Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar Özetleri  T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-2783                                                                                  26/12/2016
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
     İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16/12/2016 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2016 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
              Sayın halkımıza duyurulur.                                         
                                                                                                                   Aziz KOCAOĞLU
                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-12/3                                               Toplantı Tarihi    :16/12/2016 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                      Toplantı Saati      :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1276. 1. "İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi"nde yüklenici Gülermak tarafından tesis edilecek olan sinyalizasyon sistemi bileşenleri için İdaremizce onaylanmış Alt Yüklenici firması Hanning & Kahl GmbH Üretim Tesislerinde 11-13 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olan İmalat Kontrol ve Fabrika Kabul Testine katılım için Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 21/11/2016 tarihli ve 05.1162 Kararının; yüklenici Gülermak Firmasının testlere katılacak olan yetkililerinin vize işlemlerini tamamlayamaması nedeniyle testlerin ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğinden iptali hususunun görüşülmesi. (Ban. Sis.Şb.Md.1375)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1277. 2. Bergama ilçesi, S.S. Terzihaliller Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından talep edilen 1 adet 6.000 lt sabit süt soğutma tankının ekli protokol hükümleri doğrultusunda Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi. (Tarımsal Proj.Şb.Md.1990)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
3. Bergama İlçesi sınırları içerisinde bulunan Örlemiş ve Kızıltepe Mahallesinin Bergama ilçe sınırlarından ayrılarak Aliağa İlçe Belediyesi sınırlarına katılması hususunun değerlendirilerek karara bağlanması. (Halihazır Har. ve Apl. Şb. Md.3952)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
4. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı Bütçesinin 1.1.2 fonksiyonel kodunun 5.8.5.2 Büyükşehir Belediyelerine Ayrılan Paylar kaleminden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 3.2.1.5 Baskı ve Cilt Giderleri kalemine 45.000,00-TL, 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik Giderleri kalemine 55.000,00-TL, 3.6.2.1 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Giderleri kalemine 45.000,00-TL, 3.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları kalemine 25.000,00-TL aktarılması hususuna yönelik, 06/12/2016 tarihli ve 405 sayılı Kararının görüşülmesi. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2118)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
5. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 2016 Yılı Mali Bütçesinin 6.4.2.5 Yol Yapımı için Arsa Alımları kaleminden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2016 Mali Bütçesinin 3.5.1.4 Müteahhitlik Hizmetleri kalemine 65.000,00-TL ödenek aktarımının yapılması hususuna yönelik, 06/12/2016 tarihli ve 404 sayılı Kararının görüşülmesi. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2119)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
6. Menderes Belediye Meclisinin; Menderes ilçesi genelinde yapılan inşaatlardan çıkan moloz ve hafriyat topraklarının dökümü ile ilgili olarak Çakaltepe Mahallesi, 207 ada, 1 ve 2 no 'lu parsele dökülecek olan moloz ve hafriyat toprakları ile ilgili önerge ekindeki tabloda yazılı olan ücret tarifesinin uygulanması hususuna yönelik, 09/12/2016 tarihli ve 257 sayılı Kararının görüşülmesi. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2120)
Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
7. Bayındır Belediye Başkanlığının, Bayındır ilçesi, Kurt, Hacı Beşir, Bıyıklar ve Mithatpaşa Mahallelerine giren, ekteki krokide işaretli olan ve halk arasında Üç Oluk Meydanı olarak bilinen meydana “Demokrasi ve Laiklik Meydanı” isminin verilmesi talebinin Belediye Meclisimizin 14/07/2014 tarihli ve 05.633 sayılı adres ve numaralamaya ilişkin esaslarının belirlendiği Karar doğrultusunda görüşülmesi. (Adr.ve Num.Şb.Md.2194)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
1278. 8. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında Spor Tesisleri kullanımı ile ilgili 09/04/2012 tarihli 05.311 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen işbirliği protokolünün ''Genel Şartlar'' başlıklı 5. maddesinin bç bendine istinaden, Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesi, halı saha ve spor tesisi binasının İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin kullanımına verilmesi ile ilgili düzenlenen ek protokolün kabulüne ve imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi. (Genç.ve Spor Dai. Bşk. 4162)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1279. 9. Yenileme alanı ilan edilen Kemeraltı 2.Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Alanında yer alan Konak ilçesi, Pazaryeri Mahallesi, 1546 ada, 129 parselin Belediyemizce kamulaştırılması planlanmakta olup; Kemeraltı ve Çevresi 3. Derece Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanının korunması ve gelişme bütünlüğü içerisinde düzenlenmesi kapsamında kamulaştırılmasının Belediyemizin 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (Uyg.İmar Pl.10256)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1280. 10. İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, L17B 13D 3B pafta, 1705 parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 840 Sokak ve Park Alanında kalan kısmının kamulaştırılmasının Güzelbahçe Belediyesinin 2012-2016 yıllarını kapsayan IV. 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması, Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/11/2016 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin İmar Programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Uyg.İmar Pl.9682)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
11. İzmir ili, Buca ilçesi, Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde ve güneyinde kalan alanda BOTAŞ Doğal Gaz Dağıtım Boru Hatlarının imar planına işlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.5728)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
12. Buca Belediye Meclisinin 05/12/2016 tarihli ve 2016/165 sayılı Kararı ile uygun görülen; mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/01/2007 tarihli ve 2015 sayılı Kararı ile revize edilen Buca Kentsel Sit Alanı sınırı dikkate alınarak hazırlanan Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ile bu planla bir bütün olan 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları ve Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberinin, üst ölçekli 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararlarının da yeniden düzenlenmesini gerektirdiğinden, 1/5000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (Uyg.İmar Pl.10723)
İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.  
13. İzmir ili, Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 no’lu parsele ilişkin, 644 sayılı KHK uyarınca Bakanlık Makamının 24/03/2016 tarihli ve 4635 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile mevcut imar planının plan gösterim tekniği ve pafta bütünlüğünün sağlanmadığı kısımlarda taşıt yolu devamlılığı dikkate alınarak yol ve yeşil alanların yeniden düzenlenmesi ve plan gösterim tekniği ile pafta bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (Uyg.İmar Pl.12578)
İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.  
14. İzmir ili, Torbalı ilçesinde, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve Plan Raporunun incelenmesi. (Nz.Pl.2940)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
15. İzmir ili, Menemen ilçesi, Göktepe Mahallesi, Maşat Mevkiinde yer alan 467, 473, 474, 855 ve 857 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Santrali)" kurulması amacı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (Uyg.İmar Pl.9975)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
16. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2015 tarihli ve 05.621 sayılı Kararı ile kabul edilen, “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Kyme-Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu” kapsamında kalan, Aliağa ilçesi, Çakmaklı Mevkii, 59 ada, 1 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ile anılan koruma amaçlı nazım imar planıyla bir bütünlük oluşturan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2015 tarihli ve 05.622 sayılı Kararı ile kabul edilen, Aliağa, Sanayi Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, Aliağa ilçesi, Çakmaklı Mevkii, 1285 parsele ilişkin sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (Nz.Pl.4282)
İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.  
17. Narlıdere ilçesi, Huzur Mahallesi, 6653 ada 1 parselin, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenen kullanım kararının, "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik, parsel maliki vekilince sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.7961)
İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler Komisyonlarına Havale Edildi.  
18. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli, 143/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yunus Emre Mahallesi, 3059 ada, 930 parseldeki "Açık Pazar Alanı"nın trafik sirkülasyonunun sağlanması amacıyla, 3059 ada, 921 parselde yer alan "Resmi Tesis İtfaiye Alanı"nın bir kısmının "Yeşil Alan" ve 10 metrelik "Taşıt Yolu" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Uyg.İmar Pl.9399)
İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.  
19. Buca Belediye Meclisinin 05/12/2016 tarihli ve 2016/165 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/01/2007 tarihli ve 2015 sayılı Kararı ile revize edilen Buca Kentsel Sit Alanı sınırı dikkate alınarak hazırlanan Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ile bu planla bir bütün olan 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları ve Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (Uyg.İmar Pl.12580)
İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.  
20. Buca Belediye Meclisinin 02/08/2016 tarihli, 2016/112 sayılı Kararı ile uygun görülen; 20M IIa paftada çocuk oyun alanında, 20 N Ia paftada yeşil alanda, 20N Ib paftada park alanında olmak üzere toplam 3 adet 3 m x 4 m ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.8677)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
21. Bornova Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli ve 246 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene Mahallesi, 20006 adada yer alan parsellerin derinliklerinin yapılaşmayı sağlayacak büyüklükte olmaması gerekçesiyle, 10 m kitle derinliği, batı ve doğu cephelerinden 3 m çekme mesafesi ile kuzey cephesinde tek yön (T) ibaresinin belirlenerek, Ayrık Nizam 6 kat (A- 6) yapılaşma koşulu getirilmesi ve "Bahçe mesafelerinde imar planında belirlenen ölçüler esas alınacak olup, TAKS aranmayacaktır.", "Burada yer alamayan hususlarda Bornova Genel Plan Notları, İmar Kanunu ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir." şeklinde plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.10621)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
22. Bornova Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli ve 239 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15/07/2016 tarihinde onaylanan, Bornova ilçesi, Kayadibi Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (l. Etap) Plan Notlarında yer alan "Kamusal kullanıma ayrılmış alanlar (yol, otopark, belediye hizmet alanı, sağlık tesisi alanı, teknik altyapı alanı vb.) bedelsiz kamu eline geçmeden uygulama yapılmaz." maddesinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.8553)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
23. Bornova Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarihli ve 254 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, 143 no'lu parsele ilişkin 644 sayılı KHK uyarınca Bakanlık Makamının 24/03/2016 tarihli ve 4635 sayılı Oluru ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile mevcut imar planının plan gösterim tekniği ve pafta bütünlüğünün sağlanmadığı kısımlarda taşıt yolu devamlılığı dikkate alınarak yol ve yeşil alanların yeniden düzenlenmesi ve plan gösterim tekniği ile pafta bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Uyg.İmar Pl.8554)
İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.  
24. Konak Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarihli 188/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki uygulama imar planında "B-3 (Bitişik Nizam - 3 Kat)" yapılaşma koşullu "Mevcut (Korunacak) Küçük Sanatlar Alanı" kullanım kararında kalan Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 23N2a paftada, 3541, 3542 ve 3543 adalarda uygulama sorunlarının çözümüne yönelik imar hattının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.9530)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
25. Konak Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarihli 156/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/06/2015 tarihli ve 3230 sayılı Kararı ile 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen Konak ilçesi, Yıldız Mahallesi, 23M4c paftada, 120 ada, 18 ve 19 parseller ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/03/2016 tarihli ve 4280 sayılı Kararı ile 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen Konak ilçesi, Kahraman Mescit Mahallesi, 23M4c ve 23M3d paftada, 120 ada, 24 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (Uyg.İmar Pl.8517)
İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.  
26. Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-4b pafta, 7375 sokak ve çevresinde Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen yol genişletme çalışmaları kapsamında, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 04/11/2016 tarihli ve 43795 sayılı yazısı ekindeki planda belirtilen yeşil alanda 4 m x 6 m = 24 m2 ebadında trafo yeri ayrılmasına yönelik talebi doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.10081)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
27. Çiğli Belediye Meclisinin 05/08/2016 tarihli ve 05/44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Başkanlığımızca 05/10/1990 tarihinde onaylanan K.Çiğli Toplu Konut Alanı Balatçık-Esentepe Kesimi İmar Planı Plan Notlarına "Tabi zemin kotu yol kotunun üstünde kalan parsellerde; 0.00 kotu ön bahçe mesafesi 8 m'nin altında olmamak kaydıyla bina ön cephesi orta noktası olarak kabul edilebilir." şeklinde plan notu ilave edilmesine yönelik hazırlanan plan notu önerisi. (Uyg.İmar Pl.12579)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
28. Aliağa Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 162 sayılı Kararı ile uygun görülen; "Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu" kararları doğrultusunda hazırlanan, "Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu" önerisi. (Uyg.İmar Pl.8656)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
29. Aliağa Belediye Meclisinin 06/09/2016 tarihli ve 149 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Notlarına “Turizm Tesis Alanlarında; KAKS: 0.60, Hmax: 9.50 metredir. Bu alanlar konut kullanımına dönüştürülemez. Bu husus tapunun beyanlar hanesine şerh edilir." plan notunun ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.8744)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
30. Menderes Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarihli ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece Mahallesi, 260 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.8950)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
31. Balçova Belediye Meclisinin 18/10/2016 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile uygun görülen; Teleferik Mahallesi, 21K-Ib paftasında bulunan 198 ada, 1005 parselin yeşil alan olan kısmının rekreasyon alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.9489)
İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.  
32. Urla Belediye Meclisinin 07/10/2016 tarihli ve 342 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesi, 5089 parselin doğusunda bulunan kamuya terkli alanda 8.00 m x 3.00 m = 24 m2 ebadında trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.9214)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
33. Dikili Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarihli ve 106 sayılı Kararı ile uygun görülen; Salihler Mahallesinde Teknik Altyapı Alanında kalan 582 ada, 4 parselin Trafo Alanına, Trafo Alanında kalan 582 ada, 5 parselin ise Teknik Altyapı Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Uyg.İmar Pl.9100)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
34. Dikili Belediye Meclisinin 07/09/2016 tarihli ve 92 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 25İ-2a paftada yer alan alanda Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi üzerine trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Uyg.İmar Pl.9140)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
35. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/08/2016 tarihli ve 99 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesinde hazırlanan, Seferihisar Doğu Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı önerisi. (Uyg.İmar Pl.12581)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
36. Foça Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli ve 122 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fevzi Çakmak Mahallesi, 10585 ada, 2 parsel içinde yer alan taşınmazın İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11/03/2015 tarihli ve 4936 sayılı Kararı ile tescilli olduğu koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlendiği, Belediyemiz Meclisinin 09/05/2016 tarihli ve 05.490 sayılı Kararında 10585 ada, 2 parsel üzerinde yer alan ve 2. Grup Korunması Gerekli Yapı olarak tescil edilen söz konusu kule evi ve çevresinde belirlenecek koruma alanı ile birlikte "Tescilli Yapı Koruma Alanı" gösterimi şeklinde imar planı üzerinde işlenerek ifraz edilmesinin daha uygun olacağının belirtildiğinden bahisle, taşınmazda yapılmak istenen yapılaşma ile ilgili uygulamada sorun oluşturmaması amacı ile 2. Grup Yapı olarak belirlenen taş kulenin ada ayrım çizgisi ile ayrılarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (Uyg.İmar Pl.8802)
İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.  
37. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/09/2016 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çelebi Mahallesi, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 2376, 2377, 3173, 3468, 3469, 3470, 4344, 4345, 4612, 4613, 4642, 4643, 4907, 4908, 5067, 5068 parseller ve civarını kapsayan alanda Güzelbahçe Belediye Meclisinin 19/02/2003 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 14/08/2003 tarihinde onaylanan plan değişikliği ile işlenen düzenleme saha sınırının yeniden düzenlenmesi ve 29 parsel üzerindeki yeşil alan gösteriminin, parselin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.8630)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
38. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/09/2016 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında kısmen ayrık nizam 3 kat, kısmen ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşullu, kısmen imar yolu ve kısmen yeşil alana isabet eden 782 ve 1963 parsellerde 7 metrelik yaya yolları ve yaya yolu gövdesinde yer alan yeşil refüjün enerji nakil hattının altına batıya kaydırılması ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Uyg.İmar Pl.8629)
İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.  
39. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14. maddesi 3. fıkrası (a) bendi doğrultusunda "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak daha önce belirlenmiş olan cadde ve sokaklara ilave olarak hazırlanan listede yer alan bazı sokak ve caddelerin "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesine yönelik, Balçova Belediye Meclisinin 18/10/2016 tarihli ve 73 sayılı Kararının incelenmesi. (Uyg.İmar Pl.9488)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1281. 1. ESHOT Genel Müdürlüğünün toplu ulaşım hizmetindeki geçerli mevcut fiyat tarifesinin gözden geçirilerek, 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeni tarifenin belirlenmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Gelir. Şb.Md.23469)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
1282. 2. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesindeki önerge ekinde yer alan listedeki müdürlüklerin kullanılmayacağı anlaşılan tertiplerindeki ödeneklerin, yine önerge ekinde yer alan listedeki müdürlüklerin bütçe tertiplerine aktarılmasına yönelik, 07/12/2016 tarihli ve 55 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2072)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1283. 3. Dikili Belediyesinin 07/10/2016 tarihli ve 112 sayılı "2017 yılı Ücret Tarifesi" konulu Meclis Kararında "2464 sayılı Kanun kapsamında belediyemiz tarafından tahsil edilecek olan İlan ve Reklam Vergisi" bölümü ile yine aynı tarifede yer alan 2464 sayılı Kanun çerçevesinde alınan ücret ve harçlarla ilgili olarak 26/02/2014 tarih ve 6527 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 2464 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi eklendiğinden, "Geçici madde 7. 2013 yılında uygulanmak üzere Belediye Meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15. maddesi, 21. maddesi 1 fıkrasının 3 numaralı bendinde, 56. maddesi, 60. maddesinde ve 84. madde 1. fıkrası 3 no’lu bendinde yer alan matbu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96. maddesi A fıkrası 2. paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir" şeklinde iki çeşit tarife belirlenmiş olduğundan "2464 sayılı Kanun kapsamında Belediyemiz tarafından tahsil edilecek olan ilan ve Reklam Vergisi" başlığı altındaki 6 maddelik ücret tarifesi bölümünün tarifeden çıkarılmasına yönelik, Dikili Belediye Meclisinin 02/11/2016 tarihli ve 115 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc. ve Kar.Şb.Md.2049)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1284. 4. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasına göre önerge eki listede belirtilen toplam 350.000,00-TL'lik birimler arası aktarmanın yapılmasına yönelik, 07/12/2016 tarihli ve 62 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2060)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1285. 5. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun İlçesi sınırları içinde bulunan balık üretim çiftlikleri ile rüzgar enerji santrallerine ait katı atıkları toplama bedelinin aylık 1.000,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 02/12/2016 tarihli ve 05-97 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2058)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1286. 6. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı olduğu İZULAŞ A.Ş.’nin 12/12/2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, 130.000.000,00-TL sermaye azaltımına gidilmesi kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün payına düşen 12.480.000,00-TL sermaye azaltımının yapılabilmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 08.1.9.90 Diğer bütçe tertibine, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının 03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe tertibinden 11.000.000,00-TL ödenek aktarımı yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT- Büt.Şb.Md.23233)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.                                  
1287. 7. Çeşme Belediye Meclisinin; 4916 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan satışlardan Çeşme Belediyesi Gecekondu Fonu hesabında biriken paranın Çeşme Belediyesi sınırları içinde ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa istinaden gecekondu önleme bölgesi kapsamında bulunan; -S.S. ALAÇATI Halk Sosyal Konut Yapı Kooperatifi A GRUBU 3649/1, 3654/8, 3651/1, 3652/1, 3613/6, B GRUBU 4090/1, 4103/1, 4102/1, 4104/1, 4101/1, 4099/1, 4100/1, 4098/1, 4097/1, 4105/1, 4113/1, C GRUBU 4106/1, 4107/1, 4108/1, -S.S ÇEŞME BELKENT Konut Yapı Kooperatifi 6393/1, 6395/1, 6396/1, 6397/1, 6399/1, 6407/1, 6406/1, 6404/1, 6401/1, 6402/1, 6403/1, 6400/1, 6398/1, 6416/1, 6422/1, 6417/1, 6420/1, 6418/1, 6419/1, 6408/1 ve -ÇEŞMEKENT Konut Yapı Kooperatifi 5169/1, 5168/3, 5172/1, 5174/1, 5178/1 adalar ve çevresindeki yol, yeşil alan ve parkların düzenleme işlerinin yapılması için kullanılmasına yönelik, 06/12/2016 tarihli ve 2016/18-119 sayılı Kararının “775 sayılı Yasanın 11., 12. ve 13. maddelerinde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2073)  
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1288. 8. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin alacaklı bulunduğu 6183 sayılı Kanun hükümleri gereği tahsil edilen kira alacaklarının, 5326 sayılı Kanun hükümleri gereği Bergama Belediyesi Encümenince verilen idari para cezalarının ve imar para cezalarının, otopark gelirlerinin, hat bedellerinin ve tarımsal sulama ücretlerinin 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması halinde yapılandırılmasına karar verilmiş olup, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Ekim ayı Meclisinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen söz konusu karar, alınacak karara göre Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayında yapacağı meclis toplantısında gündeme alınacağı için; Bergama Belediyesi Meclisince 31 Ekim 2016 (bu tarih dahil) olarak belirlenen yapılandırma son müracaat tarihinin 31 Aralık 2016 (bu tarih dahil) olarak değiştirilmesi, 30 Kasım 2016 tarihi mesai bitimi olarak belirlenen ilk taksit son ödeme süresinin, 31 Aralık 2016 tarihi mesai saati bitimi olarak değiştirilmesine yönelik, 03/11/2016 tarihli ve 16/144 sayılı Kararının, yapılandırmaya ilişkin müracaat tarihi 6736 sayılı Yasa ile belirlenmiş olduğundan (25/11/2016 son müracaat tarihi)  oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc. ve Kar.Şb.Mb.1933)
Rapora Konu İşlem Dosyasının Belediyesine İadesine Oybirliği ile Karar Verildi.
1289. 9. Kiraz Belediye Meclisinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre önerge eki tablolarda belirtilen ilgili bölümler arası aktarmanın yapılmasına yönelik, 02/12/2016 tarihli ve 136 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2062)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1290. 10. Kiraz Belediye Meclisinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre önerge eki tablolarda belirtilen toplam 570.000,00-TL'lik aktarmanın yapılmasına yönelik, 24/10/2016 tarihli ve 125 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2061)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1291. 11. Kiraz Belediye Meclisinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre önerge eki tablolarda belirtilen şekilde hazırlanan aktarmanın yapılmasına yönelik, 01/04/2016 tarihli ve 41 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2059)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1292. 12. Mülkiyeti Belediyemize ait, Kahramanlar Katlı Otoparkı ile Buca Kasaplar Meydanı Yer Altı Otoparkının işletme hakkı İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz.Tic. A.Ş'ye devredilmiş olup; 2017 yılı için, söz konusu otoparkların fiyat tarifelerinin: “Kahramanlar Katlı Otoparkı fiyat tarifesinin  0-4 saat:4,00-TL, 4-8 saat:8,00-TL, 8-24 saat:12,00-TL, Kayıp Bilet: 12,00-TL, Saat 19:00 ile 09:00 arası:4,00-TL, Aylık Abone Ücreti :100,00-TL; Buca Kasaplar Meydanı Yer Altı Otoparkı fiyat tarifesinin 0-3 saat:5,00-TL, 3-6 saat:7,00-TL, 6-12 saat:8,00-TL, 12-24 saat:14,00-TL, Aylık Abone Ücreti :175,00-TL olarak (araçların her giriş çıkışında ayrı ücret alınacaktır, ücretlere KDV dahildir)” şeklinde uygulanmasına yönelik İZELMAN A.Ş.’nin 13/12/2016 tarihli ve 29872 sayılı yazısına konu talebin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Kir. ve Tak.Şb.Md.4232)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
1293. 13. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş.'nin 12/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan; geçmiş yıllar zararları toplamından 130.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak artırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) şirket sermayesinin 730.500.000,00-TL’den 130.000.000,00-TL azaltılarak 600.500.000,00-TL’ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş. içerisindeki payına düşen (%9,6’sına tekabül eden) 70.128.000,00-TL olan sermaye miktarının 12.480.000,00-TL azaltılarak      57.648.000,00-TL’ye indirilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT- Muh.Şb.Md.23234)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1294. 14. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş.'nin 12/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan; şirket sermayesinin 730.500.000,00-TL'den geçmiş yıllar zararları toplamından 130.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 600.500.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZULAŞ A.Ş. içerisindeki payına düşen (%89,80'ine tekabül eden) 655.989.000,00-TL olan sermaye miktarının      116.740.000,00-TL azaltılarak 539.249.000,00-TL'ye indirilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (Şirk. ve Kur.Şb.Md.2447)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1295. 15. Belediyemizin organizasyon şeması 14/10/2016 tarihli ve 1031 sayılı Meclis Kararı ile yeniden düzenlenerek Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini yürüten Aile ve Gençlik Merkezi Şube Müdürlüğünün ismi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup; bu kapsamda Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığının Belediyemiz teşkilat şemasına göre güncellenmiş olan Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Sos.Proj.Dai.Bşk.2073)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1296. 16. Buca Kaymakamlığının, Buca ilçesi, Efeler Mahallesi, 303/1 no’lu Sokağın “Müftülük Sokak” olarak değiştirilmesine yönelik talebi ile söz konusu talebin “5216 sayılı Kanunun 7/g maddesi uyarınca sokaklara isim ve numara verilmesi yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisinde olduğu” gerekçesiyle uygun bulunmadığına ilişkin Buca Belediye Meclisinin 01/08/2016 tarihli ve 101 sayılı Kararının, adres ve numaralamaya ilişkin esasların belirlendiği Belediye Meclisimizin 14/07/2014 tarihli ve 05.633 sayılı İlke Kararına aykırı olduğundan oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Adr. ve Num.Şb.Md.2158)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1297. 17. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 3589 ada, eski:433 yeni:1195, 1196 parseller ile 439 parselin veraset ilamına göre Abdürrahim GÜVEN mirasçıları; Nermin SOLAK (3/20) payına karşılık 8.282,65-TL, Mehmet Kemal GÜVEN (3/20) payına karşılık 8.282,65-TL, Ahmet GÜVEN (3/20) payına karşılık 8.282,65-TL ve Hatice GÜVEN (5/20) payına karşılık 13.803,93-TL olmak üzere her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmeleri hususunun Sayın Meclisimizce değerlendirilerek kamulaştırma bedellerinin ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Kam.Şb.Md.13164)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1298. 18. “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmiş olan Konak ilçesinde, batısında Kadifekale, kuzeyinde 954 Sokak, doğusunda Yeşildere Caddesi ve güneyinde Kadifekale ve Yeşildere Kent Ormanı ile sınırlanan, Ballıkuyu Mahallesi’nin tamamı ile Kosova, Akarcalı, Kocakapı ve Yeşildere Mahallelerinin bir kısmını içeren yaklaşık 48 hektar büyüklüğündeki alanda, “ölçüm ve tespitlerin yapılması, kıymet takdir raporlarının hazırlanması, kentsel tasarım, mimari projeleri ve imar planlarının yapımı” aşamaları tamamlanmış olup; hak sahiplerine yapılacak dağıtım ve uygulamaları belirleyen ve önerge ekinde yer alan “Konak, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esaslarının onaylanması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (Proje Uyg.1. Şb.Md.1304)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1299. 19. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünce 23 Aralık 2016 tarihinde saat 08:00’de, Menemen’de 10 km’lik Şehit Asteğmen Kubilay’ın Anısına “10. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu” düzenlenecek olup; söz konusu koşuda dereceye girecek 20 sporcuya önerge ekindeki çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin verilmesinin ve söz konusu para ödüllerinin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün 2016 Yılı Bütçesinin (864.03.4.2.05) Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanmasının, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna; Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunca “3 yıldır değişmeyen ödül miktarının 2017 yılında değişmesi, sporcu motivasyonu ve katılımını arttıracağı temennisiyle” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Genç. ve Spor Şb.Md.4025)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1300. 20. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yolda kalan Bornova, Doğanlar Mahallesi (Hamitli) Mevkii, 16 pafta, 2573 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının Bornova Belediyesinin 4. Beş yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarihli ve 261 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin Programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9519)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1301. 21. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Ağaçlandırılacak Alanlar", "Kentsel Yerleşik Alan" ve "Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan" kullanımlarında kalan İzmir ili, Aliağa ilçesi, Ilıcaburun Mevkii, 560 ada, 4 ve 7 parsellere ilişkin, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 25/06/2014 tarihli ve E:2013/341, K:2014/984 sayılı ve İzmir 1. İdare Mahkemesinin 10/11/2015 tarihli ve E:2015/270, K:2015/1505 sayılı Kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yapılan düzenlemeye yönelik sunulan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.3503)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1302. 22. Kemalpaşa Belediye Meclislinin 06/05/2016 tarihli, 05-89 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa - Aşağı Mahallede, 1/5000 ölçekli Kemalpaşa Nazım İmar Planında "Resmi Tesis Alanı" olarak belirlenmiş 739 ada, 1 parselin "Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı", "Tali İş Merkezi ve Park Alanı" olarak belirlenmiş 146 ada, 1 ve 2 parseller ile park, dere ve taşıt yolu olarak belirlenmiş olan 225 ada, 1 parsel ve 147 ada, 20 parsellerin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.9816) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1303. 23. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 09/09/2016 tarihli ve 146 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiniliköy Mahallesi, 30L-IIb pafta, 172 ada, 48 ve 50 no’lu parselleri kapsayan alanın "Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez)" ve 632 ada, 20 no’lu parselin ise "Eğitim Tesis Alanı (Lise Alanı)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanmış, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.9633) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1304. 24. Kemalpaşa ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 152 ada 35 parselin; Örnekköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan onama sınırı dışında kalan bir bölümünün "Konut Alanı ve Park Alanı" olarak belirlenmesi ve bu kapsamda mevcut plan bütününde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9963)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1305. 25. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında gelişme konut alanı olarak belirlenmiş olan ve Belediye Meclisimizin 13/07/2012 tarihli, 05.697 sayılı Kararı ile onanan yürürlükteki Kuzey Kentsel Gelişme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun yasal zayiat oranın yüksek olması ve planın uygulanamaması gerekçesiyle yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9534)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1306. 26. Tire ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 213 ada 1 ila 15, 17 ila 22, 39, 41, 50, 51, 53, 54, 59, 60 ve 69 parsellerin "Bölge Otoparkı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9627)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1307. 27. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2016 tarihli ve 05.111 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 23/06/2016 – 22/07/2016 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğine; Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli bulunan Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi, 147 ada, 27 no’lu parselin (Eski 458 parsel) tatbikat alanı olarak kullanıldığı ve taşınmaz üzerinde Eğitim Alay/Tabur Komutanlığı kurulması planlandığı belirtilerek, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg. İmar Pl.6302)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1308. 28. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarihli, 133/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Yeşilyurt Mahallesi, 22L-3b pafta, 13051 ada, 4 parselde yer alan "Belediye Hizmet Alanı Zemin Altı Bölgesel Otopark" kullanımı içerisinde 5.00 m x 6.00 m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8882)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1309. 29. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarihli, 136/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Peker Mahallesi, 20M-ld pafta, 38661 ada, 1 parselde yer alan, E=1.00 yapılaşma koşullu “Eğitim Tesisi Alanı”na, Yençok=4 kat yapılaşma koşulu ile “Anaokulu, ilkokul, ortaokul, kapalı spor salonu yapılabilir” şeklinde plan notu ilave edilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin tüm cephelerden 5'er metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna,  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Uyg. İmar Pl.8443) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
1310. 30. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarihli ve 131/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; Günaltay Mahallesi, 21L-2c paftada yer alan "Resmi Tesis" kullanımının, "TAKS:0.40, KAKS:1.60 ve Yençok:4 kat yapılaşma koşullu, "Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı)" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Uyg. İmar Pl.8141)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1311. 31. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/09/2016 tarihli ve 147 sayılı Kararı ile uygun görülen; Şemikler Mahallesi, 26L-IVc pafta, 26917 ada, 6 parseli (eski 1-2-3-4-5 parselleri) kapsayan düzenleme sahası sınırını tarifleyen plan notunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.7909)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1312. 32. Torbalı Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarihli ve 121 sayılı Kararı ile uygun görülen; Muratbey Mahallesi, 194 ada, 42 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Sağlık Tesisi Alanı" olarak belirlenen kısmının "Belediye Hizmet Alanı" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.9629)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
1313. 33. Gaziemir Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sakarya Mahallesi, 19M4B paftada, 292 no'lu imar adasının kuzeydoğusundaki yeşil alanda 4.00 m x 3.00 m ebatlarında, İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin 28/09/2016 tarihli talebi doğrultusunda yer altı regülatör alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8612)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1314. 34. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/05/2016 tarihli, 05-89 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa - Aşağı Mahallede, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Resmi Tesis Alanı olarak belirlenmiş 739 ada, 1 parselin "Belediye Hizmet Alanı (İdari Sosyal ve Kültür Merkez Alanı) ve Park Alanı", "Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı" olarak belirlenmiş 146 ada 1, 2 parseller ile, park, dere ve taşıt yolu olarak belirlenmiş olan 225 ada 1 parsel ve 147 ada 20 parsellerin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Alanı)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.9817) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1315. 35. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarihli ve 05/125 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ören Mahallesi, 182 adada yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8112)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1316. 36. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 09/09/2016 tarihli ve 146 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiniliköy . Mahallesi, 30L-IIb pafta, 172 ada, 48 ve 50 no’lu parselleri kapsayan alanın "Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez)" ve 632 ada, 20 no’lu parselin ise "Eğitim Tesis Alanı (Lise Alanı)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanmış, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.8259) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1317. 37. Tire Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarihli ve 177 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kurtuluş Mahallesi, 213 ada 1 ila 15, 17 ila 22, 39, 41, 50, 51, 53, 54, 59, 60 ve 69 parsellerin "Bölge Otoparkı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8369)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1318. 38. Menderes Belediye Meclisinin 08/09/2016 tarihli ve 185 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cüneytbey Mahallesi, 15M-1c, 15M-2a ve 15M-3a paftalarda trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg. İmar Pl.7964)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1319. 39. Menderes Belediye Meclisinin 08/09/2016 tarihli ve 186 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi sınırlarında yer alan 2268 no’lu adanın kuzeyinde ve 2135 no’lu adanın batısında kalan anılan Meclis Kararında "Park Alanı" olarak belirtilen plan kararları üzerinde "7 m x 4 m" ebatlarında iki trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9626)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1320. 40. Menderes Belediye Meclisinin 08/09/2016 tarihli ve 183 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cüneytbey Mahallesi, 996 adaya yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg. İmar Pl.7962) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1321. 41. Urla Belediye Meclisinin 08/04/2016 tarihli ve 163 sayılı Kararı ile uygun görülen; Urla ilçesinde bulunan tüm mevzi imar planlarına "Plan notlarında yükseklik belirtilmiş olsa dahi tüm mevzi imar planlarında bina yükseklikleri için 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir." plan notunun ilave edilmesine yönelik tek pafta olarak hazırlanan Plan Notu İlavesi önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9634)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1322. 42. Urla Belediye Meclisinin 01/09/2016 tarihli, 313 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sıra Mahallesi 1413 adanın doğusunda bulunan kamuya terkli alanda, Altıntaş Mahallesi 1478 adanın doğusunda bulunan kamuya terkli alanda, Camiatik Mahallesi 692 adanın doğusunda bulunan kamuya terkli alanda, Denizli Mahallesi 1539 parselin batısında bulunan kamuya terkli alanda, Denizli Mahallesi 1686 parselin güneydoğusunda bulunan kamuya terkli alanda ve Güvendik Mahallesi 18 parselin güneyinde bulunan kamuya terkli alanda trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg. İmar Pl.9319)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1323. 43. Urla Belediye Meclisince alınmış olan 17/02/2000 tarihli 327 sayılı ve 05/10/2000 tarihli 181 sayılı kararları ile Urla ilçesinde 2000 yılından 2013 yılına kadar uygulanmış olan çatı ve bodrum katları kapsayan imar planı notlarının uygulanmasına devam edilmesine yönelik alınan Urla Belediye Meclisinin 01/09/2016 tarihli ve 314 sayılı Kararının, söz konusun kararın tekrara yönelik olması nedeniyle ve Belediyesince 06/12/2016 tarihli ve 395 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9625)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1324. 44. Menderes Belediye Meclisinin; Menderes ilçesi genelinde yapılan inşaatlardan çıkan moloz ve hafriyat topraklarının dökümü ile ilgili olarak Çakaltepe Mahallesi, 207 ada, 1 ve 2 no 'lu parsele dökülecek olan moloz ve hafriyat toprakları ile ilgili önerge ekindeki tabloda yazılı olan ücret tarifesinin uygulanması hususuna yönelik, 09/12/2016 tarihli ve 257 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2120)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1325. 45. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı Bütçesinin 1.1.2 fonksiyonel kodunun 5.8.5.2 Büyükşehir Belediyelerine Ayrılan Paylar kaleminden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 3.2.1.5 Baskı ve Cilt Giderleri kalemine 45.000,00-TL, 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik Giderleri kalemine 55.000,00-TL, 3.6.2.1 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Giderleri kalemine 45.000,00-TL, 3.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları kalemine 25.000,00-TL aktarılması hususuna yönelik, 06/12/2016 tarihli ve 405 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2118)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1326. 46. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 2016 Yılı Mali Bütçesinin 6.4.2.5 Yol Yapımı için Arsa Alımları kaleminden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2016 Mali Bütçesinin 3.5.1.4 Müteahhitlik Hizmetleri kalemine 65.000,00-TL ödenek aktarımının yapılması hususuna yönelik, 06/12/2016 tarihli ve 404 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2119)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2016 Yılı Aralık Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Muhittin SELVİTOPU, Levent PİRİŞTİNA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Hasan ARSLAN, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Abdül BATUR, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Süleyman Vasfi ŞENTÜRK, Mustafa Şafak BARAN, Ahmet KARADAĞ, İbrahim YILDIZ, Mehmet İrfan AKÇA, Sıla İLGİ AKKAŞ, Önder KESKİN, Cem KOÇ, Murat TANOL, Yılmaz KARAKOYUNLU, Evren EVRENOSOĞLU, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Bülent SOYLU, Dahi Zeynel BAKICI, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Göksel DİNÇER, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Halil DEVECİ, Mustafa DURMAZ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ayşegül DURAN TÜRKER, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Fikret ÇAM, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN ve Ali CURA’nın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
09 OCAK 2017  PAZARTESİ  SAAT:18.00
          
                                                                                         
 
 
                                                                                                              Aziz KOCAOĞLU
                                                                                                İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..