Anasayfa > Kurumsal > AB ve Proje Çalışmalarımız > Tamamlanan Projeler
1. Hukukun Üstünlüğü ve Güvenlik İçin Liderlik
Hollanda Dışişleri Bakanlığı MATRA CoPROL Programı
 
Başvuru Sahibi: Hollanda Belediyeler Birliği (VNG International)
Projenin Amacı: Düzenlenecek eğitim programları aracılığıyla kamuda karar mercilerinde bulunan yöneticilerin stratejik ve vizyoner liderliğe sahip olmalarını sağlamak, yerel yönetimlerde güvenlik kıyaslaması ile standart belirleme sistemleri kurmaktır.
 
Ortaklar: Hollanda Belediyeler Birliği (VNG International), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Lahey Akademisi, Uluslararası Yasal Ortaklıklar Merkezi (CILC), Hollanda Kamu İdaresi Enstitüsü (ROI), Sırp Kentler ve Belediyeler Konferansı (SCTM), Arnavutluk Yerel Otonomi ve Yönetişim Vakfı (FLAG), İzmir- Ankara- Konya Büyükşehir Belediyeleri, Bolu- Erzurum- Trabzon Valilikleri, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü,  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAIE).
İBB’nin Rolü: Liderlik ve iyi yönetim konularında AB standartlarını esas alan eğitimler düzenlemek, belediyelerin güvenlik alanındaki faaliyetlerinin kıyaslama (benchmarking) çalışmalarını yapmak, çok paydaşlı çalıştaylar ve eğiticilerin eğitimi konuları altında faaliyetler gerçekleştirmektir.
 
Süre: 24 Ay
İlgili Birim: AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü
 
2. Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Artırılması
IPA 4 - Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı
 
Başvuru sahibi: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Projenin Amacı
Emek piyasasındaki ve işsiz teknik personelin istihdam olasılıklarını ve kapasitelerini artırmak, mesleki ve teknik eğitim profesyonellerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin teknoloji alanlarındaki kapasitelerini geliştirmek ve çevre ve sürdürülebilirlik açısından toplumsal farkındalığı ve sosyal bilinci yükseltmektir.
 
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, İştirakçiler: Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, Buca Endüstri Meslek Lisesi, Enisolar Şirketi
İBB’nin Rolü: Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularının yaygınlaştırılması kapsamında pilot mesleki eğitimden sorumlu kişiler (VETPRO) grubu için düzenlenecek eğitime katılmak suretiyle insan kaynaklarını geliştirmek, projeden sonra oluşturulacak kurs müfredatını İBB kurs merkezlerinde uygulamak.
 
Toplam Bütçe (Avro): 275.912
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Kent Koleji Şube Müdürlüğü, Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
3. Gezici Çocuk Dünyası 
İZKA Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Destek Programı
 
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı
İzmir’de okul öncesi eğitimin hızlı ve nitelikli bir şekilde yaygınlaşmasına, bu bağlamda, toplum temelli modellerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 
Ortaklar: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İBB’nin Rolü: İzmir’de okul öncesi eğitime erişimin en sınırlı olduğu ilçeler olan Beydağ, Bayındır ve Kiraz’da okul öncesi eğitim hizmeti vermek üzere Gezici Çocuk Dünyası Eğitim Birimi oluşturmak ve ücretsiz, nitelikli ve toplum temelli okul öncesi eğitim hizmeti sağlamaktır. Bunun yanı sıra ebeveynlerin, öğretmenlerin ve kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeylerini ve kapasitelerini geliştirmektir.
 
Süre: 12 Ay
Toplam Bütçe (TL): 492.547 TL
Hibe Tutarı (TL): 443.085,50 TL
İlgili Birim: Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü
 
4. Teknomutf@k
İZKA Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Destek Programı
 
Başvuru sahibi: İzmir Olgunlaşma Enstitüsü
Projenin Amacı: Teknolojik yenilikleri bireysel mutfak donanımına aktarmak,  eğitim öğretim programlarını güçlendirmek ve ölçme değerlendirmede yenilikçi yöntemler kullanarak, alan öğretmen ve öğrencilerinin bu yöntemlere adaptasyonunu sağlamak, iş gücü piyasasının gereksinim duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmektir.
 
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Kaymakamlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası ve İzmir Karşıyaka Özel Eğitim iş Okulu.
İştirakçiler: Seçsan Gıda ve La Cigale.
İBB’nin Rolü: Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, seminer ve konferanslara katılımcı temini konusunda destek vermek, tanıtım, yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirmektir.
 
Süre: 12 Ay
Toplam Bütçe (TL) : 464.318.10
İlgili Birim: AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü
 
5. Havza Atıksu Arıtma Tesisinde Solar Çamur Kurutma Tesisi 
İZKA Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı
Başvuru sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü
Projenin Amacı: Ülkemizde ve özelde İzmir’de atıksu arıtma sürecinde ortaya çıkan çamurun yenilenebilir enerji kullanılarak maliyet etkin ve geri dönüşüm esasıyla  bertarafının yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. 
İBB’nin Rolü: Proje koordinatörü olan İBB İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Havza Atıksu Arıtma Tesisi’nde solar çamur kurutma ünitesi kurulacak, çıkan çamurun çevre ve ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
 
Süre: 12 ay
Toplam Bütçe: 1.103.328 TL
Hibe Tutarı: 827.496 TL
İlgili Birim: İZSU Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı
 
6. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Faaliyet Ağı (RAMUD)
Mali Kaynak: Akdeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) dâhilinde Sınır Ötesi İşbirliği (CBC)
 
Projenin Amacı
Akdeniz Kentler Birliği (MEDCITIES) kapsamında var olan sinerjilerin kullanılarak sürdürülebilir kentsel ulaşım konusunda politika ve stratejilerin benimsenmesi ihtiyacına ilişkin olarak, bölgedeki yerel yönetimlerin diğer kent ve kurumlara açık özel bir kentsel ulaşım uzmanlık ağı kurulması amacıyla duyarlı hale getirilmesi, Kentsel ulaşım alanında özellikle güney ülkeleri ile güney ülkeleri, doğu ülkeleri ile doğu ülkeleri ve yeterli düzeyde gelişmemiş güney ülkeleri ile doğu ülkeleri arası ilişkilere özel ilgi göstererek değişim ve işbirliğinin güçlendirilmesidir.
Faydalanıcı Kuruluş: Barselona Belediyesi
Ortaklar: Barselona Belediyesi (başvuru sahibi), Sousse Belediyesi, Al-Fahyaa Belediye Birliği, TRAIN SpA - Hareketlilik Hizmetleri – Toskana
Asosiye Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi
 
İBB’nin projedeki rolü;  İzmir’de yarı kolektif kent içi ulaşım alanındaki deneyimin aktarılması, kentsel ulaşım uzmanlarının seminere katılımının sağlanması, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı projenin İyi Uygulamalar Rehberinin oluşumuna katılmasıdır.  
Yer: Trablusşam (Lübnan), Sousse (Sousse Bölgesi, Tunus), Siena (Toskana Bölgesi, İtalya), Barselona (Katalonya Bölgesi, İspanya)
Süre: 30 ay
Toplam Bütçe (Avro): 847.165,22 €
Hibe Tutarı (Avro): 750.897,62 €
Uygulayıcı Birim: İBB Ulaşım Daire Başkanlığı
 
7. Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Stratejileri ve Üç Yeni Kentsel Kalkınma Stratejisi
AKDENİZ AĞI (USUDS)
 
Mali Kaynak: Akdeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) dâhilinde Sınır Ötesi İşbirliği (CBC)
 
Projenin Amacı: Sürdürülebilir kentsel kalkınma stratejik planlama süreçlerini geliştirmek için bölgede kent ağları kurulması, Larnaka (GKRY), Sousse (Tunus) ve Saida (Lübnan) kentlerinde 3 yeni stratejik planlama projesinin geliştirilmesi, Malaga (İspanya), Sfax (Tunus) ve Al-Fahyaa (Lübnan) merkezli uzmanlaşmış Bilgi Transfer Merkezlerinin (KTC) oluşturulması, Teknoloji destek platformunun geliştirilmesi ve test edilmesidir. Faydalanıcı Kuruluş: Akdeniz Kentler Birliği Genel Sekretaryası görevini yerine getiren Barselona Metropol Bölgesi Su ve Katı Atık İdaresi
Ortaklar: Akdeniz Kentler Birliği Genel Sekretaryası görevini yerine getiren Barselona Metropol Bölgesi Su ve Katı Atık İdaresi (başvuru sahibi) – Katalonya, İspanya; Sfax Belediye Meclisi – Sfax Bölgesi, Tunus; Stratejik Araştırma ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı (CIEDES) – Endülüs Bölgesi, İspanya; Sousse Belediye Meclisi – Sousse Bölgesi, Tunus; Saida Belediye Meclisi – Lübnan;  Larnaka Belediye Meclisi – Güney Kıbrıs Rum Yönetimi; Al-Fahyaa Belediye Birliği – Lübnan
Asosiye Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi. 
 
İBB’nin projedeki rolü; “Kentsel Sürdürülebilir Gelişme Stratejileri Metodolojileri ve İyi Uygulamalar üzerine Bilgi Transferi Merkezi (KTCMBP)”ndeki diğer şehirlerle stratejik planlama çalışmalarında uygulanan metodolojileri ve sürecin işleyişinin paylaşılmasıdır. 
Yer: İspanya (Katalonya ve Endülüs Bölgeleri), Tunus (Sfax ve Sousse Bölgeleri), Lübnan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Süre: 24 ay
Toplam Bütçe (Avro): 2.863.011 €
Hibe Tutarı (Avro): 1.783.742,47 €
Uygulayıcı Birim: İBB Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 
7. Kent Müzeciliğinin Geliştirilmesinde Üçlü İşbirliği
Mali Kaynak: Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Bileşeni(ICD-MUSE) – 2010 BL 22 02 01
 
Projenin Amacı : AB – Türkiye arasındaki kültürler arası diyaloğun Türkiye’de Kent Müzeliğinin geliştirilerek desteklenmesi 
Bu anlamda AB üyesi devletlerde müzelerle işbirliği kurulması, 
APİKAM ile ortakları Lizbon Kent Müzesi ve Bologna Endüstriyel Miras Müzesi arasında kent müzeciliği alanında uzun vadeli iletişim, işbirliği ve ortaklık kurulması 
APİKAM’ın kent müzeciliği alanında ve müze yönetimi, sergileme teknikleri vs. konularında bilgi düzeyi ve anlayışının arttırılmasıdır.
Faydalanıcı Kuruluş: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) (başvuru sahibi), Lizbon Kent Müzesi (Portekiz), Bologna Endüstriyel Miras Müzesi (İtalya)
Süre: 10 ay
Toplam Bütçe (Avro): 142.271,05 Avro 
Hibe Tutarı (Avro): 113.816,84 Avro
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 28.454,21 Avro
Uygulayıcı Birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)
 
8. Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin Yenilikçi Yaklaşımlar (AŞİMAY) Projesi
Mali Kaynak: AB Hayatboyu Öğrenme Programı LDV VETPRO
 
Projenin Amacı: Aile içi şiddet alanında çalışan, kişisel-mesleki açıdan kendini geliştirmeyi, müracaatçılara daha iyi hizmet vermeyi hedefleyen vizyon sahibi, yenilikçi uygulamaların,  kararların uygulamaya geçirilmesinde yetkin, aile içi şiddet alanında deneyimli kurum yöneticilerinin mesleki hareketliliğine yöneliktir. 
Katılımcılar, aile içi şiddet alanıyla ilgili sorunları gündeme getirerek çözüm bulmaya çalışan Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İzmir Vali Yardımcısı Başkanlığında toplanmakta olan 'Aile İçi Şiddet Mağdurlarıyla Mağdur Çocuklara Yönelik İlimizde Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması Ve İşbirliğinin Geliştirilmesi' Koordinasyon Kurulu’nda ve Kurumlararası Vaka Değerlendirme Grubu Eğitim Komisyonunda görev alan, yeni yaklaşımların, hukuki düzenlemelerin uyarlanmasında, uygulamaya geçirilmesinde etkili olacak kişilerden oluşmuştur. 
 
Faydalanıcı Kuruluş: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü 
 
Ortaklar
Ev Sahibi Ortak Kuruluş: WAVE-Women Against Violence Europe 
Proje Yerel Ortakları: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İzmir Aile Danışma Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İzmir Kadın Konukevi ve İlk Kabul Birimi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İsmet Vural Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aliağa Belediye Başkanlığı, Karşıyaka Belediye Başkanlığı, Buca Belediye Başkanlığı, Kadın Haklarını Koruma Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği’dir.
Yer: İzmir, Viyana
Toplam Bütçe (Avro): 27.300
Hibe Tutarı (Avro): 27.300
Uygulayıcı Birim: İBB Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
 
9. Bayındır İlçesi 31’ler Mahallesi Kanalizasyon ve Foseptik Yapımı (İZSU)
 
Hibe Programı: İZKA Turizm ve Çevre Mali Destek Programı (2010)
 
Projenin amacı : Küçük Menderes Havzasında yaşanan atıksu kirliliğinin önüne geçilmesi, yörede çevre ve sağlık kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Ortaklar: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Başvuru sahibi)
Süre: 18 ay
Toplam bütçe (TL): 421.856,40 (gerçekleşen: 379.964,45)
Hibe tutarı (TL): 316.392,3 (gerçekleşen: 284.973,34)
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 105.464,1 (gerçekleşen: 94.911,11)
Uygulayıcı birim: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 
10. Agora Kazı Evi Restorasyon Projesi
Hibe Programı: İZKA Turizm ve Çevre Mali Destek Programı (2010)
 
Projenin amacı
1.İzmir ili Konak İlçesindeki Agora Kazı alanında mevcut 19yy konut mimarisine ait tarihi yapıyı görsel algılama açısından restore etmek, mimarlık ve restorasyon çevrelerinde tanıtımını yapmak
2.Restore edilecek yapının iç mekân fonksiyonlarının kent merkezindeki arkeoloji müzesinde sergilenebilecek buluntu sayısını artıracak ve buluntular üzerinden yeni akademik çalışmalara ışık tutacak Agora Kazı Evi olarak düzenlenerek kent merkezinde kültür turizminin gelişmesine destek olmak 
3.İzmir İli Konak İlçesi kent merkezinde kazı alanı niteliklerinin artırılmasının turizme sağlayacağı katkıya dikkat çekmek amacıyla arkeoloji çevrelerinde Agora Kazı Alanın tanıtımını yapmak 
 
11.Turizm sektör temsilcilerinin katılımında tanıtım seminerleri düzenlemek
 Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (başvuru sahibi)
Süre: 18 ay
Toplam bütçe (Türk Lirası) : 544.584,63 TL
Hibe tutarı (Türk Lirası): 408.438.48 TL
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 136.146,15
Uygulayıcı birim: İBB Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü
 
12. CIVITAS Personel Değişim Faaliyeti
Hibe Programı: Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen CIVITAS Girişiminin CIVITAS CATALIST Projesi Faaliyet Fonu
 
Projenin Amacı: İzmir kentsel ulaşımının sürdürülebilir, çevreci ve enerji tasarruflu hale getirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ilgili alanda görev yapan uzman personelin Almanya’nın Bremen kentinde bisiklet uygulamaları konusunda iş ziyaretinde bulunmasıdır. 
 
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yer: Bremen, Almanya
Süre: 4 gün
Uygulandığı Tarihler: 04.07.2011-08.07.2011
Toplam Bütçe (Avro): € 752,42
Hibe Tutarı (Avro):  € 276,17
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: € 476,25
Uygulayıcı Birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
 
13. Küçük Aile İşletmelerinde Organik Artıkların  Değerlendirilmesi Modeli
Hibe Programı: İZKA Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
 
Projenin amacı 
1. Pilot bölge olarak seçilen Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde mevcut ve potansiyel organik tarım üreticilerinin
girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik sürdürülebilir sistemlerin kurulması,
2. Pilot bölge olarak seçilen Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde organik tarım üreticilerinin organik artıklarının değerlendirilmesi konusunda örnek uygulamaların oluşturulması
3. Pilot bölge olarak seçilen Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde organik tarım metodunun yaygınlaştırılmasıdır
 
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (Başvuru sahibi), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği. 
Yer: Yeniköy (Menderes İlçesi, Orhanlı (Seferihisar İlçesi), Yağcılar (Urla İlçesi) köyleri
Süre: 12 ay
Toplam bütçe (Türk Lirası): 599.500 TL (gerçekleşen: 24.000)
Hibe tutarı (Türk Lirası): 449.625 TL (gerçekleşen: 18.000)
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 109.875 (gerçekleşen: 6.000)
Uygulayıcı birim: İBB Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
 
14. İzmir Metropolü İle Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi
Hibe Programı: TÜBİTAK Kamu Ar-Ge projeleri
 
Projenin amacı
Ortaklar: Projenin Araştırma Kuruluşları Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi (İzmir) Ve Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi (Ankara). Projenin Müşteri Kurumları; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı'dır.
Yer: İzmir
Süre: 3 yıl
Toplam bütçe (Türk Lirası): 3.8 Milyon TL
Hibe tutarı (Türk Lirası): 3.8 Milyon TL
Uygulayıcı birim: İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 
15. Ana Göç Merkezleri Olan İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da ki  Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Sorunlarının Çözümüne Katkı Projesi
Kısa adı: İç Göç Entegrasyon Projesi (İGEP)
Web-sayfası: http://www.igeprojesi.net/web/
Hibe Programı: Phare Programı – Türkiye
 
Projenin amacı
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Belediyelerine göçten kaynaklanan sosyoekonomik entegrasyon ve çevresel sorunları azaltmak için kurumsalkapasitenin artırılması, hedef ilçelerde sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu
 
Faydalanıcı Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Yer: İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa 
Süre: 18 ay
Uygulandığı tarihler: 01.12. 2008 - 31.05.2010
Toplam bütçe (İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa)(Avro):  12.886.975 €
Bütçeden İzmir’e düşen pay (Avro): 3.101.750 €
İzmir’de uygulayıcı birim: İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 
16. Cennetçeşme Kent ile Bütünleşiyor
Hibe Programı: İZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Proje referans no: TR31/08/SK01
 
Projenin amacı 
1.Cennetçeşme Mahallesi sakinlerinin sosyal konumlarının iyileştirilmesi kapsamında, beşeri kaynaklara sosyal destek ve sosyal yatırım sağlamak,  
2.Dezavantajlı gruplar arasında yer alan kadınlar ve gençlere nitelik kazandırılarak onların istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla eğitim ve mesleki eğitim olanaklarını geliştirmek,
3.Cennetçeşme Mahallesi sakinlerinde kentlilik bilincini geliştirmek, mahalle sakinlerine kentteki sosyal hizmetlere erişim yollarını göstermek ve Cennetçeşmeliler’in kent ile bütünleşme sürecine katkıda bulunmak,
4.Başta bölgede faaliyet gösteren/gösterecek olan kurumlar olmak üzere ilgili kuruluşların bu alandaki kapasitelerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
 
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (Başvuru sahibi), Karabağlar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Yer: İzmir ili Karabağlar ilçesi Cennetçeşme Mahallesi
Süre: 9 ay
Uygulandığı tarihler: 01.07.2009 – 10.04.2010
Toplam bütçe (gerçekleşen) (Türk Lirası): 156.603 TL (gerçekleşen: 98.812,52)
Hibe Miktarı (Türk Lirası): 117.452,25 TL 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 39.150,75 
Uygulayıcı birim: İBB Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşmeler Şube Müdürlüğü
 
17. Sosyo-Ekonomik Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Örnek:  Yarımada'da da Organik Tarım
Hibe Programı: İZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Proje referans no: TR31/08/SK01
 
Projenin amacı 
1. İzmir ili Yarımada bölgesinde istihdam olanakları ve gelir getirici faaliyetlerin, bölge ve İzmir’in sosyal kalkınmasına
ivme getirecek şekilde geliştirilmesine; bu çerçevede, bölgenin başlıca gelir kaynağı olan tarımda, organik üretimin yaygınlaştırılmasına ve kırsal nüfusun organik tarıma geçişinin  teşvik edilmesine katkıda bulunmak,
2. İzmir ili Yarımada bölgesinde kırsal nüfus başta olmak üzere, halkın sosyo-ekonomik kalkınma ve organik üretim ilişkilerine yönelik  bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak ve yönlendirmek,  
3. İzmir ili Yarımada bölgesinde, çevre dostu üretim yapmaya istekli, öncü olabilecek ve sertifikalı üretim yapmayan kişileri teşvik etmek, mesleki bilgi becerilerinin öncü olacak şekilde arttırılmasına katkıda bulunmak ve bölgede yayılması için örnek uygulamalar oluşturmak. 
4. İzmir ili Yarımada bölgesinde ilgili kamu kurumları, eğitim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ve tüketiciler tarafından, kırsal yoksulluk, sosyo-ekonomik kalkınma ve organik tarım konularının sürdürülebilir ve sistematik olarak ele alınmasına katkıda bulunmak. 
5. İzmir ili Yarımada bölgesinde mevcut ve potansiyel organik tarım üreticilerinin pazarlama imkânlarının geliştirilmesine, 
bu kapsamda  arz ve talebin buluşturulmasına katkıda bulunmak.
 
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (Başvuru sahibi), İzmir Tarım İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü,
Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği
Yer: İzmir ili Urla, Seferihisar ilçeleri ve İzmir kenti
Süre: 9 ay
Uygulandığı tarihler: 01.07.2009 – 10.04.2010
Toplam bütçe(gerçekleşen) (Türk Lirası): 130.818,20 TL (gerçekleşen: 112.232,41)
Hibe miktarı (Türk Lirası): 98.113,65 TL (gerçekleşen: 84.174,31)
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 32.704,55 (gerçekleşen: 28.058,10)
Uygulayıcı birim: İBB Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
 
18. İzmir'in Sağlıklı Anneleri
Hibe Programı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Fonu 
 
Projenin amacı: Bu proje, Binyıl Kalkınma Hedefleri: “Hedef 5:  Anne sağlığının iyileştirilmesi” doğrultusunda; çeşitli faktörlerin etkisi ile 
düşük düzeyde olan üreme sağlığı hizmetleri kullanımının arttırılması amacıyla; İzmir’de, başta üreme çağındaki kadınlar olmak üzere tüm toplumun anne sağlığı ile ilgili hususlar ve sağlık hizmeti imkânları konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerden oluşmaktadır.  Başta İzmir’deki 15-49 yaş arası kadınlar olmak üzere kamuoyunun anne sağlığı ve üreme sağlığı imkânları konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin artırıldı.
 
Faydalanıcı Kuruluş: Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Ortaklar: EBSO (başvuru sahibi), İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi (koordinatör birim)
Yer: İzmir ili
Süre: 8 ay
Uygulandığı tarihler: 30.03.2009 - 30.11.2009
Toplam Bütçe (ABD Doları): $ 22.220 (gerçekleşen: 16.197 TL)
Hibe tutarı (ABD Doları): $ 20.000 
Uygulayıcı birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi
 
19. Kentli Olmaya Okuma Yazma Öğrenerek Başlıyoruz
Hibe Programı: Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi (2007) Ortak Programı Sabancı Vakfı Hibe Programı 
 
Projenin amacı:  Göçle gelmiş ailelerden kadınların kente adaptasyonlarında en önemli aşama olan "okur-yazarlık" sorunlarını giderme amacı taşımıştır. 
Proje ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan kentsel dönüşüm projesinin, sosyal dönüşümle desteklenmesi
kapsamında Uzundere Toplu Konutlarına yerleştirilen 80 kadına yönelik 1. ve 2. kademe okuma yazma kursları ile bu kadınların çocukları arasından 4 ile 6 yaş arası 30 çocuğa okul öncesi eğitim verilmesi hedeflenmiştir.
 
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (başvuru sahibi)
Yer: İzmir ili, Konak İlçesi Kadifekale ve Yeşildere Mahalleleri
Süre: 8 ay
Uygulandığı tarihler: 14.01.2008 – 18.08.2008
Toplam Bütçe (Türk Lirası): 7.000 TL 
Uygulayıcı birim: İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 
 
20. İzmir'e Kimlik Özelliklerinden Birini Veren Romanların Kültürlerini Tiyatro Oyunu İle Tanıtma Projesi
Hibe Programı: Kültürel Hakların Geliştirilmesi - Kültürel Girişimler Destek Hibe Programı (CISGS) – 2006, BG-UE-B2004-22.020401-ELARG
 
Projenin amacı: Yönetmen Haluk Işık tarafından yazılan “Yurdum Kılındığında Tüm Dünya” başlıklı tiyatro oyunu ile İzmir’de yaşayan Roman vatandaşların kültürlerini İzmir halkına tanıtmak 
 
Faydalanıcı Kuruluş: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (başvuru sahibi), Roman Kültürü Yardım ve Dayanışma Derneği
Yer: İzmir, Ege Bölgesi
Süre: 9 ay
Uygulandığı tarihler: 01.12. 2006 - 31.08.2007
Toplam bütçe (Avro): 44.836,20 €
Hibe tutarı (Avro): 40.352,58 €
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 4483,62 €
Uygulayıcı birim: İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 
21. Ara Teknik Elemanlar İçin İstihdam Artırımına Yönelik Mesleki Yeterliliği Geliştiren Eğitim Programları Projesi
Hibe Programı: Aktif İşgücü Piyasası Stratejisi Projesi - Yeni Fırsatlar Programı (2002), B7-050 TR/0205.01/002
 
Projenin amacı: İşsiz kişilere mesleki beceri kazandırmak, genç nitelikli işçileri daha nitelikli bir noktaya taşımak.
 
Faydalanıcı Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Ortaklar: Bornova Belediyesi (başvuru sahibi), Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Süre: 12 ay
Toplam Bütçe (Avro): 242.645,56 €
Hibe tutarı (Avro): 218.363,00 €
Uygulayıcı Birim: Bornova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 
22. Kadınlar İçin "Hasta ve Yaşlı Bakımı" Eğitim Programı
Hibe Programı: Aktif İşgücü Piyasası Stratejisi Projesi - Yeni Fırsatlar Programı (2002), B7-050 TR/0205.01/002
 
Projenin amacı: Program, kadınların sosyal hayata yönelik bakış açılarını değiştirmek, özgüvenlerini geliştirmeyi amaçlamıştır.
 
Faydalanıcı Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Ortaklar: Bornova Belediyesi(başvuru sahibi), Ege Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları
Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zübeyde Hanım Huzurevi.
Yer: Bornova İlçesi, İzmir
Süre: 10 ay
Toplam Bütçe (Avro): 107.879,64 €
Hibe tutarı (Avro): 97.088,07 €
Uygulayıcı Birim: Bornova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 
23. İzmir’de 2003 Yılına Kadar Seçilmiş Endüstriyel Alanlarda Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik  Bütünleşik Program  (Otomobil, Ayakkabıcılık ve Hazır Giyim Sektörleri)
Hibe Programı: Uluslar arası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Uluslar arası Programı (IPEC) ILO-IPEC ve yerel katkı
 
Projenin amacı: Ayakkabı yapımı, tekstil ve araç onarım gibi seçilmiş endüstriyel alanlarda 15 yaş altı çalışan 1500 çocuğun çalışma hayatından çekilerek eğitime kazandırılması, diğer çocukların bu işyerlerinde çalışmalarının engellenmesi, 15–18 yaş arası çalışan 2000 çocuğun çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 500 küçük kardeşin çalışmasının engellenmesi, 
1500 aileye sosyal hizmet ve alternatif gelir kaynakları sağlanması 
Sonuç olarak 15 yaş altı 3479 çocuk çalışma hayatından çekilerek ilköğretime kaydedildiler. 15-18 yaş arası 1000 çocuk,    çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden çekilerek Milli Eğitim Bakanlığının Çıraklık Eğitim Merkezlerine kaydedildiler. 
Proje ile toplamda 6079 çocuğa ulaşılmıştır. 
 
Faydalanıcı kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Ortaklar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(başvuru sahibi), İzmir Valiliği, İzmir İş Teftiş Kurulu, İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  İzmir Büyükşehir Belediyesi.
Yer: İzmir İli
Süre: 33 ay
Uygulandığı tarihler: 01.09.2001 – 31.05.2004
Uygulayıcı birim: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
 
24. Seçilmiş Üç İldeki Mobilya Sektöründe Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesine Yönelik Bütünleşik Program (İzmir, Ankara, Bursa)
Hibe Programı: TUR/03/P50/USA projesi altında yer alan Çocuk İşçiliği Eylem Programı , BL 21 bütçe kalemi üzerinde 
Eylem Programı sıra numarası: 10-20-30-40 
 
Projenin amacı: İzmir, Ankara ve Bursa’da mobilyacılık sektöründe çalışan15 yaş altı tüm çocukların çekilmesi yoluyla Türkiye’de tehlikeli endüstrilerde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine katkı sağlamak ve bu sektörlerde tehlikeli şartlarda çalışan 15–18 yaşları arasındaki tüm çocukların çalışma şartlarını geliştirmek.
 
Faydalanıcı kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Projeye İzmir’den katılan kuruluşlar: İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Yer: İzmir, Ankara ve Bursa İlleri
Süre: 24 ay
Uygulandığı tarihler: 15.09.2004 - 15.09.2006
ABD Çalışma Bakanlığı Donör katkısı (ABD Doları):  2.500.000 $
Federal Almanya Cumhuriyeti katkısı (ABD Doları): 500.000 $
Türkiye Cumhuriyeti katkısı (ABD Doları): 6.243.000 $
Uygulayıcı kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
 
Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR 
Santral : 232 293 12 00 
Him Telefon : 444 40 35 • Faks : 232 293 39 95 
E-Posta : him@izmir.bel.tr 
 
 
 
 
 
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..