Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar Özetleri  T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü

 

Sayı   : 97509404-301.05.01-113                                                                                  21/11/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15/11/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Kaım Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                          
       
                                                                  Aziz KOCAOĞLU
      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     


T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI KASIM AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

    Gündem No   : 97509404-301.03-11/2                                             Toplantı Tarihi    :15/11/2017
     Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                   Toplantı Saati      :18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1264. 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Üçyol-Çamlıkule İstasyonları arasında yapılacak olan yaklaşık 13,5 km uzunluğunda 11 adet istasyon ve 1 adet depo ve atölye tesisinin bulunacağı projede, sürücüsüz tren setleri imalatçısı CRRC Zhuzhou firmasının daveti doğrultusunda; Çin'in Zhuzhou ve Malezya'nın Kuala Lumpur şehirlerindeki metro hatlarında işletilen sürücüsüz trenlerin çalıştırıldığı işletmeleri görmek ve teknik toplantılar yapmak üzere 25 Kasım 2017 ile 02 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek teknik gezi ve ziyarete Belediyemizi temsilen Raylı Sistem Şube Müdürü Mustafa KAPCI, Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürü Ata TÜRKEL, Makine Mühendisi Mehmet YILDIZ, Makine Mühendisi Cengiz AĞLAMAZ, İnşaat Mühendisi Enver Murat ÜNVER’in katılması ile yol, yemek ve konaklama giderleri CRRC Zhuzhou firması tarafından karşılanacak olup, katılımcıların yurt dışı çıkış harçları ve diğer yasal harcırahlarının Raylı Sistem Şube Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları bütçe tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Banliyö ve Ray.Sis.Yat.Dai.Bşk.E.294302) 
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1265. 2. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün İnciraltı Garajı, Urla ve Seferihisar Park Garajlarına ait açık-kapalı hizmet alanları ile bu garajlara ait otobüsler ve hizmet araçlarının iç-dış temizliği hizmetlerinin 01/04/2018-31/08/2018 tarihleri arasında 17 aylık bir süreyle gerçekleştirilmesini kapsayan hizmet alım ihalesine çıkılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT Gen.Md.21127) 
Oybirliği ile Kabul Edildi.
3. Elektronik Ücret Toplama Sisteminde tüm çevrimiçi hamiline kartlar kullanıma kapatılmış ve kişiselleştirilmiş çevrimiçi işlem gören kartların da kullanıma kapatılması ile ilgili çalışma yapılması planlanmış olup, indirimli tarifeye sahip öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartları İzmirimKart ile değiştirildiğinden ve bunların dışında kalan eski tip kişiselleştirilmiş kartların değiştirilmesi gerektiğinden; Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamındaki hak sahiplerinin kart değişimlerinin ücretsiz olması, ayrıca önergede belirtilen ulaşım kartlarının ise belirlenen ücret karşılığı İzmirimKart ile değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Gelirler Şb.Md.21126)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
1266. 4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde ücretli yatışı yapılacak hastalara uygulanacak tedavi ve/veya ameliyatlar için SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)'da belirtilen Tanıya Dayalı İşlem fiyatlarının %50'sinin hastalardan yatış öncesinde avans olarak tahsil edilmesi ve ek olarak SUT'da belirtilen paket harici fatura edilen malzemelerle ilgili olarak da malzeme bedeli karşılığı olarak SUT'da belirlenen fiyatlar üzerinden, bunların dışında kalan yatan hasta tedavi ücretlerinin ise günlük 50,00-TL (Ellilira) olmak üzere 2 günlük 100,00-TL (Yüzlira) olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Eşrefpaşa Has.Baş Hek.E.294301)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
5. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş. (İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi)'nin 13/11/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 88.250.000,00-TL'den 3.000.000,00-TL arttırılarak, 91.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZDENİZ A.Ş. (İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%92,90'ına tekabül eden) 2.787.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İş.İş. ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.296785)
Şirketler Komisyonuna Havale Edildi.
6. Bornova Belediye Meclisinin 03/11/2017 tarihli ve 350 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bornova Belediyesince görülen lüzum üzerine önerge ekinde yer alan tabloda belirtilen harcama kalemlerine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.296789)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
7. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine katılan ilçelerde lastik tekerlekli toplu taşıma hizmetini yürüten kooperatif, gerçek ve tüzel kişilerden oluşan taşımacıların bir organizasyon çatısı altında bütünleştirilerek entegre edilmesi temel ilkesine dayanılarak, söz konusu taşımacıların İzmir Büyükşehir  Belediyesi denetiminde ve ulaşıma ilişkin her türlü kararlarının mevzuata uygun olarak UKOME Genel Kurul Toplantılarında Karar alınarak uygulanmak üzere; elektronik ücret toplama sistemine dahil edilmesi, entegrasyon sürecinde ve sonrasında uyulması gerekli kural ve kriterlerin belirleneceği protokolün hazırlanması, imzalanması, sistemin işletilmesine ve sürecin yönetilmesi ile ulaşım hizmetlerinin planlı, programlı etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesinin sağlanmasına ilişkin her türlü çalışmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi adına yetkinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde lastik tekerlekli toplu taşımacılık hizmetini yürüten ESHOT Genel Müdürlüğü'ne verilmesi hususunun görüşülmesi. (Ulaşım.Dai.Bşk.E.296784)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
8. "Konak, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları"nın 16.2. maddesinin; birden fazla konut hak eden hak sahiplerine, hak ettiği konut inşaat alanı ve borçlanma metrekaresi değişmeyecek şekilde, proje bütününde üretilen farklı büyüklüklerdeki konut tiplerinden de teklif edilebilmesinin uzlaşma oranını artıracağı düşünüldüğünden, "Ayrıca, Madde 16'da belirtilen esaslar çerçevesinde, hak sahibinin hak ettiği konut inşaat alanı ve borçlanma miktarı (m2 ) sabit kalmak şartıyla, projede üretilen konut tip ve büyüklükleri ile proje bütünü içerisindeki konut tiplerinin adet ve yoğunluğu göz önüne alınarak 100 m2 altında konut teklif edilebilir." şeklinde yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. (Kentsel Dön.Dai.Bşk.E.296787)
Hukuk – Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına Havale Edildi.
9. 27/02/2017 tarihli Handan BOZKURT’a ait dilekçeye konu; Bornova ilçesi, Rafetpaşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:268'de yeni yapılan parka “Şehit Ömer BOZKURT” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Park ve Bah.Dai.Bşk.E.294303)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
1267. 10. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 120 m2'lik kısmı yolda kalmakta olan Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 33/4 pafta, 435 ada, 294 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 4.Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması, Bornova Belediye Meclisinin 03/10/2017 tarih ve 307 sayılı Kararıyla uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.296786)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
11. Kiraz Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarihli ve 87 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yağlar Mahallesi, 735 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/05/2017 tarihli, 05.525 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve Yağlar Mahallesi, 735 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının 'Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı/Güneş Enerji Santrali)' olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.296788)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
III. BİRİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Narlıdere Belediye Başkanlığının 11/07/2017 tarihli ve 4429 sayılı yazısı ve eki 02/03/2015 tarihli ve 2015/39 sayılı Meclis Kararına konu; Ilıca Mahallesi, Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın isminin "Berkin Elvan Sokak" olarak değiştirilmesi talebi ile 02/03/2015 tarihli ve 40 sayılı Meclis Kararına konu, Huzur Mahallesi, Öğretmenler Sokağı'nın kuzeyde Mithatpaşa Caddesi ile kesişiminden, güneye doğru yaklaşık 175 metrelik kısmını kapsayan segmentinin adının "Ali İsmail Korkmaz Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Teknik Rapor gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.233105)
Gündemde Kaldı.
2. Torbalı Belediye Başkanlığının 12/09/2017 tarihli ve 14910 sayılı yazısı ve eki 06/09/2017 tarihli ve 145 sayılı Meclis Kararına konu; Korucuk Mahallesi isminin "Dirmil" olarak değiştirilmesi talebinin, Adres ve Numaralama Yönetmeliği ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı ilke kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.265408)
Gündemde Kaldı.
1268. 3. Menderes Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli ve 140 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenmiş Kemalpaşa Mahallesi, 2112 ada, 1 ve 2 parsellerin E:1.00 yapılaşma koşullu ''Cami Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265202)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1269. 1. Karabağlar Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Karabağlar Belediye Meclisinin 12/10/2017 tarihli ve 250/2017 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.282216) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1270. 2. Buca Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Buca Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarihli ve 2017/148 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.282192) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1271. 3. Bornova Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarihli ve 319 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.291556)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1272. 4. Konak Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Konak Belediye Meclisinin 12/10/2017 tarihli ve 187/2017 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.276938)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1273. 5. Karşıyaka Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Karşıyaka Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarihli ve 72458193/124 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.282185)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1274. 6. Bayraklı Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Bayraklı Belediye Meclisinin 12/10/2017 tarihli ve 125 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai Bşk.E.282195) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1275. 7. Gaziemir Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Gaziemir Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarihli ve 51 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.291553) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1276. 8. Balçova Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Balçova Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarihli 60 sayılı Kararının; işyeri izin harcının Bakanlıkça belirlenen tarifenin uygulanması koşuluyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.291555)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1277. 9. Narlıdere Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Narlıdere Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarihli ve 2017/65 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.282218) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1278. 10. Urla Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Urla Belediye Meclisinin 23/10/2017 tarihli ve 662 sayılı Kararının; Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı başlığı altında yer alan Kantar ve Basküller Harcının 25,00-TL olarak düzeltilmesi şeklinde değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.291518)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1279. 11. Bornova Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarihli ve 317 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bornova Belediyesince 2017 Mali Yılı Bütçesine konulan ancak ilgili harcama birimleri tarafından kullanılması gerek görülmeyen ödeneklerin, önerge ekinde yer alan tabloda belirtilen harcama birimlerine aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.291515)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1280. 12. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 72458193/126 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, önergede belirtilen, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 2.950.000,00-TL ödenek aktarımı yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.291501)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1281. 13. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 72458193/132 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapmakta olan Hizmet Alımı Personeline ait maaş ödeneklerinin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından önerge ekinde yer alan tabloda Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik Sınıflandırması yazılı olan giderler ve buna karşılık olarak gösterilen gelir kaynakları belirtilen 2.500.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.291498)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1282. 14. Belediyemizce projelendirilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Gürçeşme Caddesi 20 metrelik imar yolu kapsamında bulunan; Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 367 ada, 7 parselde kamulaştırma dışı kalan 60,51 m2'lik kısmı için (fark bedel olan) 60,51 m2 x 1.007,00-TL x 0,40=24.373,42-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.282211)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1283. 15. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, Konak ilçesinde, batıda Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi, kuzeyde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, doğuda Kemeraltı Sit Alanı, güneyde İnönü, Halide Edip Adıvar ve Yeşillik Caddeleri ile sınırlanan alanda; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2016 tarihli ve 05.1151 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11/04/2017 tarihinde onaylanan İzmirdeniz Projesi (4.Bölge) Üçkuyular-Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile bütünleşecek şekilde hazırlanan Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265371)   
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
V. DİLEK VE TEMENNİLER.
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Kasım Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Abdül BATUR, Sibel UYAR, Mustafa TOSUN, Mustafa Şafak BARAN, Önder KESKİN, Cem KOÇ, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, İsmail KANDEMİR, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Dahi Zeynel BAKICI, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Arif KURAN, Adnan YÜKSEL, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Halil DEVECİ, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, Güler BOLER, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN ve Ali CURA’nın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VII. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
17 KASIM 2017  CUMA  SAAT:18.00
   


                                                                    Aziz KOCAOĞLU
      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..