Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar ÖzetleriT.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-72                                                                                  14/07/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12/07/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                         
       
                                                                                     Aziz KOCAOĞLU
               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-07/2                                             Toplantı Tarihi   :12/07/2017 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                     Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
777. 1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine vatandaşlarımızın katılımını kolaylaştırmak için, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 19:00'dan 16 Temmuz 2017 Pazar günü saat 07:00'a kadar geçerli olmak üzere toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliştirme Dai.Bşk.3549)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
778. 2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddesi gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İns. Kay. ve Eğit. Dai. Bşk.E.181162)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
779. 3. İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 19 ilçedeki Yerel Hizmetler Şube Müdürlükleri ile söz konusu ilçelerde hizmet vermekte olan İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı birimlere yönelik 12/12/2016 tarihli ve 1223 sayılı Meclis Kararı ve eki 28/03/2017 tarihli "Ortak İşbirliği Protokolü"nün iptali ile yeniden hazırlanan "Ortak İşbirliği Protokolü"nün görüşülmesi. (İş.İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.181152)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
780. 4. ESHOT Genel Müdürlüğü ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş'nin talepleri doğrultusunda önerge eki listede belirtilen alanlardaki toplam 17 adet büfe yerinin işletme hakkının, Meclisimizce belirlenecek süre ve bedelle, önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.181161)
İşletme Hakkının; 5 Yıl Süre İle İlk Yıl Katma Değer Vergisi Dahil 35.970,75-TL/yıl Bedelle Ekli Protokol Hükümleri Doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş'ye Devredilmesinin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
5. İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 50043 ada, 40 no’lu parselde kayıtlı 775,72 m² alanlı taşınmazın 9037/19393 (361,48 m²) hissesi Belediyemiz adına, 10356/19393 (414,24 m²) hissesi Ömer BAKARLAR adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 9037/19393 (361,48 m²) hissenin diğer hissedar adına kat karşılığı satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.181149)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
6. 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile Belediye hizmetlerinden alınacak ücretlerin belirlendiği Urla Belediye Meclisinin 24/10/2016 tarihli ve 348 sayılı Kararındaki "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerinden Alınacak Ücretler" ile "Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinden Alınacak Ücretlerden" kamu yararına çalışan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Vergi Muafiyeti tanınan tüm vakıf ve derneklerin muaf tutulmasına yönelik, Urla Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli ve 545 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E. 181132)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
781. 7. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İzmir Kuzey Müdürlüğü arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü"nün ve ilgili formların kabul edilerek imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.181159)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
8. Foça Belediye Başkanlığının 20/06/2017 tarihli ve 3052 sayılı yazısına konu; Mustafa Kemal Atatürk Mahallesinde yeni açılan isimsiz yola "Kemal Çetin" Sokak isminin verilmesi ayrıca Ekin Sokağın Bayrak Sokağa kadar uzatılması talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.181150)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
9. Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesinde bulunan 579 no’lu Sokağın "Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin Sokak" olarak değiştirilmesine yönelik Bayraklı Belediye Başkanlığının 21/06/2017 tarihli ve 13882 sayılı yazısı eki Meclis Kararının görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.181151)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
10. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 23/09/2016 tarihli ve 05.967 sayılı Kararıyla uygun bulunarak 29/11/2016 tarihi itibariyle 30 gün süre ile Urla Belediyesinde askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Urla İlçesi Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlardan, Urla Belediye Meclisinin 16/02/2017 tarihli, 259 ve 315 sayılı Kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi doğrultusunda; 155 ada, 40 parsel ve 162 ada, 5 parselin "Ağaçlandırılacak Alan" plan kararında kalan kısımlarının "Park ve Yeşil Alan" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.181133)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
III. BİRİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
782. 1. Urla Belediye Başkanlığının 19/04/2017 tarihli ve 4803 sayılı yazısı ve eki dilekçeye konu; Altıntaş ve Yaka Mahallelerinde bulunan Yanyol Sokak isminin "Babacan" olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.145665)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
783. 2. Bayındır Belediye Başkanlığının 02/05/2017 tarihli ve 5266 sayılı yazısı eki 21/04/2017 tarihli dilekçeye konu; Arıkbaşı Mahallesinde bulunan Çerkez Sokak isminin "Huzur" olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.145675)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
784. 3. Tire Belediye Başkanlığının 15/05/2017 tarihli ve 139 sayılı yazısı ve eki Meclis Kararına konu; Duatepe Mahallesinde bulunan Eşmeli Mustafa Sokağının adının "Hacı Halil Efe Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.145671) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
785. 4. Ödemiş Belediye Başkanlığının 08/06/2017 tarihli ve 12052 sayılı yazısı ve eki Meclis Kararına konu; Atatürk Mahallesinde bulunan Nuh Sokağın adının "Şehit Ali Yücel ÖNER" ve İnönü Mahallesinde bulunan Şehit Ali Yücel ÖNER Caddesi'nin adının da "Şehit Ömer HALİSDEMİR" olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.154961)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Olgun ATİLA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Mehmet Ali ÇALKAYA, Abdül BATUR, Sibel UYAR, Mustafa TOSUN, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Özdem Mustafa İNCE, Mustafa Şafak BARAN, Ahmet KARADAĞ, İbrahim YILDIZ, Önder KESKİN, Abdurrahim NURSOY, Cem KOÇ, Bengü SAYKÖSE, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Hakan KILIÇ, Oben SEZER, Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Kazım ÇAM, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Ünal ÖZSIR, Hayrettin ÖZBUDAK, Halil DEVECİ, Hayriye Özlem KATIRCI, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, Mehmet TÜRKMEN, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Mehmet ÇIPLAKLI, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA ve Fikret ÇAM’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.     
VI. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
14 TEMMUZ 2017  CUMA   SAAT:18.00
   
 
 
 
 
 
                                                                     Aziz KOCAOĞLU
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..