Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Meclis Gündemi  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI OCAK AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-01/3                                              Toplantı Tarihi    :13/01/2017
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                        Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Balçova Belediye Meclisinin; işyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi aşamasında, Yapı Kullanma İzin Belgesinin temin edilmiş olma zorunluluğu bulunan işyerleri, "Özel yapı şekli gerektiren Fırın, Sinema, Tiyatro, Otel, Hamam, Sauna, Düğün Salonu gibi yerler ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde belirtilen işkolları, GSM Ruhsatı gerektiren sanayi faaliyetinde bulunan müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine ait ruhsatlar ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlardaki işyerleri hariç olmak üzere 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun "İmar kirliliğine neden olma" başlıklı 184/6 maddesi göz önünde bulundurulmak suretiyle anılan maddenin yürürlüğe girdiği 12/10/2004 tarihinden önce yapıldığı belgelenen, halihazırda çeşitli kamu hizmetlerinden yararlanan ve nitelik açısından sınırlı işyerlerine özgü olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yazılı kriterleri taşımaları, herhangi bir müktesep hak sayılmamak ve taahhütname almak koşulu ile Yapı Kullanma İzin Belgesi alıncaya kadar birer yıl geçerli olmak üzere "İşyeri Hizmet Belgesi" verilmesi, aynı yönetmelikte; bahsi geçen Gayri Sıhhi Müesseselerinde yönetmelikte yazılı kriterleri taşımaları ve herhangi bir müktesep hak sayılmamak, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve imara uygunluk şartı aranmaksızın ve taahhütname alınmak koşulu ile birer yıl geçerli olmak üzere "İşyeri Hizmet Belgesi" verilmesi, ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili Belediye Meclis Kararına dayalı olarak verilecek işyeri hizmet belgeleri için önerge ekinde yer alan yıllık ücret miktarlarının uygulanması hususuna yönelik, 05/01/2017 tarihli ve 12 sayılı Kararının incelenmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk. E.7896)
2. Bayraklı Belediye Meclisinin; "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği, 2017 yılı için mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen ve önerge ekinde yer alan Evsel Katı Atık Bedelleri Tarife Cetvelinin uygulanması hususuna yönelik, 06/01/2017 tarihli ve 17 sayılı Kararının incelenmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk. E.7898)
3. Ödemiş Belediye Meclisinin; Ödemiş Belediyesince 2017 Mali Yılında uygulanacak olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetleri karşılığı alınacak ücret tarifelerinin önerge ekinde yer alan tabloda belirtilen şekilde belirlenmesi hususuna yönelik, 02/01/2017 tarihli ve 13 Kararının incelenmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk. E.7899)
4. Balçova Belediye Meclisinin; Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Evsel Katı Atık hizmetleri için 2017 yılı ücret tarifesinin tespiti hususuna yönelik, 05/01/2017 tarihli ve 11 sayılı Kararının incelenmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk. E.7897)
5. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kalan, taşınmazlar için imar planı kararları, yapılaşma hakları, mevcut durumları göz önünde tutularak, sağlıklı çevre ve düzenli kentleşme oluşması için Belediyemiz ve ilgili kurum arşivlerinde dosya taramaları gerçekleştirilmiş ve arazide yerinde incelemeler yapılmış, mülkiyetlerden Buca ilçesi sınırları içinde bulunanlar için yapılan değerlendirme sonucu; bu taşınmazların, genellikle ıslah imar planı uygulamaları neticesinde oluştuğu, meskun alanda ve birbirinden farklı konumlarda olduğu, bitişiğinde ve çevresinde ıslah imar planı ile yapılaşmaların tamamlandığı, bir kısmının süreç içinde vatandaşların işgaline açık hale geldiği, bir kısım taşınmaz üzerinde yine ıslah imar planı uygulamaları ile vatandaşa ait olan zemin üstü taşınmazlar bulunduğu ve imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kaldığından Belediyemizce herhangi bir tasarrufta bulunulamadığı tespit edilmiş, bu kapsamda söz konusu taşınmazların, bir bölümü vatandaşlarla hisseli, bir bölümü tam mülkiyet olup, öncelikle sağlıklı çevre oluşturmak, düzenli kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak açısından değerlendirilmesi planlanmakta olup, bu doğrultuda önerge ekindeki listede belirtilen söz konusu taşınmazların satışı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda karar alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk. E.7900)
6. İzmir ili, Urla ilçesi, Kuşçular Mahallesi, 2043, 2044 parseller ile 2042 parselin bir kısmının "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine yönelik parsel maliki vekilince hazırlatılarak sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.7903)
7. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda yaklaşık 565 hektarlık alanda hazırlanan, İzmir ili, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.7910)
8. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/09/2016 tarihli ve 05.952 sayılı Kararı ile kabul edilen; 07/12/2016-05/01/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Urla İlçesi Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Nazım İmar Planı Değişikliğine; Urla ilçesi, Özbek Mahallesi, Akkum Mevkiinde yer alan 155 ada 21 parsel için parsel maliki S.S. Efe Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi adına Arif ALTINKÜPÜ, Mehmet Semih EZBERCİ ve Ercan KAVRAL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.7909)
9. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/09/2016 tarihli ve 05.952 sayılı Kararı ile kabul edilen; 07/12/2016-05/01/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/5000 ölçekli Urla İlçesi Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Nazım İmar Planı Değişikliğine; Urla ilçesi, Özbek Mahallesi, Akkum Mevkiinde yer alan 183 ada 38 parsel için parsel maliklerinden Rıdvan IŞIK ve Günis ŞİMŞEKER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.7908)
10. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/09/2016 tarihli ve 05.952 sayılı Kararı ile kabul edilen;  07/12/2016-05/01/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Urla İlçesi Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Nazım İmar Planı Değişikliğine; Urla ilçesi, Özbek Mahallesi, Akkum Mevkiinde yer alan 183 ada 34 parsel için parsel maliklerinden Rıdvan IŞIK ve Günis ŞİMŞEKER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.7911)
11. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/09/2016 tarihli ve 05.952 sayılı Kararı ile kabul edilen;  07/12/2016-05/01/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/5000 ölçekli Urla İlçesi Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Nazım İmar Planı Değişikliğine; Urla İlçesi, Özbek Mahallesi, Akkum Mevkiinde yer alan 116 ada 17 parsel için parsel maliklerinden Gökhan ATASOY tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.7907)
12. Urla Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarihli ve 395 sayılı Kararının 2. maddesi ile uygun bulunan; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/10/2013 tarihli ve 05.1310 sayılı Kararı ile onaylanmış olan "2.Taban Alanı, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS)(EMSAL), Yapı İnşaat Alanına ilişkin yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir." plan notunun iptal edilmesine ilişkin hazırlanan, Urla Merkez Revizyon İmar Planı Değişikliği, Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Değişikliği, Zeytinalanı 1. Etap (Kıyı Kesimi) Revizyon İmar Planı Değişikliği, Zeytinalanı 2. Etap (Kıyı Arkası) Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.7906)
13. İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/03/2005 tarihli ve 640 sayılı Kararı ile tescilli Aliağa ilçesi, Tuzlatepe Mevkiinde III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/03/2016 tarihli, 05.323 sayılı Kararı ile İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi uygun bulunmuş olup, anılan 07/12/2016 tarihli ve 7385 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen "Aliağa Tuzlatepe Mevkii, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.7901)
14. İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/03/2005 tarihli ve 640 sayılı Kararı ile tescilli Aliağa ilçesi, Tuzlatepe Mevkiinde III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Aliağa Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarihli, 73 sayılı Kararı ile uygun görülen, "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nın Belediye Meclisimizin 16/10/2015 tarihli, 05.1052 sayılı Kararı ile İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi uygun bulunmuş olup, anılan 07/12/2016 tarihli ve 7385 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen "Aliağa Tuzlatepe Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.7902)
        III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZBETON A.Ş.’nin 21/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 376.550.000,00-TL’den  40.000.000,00-TL artırılarak; 416.550.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZBETON A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%0,013’üne tekabül eden) 5.200,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT- Muh.Şb.Md.523)
2. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketinin 23/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket ana sermayesinin sermaye başlıklı 6’ncı maddesi tadil edilerek şirket sermayesinin 600.500.000,00-TL’den   100.000.000,00-TL artırılarak 700.500.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketi içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%9,6’sına tekabül eden) 9.600.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT- Kredi ve İşt.Şb.Md.522)
3. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketinin 23/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin   88.250.000,00-TL’den 25.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılarak azaltılması ve eş zamanlı olarak 25.000.000,00-TL artırılmak suretiyle 88.250.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%5’ine tekabül eden) 1.250.000,00-TL’lik sermaye azaltımına ve artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT- Kredi ve İşt.Şb.Md.521)
4. Belediyemizin iştiraki olan İZBELCOM A.Ş.'nin 22/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 61.250.000,00-TL’den geçmiş yıllar zararları toplamından 17.000.000,00-TL’lik kısmının sermayeden azaltılmak suretiyle (mevcut hisselerden iptal edilerek) 44.250.000,00-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 17.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermayenin 61.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemiz İZBELCOM A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%74,04'üne tekabül eden) 45.349.500,00-TL olan sermaye miktarının 12.586.800,00-TL azaltılarak 32.762.700,00-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 17.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%74,04'üne tekabül eden) 12.586.800,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 45.349.500,00-TL'ye çıkarılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (Şirk. ve Kur.Şb.Md.2594)    
5. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş.'nin 23/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 88.250.000,00-TL’den geçmiş yıllar zararları toplamından 25.000.000,00-TL’lik kısmının (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) sermayeden azaltılmak suretiyle 63.250.000,00- TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 25.000.000,00-TL sermaye artırımı yapılmak suretiyle sermayenin 88.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemiz İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%92,90'na tekabül eden) 81.984.250.00-TL olan sermaye miktarının 23.225.000,00-TL azaltılarak 58.759.250.00-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 25.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%92,90'na tekabül eden) 23.225.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 81.984.250,00-TL'ye çıkarılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (Şirk. ve Kur.Şb.Md.2595)     
6. Belediyemizin iştiraki olan GRAND PLAZA A.Ş.'nin 21/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 62.342.700.00-TL’den geçmiş yıllar zararları toplamından 12.000.000.00-TL’lik kısmının zarar mahsubu yapılarak sermayeden azaltılmak suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 50.342.700,00- TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 12.000.000.00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermayenin 62.342.700,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemiz GRAND PLAZA A.Ş.'nin içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%50,00'sine tekabül eden) 31.171.350,00-TL olan sermaye miktarının 6.000.000.00-TL azaltılarak 25.171.350,00-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 12.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%50,00'sine tekabül eden) 6.000.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 31.171.350,00-TL'ye çıkarılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (Şirk. ve Kur.Şb.Md.2596)     
7. Belediyemizin iştiraki olan İZBETON A.Ş.'nin 21/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 376.550.000,00-TL'den 40.000.000,00-TL arttırılarak 416.550.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin iştiraki olan İZBETON A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%98,792'sine tekabül eden) 39.516.800.00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (Şirk. ve Kur.Şb.Md.2590)   
8. Belediyemizin iştiraki olan EGE ŞEHİR PLANLAMA A.Ş.'nin 22/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan; şirket sermayesinin 24.618.000,00-TL'den geçmiş yıllar zararları toplamından 2.000.000,00-TL’lik kısmının sermayeden azaltılmak suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 22.618.000.00-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 2.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermayenin 24.618.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemiz EGE ŞEHİR PLANLAMA A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,6725013'üne tekabül eden) 24.537.376.37-TL olan sermaye miktarının 1.993.450,00-TL azaltılarak 22.543.926.37-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 2.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,6725013'üne tekabül eden) 1.993.450.00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 24.537.376.37-TL'ye çıkarılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (Şirk. ve Kur.Şb.Md.2591)
9. Belediyemizin iştiraki olan İZELMAN A.Ş.'nin 22/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 668.018.050,00-TL'den geçmiş yıllar zararları toplamından 100.000.000,00-TL’lik kısmının sermayeden azaltılmak suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) zarar mahsubu yapılması suretiyle 568.018.050.00-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 100.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermayenin 668.018.050,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemiz İZELMAN A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%63,3121269'una tekabül eden) 422.936.450.00-TL olan sermaye miktarının 63.312.125,00-TL azaltılarak 359.624.325,00-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 100.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%63,3121269'una tekabül eden) 63.312.125,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 422.936.450,00-TL'ye çıkarılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (Şirk. ve Kur.Şb.Md.2592)           
10. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş.'nin 23/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 600.500.000,00-TL'den 100.000.000,00-TL arttırılarak 700.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%89,80'ne tekabül eden) 89.800.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (Şirk. ve Kur.Şb.Md.2593)     
11. Narlıdere Belediyesinin tam hissesine sahip olduğu Nar-Bel İmar Teknik Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tüzüğünde belirtilen faaliyetlerini sürdürebilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairesi ödemelerini yapabilmesi için 10.500.000,00-TL (Onmilyonbeşyüzbintürklirası) olan sermayesinin bütçenin 08.1.9.90 ekonomik tertibinden karşılanmak üzere 1.500.000,00-TL (Birbuçukmilyontürklirası) arttırılarak 12.000.000,00-TL'ye (Onikimilyontürklirası) çıkartılmasına ve ödenecek sermayenin Narlıdere Belediye Başkanının uygun göreceği zamanlarda Belediye bütçesinin ilgili tertibinden Nar-Bel İmar Teknik Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ödenmesine yönelik, Narlıdere Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarihli ve 2017-8 sayılı Kararının Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu ve aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Fatih TAŞTAN'ın muhalefet şerhi ile oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.6948)
12. Dikili Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi hazırlanırken İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Gider Kalemine 3.534.000,00-TL ödenek verildiği görülerek, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Gider Kaleminden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Gider Kalemine 1.160.000,00-TL, Destek Hizmetleri Hareketli İş Mak. Alımları Gider Kalemine 40.000,00-TL olmak üzere toplam 1.200.000,00-TL'sının fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine göre bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanması hususuna yönelik, Dikili Belediye Meclisinin 07/12/2016 tarihli ve 120 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2284)
13. Dikili Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi hazırlanırken Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Malzemesi Giderleri gider kalemine 2.000.000,00-TL ödenek verildiği ve yılı içinde 150.000,00-TL ödenek aktarması yapıldığı ve yılı içinde 304.000,00-TL harcama yapıldığı ve halen 1.540.000,00-TL ödeneğin harcanmadığı tespit edildiğinden, Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Malzemeleri alım giderleri kaleminden  Başkanlık Özel Kalem Hizmetleri-Temsil Ağırlama Tören ve Fuar Giderleri gider kalemine 500.000,00-TL'nin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine göre bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanması hususuna yönelik, Dikili Belediye Meclisinin 07/12/2016 tarihli ve 128 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2282)
14. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen, Yamanlar Gençlik Merkezindeki otelin 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak tarife cetvelinin Otel Oda Kişi Başı fiyatı 35,00-TL (Kahvaltı Dahil Fiyat), Otel Oda Fiyatı 70,00-TL (Kahvaltı Dahil Fiyat), Oda Ek Yatak 15,00-TL olarak uygulanmasına yönelik, 06/12/2016 tarihli ve 72458193/183 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2197)
15. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Seyrek Geçici Köpek Bakımevinin kapasite artış çalışmaları tamamlanmış ve bakımevi bünyesinde mevcut olan hayvan mezarlığı hizmete açılacak olup; hemşehrilerimizin sahip oldukları kedi ve köpeklerin ölümleri durumunda gömü işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla “Sahipli Hayvan (kedi-köpek) Gömü Ücretinin” Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarife cetveli açılarak 2017 yılı bütçesi ekinde yer alan gelir tarifesi cetveline eklenmesi gerektiğinden; Sahipli Hayvan (kedi ve köpek) Gömü Ücretinin hayvan sahiplerinden tahsil edilmek üzere KDV dahil mezarlık alanındaki her bir bölme için 50.00-TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Veteriner İş.Şb.Md.3356)
16. Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/11/2016 tarihli ve 05.1217 sayılı Kararı ile kabul edilen; Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevine ait 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilave olarak Zübeyde Hanım Huzurevi 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin oluşturulması ile Zübeyde Hanım Huzurevinde kalan sakinlerimizin bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, önergede yer alan ücretlerin Huzurevi Şube Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Gelir Tablosuna ilave edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Huzurevi Şb.Md.4428)
17. Çiğli Belediyesinin 2017 yılı Evsel Katı Atık Maliyet Şeması, Evsel Katı Atık Tablosu, Tarife Cetvelleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin 2017 yılında aynen uygulanması hususuna yönelik, Çiğli Belediye Meclisinin 07/12/2016 tarihli ve 84516765-301-05/70 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.2200)
18. Buca Belediye Başkanlığının 19/08/2016 tarihli ve 1732 sayılı yazısı ve eki 02/08/2016 tarihli ve 110 sayılı Meclis Kararına konu, Çevik Bir Meydanı isminin “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” olarak değiştirilmesi talebi; Adaleti Savunanlar Derneğinin 23/09/2016 tarihli ve 164 sayılı yazılarına konu, Buca ilçesinde bulunan Çevik Bir Meydanı isminin darbeyi çağrıştırması nedeni ile değiştirilmesi talebi ve yine Buca Kaymakamlığının 21/10/2016 tarihli ve 4009 sayılı yazıları üzerine Buca Belediye Başkanlığının 28/10/2016 tarihli ve 12844 sayılı yazısına konu anılan derneğin talebinin Belediyemizce değerlendirilmesi istemi; Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) 30/11/2016 tarihinde Abdülhamit SAĞCAN tarafından yapılan başvuruda da Buca, Çevik Bir Meydanı isminin “Ömer Halisdemir Meydanı” olarak değiştirilmesi talebinin, "asıl olan meydanlara, caddelere bidayette usulüne uyularak verilmiş isimlerin korunmasıdır. Bir cadde veya meydana geçmişte adı verilen kişinin Ülkenin birliği, bölünmez bütünlüğüne yönelik bir suç işlemiş olması ve bu konuda hüküm giymiş olması istisna olmak üzere" oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Adr.ve Num.Şb.Md.2330)
19. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesinin 14/12/2016 tarihli ve 2016/670 E. - 2016/608 K. sayılı Kararı doğrultusunda;  Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapan Ali AKÇAY’a 2013 yılı için 135,00-TL, 2014 yılı için 140,00-TL aylık brüt maktu fazla çalışma ücretinin tespiti ve ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu (ESHOT-Mem.Pers.Şb.Md.520)
20. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2016 tarihli ve 05.837 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 26/09/2016-25/10/2016 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, 238 ada, 6 ve 7 parselleri kapsayan alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8749)
21. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, 11307 adanın, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kararları ve Karabağlar Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarihli, 130/2016 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisi de dikkate alınarak, “Sosyal Tesis Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Merkez Kent Uyg. İmar Pl.157)
22. Kemeraltı Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan Konak ilçesi, Akıncı Mahallesi L18A08C paftada, 369 ada, 38 numaralı Türkiye Tabipler Vakfı'na ait parselde yapılan bilimsel kazı çalışmaları sonucunda Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemine tarihlenen kalıntılar ile küçük buluntulara rastlanıldığından İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/11/2015 tarihli ve 3848 sayılı Kararı ile parselin sit derecesinin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesi üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2016 tarihli ve 05.658 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere 16/08/2016 tarihli, 7086 sayılı yazımız ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş olup; söz konusu Kurulun 16/11/2016 tarihli, 5210 sayılı Kararı doğrultusunda plan hükümleri eklenerek tadilen uygun bulunan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; Kurul Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg. İmar Pl.10728)
23. Torbalı ilçesi, Muratbey Mahallesi, 194 ada, 42 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Sağlık Tesisi Alanı" olarak belirlenen kısmının "Belediye Hizmet Alanı" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.9630)
24. İzmir ili, Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 no’lu parsele ilişkin, 644 sayılı KHK uyarınca Bakanlık Makamının 24/03/2016 tarihli ve 4635 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile mevcut imar planının plan gösterim tekniği ve pafta bütünlüğünün sağlanmadığı kısımlarda taşıt yolu devamlılığı dikkate alınarak yol ve yeşil alanların yeniden düzenlenmesi ve plan gösterim tekniği ile pafta bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.12578)
25. Torbalı ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1111 ada, 11 ve 16 parsellerin Torbalı Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Sağlık Tesisleri Alanı" olarak belirlenen kullanım kararının "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.9628)
26. İzmir ili, Torbalı ilçesinde, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve Plan Raporu; Torbalı ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1111 ada, 11 ve 16 parsellerin "Sağlık Tesis Alanı" kullanım "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına dönüştürülmesini yönelik Bakanlığın NİP-2974,10 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca uygun görüldüğünden söz konusu değişikliğin bu plana da aktarıldığı şekliyle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (Nz.Pl.2940)
27. İzmir ili, Menemen ilçesi, Göktepe Mahallesi, Maşat Mevkiinde yer alan 467, 473, 474, 855 ve 857 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Santrali)" kurulması amacı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9975)
28. İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Orhangazi Mahallesi, 13 parsel numaralı taşınmazın "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9513)
29. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarihli ve 130/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Uzundere Mahallesi, 20L-IIId pafta, 11307 ada 4, 5 ve 7 parsellerin bir kısmını kapsayan ve onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Sosyo Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmiş olan alanın, genişletilerek yapılaşma koşulunun, TAKS=0.60, E=1.2 ve Yençok=2 kat olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8883)
30. Buca Belediye Meclisinin 07/10/2016 tarihli ve 2016/138 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kuruçeşme Mahallesi, İnönü Mahallesi, 641 ada 3 parsel ve 40480 ada 1-2-3-4-5-6-7 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Merkez Kent Uyg.İmar Pl.180)
31. Bornova Belediye Meclisinin 03/11/2016 tarihli, 279 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi Yavuz Selim Caddesi, Sanat Caddesi ile 5501, 5502, 5627, 5627/2, 5616, 5635, 5627/3 Sokaklar arasında kalan bölgede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. maddesi uyarınca hazırlanan, mevcut imar planında Kentsel Çalışma Alanında kalan imar adalarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda kullanımlarının İmalathane Tesis Alanı ve T2-Ticaret Alanı olarak belirlenmesine ve mülkiyete göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9421) 
32. Bornova Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarihli ve 254 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, 143 no'lu parsele ilişkin 644 sayılı KHK uyarınca Bakanlık Makamının 24/03/2016 tarihli ve 4635 sayılı Oluru ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile mevcut imar planının plan gösterim tekniği ve pafta bütünlüğünün sağlanmadığı kısımlarda taşıt yolu devamlılığı dikkate alınarak yol ve yeşil alanların yeniden düzenlenmesi ve plan gösterim tekniği ile pafta bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.8554)
33. Bornova Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli, 222 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 31 K IVd (25 O IVc) paftada Ankara Caddesi üzerinde yer alan 29 ada, 4 parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararı doğrultusunda T2 "Ticaret Alanı" olarak belirlenmesi ve "Yençok: 10.00 m yüksekliğinde maksimum 2 kat kullanılacaktır. Parselde çekme mesafeleri dışında kalan alan inşaat taban alanıdır. Asma kat yapılamaz. Belirtilmeyen hususlarda Bornova İmar Planı Notları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri geçerlidir." şeklinde plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8552)
34. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayraklı Mahallesi, L18-a-04-d-2-a paftada, 25158 ada, 3 no'lu parsel üzerindeki trafo alanının taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.6156)
35. Çiğli Belediye Meclisinin 05/08/2016 tarihli ve 05/44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Başkanlığımızca 05/10/1990 tarihinde onaylanan K.Çiğli Toplu Konut Alanı Balatçık-Esentepe Kesimi İmar Planı Plan Notlarına "Tabi zemin kotu yol kotunun üstünde kalan parsellerde; 0.00 kotu ön bahçe mesafesi 8 m'nin altında olmamak kaydıyla bina ön cephesi orta noktası olarak kabul edilebilir." şeklinde plan notu ilave edilmesine yönelik hazırlanan plan notu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.12579)
36. Torbalı Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarihli ve 137 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ertuğrul Mahallesi, 1111 ada, 11 ve 16 parsellerin Torbalı Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Sağlık Tesisi Alanı" olarak belirlenen kullanım kararının "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.8675)
37. Ödemiş Belediye Meclisinin 07/03/2016 tarihli, 301.05-33 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kuvvetli Mahallesi, 638 ada, 108 parselde yer alan "Ortaöğretim Alanı"nın bir kısmında yaklaşma mesafesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan Ödemiş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg. İmar Pl. 9470)
38. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 21/10/2016 tarihli ve 05/171 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenmiş Mahallesi, 763 parsele ilişkin Mevzii İmar Planının İstanbul-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu Kamulaştırma Sınırları kapsamında yeniden düzenlenmesi ve yol bağlantısının belirlenmesine yönelik, Mevzii İmar Planı Değişikliği ve İlave önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.9363)
39. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/10/2016 tarihli, 05-164 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa ilçesi Merkez Yerleşim Alanı, Ayrık Nizam gelişme konut adalarında mevcut yapılaşmalara uyum sağlamak amacıyla İmar Plan Notlarına, Meclisimizin 14/03/2011 tarihli ve 05.252 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan "Kemalpaşa İlçesi merkezinde mevcut imar planlarında gelişme konut alanı olarak gösterilen A(ayrık nizama tabi) yapı alanlarına ruhsatlı olarak %70 oranında teşekkül etmiş adalarda, belediyesi tarafından mevcut yapılaşmalar dikkate alınacak şekilde kitle oluşturulabilir." plan notunun; yapılaşma koşulu 5 kat olan yapı adalarını içermediği, 4 katlı yapı adaları ile benzer sorunların gözlendiği tespit edildiğinden revize edilerek "01.10.2016 tarihi itibari ile gelişme konut alanlarındaki ayrık nizama tabi 4 ve 5 katlı yapı adalarında %70 oranında ruhsatlı olarak yapılaşma var ise yapılaşmamış parsellerde Belediyesi tarafından mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak kütleler oluşturulabilir." şeklinde yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.10441)
40. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarihli, 05/132 sayılı Kararı ile uygun görülen; mülga Armutlu Belediye Meclisinin 18/07/1986 tarihli ve 6 sayılı Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 49O4B paftasında "Çocuk Bahçesi" olarak belirlenen alan içerisine İzmir Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin 26/08/2016 tarihli ve 9178 sayılı yazısı ile 3.00 m x 4.00 m ebadında yaklaşık 12 m2’lik Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri ayrılması talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9481)
41. Aliağa ilçesi, "Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu" kararları doğrultusunda hazırlanan, "Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu" önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8656)
42. Menderes Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarihli ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece Mahallesi, 260 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8950)
43. Kiraz Belediye Meclisinin 07/10/2016 tarihli, 105 sayılı Kararı ile uygun görülen; mevcut uygulama imar planında bir kısmı Konut Alanı (Bitişik Nizam - 3 kat), bir kısmı meydan olarak belirlenmiş Cumhuriyet Mahallesi, 156 ada, 120 ve 121 parsellerin meydan olarak belirlenmiş kısmının Konut Alanı içerisine dahil edilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9422)
44. Selçuk Belediye Meclisinin 07/09/2016 tarihli ve 233 sayılı Kararı ve 20/10/2016 tarihli ve 270 sayılı Kararı ile uygun görülen; 14 Mayıs Mahallesinde, 19MII paftada, park alanında 7.00 m x 4.00 m ebatlarında yaklaşık 28 m2’lik ve Cumhuriyet Mahallesinde 19MIII paftada, 19.00 m x 9.00 m ebatlarında yaklaşık 171 m2'lik 2 adet trafo alanının belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9713)
45. Selçuk Belediye Meclisinin 07/09/2016 tarihli, 231 sayılı Kararı ile uygun görülen; İsabey Mahallesinde, 21MIII paftada, 7.00 m x 9.00 m ebatlarında yaklaşık 63 m2’lik mevcut trafo alanının kaldırılarak aynı park alanında 19.00 m x 9.00 m ebatlarında yaklaşık 171 m2’lik, 21MIV paftada, 4.00 m x 7.00 m ebatlarında yaklaşık 28 m2’lik 2 adet trafo alanının belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (Uyg.İmar Pl.9117)
46. Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, 398 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan "Mezarlık Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8500)
47. Foça Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli ve 122 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fevzi Çakmak Mahallesi, 10585 ada, 2 parsel içinde yer alan taşınmazın İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11/03/2015 tarihli ve 4936 sayılı Kararı ile tescilli olduğu koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlendiği, Belediyemiz Meclisinin 09/05/2016 tarihli ve 05.490 sayılı Kararında 10585 ada, 2 parsel üzerinde yer alan ve 2. Grup Korunması Gerekli Yapı olarak tescil edilen söz konusu kule evi ve çevresinde belirlenecek koruma alanı ile birlikte "Tescilli Yapı Koruma Alanı" gösterimi şeklinde imar planı üzerinde işlenerek ifraz edilmesinin daha uygun olacağının belirtildiğinden bahisle, taşınmazda yapılmak istenen yapılaşma ile ilgili uygulamada sorun oluşturmaması amacı ile 2. Grup Yapı olarak belirlenen taş kulenin ada ayrım çizgisi ile ayrılarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.8802)
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
   
 
 
                                                                       Aziz KOCAOĞLU
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..