T.C
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA
YÖNETMELİĞİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre hazırlanan bu yönetmelik, yine aynı Kanun’un 18/m bendine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2006 gün ve M.35.0.İBB.0.10.01.02.564 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 09 Ağustos 2006 tarihli Ege Telgraf Gazetesi’nde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.


T.C
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER


AMAÇ:

Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların belediyelere yüklediği görevleri yerine getirmek ve beldede esenlik, huzur, sağlık, düzen ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

KAPSAM:

Bu yönetmelik, Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki tüm kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

Bu yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Yasa, Yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Mevzuat ve Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.


BELEDİYE GENEL EMİR VE YASAKLARI

Madde 1 : Huzur ve sükun ile ilgili emir ve yasaklar.

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.1) Her türlü toplu taşıma araçlarında ve halkın toplu olarak bulunduğu kapalı alanlarda sigara vb. tütün ürünleri içmenin yasak olduğunu belirten SİGARA İÇMEK YASAKTIR levhası asmamak.
1.2) Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarında gezici izinsiz çalgıcılık ve satıcılık yapmak.
1.3) Yüksek sesle  veya ses yükseltici araçlarla ,  durarak veya gezici olarak satış, reklam, ilan yapmak ve müşteri celbi amacıyla bağırıp, çağırmak, klakson çalmak.
1.4) Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak.
1.5) Yapılışları görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.
1.6) Halkın arzusu dışında fotoğraf çekmek.
1.7) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak.
1.8) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak.
1.9) Her türlü toplu taşıma araçlarında yolcular inmeden vasıtaya binmek ve tayin edilen giriş çıkış nizamına riayet etmemek.
1.10) Her türlü toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak, ayak dayamak ve ayakkabıları çıkarmak.
1.11) Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvanların çektiği araçlarla trafiğe çıkmak.
1.12) Belediyece yasaklanmış yerlerde aletli veya aletsiz spor yapmak, oyun oynamak.
1.13) Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, hanutçuluk yapmak.
1.14) Apartmanlarda oturanların müsaadesi dışında, huzur ve sükunu bozacak şekilde binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak, geceleri saat 22:00’den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak.
1.15) Ev yada bahçede veteriner raporu alınmamış süs hayvanı bulundurmak.
1.16) Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak yada bulundurmak.
1.17) Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 10:00’dan önce akşam hava karadıktan sonra yapmak. (İlgili belediyesinden izinli olanlar hariç)
1.18) İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde, içki içmek, içki içenlere müsamaha etmek.

Madde 2: Temizlikle ilgili emir ve yasaklar

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

2.1) Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak.
2.2) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak.
2.3) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız  baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.
2.4) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, pa çavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak.
2.5) Binaların, abidelerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek.
2.6) Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek.
2.7) Çeşme, sebil ve havuzları kirletmek, öteberi atmak, buralarda eşya ve hayvan yıkamak, sulamak.
2.8) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek.
2.9) Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kağıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek.
2.10) Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması, araçlardan dışarıya çöp, kağıt,sigara izmariti vb. şeyler atılması.
2.11) Yollara paspas atmak.
2.12) Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek.
2.13) Asfalt kaplamalı yollarda ve tretuvarlarda, araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak.
2.14) İşyerlerinde belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı bulundurmamak.
2.15) Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç yıkamak.
2.16) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.
2.17) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına (Plastik çöp torbası, Çöp kovası, Çöp bidonu) çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak.

Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

a) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (Çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları.
b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.
c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.
d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.
e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül  ve cürufları.
f) Çöp kapsamına giren maddeleri üstü kapalıda olsa çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak.

Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:

a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.
b) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.
c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.
d) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.
e) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.
f) Daimi ve geçici Pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.
g) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri (Sahile vuranlar dahil)
h) Soba külleri.

2.18) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak, Apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek.
2.19) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.
2.20) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek.
2.21) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.
2.22) Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek. (Temizlik 24:00 – 07:00 saatleri arasında gürültü çıkarmadan yapılacaktır.)
2.23) Dükkanlar temizlenirken kirli, çamurlu ve çirkef sularını yaya kaldırımlara taşırmak.
2.24) Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak. (Zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılabilir.)
2.25) Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vesaire asmak.

Madde 3: Nizam intizamla ilgili emir ve yasaklar

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

3.1) Yol, meydan, tretuvar vb. yerleri herhangi bir şeyle kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek ve işgalde bulunmak.
3.2) Halkın çok kalabalık bulunduğu yerlerde büyükçe eşyalarla, sürekli, halkı rahatsız ederek geçmek.
3.3) Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek.
3.4) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek.
3.5) Apartman, işhanı vb. çok katlı binalarda hane numaralarını belirtmemek, işhanı girişleri ve pasajlarda geliş geçişi engelleyici her türlü işgale yol açmak, apartman ve işhanlarında çöp torbaları vb. şeyleri merdiven boşluğuna veya koridorlara koymak.
3.6) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.
3.7) Umumi havuzlarda yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek.
3.8) Parklarda yasak olan yerlerde müsaade edilmeyen yollardan geçmek.
3.9) Belediyeden izin alınmaksızın işyerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.
3.10) İmar Kanunu’nda bahsi geçen her türlü yapıları ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak veya yaptırmak. Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini tahta perde çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ve mecralara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek, inşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum kireç vb. şeyleri doğrudan inşaat alanına dökmemek.
3.11) İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm. ebadında küçük levha asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.
3.12) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek.
3.13) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.
3.14) Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak.
3.15) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak.
3.16) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak.
3.17) Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak.
3.18) Şehir içinde amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek yasaktır.
3.19) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ile ilgili aldığı kararlara uymamak.
3.20) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu araçları ile durmak, park etmek yada bekleme yapmak.
3.21) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması, park etmesi.
3.22) UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu yada motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek.
3.23) Meydan, cadde ve bulvarlarda bulunan işyerlerinin geceleri kent estetiğine uygun şekilde ışıklandırmasını yapmamak.
3.24) Tüm kamu kuruluşlarına ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek.
3.25) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak.
3.26) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak.
3.27) Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak. (Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)

Madde 4: Sağlık, Emniyet ve Selametle ilgili emir ve yasaklar

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

4.1) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek,

vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak.
4.2) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek (Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir.)
4.3) Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda tekerlekli patenle kaymak, futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yaptırmak, uçurtma uçurmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak.
4.4) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başı boş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, belediye veterinerliğinden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek.
4.5) Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek.
4.6) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana vs. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak.
4.7) Toplu taşıma araçlarında yangın aleti ve ilk yardım dolabı ve vapurlar ile deniz dolmuş motorlarında cankurtaran simidi vs. karıştırmak.
4.8) Dolmuş motorlarında yaz, kış belli edilmiş yolcu adedinden fazla yolcu almak.
4.9) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun ilgili maddesi gereği Belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanları koşumda kullanmak.
4.10) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek.
4.11) Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak.
4.12) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatını almamak.
4.13) Kalorifer veya ısıtıcı cihazlarla ısıtılan apartman, otel, işhanı, tiyatro, sinema gibi yerlerin ısı dereceleri hava şartlarına göre (+15) dereceden aşağı düşürülemez. Yukarıda bahsi geçen yerlerde kontrol için termometre bulundurulması mecburidir. Kalorifer ve ısıtıcıların 15 Kasım tarihinden Nisan ayı sonuna kadar yakılmaları zorunludur. Ancak, bu tarihler dışında ısı bina içerisinde (+15) dereceden aşağı düştüğü takdirde dahi yakılması mecburiyeti vardır. Bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.
4.14) Belediye Encümenlerince tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapmak, hayvan beslemek.
4.15) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata su, baca vb. sızıntıya meydan vermek.
4.16) Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller, kuru yemiş, tatlı, lokum ve bisküvi gibi ürünlerin açıkta satışı yasaktır.
4.17) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak.
4.18) Her türlü bina , Apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak.
4.19) Evlerden ve apartmanlardan sokağa, ışıklığa ve yan parsellerinde bulunan arsalara çöp vb. şeyler atmak.
4.20) Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp torbası vb. türden atıklar ile bilumum eşyaları merdiven boşluklarına bırakmak.


Madde 5: Mezarlıklarla ilgili emir ve yasaklar.

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

5.1) Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak, (Mezarlıklar ve mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması ve nakli hususunda Umumi Hıfzısıhha Kanunu Hükümleri dairesinde yapılır. (Belediyelerin belirlediği mezarlık alanları haricindeki yerlere ölüleri defnedenler 5237 TCK-196 maddesi gereği cezalandırılır.)
5.2) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak  ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.
5.3) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi.
5.4) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek.
5.5) Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.
5.6) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para yada herhangi bir bedel karşılığında dua yada Kuran okumak.
5.7) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.

Madde 6: Hayvan Ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar.

Belediyece hayvan ölülerini yakma fırını veya hayvan mezarlığı yapılıncaya kadar hayvan ölüleri hakkında aşağıda gösterildiği şekilde hareket edilecektir.

6.1) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)
6.2) Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere, hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek.
6.3) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Mahalli Belediye Başkanlıklarına veya Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmamak yasaktır.


BELEDİYENİN RUHSATINA TABİ İŞYERLERİ VE BURADA ÇALIŞAN
KİŞİLERİN UYMASI GEREKLİ GENEL EMİR VE YASAKLAR


Madde 7: Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ve burada çalışan kişiler aşağıdaki genel hükümlere uymak zorundadırlar.

7.1) İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli olacaktır. Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan elemanların eli yüzü ve üst başları temiz ve düzenli olacaktır.
7.2) İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak, ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
7.3) Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
7.4) On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.
7.5) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
7.6) Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
7.7) İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
7.8)Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin alınmış olması gereklidir. 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.
7.9) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
7.10) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak.Bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık kıyafetleri düzgün ve temiz  olacaktır.
7.11) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.
7.12) İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
7.13) Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “Canlı Müzik İzni” iptal edilir.

İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılmasını sağlar.
7.14) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerinden alınmış ruhsat, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri açık kalıyor ise Pazar günü çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinin görülür bir yerinde asılıyor olması mecburidir.
7.15) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak, dolan defterlerde 2 yıl müddetle muhafaza edilerek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.
7.16) Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin mutlaka sağlık raporu yada sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman hazır bulundurulacaktır ve her altı ayda bir bu muayeneler ilgili kurumlara yaptırılmış olacaktır.
7.17) Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi yasaktır.
7.18) Belediyenin Ruhsatına tabi işyerleri belediyece tespit ve ilan edilmiş bulunan açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. İşyerleri ilgililerince, belediyece tayin edilmiş açma kapama saatlerini gösteren en az 20x30 ebatlarında bir levha, müşterilerin dışarıdan görebilecekleri bir yere asılacaktır. Kapama saatinden evvel gelen müşteriler işi bitene kadar müessesede kalabilirler, fakat yeniden müşteri alınamaz. Müessese sahipleri ve işçiler işleri tedvir ve temizlik maksadıyla kapama saatinden itibaren (kapıları kapamak ve kapalı tabelasını asmak suretiyle) müessesede kalabilirler.
7.19) Belediye, Vakıflar ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne ait olupta kiraya verilen WC’ler Belediyece tayin edilen fiyat tarifesine uymaya mecbur olup, fiyat tarifesi kolayca görülüp, okunabilecek yerde asılı olacaktır. Belediye ruhsatına haiz diğer işyerlerinde müşteri tuvaletlerinden ücret alınmayacaktır. Tuvaletlerde sabun, sıvı sabun, peçete ve tuvalet kağıdı bulundurulması zorunludur.


PAZAR YERLERİ

Madde 8:  Daimi ve geçici Pazar yerlerinde uyulması gereken hususlar. (TS-10080 ve TS-10081 standartlarına göre hazırlanan pazar yerlerinde nizam, intizam ve iktisadi nizamla ilgili çalışmalar İlçe veya İlk Kademe Belediye Başkanlıklarına bağlı Belediye Zabıtalarınca yürütülür )
 
8.1)  Pazaryerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf Odalarına veya müstahsil ise Ziraat Odaları’na kayıtlı üye olmaları esastır.
8.2) Pazarcı esnafı vergi mükellefi olmakla birlikte pazarın bulunduğu İlçede veya beldede ikamet etmesi zorunlu olup, pazarcı esnafının kesinleşmiş vergi borcu ile Belediyeye borcu olmayacaktır.
8.3 Pazarcı esnafı, ikamet ettiği İlçe sınırları içerisinde en çok 2 adet Pazar yerinden tezgah tahsisi alabilecek ve bizzat tezgahının başında kendisi bulunacaktır.
8.4) Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen alanın dışına çıkamaz. Gerek halkın geçeceği gerekse komşu esnafın tezgah arkasına geçiş için ayrılan geçitleri kapatamaz.
8.5) Hiçbir esnafın tezgah düzenlenmesinde komşu esnafın satış yapmasını engelleyecek şekilde malını aşırı derece yığması, tezgahını ileri çıkararak komşu tezgahın önünü kapatması yasaktır.
8.6) Pazarcıların tezgah önünde gezmeleri, bağırmaları, çağırmaları, bir takım söz ve işaretlerle müşteriyi davet etmeleri yasaktır.
8.7) Pazar yerlerinde her satıcı bulunduğu yeri temiz tutacak, çevresini kirletmeyecektir.
8.8) Pazarcı alışverişte kullandığı ölçü aletinin (terazinin) ve gramlarının kolaylık sağlamak amacı ile görünür ve aleni şekilde kullanılması zorunludur.
Terazi ve gramlarının tezgah gerisinde görünmeyecek bir şekilde kullanılması yasaktır.
8.9) Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü teraziyi kullanmak yasaktır.
8.10) Terazide hile yaptığı tespit edilen Pazarcının terazisine el konur.Durum tutanakla tespit edilir. Bu tutanağa terazinin seri no’su yazılacak ve terazi imha edilecektir. Bilahare imha edilen terazinin akibeti San. Tic. İl Müdürlüğü Ölçü ayarlar servisine bildirilir. Terazinin çift kefeli veya elektronik olması yapılan bu işlemi durdurmaz.
8.11) Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara sokacak derecede kalın kağıt vb. şeyler kullanmak yasaktır.
8.12) Pazarcı pazarın bitimini müteakip pazaryerine hiçbir  mal ve malzemesini bırakmayacaktır. Bilahare bu alanın belediyece temizliği sırasında mal ve malzemenin görebileceği zarardan ötürü pazarcı hiçbir hak iddia edemez.
8.13)Pazarcı esnafı satışa arz ettiği malların cinsini ve fiyatını gösterir etiket koymaya mecburdur. Müşteriyi aldatıcı yönde etikete hiçbir ifade yazılamaz.Etiketlerdeki fiyatlandırma Litre veya Kilogram bazında yazılacaktır. ( Yarım Kilo ..........TL. gibi ifadeler kullanılmayacaktır.)
8.14) Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak yasaktır.
8.15) Pazarcı esnafı Pazar yeri ilan edilmiş alandaki numaratajlandırılmış tezgahların haricinde veya Pazar yeri olarak ilan edilmiş alanların dışında (sokak araları vb. yerlerde) hiçbir surette tezgah kuramaz, satış yapamaz.
8.16) Pazar dahilinde satışa sunulan gıda maddelerinden 5179 sayılı yasa gereğince üzeri kapatılması zorunlu olan gıda maddelerinin (Pişmiş veya pişmemiş) üzerlerinin daima kapalı olması ve satışa arz edilen maddelerin fiyat etiketinin konması mecburidir.
8.17) Pazar yerlerinde mevcut satış tezgahlarını kullanan pazarcılar tezgahlarını başkasına kiraya veremez, satamaz.
8.18) Pazarcı esnafı Maliye, Hal Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini vb. gibi belgeleri ibraz etmek zorundadır. Geçerli belge ibraz etmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.
8.19) Pazarcı esnafı, pazarcı olduğunu kanıtlayan pazarcı belgesini Pazar devam ettiği sürece  yakasına takmak mecburiyetindedir.
8.20) Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler kullanılması ve bulundurulması (Bütangaz tüpleri, tiner, vb.) yasaktır. Esnafların tahsisli alanlarda tehlike doğurabilecek kimyevi maddeleri, atlama ve sızma sureti ile çevreye zarar verebilecek her çeşit  mal ve malzemeyi bulundurmaları ve satışı ile iştigal etmeleri yasaktır.
8.21) Pazaryerlerinde, Pazarcılar, kendilerine ayrılan standlara görünümü ve niteliği etkilesin veya etkilemesin hiçbir değişiklik ve ilave yapamazlar.
Bu cümleden olmak üzere stand aralarını, duvarları yıkmak, geri yahut ileri almak yeni duvar örmek, dış görünümü etkileyecek değişiklikler yapmak kapamak veya daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler ile koruma amacına yönelik kepenk ve benzeri ilavelerin yapılması için Belediyeden izin alınması gerekir.
8.22) Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı, barak, pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak yasaktır. İhtiyaç duyulması halinde Belediyeden izin alınması zorunludur.
8.23) Pazaryerlerinde hal dışında toptan mal satışı yasaktır. Bu amaçla pazaryerlerinde bulunan veya tesisi edilen her tür kantar istisnasız tüm Zabıta birimleri tarafından toplattırılacak ve bir tutanakla imha ettirilecektir. Cezai rüsumu ödenmek sureti ile toptan mal tutanakla imha ettirilecektir. Cezai rüsumu ödenmek sureti ile toptan mal satanlarında perakende satış yapması yasaktır. Bu tür satışlar ancak Zabıta Müdürlüğü gözetiminde tanzim satış mahiyetinde, gösterilen alan üzerinde sadece halka arz şeklinde yaptırılabilir. Bu alan sabit tahsis alanı olarak algılanamaz. Bu alan için herhangi bir ücret alınamaz. Tanzim satışı yapılan malın fiyatı o günkü veya hal kapalı ise bir önceki günkü azami hal satış fiyatını geçemez. Tanzim fiyatın tespitinde mal kalitesine göre, belediyenin tespit edeceği fiyat baz olarak alınabilir.
8.24) Pazaryerinde tüketiciye dönük perakende fiyatların serbestçe arz ve talebe göre belirlenmesi esastır. Perakende fiyatların oluşması gereken eşik fiyatının üstünde kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek amacı ile pazara gelen malın miktarını engellemek, gelen satışa sunulmasına mani olmak, tehdit ve zor kullanarak diğer bir esnafın malın fiyatını düşürmesine engel olmak, veya malın fiyatını yükseltmesi için baskı yapmak, pazarın sevk ve idaresinde belediye tarafından görevlendirilmiş kişilere bu yönde maddi ve manevi baskı yapmak, tehdit etmek, bu yönde organize suç şebekesi oluşturmak yönünde hakkında tespit yapılan kişiler ve bunların birinci dereceden yakınları İzmir ili dahilinde tahsis alamazlar, adlarına tahsis var ise bu tahsisler iptal edilir. Haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
8.25) Pazaryerlerinden, seyyar satıcılara mal veren pazarcının var ise tahsisi/tahsisleri iptal edilir. Pazaryerlerinin dışında, özellikle seyyar satıcılarda; pazaryerinde oluşması gereken fiyatların altında fiyatla mal satılmasını sağlayan pazarcıların derhal pazaryerleri ile ilişkisi kesilir.
8.26) Toptancı hallerde üzerlerinde hal satış yeri kayıtlı olanlar pazaryerlerinde tahsis alamazlar. Ve yine hallerde nam ve hesaplarına satılmak üzere mal gönderen müstahsil dışındaki gerçek kurum ve kişiler pazaryerlerinden tahsis alamazlar.
8.27) Üretici olarak Pazar yerine sebze ve meyve getiren esnaflar 1000 kg.’dan fazla mal getiremezler. 1000 kg.’dan fazla mal için hal rüsumu ödenmek zorundadır.Üreticiler Müstahsil belgelerini devamlı olarak yanlarında taşıyacak ve istendiğinde görevlilere ibraz edecektir. Üretici  pazara getirdiği malları perakende olarak satacak, toptan satış kesinlikle yapılmayacaktır.
8.28) Pazar yerlerinde açıkta, tezgahta içki içmek ve içirmek yasaktır.
8.29) Pazar yerlerinde seyyar olarak çay, köfte vb. gıda maddelerinin satışının yapılması yasaktır.


İKTİSADİ NİZAMLA İLGİLİ
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI


Madde 9: Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ile ilgili aşağıdaki özel hükümler uygulanır.
9.1) Her ne maksatla açılır veya çalıştırılır ise çalıştırılsın, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işyeri, özel mevzuat ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı tarafından ruhsatlandırılsa bile, ilgili belediyesine de müracaat ederek gerekli izinlerini alacaktır.
9.2) Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ( 394 sayılı Kanundaki istisnalar hariç ) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre haftada bir gün ( Pazar günleri ) tatil olmak zorundadır.
9.3) Hafta Tatili Kanunu’ndan istisna olmak isteyen işyerleri ilgili belediyesine müracaat ederek izin almak zorundadır. Buna aykırı olarak işyerini çalıştıranların işyerleri Belediye Zabıtaları tarafından kapattırılır ve haklarında İdari para cezası uygulanır.
9.4) Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır.
9.5) Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçüler ve ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.
9.6) Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen maddelerin halka arz edilmesi, kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri belirtilen hizmetlerden kaçınılması yasaktır.
9.7) Lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde;
a) Müessesenin ünvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varak numaraları bulunan, muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az 2 nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüshanın istensin veya istenmesin müşteriye verilmesi zorunludur.
b) Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerde; pusulalar, servis süresince masada bulundurulacak, masaya getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözü önünde hemen yazılacaktır.Hesap pusulasının 2. nüshası müşteri istemeden kendisine verilecektir. Hesap pusulaları mutlaka soğuk damgalı olacaktır.
c) Gramaj ve fiyatları ile ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak gram taksimatlı terazi bulundurulması zorunludur.
9.8) Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dahilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve pazarlık etmek yasaktır.
9.9) Mal ve hizmet sunan her türlü işyerinde, işletmenin iştigal ettiği iş ile ilgili hizmet, ürün ve mamullerin fiyat tarifelerinin müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri yerde asılı olması mecburidir. Bu hükme aykırı hareket eden işyeri ilgilileri hakkında 4077 sayılı Tüketici Kanunu’nun 12. maddesine istinaden, yine aynı Kanunun 25. maddesinde zikredilen cezai işlemin uygulanabilmesi için Belediye Zabıtaları bir tutanak tutarlar ve karar alınmak üzere bu tutanağı o yerin en büyük mülki amirine gönderirler.
9.10) Her ne surette olursa olsun, belediyenin ruhsatına tabi iken ruhsat almadan faaliyet gösterilmesinin tespiti durumda bu işyeri ilgilisi hakkında tutanak tutulur ve derhal belediye encümenine sevk edilerek, alınacak karara istinaden gerekli işlem yapılır.
9.11) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;
a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,
c) Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından küçükleri çalıştıran,
d) Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesine müsaade eden,
e) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
9.12) Şehir içerisinde ve meskun mahallerde açılan odun kömür depoları;
a) Odun ve kömürlerini depoladıkları alan kapalı mekan olamaz.
b) Depo etrafı sağlam direkler ile sabitlenmiş tel örgü (içerideki malzemenin dışarı dökülmesine mani olacak şekilde) ile çevrilmiş olmalıdır.
c) Bu depolarda, ilgili belediyesinden alınmış itfaiye raporu ve bu rapor doğrultusunda gerekli  yangın söndürme malzemesi bulunacaktır.
d) Bu depolarda motorlu testere vb. aletler ile kesim yapılamaz.
e) Depolama alanı içerisinde idari işler için kullanılmak üzere hizmet binası bulunabilir.
f) İlgili belediyesince ruhsatlarında gösterilen miktarlar haricinde yakacak malzemesi bulunamaz.
g) Bu işyerlerine araç giriş çıkış yerleri ilgili belediyesinin onayı ile düzenlenebilir, belediyeden izin alınmadan özel giriş tertip etmek, yolun ve kaldırımın evsafını bozmak yasaktır.


                            YANGIN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 10: Yangın ile ilgili emir ve yasaklar.
10.1) Dükkan, mağaza, imalathane, fabrika gibi halkın alışveriş yaptığı yerler ile umuma açık olan ve halkın toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde yeter sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
10.2) Apartman, İşhanı, Otel, Hamam, Fırın ve imalathanelerin bulunduğu binalardaki bacaların yılda en az bir kez temizletilmesi mecburidir.
10.3) Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Fabrika, fırın, Han, Hamam, Pansiyon, Otel, işhanı ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette çalışır durumda olacak ve bacalar çevre binalardan 2 metre yükseklikte olacaktır.
10.4) Şehir dahilinde meskün sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerinin park edilmesi yasaktır. Bu tür araçlar Belediyece belirlenen alanlara park edilecektir.
10.5) Halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile mutfak bölümü bulunamayan bilumum işyerlerinde yemek pişirme, çay yapma vb. amaçlı olarak LPG tüpü kullanmak yasaktır.


İLAN VE REKLAMLAR

Madde 11: İlan reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili emir ve yasaklar.
11.1) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesinin İlan Reklam yönetmeliğine aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz.
11.2) Belediye izni olmadan herhangi bir şekilde süreli yada süresiz tanıtım amaçlı stand kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz.
11.3) Belediyece izin verilmeyen yerlere kağıt afiş yapıştırılamaz, bez afiş asılamaz.


YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

 Madde 12: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer Alan hükümler aynen uygulanır.
Madde 13: Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.
Madde 14: Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Büyükşehir belediyesinin Sorumluluğu, görev, yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.
Madde 15: İlçe ve ilk kademe belediyeleri  bu yönetmeliği kendi belediye meclislerinde kabul etmek şartı ile uygulayabilecekleri gibi, bu yönetmelik Hükümlerine aykırı olmamak üzere yeni düzenlemeler yaparak kendi Yönetmeliklerini belirleyebilirler.
Madde 16: Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan ve Uygun araçlar ile halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 17: Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini Belediye Zabıtaları yapar. Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulmadığının tespiti halinde, 1608 sayılı Kanun’a istinaden cezai müeyyideler
uygulanır.
Madde 18: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.