İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ
KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE
USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KISIM I
GENEL HÜKÜMLER

HUKUKİ DAYANAK
Madde 1 : 
Bu yönerge 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 8.ve 9. maddelerine ve 15.06.2006 günlü ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ’ nin 27. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

AMAÇ
Madde 2 :
Bu Yönergenin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yer almayan ve hizmetin nitelik ve niceliğini, mahalli özelliklerini, uygulamada uyulması gereken zaman ve mekan şartları ile mahalli imkanları ve benzeri durumları tespit etmek ve yürütmektir.

KAPSAM
Madde 3 :
Bu yönerge, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ’nin kuruluş, görev, yetki, çalışma esas ve usulleri; yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılmasında ve benzeri konularda uyulması gereken zaman ve şartlara ilişkin esasları kapsar.

TANIMLAR

Madde 4 : 
Bu yönergenin uygulanmasında;

 1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ : İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni
 2. AYKOME: İzmir Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’ni,
 3. EMANET KOMİSYONU: Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü, ilgili İlçe Belediyesi ve ilgili yatırımı yapan veya yaptıran Kamu Kurum veya Kuruluşunca tayin edilecek üç kişilik komisyonu
 4. ALT YAPI: İçme suyu ve kanalizasyon projelerini, elektrik, doğal gaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projelerini, termal ısınma ve enerji besleme vs. projelerini, metro projeleri ile hafif raylı toplu taşıma sistemleri ile, yollar ve kaplamalarını,
 5. YOL: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjleri,
 6. TRANŞE: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü çukur ve hendek kazısını, ifade eder.

 

BAĞLILIK
Madde 5 :
AYKOME, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

BAĞLAYICILIK

Madde 6 :
AYKOME Genel Kurulu tarafından altyapı ile ilgili olarak alınan kararlar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir dâhilindeki diğer Belediyeler ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

KISIM II

KURULUŞ VE ORGANLAR

KURULUŞ

Madde 7 :
AYKOME :

 1. GENEL KURUL
 2. YÜRÜTME ORGANI
 3. TEKNİK KURUL’dan  meydana gelir.

BÖLÜM l
GENEL KURULUN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

GENEL KURUL
Madde 8 :
(1) AYKOME Genel Kurul’u, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, İBŞB sınırları dâhilinde aşağıda sayılan alt yapı ve hizmet yatırımları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey idarecilerinden meydana gelir. Bunlar:

 1. İBŞB Fen İşleri Daire Başkanı,
 2. İBŞB Ulaşım Daire Başkanı,
 3. İBŞB Etüd Proje Daire Başkanı,
 4. İBŞB Alt Yapı Koordinasyon Müdürü,
 5. İBŞB Bakım, Onarım ve Alt Yapı Şube Müdürü,
 6. İBŞB İZSU Su Tesisleri Daire Başkanı,
 7. İBŞB İZSU Kanal İşletme Daire Başkanı,
 8. İBŞB İZSU Etüd Planlama Daire Başkanı,
 9. İBŞB Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı,
 10. İBŞB Tarım Park ve Bahçeler Daire Başkanı,
 11. Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi,
 12. Karayolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü),
 13. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü),
 14. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Temsilcisi,
 15. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi (TCDD 3. Bölge Müdürlüğü),
 16. Türkiye Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcisi,
 17. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Temsilcisi,
 18. Şehiriçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcisi,
 19. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Temsilcisi,
 20. İZMİRGAZ A.Ş. Temsilcisi,
 21. JEOTERMAL A.Ş. Temsilcisi,
 22. Telekom Temsilcisi
 23. Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyeden ibarettir.
 1. AYKOME toplantılarına katılacak üst düzey yetkililerin isimleri kurumlarınca üç kişilik liste halinde her yılbaşında İBŞB’ye bildirilir. Temsilcilerin değişikliği halinde ayrıca yetki belgesi aranır.
 2. AYKOME toplantılarına, ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilebilirler.
 3. İBŞB’nin yukarıda anılanlar dışındaki Birim Başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.
 4. AYKOME’nin asli ve sürekli üyelerinin temsil ettiği şirket, kurum veya kuruluşları ilgilendiren konularla ilgili karar alınmasında o şirket, kurum veya kuruluşun yetkili temsilcisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

 

GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9 :
İzmir Büyükşehir Belediye sınırları dâhilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla üst düzey yönlendirme ve karar yetkisini haiz GENEL KURUL’u :

 1. AYKOME’nin faaliyetlerini düzenleyici kararlar alır, yöntem tespit eder.
 2. Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dahil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar
 3. Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.
 4. İmar uygulama planı olmayan veya planı var uygulama henüz yapılamamış alanlarda, altyapı kurum ve kuruluşlarınca önceden yapılmış tesislerin, ilgili kurumca, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden bedelsiz olarak imar planına uygun hale getirilmesini sağlar.
 5. İmar uygulaması yapılmamış eski kentsel alanlara yeni altyapı tesislerinin getirilmesine veya bu alanların yeni altyapı tesislerinin geçiş güzergahı olarak kullanılmalarına izin vermeyebilir.
 6. Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için İBŞB Başkanına veya Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü’ne yetki verir.
 7. Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.
 8. AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kullanacakları kazı dolgu malzemeleri ile ilgili standartları belirler.
 9. Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.

TOPLANTI USULÜ
Madde 10 :

 1. Genel Kurul’un olağan toplantıları her ayın ilk çarşamba günü saat 10:00’da ve Başkan tarafından belirlenen yerde Başkan veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 8 inci maddede belirtilen üyelerle toplanır.
 2. Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.
 3. Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.
 4. Toplantılar 8 inci maddede sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.
 5. Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili toplantıya katılır.
 6. Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

BÖLÜM 2
YÜRÜTME ORGANININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ, BİRİMLERİ
KURULUŞ
Madde 11 :
AYKOME YÜRÜTME ORGANI, İBŞB Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı, ALT YAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ’ dür.

YETKİLER
Madde 12 :

 1. ALT YAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına ilişkin kazı izni ruhsat belgesini tanzim eder.
 2. Ayrıca, söz konusu kurumların bilgi ve denetimi altında özel şahısların yapacağı alt yapı hizmetlerine ilişkin kazı ruhsat teklifini inceler. Gerekli hallerde ruhsat verir, çalışmaları kontrol eder.
 3. Başkanlığın talimatı doğrultusunda Genel Kurul gündemini hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
 4. AYKOME’ ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyon sağlar.
 5. Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME Genel Kurulu’nun onayına sunar.
 6. Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME Genel Kurulu’nun onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.
 7. Kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
 8. Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.
 9. Kazı izni ruhsatlarına konu inşai faaliyetler özel teknik bilgi gerektiren konularla ilgili kararlarda ilgili kuruluşların görüşleri esas alınır.

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ
Madde 13 :
Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü, Genel Kurul’un görev konuları ile ilgili olarak:

 1. Aykome üyesi olan tüm kurumlar ve ilçe belediyeleri müteakip yılın taslak programlarını Kasım ayı sonuna kadar Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü’ne iletirler. Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürür ve Genel Kurul’un onayına sunar.
 2. Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlar.

BİRİMLERİ
Madde 14 :
Bu yönergede sayılan görevleri yerine getirebilmek maksadı ile ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ bünyesinde;

 1. Ruhsat Şefliği,
 2. Denetim Şefliği,
 3. Proje Şefliği,

bulunur.
Ayrıca, verimliliği arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulacak diğer birimler kurulur.

RUHSAT  ŞEFLİĞİ
  Madde 15 :
Bu yönergenin, 12 ve 13. maddelerinde sayılan işleri Ruhsat Şefliği yürütür.

DENETİM ŞEFLİĞİ
Madde 16 :
Bu yönergeye konu imalatların, ruhsatına ve sahada yürütülen çalışmaların Aykome ilke ve kararlarına uygunluğunu denetler.

PROJE  ŞEFLİĞİ
Madde 17:
Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin günümüz teknolojileri ve internet ortamını kullanarak Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir program vasıtasıyla altyapı projelerinin tek bir merkezden kontrol edilmesini sağlar.

PERSONEL GÖREVLENDİRMESİ
Madde 18 :
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 25. maddesi gereğince İBŞB personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir.

 

BÖLÜM 3
TEKNİK KURULUN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

KURULUŞ
Madde 19 :
AYKOME GENEL KURULU’ na katılan kurumların, kendi belirleyecekleri birer adet teknik temsilcilerinden oluşur. Kurul Başkanı ALT YAPI KOORDİNASYON MÜDÜRÜ’ dür.

GÖREV VE YETKİLERİ İLE TOPLANTI USULÜ
Madde 20 :

 1. Teknik kurulun görevi, AYKOME’nin faaliyetlerine ve uygulamalarına yol gösterecek teknik nitelikli kararları almaktır.
 2. Kurul gerektiğinde kurul başkanının daveti ile toplanır. Teknik kurula katılacak elemanlar kurumlarca 2 (iki) kişilik liste halinde Büyükşehir Belediyesine bildirilir. İsim değişikliği halinde ayrıca yetki yazısı aranır.
 3. Genel kurul onayı ile teknik kurul yapılır. Genel kurulda yetki verilmiş ise teknik kurul kararı Genel kurul toplantısı beklemeden uygulamaya konulur.

 

KISIM III
RUHSAT İŞLERİ

RUHSAT VE RUHSAT BEDELLERİ
Madde 21 :
Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu yönerge kapsamındaki işlerde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesinin “d” fıkrasına göre ruhsat almaya ve Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu bedelleri ödemeye mecburdurlar.

a) Altyapı Kazı Ruhsatlarının Ücretlendirilmesi:
Zemin cinsi birim bedelleri, tespit bedelleri, denetim metraj bedelleri ve hatalı çalışmaların ceza bedelleri her yıl olmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun 87. maddesi ile 5393 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararıyla belirlenir.
Altyapı tesisi açım ruhsat bedeli hesabında; Zemin Açım Bedeli, Denetim Bedeli, Tespit Bedeli, Güvence Bedelleri alınır. Teminat bedelleri Aykome uygulama yönetmeliğinde belirlenen şartlara göre iade edilir.
Altyapı kazı ruhsatı bedelleri aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Zemin Açım Bedeli   =

Zemin Cinsi Birim Bedeli  x  Metraj

Denetim Bedeli         =

Denetim Birim Metraj Bedeli x Metraj

Tespit Bedeli             =

Tespit Bedeli + (ZAB x 0.01)

Güvence  Bedeli        =

Asfalt Zemin Açım Bedeli x 0,5

İRAD VE EMANET
Madde 22 :

 1. Açılacak tranşenin üst kaplaması asfalt ise bedelinin tamamı nakit olarak, asfalt dışındaki kaplamaların (beton, parke, karosiman, baskılı beton, vb) bedeli ise emanet olarak Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırılır. Emanet ayrı bir hesapta tutulur. Emanet bedeli, dolgu ve üst kaplamanın, işin usulüne uygun olarak yapıldığının tespiti halinde emanet komisyon kararı neticesinde çözülür. İlgili Belediyenin gerekli gördüğü yerlerde asfalt dışındaki kaplamanın bedeli de irad olarak alınır.
 2. Zemin açım bedelinin tamamının teminat mektubu olarak yatırılması halinde, teminat mektubunun çözülmesi  esnasında, zemin açım bedeli tahsilatı,  içinde bulunulan yıla ait bedeller üzerinden hesaplanarak yapılır.
 3. Belirlenecek süre sonrasında yapılan ilave imalatlar ve arıza hallerinde ise bu maddenin birinci bend hükümleri uygulanır.
 4. Yapılan işin teknik şartlara ve usullere uygun olmadığının tespiti halinde, ilgili taraf uyarılır. Uyarı gerekleri, tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde yerine getirilmezse ve iş bitirilmez ise tebligat yapılmaksızın emanet irada dönüştürülerek, iş Büyükşehir Belediyesi’nce yapılır. Emanetin yetmemesi halinde, kalan kısım ilgiliden ayrıca tahsil edilir.
 5. Üst kaplamanın yapım işi ertesi yıla sarkar ise asfalt bedeli farkı yeni yılda, meclisce belirlenen bedele göre ayrıca tahsil edilir.
 6. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum-kuruluşların, tamamlanan altyapı yatırım, bakım, onarım çalışmalarının zemin açım bedeli,  mutabakat bildirim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerinde Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ödenir.

MÜEYYİDELER
Madde 23 :

 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler tarafından planlanan altyapı çalışmaları Aykome Genel Kurulu’nca belirlenen sezon içinde yaptırılır. Bu belirlenen sezon dışında acil arıza halleri hariç bildirimsiz ve ruhsatsız olarak altyapı tesis kazısı yapılamaz. Aylık ortalama yağış miktarının en yüksek olduğu Aralık, Ocak, Şubat aylarında Genel Kurul kararı ile çalışma yasağı getirilebilir.
 2. Acil durumlarda, arızaların giderilmesi amacıyla AYKOME’ye bilgi verildikten sonra müdahale edilir, en geç üç iş günü içerisinde ruhsat başvurusunda bulunularak işlem tamamlanır. Acil kazı uzunluğu 50 m’yi geçemez.
 3. Bu yönergeye konu mahaller, yol, bina, tesis veya diğer eşyaya zarar verenlerden, ruhsatsız kazı yapanlar veya tranşe açanlardan meydana gelen zararın bedeli fiili çalışma ve uygulamaya göre hesap edilerek  tahsil edilir. Zararın hesaplanmasında Belediye Meclisi’nce belirlenen cezai miktar ile zemin tahrip ücretleri ve yol kaplama bedelleri tahsil edilir.  Ayrıca, 1608 sayılı kanun uyarınca işlem yapılır.
 4. Çalışmalarda, asfalt kesme makinası kullanılması zorunludur. Kullanılmadığı takdirde, Belediye Meclisi’nce her yıl belirlenen cezai bedel tahsil edilir.
 5. Kazılardan çıkarılan malzemeler yeniden dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Açılan tranşeler yönetmelik Madde 26’da belirtilen stabilize malzeme ile sıkıştırılarak doldurulur. Uygun olmayan dolgu malzemesi kullanılması halinde, söz konusu dolgu malzemesi tranşeden çıkarılarak, yerine uygun stabilize malzemenin sıkıştırılarak doldurulması sağlanır ve Belediye Meclisi’nce her yıl belirlenen cezai bedel tahsil edilir.
 6.  Kazılardan çıkacak toprak ve molozlar yolda veya yaya kaldırımında bekletilmeksizin AYKOME tarafından belirlenen moloz döküm alanlarına dökülür ve bu durum ruhsata işlenir. (Kazıdan çıkan molozlar kaldırıldıktan sonra tranşe çevresi ıslatılarak süpürülür ve temizlenir.) Buna uyulmadığı takdirde, inşaat artıkları Büyükşehir Belediyesi’nce kaldırılıp masraf ilgili mevzuat hükümlerince ilgili kişi veya kurumdan alınır.
 7. Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri; belirlenen esaslara göre alınacaktır. Tedbirlerin alınmadığı işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı tespit edildiğinde, çalışma durdurulur  ve Belediye Meclisi’nce her yıl belirlenen cezai bedel tahsil edilir.
 8. Ruhsatta belirtilen süre dolduğu halde çalışma devam ediyorsa, çalışma durdurulur, süre uzatımı alınmaması halinde her geçen gün için belirlenen günlük ceza bedeli tahsil edilir.
 9.  Tranşe dolgu çalışmaları esnasında kompaktör ile dolguyu nemlendirerek, kademeli sıkıştırma yapılmadığı tespiti halinde, Belediye Meclisi’nce her yıl belirlenen cezai bedel tahsil edilir. 
 10.  Kazılan yerin üst kaplamasının tamamlanmasından sonra çökme oluşması halinde çöken kısmın zemin cinsine göre hesaplanan bedeli, kazıyı yapan kamu kurum kuruluşları ile özel ve tüzel şahıslardan ayrıca tahsil edilir.
 11.  Çalışmalar esnasında herhangi bir kurumun altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde, çalışmayı yapan kurum kuruluş veya şahıslar ilgili kurumun tutacağı hasar tespit tutanağında belirlenen hasarı hemen onarmak veya onarımı kendi yap(a)mıyor ise  belirtilen hasar bedelini ödemekle yükümlüdür.
 12.  Ruhsat alan kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler altyapı inşaatı sırasında gereken emniyet tedbirlerini de alırlar; levha ve barikatlarla işyeri düzenini sağlarlar. Ayrıca, bu yönetmelikte belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler. Çalışmalar sırasındaki emniyet tedbiri yetersizliğinden dolayı çalışan ve üçüncü şahıslara karşı doğacak tüm olumsuzlukların maddi, manevi ve hukuki sorumluluğu kazıyı yapan kurum-kuruluş, özel-tüzel şahıslara aittir. Zemin kaplaması eski haline getirilinceye kadar ruhsat sahibinin hukuki sorumluluğu devam eder.

 

ALTYAPI YATIRIMLARININ KONTROLÜ
Madde 24 :
Kurumların yaptığı veya yaptırdığı altyapı inşaatının ruhsata, program ve teknik şartlara uygun devam edip etmediği ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kontrol edilir. Tranşe açılması esnasında uyulması gereken hususlara uygun yapılmayan çalışmalar için kurumlar uyarılır. Uyarıya uyulmazsa gereken tamirat, vs. Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilir ve ilgili mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulanır.

RUHSAT ALIMI SIRASINDA  UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR
Madde 25 : 
Altyapı hizmet tesislerine ilişkin tüm kazı çalışmaları ruhsata tabidir.

 1. Özel ve resmi kuruluşlarca yapılacak veya yaptırılacak her türlü altyapı kazıları için ilgililerce tranşe ruhsatı almak için Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne müracaat edilir. Ruhsat Belgesi tanzim edilirken sahibi hanesine müracaatçının adı, soyadı ve unvanı yazılır. Talepte bulunan kurum hanesi, ilgililer veya yetkililerince doldurulup varsa kaşelendikten sonra imzalanmış olmalıdır.
 2. Talep sahibi kurum tarafından Ruhsat Belgesi’nde kurumlara ayrılan bölüm eksiksiz ve doğru olarak (2) nüsha doldurulur. Kroki için ayrılan yerin altındaki dipnota uygun renk ve karakterde cadde ve sokak krokisi çizilir. Kazı çalışmalarında ruhsat bedelleri Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünce hesaplanır, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca tahsil edilir. Ruhsat talebinin Fen İşleri Daire Başkanı tarafından onaylanmasından sonra ruhsat verilir.
 3. Ruhsat Belgesi her sokak için ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi kurumların pafta bazında yapacakları kazı çalışmaları için bir adet Ruhsat Belgesi da düzenlenebilir. Belge ekinde çalışılacak bölgenin paftası 1/1000- 1/5000 ölçekli İmar Planı, İş Programı ve Sokak listesi ile birlikte verilir. Ruhsat Belgesindeki maddeler sokakların toplamı için doldurulur.

Ancak ek ruhsatlardaki süreler de sokak bazında düzenlenir. Bunun için sokak listesinde her sokak için sokak adı, mahalle adı, tranşenin eni, boy uzunluğu, kaplama cinsi, menhol ve baca adedi ile önerilen başlama – bitiş tarihleri yazılır. Düzenlenen form ekindeki liste ve ölçekli planı olmadan işleme konulmaz.

 1. Talep sahibi kurum ve kuruluşlarca kaplama cinsi ve metrajlar ruhsat belgesine tam ve doğru olarak işlenir.
 2. Kazı ruhsatları ruhsat belgesinin ön sayfasında yazılı kazıya başlama ve bitiş tarihleri arasında yapıldığı takdirde geçerlidir. Bu süreye tranşenin açılması, imalat-dolgunun yapılması ve kaplamanın onarımı da dâhildir. Ruhsat süresinin uzatılması için 28 inci maddede yazılı esaslara göre hareket edilecektir.
 3. Ruhsat Belgesinin (ÇALIŞMA KONUSU) hanesine ARIZA–YENİ TESİS – DEĞİŞTİRME-ONARIM vb. nedenlerden hangisi olduğu yazılır.
 4. Ruhsat talepleri, Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünce gerekli incelemeler yapılıp Fen İşleri Daire Başkanının onayından sonra kayda alınır.
 5. Yol ve tretuvar kaplama zemin açım bedelleri, tespit ve denetim bedelleri, belirlenen cezai bedeller her yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanıp Büyükşehir Belediye Meclis’ince karara bağlandıktan sonra geçerlilik kazanır ve uygulanır.
 6. Kazı ruhsatları onay tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde ilgililerince alınmadığı veya uygulamaya geçilmediği takdirde ruhsat geçersiz sayılır. Bu durumda sadece teminat iade edilir. Ruhsat bedelleri iade edilmez .
 7. İlgili şahıs ve kurumlar ruhsat belgesi üzerindeki tarihe göre yer teslimi ile birlikte derhal işe başlarlar. Çalışma kesintisiz devam ettirilip ruhsatta yazılı sürede bitirilir.
 8. Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları yaptıkları altyapı ihalelerinde bilgisayara işlenmek üzere bir nüsha ruhsat belgesi doldurulur. Tüm kurumlarca açılan tranşeye (su, kanal, YG-OG-AG yeraltı kablo, doğalgaz, jeotermal, fiber, telefon boru güzergahlaıı) döşenen tesisin ( x, y, z) koordinatları işin yüklenicisine yaptırılarak Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne sayısal ortamda gönderilir. Bu bilgiler Aykome’ye verilinceye kadar teminat iadesi yapılmayacaktır.
 9. Tranşe çalışmalarının usulüne uygun olarak ve süresi dahilinde yapılıp yapılmadığı İBŞB Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından denetlenir.
 10. Haftada en az bir kere olmak kaydıyla, gerekli hallerde kazı yapan kurumun bölge yetkili veya sorumlusu da denetlemeye iştirak eder.
 11. Ruhsat verilecek işin sınırı ilçe sınırını geçemez.

TRANŞE AÇILIP – KAPATILMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Madde 26 :

 1. Hafriyat sırasında yol ve kaldırım kesitinde diğer yeraltı tesislerine zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınır. Diğer altyapı kuruluşlarından gözlemci istenir. Kazı sırasında meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk tranşeyi açan kurum, kuruluş ve şahıslara aittir.
 2. Yeni açılacak yollarda ilk defa oluşacak tranşeler, AYKOME’ce belirtilen tip en kesitte olmak ve kuruma tahsis edilen güzergâhtan geçmek zorundadır.
 3. Yol kesitinde diğer kurumlara ait tesis mevcut ise kazı esnasında muhtemel kazaları önlemek için bu kurumların iş yerinde gözlemci bulundurmaları gerekir.
 4. Tranşe açmaya, ivedilik arz eden kısımlardan başlanır.
 5. Tüm asfalt yollarda ve tretuvarlarda açılan tranşeler sıkışmaya en müsait malzeme (stabilize malzeme, konkasör artığı malzeme, mıcır tozu ile 0-1 numara malzeme karışımı) ile doldurulur. Kazıdan çıkan malzeme, dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Özellik arz eden işlerin dolgusunda, Teknik Kurul kararı ile belirlenen dolgu malzemesi kullanılır.
 6. Kullanılacak dolgu malzemesi içerisinde bitkisel toprak, çalı., kök, ve benzeri organik maddeler, kömür, kömür tozu dahil ,içten yanması söz konusu olan malzeme, bataklık veya suyla doygun hale gelmiş killi ve marnlı zeminler, süprüntü, enkaz gibi artık maddeler, suyla kolayca ufalanarak oturmalara neden olacak malzeme ve ağırlıkça %20 den fazla jips bulunmayacaktır. Kullanılacak dolgu malzemesi aşağıdaki tabloda verilen şartları sağlayacaktır.

           DENEY ADI

        LİMİT DEĞER

  STANDART NO

       Likit Limit (LL)

                 ≥ 60

TS 1900  AASHTO T-89

     Plastisite İndeksi (PI)

                 ≤35

TS 1900  AASHTO T-90

   Maks. Kuru Birim Ağırlık
(Standart Proktor)

                 ≥1.450t/m3

TS 1900  AASHTO T-99

 

 1. Dolgu zeminin hazırlanması aşamasında,  dolguların yapılmasına başlanmadan önce zemin, dolguya uygun olacak biçimde temizlenecektir. Kazılardan çıkacak toprak ve molozlar yolda veya kaldırımda bekletilmeksizin AYKOME tarafından belirlenen moloz dökümü alanlarına dökülecektir. Bu malzemeler hiçbir şekilde dolgu malzemesi olarak kullanılmayacaktır. Moloz döküm alanlarına dökülen malzemelere ait teslim tutanakları her kazı bölgesi için ayrı olmak üzere AYKOME’ye teslim edilecektir.
 2. Ayrıca araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda yola dik kesitte geçen tranşelerin mümkün ise asfalt ve betonu bozmayan yatay delgi aleti ile açılması sağlanacak ve tüm asfalt yollarda, asfalt kesme makinesi kullanılacaktır.
 3. Sıkıştırma işlemi yapılırken uygun kompaktör kullanılacak ve nemlendirilen eşit kalınlıktaki tabakalar halinde sıkıştırma işlemi yapılacaktır, tranşe üst kaplama payı bırakılmadan yol seviyesine kadar doldurulacak, tranşenin  çökmesi durumunda malzeme takviyesi üst kaplama eski haline gelinceye kadar tekrarlanacaktır. Üst kaplama eski haline getirildikten sonra tranşenin çökmesi halinde yolun yeniden onarılmasının bedeli ilgili kurumdan tahsil edilir, ödenmediği takdirde güvence bedelinden kesilir.

MUTABAKAT
Madde 27:

 1. Ruhsatta yazılı sürenin bitiminden sonra teminat iadesi için; Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü; İlçe Belediyesi Fen İşleri ve diğer ilgili müdürlüklerin görüşünü alarak mutabakatını verir.
 2. Tranşe Ruhsatı alan Kurum Kuruluş; Ruhsatta yazılı kazının bitim tarihinden 3 (üç) ay sonra üst yazı (Kurumlar bu yazıda mutabakatta görevli yetkili teknik elemanın adını ve soyadını belirteceklerdir.) ve ekleri (ruhsat aslı ve teminat makbuzu fotokopisi) ile mutabakat ve teminat iadesi için Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne müracaat ederler. Zemin Açım Bedeli kesin hesabı fiili uygulama sonrası tespiti yapılan en boy değerlere göre bulunan metrajlar esas alınarak hesap edilir.
 3. a) Kamu Kurum ve kuruluşlarınca kendileri tarafından yapılan veya ihale edilerek yaptırılan altyapı    tesisi için verilen kazı ruhsatındaki işlerin yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak tamamlanması ile kurumun yazılı başvurusu üzerine alınan teminat, iş bitim tarihinden itibaren, bir (1) yıl sonunda zemin açım bedeli kesin hesabı ödeme makbuzu teyidi sonrası iade edilir.

b) Tranşe üst kaplamasının bir (1) yıl içinde çökmesi halinde, onarım bedeli, zemin açım bedeli kesin hesabına ilave edilir.
c) Mutabakat ve teminat için başvuru süresi ruhsatta belirtilen kazı bitim tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl olup, bu süre içinde bu hususta yazılı talepte bulunulmadığı takdirde mutabakat yapılmaz ve teminat bedeli irad olarak kaydedilir.

 1. Özel şahıslarda, teminat iadesi yazılı başvurusu kayıt tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde mutabakatı yapılarak iade edilir, başvuru süresi 1 (bir)  yılı geçemez, aksi halde mutabakat yapılmaz, teminat irad kaydedilir.

 

SÜRE UZATIMI
Madde 28 :

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, kazı çalışmasının kazı ruhsatında belirtilmiş başlama ve bitiş tarihleri arasında tamamlanamayacağı belirlendiği takdirde süre bitim tarihinden 3 gün önce ruhsat sahibince süre uzatımı gerekçeleri yazılı olarak beyan edilerek Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Süre uzatımı talep nedenleri uygun bulunduğu takdirde ruhsat süresi uzatılır.
 2. Bir cadde veya sokakta çalışan özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşuna; doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu haller hariç ruhsatın bitim tarihinden itibaren en az oniki (12) ay içerisinde ikinci bir kazı ruhsatı verilmez, kazı yapmasına müsaade edilemez.

EMNİYET ÖNLEMLERİ
Madde 29 :
Tranşe çalışmalarında ruhsat sahibince gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili tüm önlemler eksiksiz olarak alınacaktır. Bu Yönerge ve ilgili mevzuatın sair hükümleri saklı olmak kaydıyla, alınacak tedbirler hususiyetle şunlardır:

 1. Tranşenin başına ve sonuna tabela konulacak bu tabelada ruhsat sahibi, işin yüklenicisi, ruhsatın başlayış ve bitiş tarihleri, ruhsat numarası, ruhsat veren mercii tam olarak yazılacaktır. Bir kazı alanına en az iki tabela konulacaktır.
 2. Tranşenin sağına, soluna yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyer konulacaktır.
 3. Yolu enine kesecek şekilde açılan tranşe aynı gün kapatılmayacak ise saç levhalarla örtülecek ya da diğer önlemlerle trafik akımı sağlanacaktır.
 4. Ana arterlerde gece çalışması esnasında ışıklı ikaz fenerleri asılıp, akülü flâşör konularak her türlü tedbirler ile reklektif işaret levhaları ile karayolları işaretleme tekniğine göre yapılacaktır.
 5. Tranşenin uygun yerlerine 10’ar metre ara ile kazı uyarı levhaları konulacaktır.
 6. Kazı yapılacak yolun kenarlarına karayolları standartlarında koni, girland ve reflektörlü malzeme ile donatılmış trafik ikaz işaretleri konulacaktır.
 7. Çalışmalar yolun trafik emniyeti ve düzenini bozmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
 8. Bu maddede adı geçen cihaz ve trafik işaretlemeleri devamlı olarak sağlam, temiz ve çalışır durumda bulundurulacaktır.
 9. Yolun geçici olarak trafiğe kapatılması durumunda alternatif servis yolları tekniğine uygun asfalt olarak yapılacak ve asfalt bedeli kazıyı yapan ilgili kurum ve kuruluş tarafından ayrıca ödenecektir. İşin bitiminde servis yolu gerekirse eski haline getirilecektir.
 10. Tranşenin uygun yerlerinde yaya geçişini sağlayacak önlemler alınacaktır.
 11. Ceza uygulamasına rağmen 1 (bir) hafta içerisinde emniyet önlemlerinin alınmaması ve toprakların kaldırılmaması halinde Büyükşehir Belediyesince tranşe kapatılarak masraflar ruhsat sahibinden tahsil edilecektir.

Madde 30 :
Bu yönerge Altyapı kurum ve kuruluşları Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarının yapacağı ihale şartname ve sözleşmelerine ek olarak konulacaktır.

KISIM IV
SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
Madde 31 :
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2007 tarih ve 01.532 sayılı kararı ile kabul İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi kuruluş, görev, yetki, çalışma ve usulleri uygulama yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK
Madde 32 :
Bu yönerge İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 33 :
Bu yönerge hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1:
Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ihaleleri kesinleşmiş yatırımlara bu yönergenin aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2:
Tranşede asfalt altı beton uygulamasından vazgeçilmesi nedeniyle bu yönetmeliğin onayından itibaren (mevcut ve verilecek ruhsatları da kapsayacak) asfalt üst kaplama 12 cm olarak uygulanacak olup, 12 cm asfalt bedeli meclisin onaylayacağı birim fiyat üzerinden alınacaktır.

GEÇİCİ MADDE 3:
Bu Yönerge konusu işlerle ilgili olarak 2011 takvim yılında uygulanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen her türlü bedel, 2011 takvim yılı sonuna değin uygulanacaktır.