Meslek FabrikasıPaterson KöşküAhmet Adnan Saygun Sanat MerkeziHavagazı Fabrikası
Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar ÖzetleriT.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-23                                                                                        21/03/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
     İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15/03/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
              Sayın halkımıza duyurulur.                                         
                                                                                                      
                  Aziz KOCAOĞLU
                    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI MART AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-03/2                                                   Toplantı Tarihi    :15/03/2017 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                       Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
286. 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu kadro derece değişikliğinin iptal-ihdası için önerge eki Cetvellerin incelenmesi. (ESHOT-Mem.Per.Şb.Md.4869)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
287. 2. ESHOT Genel Müdürlüğü Memur personeli için talep edilen ve önerge ekinde yer alan 2017 yılı Fazla Çalışma Teklifi ile gerekçe raporunun incelenmesi. (ESHOT-Mem.Per.Şb.Md.4870)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
288. 3. Hazırlığı, yürütümü, gerekli işbirliği ve koordinasyon çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmek üzere, son başvuru tarihi 31 Mart 2017 olan Dünya Tasarım Başkenti (WDC)-2020 unvanına başvuru yapılması, başvuru bedelinin (10.000 Kanada Doları) ödenmesi, İzmir'in ilk üç aday arasında seçilmesi durumunda gereken ve adaylıktan çekilme durumunda 1/2'si iade edilen katılım bedelinin (25.000 Kanada Doları) ödenmesi, Dünya Tasarım Başkenti unvanı alındığı takdirde gereken kontrat bedelinin (600.000 Kanada Doları) üç yıl içinde taksitler halinde ödenmesi, başvuru koşulları gereği; tüm sürecin yürütümü, tanıtımı, etki değerlendirme çalışması, etkinlik ve yatırım programı için gerekli bütçenin karşılanması konularında Meclisimizce karar alınması ve gerekli imza süreçlerinin tamamlanması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Kül. ve San.Dai.Bşk.E.63289)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
289. 4. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ifadeli 31/01/2017 tarihli ve E.24618 sayılı Başkanlık Önergesinde ve dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2017 tarihli ve 05.119 sayılı Kararında da sehven hataların yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu Meclis Kararının iptali ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan bilim insanları, hizmet alıcıları ve yakınları, hizmet sunucuları, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve bu başlıklarda dünyadan diğer aktörlerin bir araya geleceği "Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi" kapsamında "Keyifli Yaş Alma" konulu Ulusal Karikatür Yarışmasının gerçekleştirilmesi, anılan yarışmada dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan sanatçılardan birinciye 5.000,00-TL ve plaket, ikinciye 3.500,00-TL ve plaket, üçüncüye 2.000,00-TL ve plaket ile mansiyon alan üç yarışmacıya da her biri için 500,00-TL tutarında ödül verilmesi ve söz konusu ödüllerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü Bütçesinin 03.4.2.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Sos.Hiz.Dai.Bşk.E.63296)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
290. 5. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ifadeli 31/01/2017 tarihli ve E.24619 sayılı Başkanlık Önergesinde ve dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2017 tarihli ve 05.120 sayılı Kararında da sehven hataların yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu Meclis Kararının iptali ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan bilim insanları, hizmet alıcıları ve yakınları, hizmet sunucuları, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve bu başlıklarda dünyadan diğer aktörlerin bir araya geleceği "Uluslararası İzmir Keyifli Yaş alma Fuarı ve Kongresi" kapsamında, "Keyifli Yaş Alma" konulu Ulusal Resim Yarışmasının gerçekleştirilmesi ve anılan yarışmada dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan sanatçılardan birinciye 10.000,00-TL ve plaket, ikinciye 5.000,00-TL ve plaket, üçüncüye 3.000,00-TL ve plaket ile mansiyon alan üç yarışmacıya da her biri için 1.000,00-TL tutarında ödül verilmesi ve söz konusu ödüllerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü Bütçesinin 03.4.2.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Sos.Hiz. Dai.Bşk.E.63295)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
291. 6. Mordoğan ve Urla'da yaptırılan ve Güzelbahçe'de yaptırılacak geçici yükseltilmiş yolcu platformları ile yanaşma yapılarının, ihtiyaç duyulan raporlarının hazırlanması amacıyla "İzmir Büyükşehir Belediyesi" ile "Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi" arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ortak Hizmet Protokolü"nün görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.63294)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
7. Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarında ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 12 (On iki) adet Elektrikli İnsan Taşıma aracının satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Mak.İk.Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.63291)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
8. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesi sınırları içinde 2017 Yılında Uygulanacak Pazar Yeri Tahsis Ücretlerinin önerge ekinde yer alan şekilde belirlenmesi ve bunlar hakkında 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre işlem yapılması hususuna yönelik, 06/03/2017 tarihli ve 20 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar. Dai.Bşk. E.63288) 
Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
9. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarihli ve 05.843 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, "Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan" kullanımına ayrılan, Gaziemir ilçesi, Çay Mahallesi, 43 ada, 3 ve 6 parsel ile 44 ada, 9 parselin "Kentsel Gelişme Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.63293)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
292. 10. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan Belediyemize Bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün dolu-boş memur kadro derece değişikliğinin iptal-ihdası için önerge eki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Memur Pers.Şb.Md.5096)
Oybirliği ile Kabul Edildi.  
III. DİLEK VE TEMENNİLER.
IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Mart Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Muhittin SELVİTOPU, Olgun ATİLA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ,  Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Sibel UYAR, Mustafa TOSUN, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Ahmet ÇAKIR, Alev AĞRI, Mustafa Şafak BARAN, Önder KESKİN, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Hakan KILIÇ, Yılmaz KARAKOYUNLU, Veli ULUDAĞ, Evren EVRENOSOĞLU, Veli KESKİN, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Bülent SOYLU, Dahi Zeynel BAKICI, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, İmet TUNÇ, Paşa ÇELEBİ, Hayrettin ÖZBUDAK, Halil DEVECİ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN ve Ali CURA’nın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
V. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
 17 MART 2017  CUMA  SAAT:18.00
 
 
 
 
                                                                                 Aziz KOCAOĞLU
               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..