigal konuları içerisinde yolcu taşımacılığının bulunduğunu belirtir “Kuruluş Ana Sözleşmesi” veya “Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi,
4.Şirketin yolcu taşımacılığı ile iştigal ettiğini ya da iştigal konuları içerisinde yolcu taşımacılığının bulunduğunu belirtir “Ticaret Odası kaydı”,
Adına belge düzenlenecek kişiler için: 
5. Matbu başvuru dilekçesi,
6. “Güzergah İzin Belgesi” aslı, Şirket ile kişi arasında Noter onaylı çalışma sözleşmesi aslı,
7. İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü onaylı “Araç Uygunluk Belgesi”,
8. Matbu Saygınlı Belgesi (İESOB’nce verilmişi),
9. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi”, (Bu belgede kayıtlı bir  suçun olması durumunda Matbu Saygınlık Belgesi’nin, bu suçun “Karayolu Taşıma  Yönetmeliği, Md. 12 ( c ) fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan olmadığını belirtir Avukat Onaylı olması gerekmektedir).
10. Nüfus Cüzdan Sureti aslı,
11. İBŞB sınırları içerisinde oturduğunu belirtir İkametgah Belgesi aslı,
         
12. İESOB veya bağlı Meslek Odasında yolcu taşımacılığı ile ilgili meslek dalına kayıtlı olduğunu belirtir “Esnaf Sicil Kayıt Belgesi”, (İESOB tarafından “aslı gibidir” onaylı) veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi,
13. Araç Ruhsat Fotokopisi, (Araç değişikliği durumunda İESOB onaylı matbu dilekçe),
14.Taşımada kullanılacak taşıta ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
15.Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası”   Poliçesi,
16.Şoför Tanıtım Kartı (aracı kendisi kullanıyorsa),
17.Sürücü Belgesi fotokopisi (aracı kendi kullanıyorsa),
18. Sosyal Güvenlik durumunu gösterir belge (Emekli olmayanlar için en çok 6 ay içerisinde alınmış BAĞ-KUR aylık tahsilat makbuzu),
19.Vergi kayıt durumu belgesi (halen yolcu taşımacılığı yaptığını belirtir)
Aracı kullanan mal sahibi değilse (şoför kullanılıyorsa):
20.Şoförün kimlik bilgilerini içerir matbu dilekçe,
21.Şoförün sürücü belgesi fotokopisi,
22.Şoför Tanıtım Kartı,

(2)Şoför Tanıtım Kartı almak için:
a)Sürücü Belgesi fotokopisi,
b)İkametgah Belgesi aslı,
c)Eğitim Seminerine katıldığına dair belge,

Eğitim Semineri:

1. “Güzergah İzin Belgesi” ile çalışan araçların sahip ve şoförleri yılda en az 1 kez 2’şer saatten az olmamak kaydıyla Belediye, İESOB ve İlgili Oda tarafından konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır.
2. Kursa katılacak ve toplu taşım araçlarında şoförlük yapacak olanların 222 sayılı Milli Eğitim Yasası’na bağlı olarak temel eğitim diplomasına sahip olmaları şarttır. Şoförlerin İlkokul diploması ile çalışanları hak sahibidirler.
3. Belediye denetimli İESOB ve İlgili Oda tarafından yapılacak seminer sonunda seminere katılan araç sahibi ve şoförlerin seminerde başarılı olanlarına, seminere katılım belgesi verilecektir. Sınav Komisyonu: İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü, İESOB, İlgili Odası ve İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkili elemanlarından oluşur.
4. Bu eğitim, aracında çalışmayan mal sahipleri ile verasetten intikal eden araç sahipleri için zorunlu değildir.
d) 2 adet veasikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, renkli, orijinal)
e) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış “Adli Sicil kayıt Belgesi”,
f)Psikoteknik Rapor ile uyuşturucu/keyif verici madde (kimyasal/organik) kullanmadığını belirtir Sağlık Müdürlüğü onaylı Rapor,
g) Trafik cezasının bulunup bulunmadığına dair belge,
h) Mesleki saygınlık belgesi (İESOB onaylı),
ı) Sosyal güvenlik durumunu gösterir belge (Emeklilik Belgesi, BAĞ-KUR, SSK).
Belgeleri gerekmektedir.  
(3)Köylerden bağlı bulundukları ilçe merkezine tahditli ya da tahdit dışı araçlarla yapılan yolcu taşımacılığında “Güzergah İzin Belgesi” almak/yenilemek için (1) a)’da yer alan belgelerin (Gerçek Kişiler için istenecek belgeler) ibrazı gerekmektedir.

Taşımacılıkta Kullanılacak Taşıtlar:
MADDE 13-  
(1) Taşımacılıkta kullanılacak araçların müracaat tarihi itibarıyla;
a)1.  İlk defa belge talep edecek araçlar için, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılından başlamak kaydıyla, 8 (sekiz) yaşından küçük olacaktır.
2.  Belgesi mevcut olup, belge alanlar için, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılından başlamak kaydıyla 16 (onaltı) yaşından küçük olacaktır. 
3.  Otobüs ve Minibüslerin renkleri RAL 9010 olacaktır. (Geçiş süresi 2 yıl)
4. Otobüslerin önünde ve arkasında gittiği yeri belirtilen yazı RAL 5017 renkte, 10 cm. yüksekliğinde, 1,5 cm. çizgi kalınlığında yazılacaktır. (Geçiş süresi 2 yıl)
5. Minibüs yan yazıları  RAL 5017 renkte tek sıra ve çerçevesiz 10 cm. yüksekliğinde, 1,5 cm. kalınlığında ilk durak, son durak belirtir şekilde yazılacaktır.(Geçiş süresi 2 yıl)
6. Minibüs tepe yazısı (Panel Beyaz ve ışıklı olacak, ilk durak-son durak yazılacak, arka kısmındaki yazılar kaldırılacak, kedi gözü (reflektör) takılmayacak, bulundurulacaktır.
7. Güzergah levhası 30X30 ebadında (Merkezi 5 durak yazılacak) ön sağ ve havalı kapı yan tarafına konulacaktır.
8. Aracın el freni çalışır durumda olacaktır.
9.  Aracın boyası yıpranmamış, kaportası düzgün olacaktır.
10. Lastiklerde dışarıdan görünen bombe yada çatlak olmayacak, lastik diş derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinden az olmayacaktır.
11. Araçta klima bulunacak ve çalışır durumda olacaktır. (Geçiş süresi otuz (30) aydır.)
12.Yönerge uygulanmaya başladığı tarihten itibaren yirmidört (24) ay içinde ilgili odası tarafından düzenlenerek İESOB gözetiminde “Araç Takip Sistemine” geçilecektir.
13. Aracın ısıtma amaçlı kullanılan kaloriferi çalışır durumda olacaktır.
14. Aracın kapıları şoför kontrolünde olacaktır.
15.Aracın iç ve dış aynaları haricinde ayna takılmayacaktır.
16. Görüntülü elektronik cihazlar (Televizyon, DVD, VCD, vb.) ile aracın orijinal ses sistemi haricinde hoparlör ve ses yükseltici takılmayacaktır.
17. Aracın içinde ve dışında levha haricinde tanıtıcı reklam ve yazı, camlarda şerit, kırık ve çatlak bulunmayacaktır. Jantlara fırfır takılmayacaktır. Cam rengi şeffaf olacaktır.
18. İç aydınlatma beyaz ve çalışır durumda olacaktır.
19. Yangın söndürme cihazları minibüsler için 1 Adet  6 Kg., Otobüsler için ise 2 Adet 6 Kg. ve üzerlerinde yağlı boya ile plakası yazılı olacaktır.
20.Aracın kendi kornası haricinde havalı korna, Çat çat, Islık vb. kornalar takılmayacaktır.
21. Egzoza susturucusunun haricinde ilave düzenek (Ses çıkartan) takılmayacaktır.
22. Minibüslerde koltuklar her yolcu için tek tek olacaktır.
23. İç döşemeler yırtık, görünüm bozukluğu ve yolcuyu rahatsız edici tehlikeli şekilde olanlar  değiştirilecektir.
24. İESOB onaylı “Fiyat Tarifesi”, çalışma saatleri, şikayet telefonları yolcunun görebileceği yere takılacaktır.
25. Sağlık Seti ve Trafik Seti, Reflektör (Araç Plakası Yağlı Boya İle Yazılacak) olacaktır.
27.Frene basıldığında yanıp sönen arka stop lambaları (Orijinal) haricinde renkli ilave stoplar takılmayacaktır.

b)Aracın Türk Standartları Enstitüsü’ nün TS 12257 No’lu standardına göre imal edilmiş olması,
d) Bu Yönergede belirtilen araçların renginin RAL 9010, yan, ön ve arka güzergah yazılarının RAL 5017 serisinden olması,

e) Ayrıca;
1.Araç üzerinde çalıştığı güzergahı, Fiyat Tarifesini, çalışma süresini ve şikayet telefonlarını belirten levhalar dışında hiçbir levha / pano bulundurulmaması,
2.İlan, reklam, afiş veya resim asılmaması,
zorunludur.
(2) “Araç Uygunluk Belgeleri” periyodik olarak 2 yıl süre ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenip denetlenecektir.
Araç sahipleri ve araç sürücülerinden istenecek belgeler ile araçlarda aranacak teknik özellikleri belirleyen “Araç Uygunluk Belgeleri” İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve EK-1 de yer alan listelerdeki gibi olacaktır.
 
“Güzergah İzin Belgesi” Sahiplerinin Sorumluluğu:
MADDE 14-
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılan yolcu taşımalarının; taşımacılık, çevre ve insan sağlığıyla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata, bu konuda Türkiye’nin taraf olduğu  sözleşmelere ve “Güzergah İzin Belgesi” sahibi ile yolcu arasındaki sözleşmelere uygun yapılması esastır.
a)  Buna göre Taşımacılar;
1.Yolcu ve yolcu beraberi eşyanın güvenlik içinde ve UKOME’ce belirlenen zamanda taşınmasından sorumludurlar.
2.Çevre ve insan sağlığını koruyup gözetmek ve bu konudaki mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.
3.Araç içinde veya dışında yolcuları rahatsız edici, yönlendirici nitelikli kaba tavır ve davranışlardan kaçınmakla sorumludurlar.
4.Yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, file, valiz vb. eşyadan ayrıca ücret talep edemezler. 
5.Taşımacılar, her gün saat: 06.00 ile 24.00 arasında UKOME’ce belirlenecek zaman aralıklarını geçmemek üzere kendi hatlarında taşımacılık yapmak zorundadırlar, Taşımacılık şoför kusuru, kaza veya arıza nedeni ile kesintiye uğrarsa, yolcular 15 (onbeş) dakikadan fazla bekletilemez. Taşımanın kesildiği yerden başka bir araç ile tamamlanmaması halinde yolcudan alınan ücretlerin taşımanın kesildiği yerde geri ödenmesinden sorumludurlar.
6.Ayrı bir oturma yeri işgal etmemek şartı ile çocuklardan taşıma ücreti talep edemezler.
7.Taşıtlar servis istasyonları dışında yıkanamaz. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli suların çevreye atılmayacaktır.
8. Taşıtlarda şoför dahil, sigara içmek yasaktır.
9.Otobüs ve minibüs şoförlerinin kıyafetleri ilgili meslek odasınca
belirlenip, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onaylayacağı tipte ve temiz olacaktır. Saç-sakalları görgü kurallarına uygun ve düzenli olacaktır. Vatandaşlara davranışlarında ölçülü ve saygılı olmak zorunludurlar.
10.Taşıtta gereksiz klakson çalınması ve havalı korno bulundurulması yasaktır. Ayrıca motor gürültüsünün en aza indirilmesi için susturucu takılması veya egzoz sisteminin araç çıkış  standartlarına uygun olması zorunludur. 
b) Taşımacılar;
1.UKOME’ce belirlenecek/onaylanacak fiyat tarifesine uymak zorundadırlar,
2.Taşıtlar belirlenen güzergahların dışına çıkamazlar ve çalışma saatlerini ihlal edemezler. Belirlenmiş güzergahlarından kalkış-varış noktaları dışında kısa dönüş yapamazlar.
3.Taşıtlarda kaç kişilik olduğunu belirten belgede yazılı olan sayıdan fazla yolcu bulunduramazlar.
4. Yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek araç kullanmak, hız ve manevra yapmak yasaktır.
5. Şoför ve varsa yardımcı personel trafik ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarından sorumludurlar,
6. Duraklar, UKOME’ce belirlenecektir. Güzergah üzerinde otobüs hattı var ise trafik durumuna göre otobüs duraklarının 25 m. ileri ya da gerisine durak yeri belirlenir.
7. UKOME trafik durumuna göre durakları kaldırabilir veya artırabilir. Araçların Belediye otobüs duraklarından yolcu almaları ve durakları işgal etmeleri yasaktır. Taşıtların duraklardaki varsa ceplere girerek indirme-bindirme yapmaları  zorunludur.
8. Taşıtlar duraklarda yolcu indirme ve bindirmenin dışında hiçbir şekilde bekleme yapamazlar, yasaklanmış yerlere park edemezler. Taşıtlarda boş yer olduğu sürece duraklardaki yolcuları almak zorundadırlar.
9. Bu Yönergenin 10.maddesinin 2.bendindeki özellikleri taşımaları zorunludur.
10. Taşımacıların, bu faaliyetlerini devam ettirmekteyken, araç içindeki ve dışındaki üçüncü şahıslara, bu şahısların mal varlıklarına verdiği zararlardan hareket halindeyken/duraklamaktayken sorumludurlar

Hizmetten yararlananların Hakları:
MADDE 15-
Bu yönerge kapsamında düzenlenen “Güzergah İzin Belgesi” sahiplerinin bütün faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlananlar, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı ile tanınmış haklara sahiptirler.
Taşıma hizmeti veren “Güzergah İzin Belgesi” sahipleri de bu konuda hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermek zorundadırlar.

“Güzergah İzin Belgesi”nin Devredilemeyeceği ve Süresi:
MADDE 16-  
(1) Yolcu taşımacılık “Güzergah İzin Belgesi”, adlarına düzenlenen kişiler dışında, başkaları tarafından veya başka araçta kullanılamaz ve devredilemez.
(2) Bu Yönergede belirtilen şartlara uygun UKOME tarafından verilen “Güzergah İzin Belgesi” nin süresi 2 (iki) yıldır.

“Güzergah İzin Belgesi”’nin Bilgi ve Belgesini Verme Zorunluluğu:
MADDE 17-
“Güzergah İzin Belgesi” sahipleri, ilgili Kanun, Yönetmelik ve bu Yönerge hükümlerine, Bakanlık, Valilik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan genelge ve talimatlara uymak, Denetim ve inceleme yapmak üzere yetkilendirilmiş görevlilere istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

“Güzergah İzin Belgesi”’nin Yenilenmesi:
MADDE 18-
(1)“Güzergah İzin Belgesi” sahipleri, belgelerinin geçerlilik süresi bitiminin 60 (altmış) gün öncesinden itibaren, belgelerini yenileme isteklerini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne yazılı olarak bildirirler. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu yönerge şartlarına uygun olduğu tespit  edilen belge sahiplerinin taleplerini, UKOME’ye iletir. UKOME Kararı ile taleplerin uygun görülenlerin “Güzergah İzin Belgeleri” bu yönerge kapsamında tekrar uzatılır.
(2) “Güzergah İzin Belgesi” geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün  içerisinde müracaat edilmemesi halinde, mevcut Belge geçersiz sayılır ve ilgilinin faaliyetlerinin engellenmesi gereği İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce ilgili kurumlara ve belge sahibine bildirilir.
(3)“Güzergah İzin Belgesi” geçersiz sayılanların, yeniden talepte bulunması halinde, UKOME’ce “Güzergah İzin Belgesi” verilmesi uygun görülenlere bu yönergenin 10.Maddesindeki hükümler aynen uygulanır.

Güzergah İzin Belgesi Alma Şartlarının Kaybedilmesi:
MADDE 19-
(1)“Güzergah İzin Belgesi” sahipleri; belgelerine kayıtlı taşıtların kazaya uğraması, yetkili mercilerce el konulması, hurdaya çıkarılması veya UKOME’ce kabul edilecek mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma geldiğinde  değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bildirmek zorundadır. UKOME tarafından talep, belgeleriyle birlikte incelenip, uygun görülmesi halinde  mevcut belgenin kalan süresi bitene kadar kullanılabilir yeni “Güzergah İzin Belgesi” düzenlenir.  
(2)“Güzergah İzin Belgesi” sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu 90 (doksan) gün içerisinde UKOME’ye bildirmek suretiyle isterlerse ve bu talep UKOME’ce uygun görüldüğünde, “Güzergah İzin Belgesi” kapsamındaki faaliyetlerini ölüm tarihinden başlamak üzere 6 (altı) ay süreyle devam ettirebilirler.
Kanuni mirasçılar, “Güzergah İzin Belgesi” sahipliği sıfatını devam ettirmek isterlerse, durumlarını bu Yönergede belirtilen şartlara 6 (altı) aylık süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluk kanuni mirasçılar tarafından üstlenilmiş sayılır.
(3)Yukarıda ifade edilen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde UKOME’ce “Güzergah İzin Belgesi” iptal edilir.
(4) “Güzergah İzin Belgesi” alındıktan sonra aracın satılması ve 60 gün içerisinde yeni araç alınarak başvurulmaması, vergi kaydının kapatılması durumlarında “Güzergah İzin Belgesi” alamaz.

Fiyat Tarifeleri:
MADDE 20-  
(1)Güzergah İzin Belgesine tabi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda yolcu bilet Fiyat Tarifeleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce onaylanır. 
(2)UKOME Onay’ı olan bilet Fiyat Tarifeleri için, başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş ve dönüşte aynı olacak şekilde bir belge düzenlenir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce onaylanan bu belge, görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ile bilet satış yerlerine asılmalı ve bir örneği de taşıtların görülebilir bir yerinde bulundurulmalıdır.
(3) Tespit edilmiş Fiyat Tarifelerinin üzerinde ya da altında ücret alınamaz.
(4) Bilet ücreti toplama işlemlerinin UKOME’ce belirlenecek düzenlemelere uygun yapılması zorunludur.

Zaman Tarifeleri:
MADDE 21-  
  (1)“Güzergah İzin Belgesi”ne sahip araçların düzenli yolcu taşımaları zaman tarifesine tabidir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ve çalışma bölgesindeki ilçe/ilk kademe Belediyesince uygun görülen zaman tarifeleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce onaylanarak
yürürlüğe girer.
(2) Zaman tarifesinin görülebilecek şekilde, iş yerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması ilgili ilçe/ilk kademe Belediye Başkanlıklarına bir örneğinin verilmesi ayrıca taşıtların üzerinde bir örneğinin bulundurulması zorunludur.

Denetim:
MADDE 22-  
Bu Yönerge kapsamındaki faaliyetler Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün denetimine ilişkin genel hükümleri yanında, İzmir Büyükşehir Belediyesi denetim birimlerinin denetimine tabidir.
Yapılan denetimlerde “Güzergah İzin Belgesi” veya “Otobüs Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası” bulunmayan araçlar ve bu araçları işleten taşımacıların faaliyetlerine izin verilemez ve yasal işlem yapılmaz üzere İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bildirilir.
Sair mevzuatına göre suç teşkil eden fiiller ile ilgili olarak ise adli mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Ceza Tutanağı Düzenlemeye Yetkili Kurullar:
MADDE 23-
(1) İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü Trafik Zabıta Birimince düzenlenen zabıt tutanağında belirtilen ücret İBŞB Gelir Müdürlüğü tarafından tahsil edilir ve cezaların tamamı ödenmeden aracın Ruhsat ve belgeleri yenilenmez.
(2) Para cezasının tahsili için, Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı Gelir Müdürlüğü’nce 3 (üç) nüsha tutanak hazırlanır. İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde bu yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tanzim edilecek tutanağın bir sureti fiili yapan aracı o an işletene teslim edilir, tutanağın ikinci sureti İBŞB Gelir Müdürlüğü’ne iletilir. Tutanağın üçüncü sureti İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce saklanır. En geç bir (1) ay içinde ödeme yapan ve/veya yapmayan araçlar,  İBŞB Gelir Müdürlüğü tarafından İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü ‘ne bildirilir.
(3) Eğer ilgili madde gereğince araç trafikten men edilmiş ise, araç tahsilât yapılıncaya kadar otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından, ayrıca ödenir.
(4) Trafikten men edilen araçların, işleten veya malikleri tarafından geri alınabilmesi için, para cezalarının usulünce ödediğine ilişkin makbuzların ibrazı şarttır.

Yasaklar:
1. “Güzergah İzin Belgesi” almayan araçlar taşımacılık yapamazlar.
2.Otobüs ve Minibüslerde Büyükşehir Belediyesince onaylanacak  “Şoför Tanıtım Kartı” almamış şoför  çalıştırılamaz. Aksi halde Araç sahibi ve şoföre ayrı ayrı cezai işlem uygulanır.
3.Otobüs ve  Minibüsler kesinlikle servis taşımacılığı yapamazlar.
4.Otobüs ve Minibüsler ile her türlü karşılama törenine katılmak yasaktır.
5.Kalkış ve varış noktaları ilgili belediyesinden izin ve İBŞB den onay alınarak ilgili odasınca düzenlenir. Bu konularda sorumluluk ilgili odaya aittir.
6. Duraklar, UKOME’ce belirlenecektir. Güzergah üzerinde otobüs hattı var ise trafik durumuna göre  otobüs duraklarının 25 metre ileri yada gerisine durak yeri belirlenir.
7. UKOME trafik durumuna göre durakları kaldırabilir veya artırabilir. Araçların Belediye otobüs duraklarından yolcu almaları ve durakları işgal etmeleri yasaktır. Taşıtların duraklardaki varsa ceplere girerek indirme-bindirme yapmaları  zorunludur.
8. Taşıtlar duraklarda yolcu indirme ve bindirmenin dışında hiçbir şekilde bekleme yapamazlar,  yasaklanmış yerlere park edemezler.
9. UKOME’ce belirlenecek / onaylanacak fiyat tarifesine uymak zorundadırlar.
10. Otobüs ve Minibüs içinde görünür yerde UKOME tarafından onaylanmış Fiyat Tarifesi ile çalışma süresini ve şikâyet telefonlarını belirtir İESOB onaylı panonun asılması zorunludur.
11.Yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, file, valiz vb. eşyalardan ayrıca ücret talep edemezler.
12. Otobüs ve Minibüslerde bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim elemanlarına sorun çıkarmadan ibraz edilmesi zorunludur.
13. Görevli memurun ikazlarına uymak zorunludur.
14. Otobüs ve Minibüslerin ön cam sağ köşesine ve havalı kapı sağ tarafına güzergâhındaki 5 ana nokta ismini belirten ışıklı veya ışıksız 30X40 ebadında panel levhalar konulacaktır. Aynı hatta dönüşümlü çalışan araçlarda dönüşümlü çalışılan yerin adı çalıştığı günlerde değiştirilmek ve takılmak koşulu ile tepe levhasının ön tarafına tırnaklı geçmeli panel levhaya veya arka yüzüne ve yan yazıların üstüne takılan mıknatıslı panel levhalara yazılacaktır. Bunların dışında hiçbir levha ve pano bulundurulamaz
15.Taşıtlar belirlenen güzergahların dışına çıkamazlar ve çalışma saatlerini ihlal edemezler. Belirlenmiş güzergahlarından ilk ve son durakları dışında kısa dönüş yapamazlar.
16.Yükümlüler, ücretleri karşılığında herkesin her zaman taşıma hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak zorundadır.
17. Taşıtlarda ayakta yolcu taşınmaz. Taşıtlarda kaç kişilik olduğunu belirten belgede yazılı olan sayıdan fazla yolcu bulunduramazlar.
18.Taşıtlarda boş yer olduğu sürece duraklardaki yolcuları almak zorundadırlar.
19.Yolcular ücretlerini binerken ve araç hareket etmeden vereceklerdir. Araç hareket halindeyken hiçbir şekilde para alış verişi yapılmayacaktır.(Otobüsler hariç)
20.Yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek araç kullanmak, hız ve manevra yapmak yasaktır.
21. Taşımacılık şoför kusuru, kaza veya arıza nedeni ile kesintiye uğrarsa, yolcular 15 (onbeş) dakikadan fazla bekletilemez. Taşımanın kesildiği yerden başka bir araç ile tamamlanmaması halinde yolcudan  alınan ücretlerin taşımanın kesildiği yerde geri ödenmesinden sorumludurlar.
22.Taşıma hizmeti aracın arızalı olması durumu dışında araçta bulunan yolcular indirilerek hiçbir şekilde  aksatılamaz.
23. Taşıtlarda şoför dahil, sigara içmek ve şoförün cep telefonu ile görüşmesi yasaktır.
24. Minibüslerde hiçbir şekilde muavin ve çığırtkan bulundurulamaz. Otobüslerde bulunan muavinler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama ve bilet kesmenin dışında çığırtkanlık yapamaz.
25. Otobüs ve minibüs şoförlerinin kıyafetleri ilgili meslek odasınca belirlenip, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onaylayacağı tipte ve temiz olacaktır. Saç-sakalları görgü kurallarına uygun ve düzenli olacaktır. Araç içinde veya dışında yolcuları rahatsız edici, yönlendirici nitelikli kaba tavır ve davranışlardan kaçınmakla sorumludurlar.
26. Taşıtlarda gereksiz klakson çalması yasaktır.
27. Taşıtlarda havalı korno bulunması yasaktır.
28. Motor gürültüsünün en aza indirilmesi için susturucu takılması veya egzoz sisteminin araç çıkış standartlarına uygun olması zorunludur. 
29. Taşıtların içerisinde video, TV, VCD, vb. cihazlar bulundurulması ve teyp, radyo vb. aletlerin yüksek sesle dinlenmesi yasaktır.
30. Yönerge uygulanmaya başladığı tarihten itibaren yirmidört (24) ay içinde ilgili odası tarafından düzenlenerek İESOB gözetiminde “Araç Takip Sistemine” geçilecektir.
31.Araçta klima bulunacak ve çalışır durumda olacaktır.. (Geçiş süresi otuz (30) aydır.)
32. Otobüs ve Minibüslerde ısıtma amaçlı kullanılan kaloriferin çalışır durumda olması gereklidir.
33. Otobüs ve Minibüslerin iç aydınlatma donanımlarının beyaz renkte ve çalışır durumda olması zorunludur.
34. Taşıtlar servis istasyonları dışında yıkanamaz. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli suların çevreye atılması yasaktır.
35. Otobüs ve Minibüsler temiz tutulmak zorundadır. İç ve dış temizliği mal sahibinin sorumluluğundadır. İç döşemeler yolcuyu rahatsız edecek şekilde yırtık ve kirli olamaz.
36. Otobüs ve Minibüsler “Taşıtlarda Aranacak Koşullar” belirtilen koşullara uygun olmaması durumda görünüme sevk edilir.
37. Otobüs ve Minibüs bir başkasına kiraya verilemez.
38.Otobüs ve Minibüsler il ve ilçe garajlarına girmek ve garaj çıkış ücretlerini ödemek zorundadır.
39.Model değişikliği yapan “Güzergah İzin Belgeli” araç sahipleri İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden “Araç Uygunluk Belgesi” aldıktan sonra aracın trafik tescilini yapıldığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.
40.Otobüs ve Minibüsler bu yönergenin 13. Maddesinin (d) bendinde yer alan renk şartını UKOME’ce karar alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde yerine getirmek zorundadırlar.

  Ü  Ç  Ü  N  C  Ü   B  Ö  L  Ü  M
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ YOLCU TAŞIMACILIĞI

MADDE 24- 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının verdiği yetkiler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan mahalle, ilk kademe belediyeleri ve İlçe Belediyeleri arasında yapılacak karayolu toplu yolcu taşımacılığı;
a)ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri ile,
b)İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma ruhsatları verilen “M” plakalı Minibüsler ile,
c)İzmir Büyükşehir Belediyesince Güzergah İzin Belgesi verilen taşımacılar ile,
d)İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içine katılan ilçe/ilk kademe belediyelerin kendi öz mal araçları veya kiralayacağı araçlar ile,
yapılır,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışındaki Yerleşimlerden, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları İçine Yapılacak Yolcu Taşımacılığı:

MADDE 25-
  Karayolu Yolcu Taşıma Yönetmeliği ve İzmir Valiliği Karayolu Taşımacılığı Yönergesine göre;

1.100 Km. yi Geçen ve Ulaştırma Bakanlığı Tarafından İzin Verilen Şehirlerarası Taşımacılık

a)Doğu yönünden gelerek İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren araçların takip edeceği koridor:

Ankara Yönünden Gelenler: Ankara Yolu-Bornova Naldöken Kavşağı-Aydın Otoyolu-Otogar
İstanbul Yönünden Gelenler:   Osman Kibar Kavşağı-Ankara Yolu-Bornova Naldöken Kavşağı - Aydın Otoyolu – Otogar

b)Batı yönünden gelip İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giriş yapan araçların takip edeceği koridor:

Çeşme Yönünden Gelenler:  Otoyol-İkiztepe Kavşağı-Karabağlar Kavşağı-
Buca Köprülü Kavşağı-Işıkkent Köprülü Kavşağı-Anadolu Lisesi Kavşağı-Otogar

c)Kuzey yönünden gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giriş yapan araçların takip edeceği koridor:

Ç.Kale Yönünden Gelenler: İzmir Çevre Yolu oluşuncaya kadar,
Altınyol - Zafer Payzın Kavşağı - Ankara Yolu – Osman Kibar Kavşağı - Bornova Naldöken Kavşağı -  Aydın Otoyolu – Otogar

d) Güney yönünden gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren araçların takip edeceği koridor:

Aydın Yönünden Gelenler: Aydın  Otoyolu  veya  Akçay Caddesi–Karabağ- lar Işıkkent Köprülü Kavşağı - Anadolu Lisesi Kavşağı - Otogar

Bu kapsamdaki tüm taşımacılar, yukarıda belirtilen güzergahı izleyerek İzmir Otogarı (İZOTAŞ)’ta son durak yapacaklardır.

2.100 km.ye Kadar Olan ve Valilik Makamı Tarafından İzin Verilen Taşımacılık:

Bu gruba giren yolcu taşımacılar; aşağıda sıralanan güzergahları izleyerek eğer oluşmuşsa Merkez İlçe Garajında, oluşmamış ise Madde.25- 1’deki güzergahları izleyerek İzmir Otogarı (İZOTAŞ)’da son durak yapacaklardır.
Merkez İlçe Garajı oluşmuş bir yerleşime taşımacılık yapmak isteyen araçlar, İzmir Otogarı’na gitmek istemeleri durumunda, İlçe Garajında indirme-bindirme yaptıktan sonra, yine Madde.25. 1’deki güzergahları izleyerek İzmir Otogarına gidebileceklerdir.

a) Doğu yönünden gelip İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren araçların takip edeceği koridor:

Bornova girişindeki İlçe Garajı oluşana kadar İzmir Otogarı (İZOTAŞ) içinde yer alan İlçe Garajı kullanılacaktır.

Ankara Yönünden Gelenler: Ankara Yolu- Bornova Naldöken Kavşağı–Aydın Otoyolu
İstanbul Yönünden Gelenler: Osman Kibar Kavşağı - Ankara Yolu - Bornova   Naldöken Kavşağı – Aydın Otoyolu – Otogar.

b)Batı yönünden gelerek İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren araçların takip edeceği koridor: 
 
Çeşme yönünden Otoyolu Kullanarak F.Altay İlçe Garajına gelecekler:
Gelişte: Otoyol-İkiztepe Otoyol Ayrımı-Mithatpaşa Caddesi F.Altay Meydanı-F.Altay İlçe Garajı.
Dönüşte: F.Altay İlçe Garajı-Mithatpaşa Caddesi-İkiztepe Otoyol Kavşağı-Otoyol
 
Çeşme Yönünden Eski Urla Yolunu Kullanarak F.Altay İlçe Garajına gelecekler:
Gelişte:Mithatpaşa Caddesi- Narlıdere Otoyol Kavşağı
Otoyol- İkiztepe Otoyol Ayrımı-
Mithatpaşa Caddesi- F.Altay Meydanı- F.Altay İlçe Garajı.
Dönüşte: F.Altay İlçe Garajı-Mithatpaşa Caddesi-İkiztepe Yol Kavşağı-Otoyol-Narlıdere Otoyol Kavşağı-Mithatpaşa Caddesi

F.Altay İlçe Garajını takiben İzmir Otogarına gidilmek istenmesi halinde  izlenecek koridor:

Geliş ve Dönüşte: Mithatpaşa Caddesi -İkiztepe Otoyol Kavşağı-Otoyol-Karabağlar Kavşağı-Buca Köprülü Kavşağı-Işıkkent Köprülü Kavşağı-Anadolu Lisesi Kavşağı Otogar.

c)Kuzey yönünden gelerek İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren araçların takip edeceği koridor:

Çiğli İlçe Garajı yapılıncaya kadar:

Geliş ve Dönüşte:Altınyol-Zafer Payzın Kavşağı- Ankara Yolu-Osman Kibar Kavşağı-Bornova Naldöken Kavşağı-Aydın Otoyolu-Otogar.

d) Güney yönünden gelerek İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren araçların takip edeceği koridor:

Havaalanı yönünden Akçay Caddesini kullanarak Gaziemir İlçe Garajına Gelenler:

Geliş ve Dönüşte: Akçay Caddesi - Gaziemir İlçe Garajı

Gaziemir İlçe garajını takiben İzmir Otogarına gidilmek istenmesi halinde izlenecek koridor:

Geliş ve Dönüşte:Akçay Caddesi-Karabağlar Otoyol Kavşağı-Buca Köprülü Kavşağı-Işıkkent Köprülü Kavşağı-Anadolu Lisesi Kavşağı-Otogar.

Buca İlçesine bağlı yerleşimlerden gelenler:

Geliş ve Dönüşte:Buca Otoyol Kavşağı-Doğuş Caddesi-Erdem Caddesi-8. Sokak-Buca İlçe Garajı.

Buca İlçe garajını takiben İzmir Otogarına gidilmek istenmesi halinde İzlenecek koridor:

Geliş ve Dönüşte:Buca İlçe Garajı - Erdem Caddesi-Doğuş Caddesi-Buca Otoyol Kavşağı-Otoyolu takiben Otogar.

İzmir Büyükşehir Belediyesince kentin dış çeperlerinde kurulacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Sınırları Garajları oluşturulduğunda taşımacılık bu garajlara ve istenildiğinde UKOME’ce belirlenen güzergahları takiben Otogar (İZOTAŞ)’a şeklinde düzenlenecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Güzergah İzin Belgesi’ne Tabi Araçlarca Yapılacak Yolcu Taşımacılığı:
 MADDE 26- 
(1)İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşimlerden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkezine yapılacak yolcu taşımacılığında yerleşim noktalarından kentin ana akslarına kadar izleyecekleri güzergah UKOME’ce belirlenecektir. Kentin ana akslarına ulaşmalarını takiben izleyecekleri güzergahlar;
a) Doğu yönünden yapılacak taşımacılık için takip edilecek koridor:
Ankara Yönünden Gelenler: Ankara Asfaltı - Ankara Caddesi - Ankara Caddesinin yan yolunu kullanmak kaydıyla Osman Kibar Kavşağı, Altay Spor Tesisleri Önü, Bornova Metro İstasyonuna gelmeden Mahvel Bornova dönüşü öncesi viyadük altından tekrar yan yolu takiben Otogar (İZOTAŞ)’a gitmeleri,
İstanbul Yönünden Gelenler:   İstanbul Caddesi-Osman Kibar Kavşağı- Altay Spor Tesisleri-Bornova Metro İstasyonuna gelmeden Mahvel Bornova dönüşü öncesi Viyadük altından tekrar yan yolu takiben Otogar (İZOTAŞ)’a gitmeleri,
Ankara ve İstanbul Yönünden Gelenler, Bornova Viyadük altında planlanan son durak yeri (İlçe Garajı) yapılana kadar UKOME’ce belirlenecek durakta bekleme yapmaksızın indi-bindi yapacaklardır.
(2)İzmir Metrosunun Bornova Metro İstasyonundan, Otogar (İZOTAŞ)’a ulaşması gerçekleştiğinde, Ankara ve İstanbul yönünden yapılacak taşımacılık için takip edilecek güzergah, Madde. 25-2’de yer aldığı şekilde gerçekleştirilecektir.
 
b)Batı yönünden yapılacak taşımacılık için takip edilecek koridor: 

Çeşme yönünden Otoyolu Kullanarak Fahrettin Altay İlçe Garajına gelecekler:

Gelişte: Otoyol-İkiztepe Otoyol Ayrımı-Mithatpaşa Caddesi F.Altay Meydanı-F.Altay İlçe Garajı.
Dönüşte: F.Altay İlçe Garajı-Mithatpaşa Caddesi-İkiztepe Otoyol Kavşağı-Otoyol

Çeşme Yönünden Eski Urla Yolunu Kullanarak Fahrettin Altay İlçe Garajına gelecekler:

Gelişte:Mithatpaşa Caddesi- Narlıdere Otoyol Kavşağı
Otoyol- İkiztepe Otoyol Ayrımı- Mithatpaşa Caddesi- F.Altay Meydanı- F.Altay İlçe Garajı.
Dönüşte: F.Altay İlçe Garajı-Mithatpaşa Caddesi-İkiztepe Yol Kavşağı-Otoyol-Narlıdere Otoyol Kavşağı-Mithatpaşa Caddesi

c)Kuzey yönünden yapılacak taşımacılık için takip edilecek koridor:

Çiğli İlçe Garajı yapılıncaya kadar:

Geliş ve Dönüşte:Altınyol-Zafer Payzın Kavşağı-Ankara Yolu-Os-man Kibar Kavşağı-Bornova Naldöken Kavşağı-Aydın Otoyolu-Otogar.

Çiğli İlçe Garajı gerçekleştiğinde bu taşımacılık Çiğli İlçe Garajında son bulacaktır. Çiğli İlçe Garajına ulaşım güzergahı daha sonra UKOME’ce belirlenecektir.

d)Güney yönünden yapılacak taşımacılık için takip edilecek koridor:

Havaalanı yönünden Akçay Caddesini kullanarak Gaziemir İlçe Garajına Gelenler:

Geliş ve Dönüşte:Akçay Caddesi-Gaziemir İlçe Garajı

Buca İlçesi yönünden gelenler:

Geliş ve Dönüşte:Buca Otoyol Kavşağı-Doğuş Caddesi-Erdem Caddesi- 8.Sokak-Buca İlçe Garajı.

Bu gruptaki taşımacılık Merkez İlçe Garajlarında son bulacak taşımacılıktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki yerleşimlerde İlçe-İlçe, İlçe-İlk kademe Belediyeleri Arasındaki Yolcu Taşımacılığı:

MADDE 27-  
(1) Bu gruba giren yolcu taşımacılığı, güzergahları, başlangıç ve bitiş noktaları ile duraklardaki Belediyelerin görüşü alınarak UKOME Kararına göre yapılacak taşımacılıktır.
(2) “Güzergah İzin Belgesi” ne tabi araçların güzergahları, bu güzergahta kaç araç çalıştırılacağı, başlangıç ve bitiş noktaları ile durakları UKOME’ce belirlenir.
 
Hüküm Bulunmayan Hallerde Yapılacak Düzenlemeler:
MADDE 28-  
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemeyi yapmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi yetkilidir.

Geçici Hükümler:
Geçici Madde 1-
Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut izin belgeleri, belgelerin yenileneceği1 (bir) yıl süre içinde değerlendirilecektir. Değerlendirme sürecinde mevcut İzin Belgeleri Geçici Belgelerle değiştirilecektir. Geçici İzin Belgeleri 3 aylık süre içinde verilecektir.
Yeni “Güzergah İzin Belgeleri” UKOME tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek hatlar dikkate alınarak tanzim edilecektir. Yeni tanzim edilecek “Güzergah İzin Belgeleri”, Geçici Belgelerdeki hat ve güzergahtan farklı olabileceğinden bu yönergenin yürürlüğe gireceği tarihten önceki İzin Belgelerindeki veya geçici belgelerindeki hatlar ve güzergahlar belge sahiplerine kazanılmış hak vermez.

Geçici Madde 2-  
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşim noktaları arasında toplu yolcu taşımacılığı yapmak isteyen taşımacılara, bu yönerge hükümleri kapsamında UKOME’ce belirlenecek taşıt sayıları içinde kalmak kaydıyla, uygun görülenlere yeni “Güzergah İzin Belgesi” verilecektir.

Geçici Madde 3- 
“Güzergah İzin Belgelerine” dayalı Kooperatiflere üye olduğu ve taşımacılık Kooperatifi üyesi olma koşullarına taşıdığı halde, çeşitli nedenlerle İzmir Valiliği’nce verilen son “Güzergah İzin Belgesi” listelerinde bulunmayan taşımacılara müracaat etmeleri halinde; bu yönergenin 10. Maddesi gereğince işlem yapılır. UKOME’ce belirlenecek taşıt sayıları içinde kalması kaydıyla, uygun görülenlere “Güzergah İzin Belgesi” verilir.

Geçici Madde 4- 
İzmir Valiliği’nce verilmiş son “Güzergah İzin Belgesi”nde yer alan şirketlerin müracaat etmeleri halinde, şirket araçlarına/kiraladıkları araçlarına, UKOME’ce belirlenecek taşıt sayılarını aşmamak kaydı ile bu yönerge koşullarında uygun görülenlere UKOME’ce “Güzergah İzin Belgesi” düzenlenerek verilir.

Geçici Madde 5- 
Bu yönergenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren İBŞB tarafından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne yapılacak tebligat tarihi esas alınmak kaydıyla 3 (üç) ay içinde müracaat etmeyenlere “Güzergah İzin Belgesi” verilmez.

Geçici Madde 6- 
5216 sayılı Kanun gereği İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak Yönetmeliklerde hüküm bulunmayan hallerde bu yönerge hükümleri uygulanır. 
 
Yönergenin Yürürlüğe Girmesi:
MADDE 29- 
(1) Bu Yönerge, 3 Bölümden ve 30 maddeden oluşmuş olup, 08.10.2007  tarihli Başkanlık makamı onayı ile yürürlüğe girmiştir.

(2) Yönergenin tamamında belirlenen sürelerin değişmesinin zorunlu olduğu hallerde yeni süre İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce belirlenecektir.

Yürütme:
MADDE 30- 
Bu Yönerge Büyükşehir Belediye Başkanı adına İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce yürütülür.

EK:1
Tarih : …. / …. / 200..
KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (ŞOFÖR TANITIM KARTI) ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
  ( SÜRÜCÜ İÇİN )
İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI’NA
İ Z M İ R

……………… plaka, ………. Model, ……………. Motor,……………. Şase numaralı 50 Km. Karayolu Taşımacılık hizmeti veren Araç Şoförüyüm.
Çalışma İzin Belgesi (Şoför Tanıtım Kartı) almak istiyorum.
İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmakta olup, gereğini müsaadelerinize arz ederiz.
ADI SOYADI   :     
İMZA     :     
TELEFON    :
İKAMETGAH ADRESİ  :
EK: 1- Sürücü Belgesi Fotokopisi.
2- İkametgah Belgesi ( Muhtardan )
3- Eğitim Seminerine katıldığına dair belge
4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (En fazla 6 ay önce çekilmiş renkli  orijinal )
5-  Adli Sicil Kaydı (Savcılıktan)
6- Psikoteknik değerlendirme raporu (Sağlık Müdürlüğünden Onaylı)
7- Keyif verici madde (Organik/Kimyasal) kullanıp, kullanılmadığına dair rapor (Sağlık Müdürlüğünden Onaylı)
8- Trafik cezasının bulunup bulunmadığına dair belge.
9- Meslek saygınlık belgesi. (Onaylı)
10- Sosyal güvenlik durumunu gösterir belge. (Emekli belgesi,
BAĞ-KUR, SSK)
NOT:   
1- İstenilen tüm belgeler Oda Başkanlığınca “ Aslının Aynıdır ” olarak onaylanacaktır ya da evrak teslimi sırasında asıl belgeler ibraz edilecektir. 
2- Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır. 
3-Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir.
İrtibat Tel:425 41 73 – 483 75 72