Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Meclis Gündemi  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-08/3                                           Toplantı Tarihi   : 18/08/2017 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                 Toplantı Saati     :17.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Türkiye Belediyeler Birliğince 08-14 Ekim 2017 tarihlerinde Amerika Toplu Taşımacılar Birliği (APTA) tarafından Amerika Birleşik Devletlerinin Atlanta şehrinde düzenlenecek olan EXPO 2017 Fuarına ve toplu taşıma alanında çalışan kurum ve kuruluşlara Büyükşehir Belediyelerinin, Ulaşım İdareleri Genel Müdürlükleri ve Ulaşım Daire Başkanlıkları yöneticilerinden oluşan bir heyetle katılım sağlanması planlanmakta olup; söz konusu etkinliğe katılmak üzere, ESHOT Genel Müdürlüğü adına Daire Başkanı kadrosunda görev yapan Vahyettin AKYOL’un, transfer, konaklama, ve iaşe bedelleri program çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanmak üzere 09-13 Ekim 2017 tarihlerinde görevli-izinli sayılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Memur Per.Şb.Md.14393)
2. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 11/08/2017 tarihli ve 212559 sayılı yazısıyla talep edilen; Bornova ilçesi, Egemenlik Mahallesi, Aydınlar Caddesini, S.S Geri Kazanımcılar Metal Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinde bulunan işyerlerine bağlayacak olan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 20 m’lik yola isabet eden ve imar uygulaması sonucu zemin terkleri yapılmış olan alanda zemin üstü taşınmazların kamulaştırılmasının, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216183)
3. İzmir ili, Bornova ilçesi, Kemalpaşa ve Gürpınar Mahallelerinde, Kemalpaşa Caddesi'nin güneyinde, Pınarbaşı yerleşim alanı ile 6108/1 Sokak arasında kalan bölgenin, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda çevre kullanımlar da göz önüne alınarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216160)
4. İzmir ili, Torbalı ilçesi, Muratbey Mahallesinde İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kentsel Gelişme Alanı" olarak kullanım kararı getirilen ve alt ölçekli imar planları bulunan bölgenin üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216167)
5. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, Kemalpaşa ilçesi, Halilbeyli Mahallesinde belirlenen Bölgesel Tarım/Hayvancılık İhtisas Alanı'nın, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararı doğrultusunda genişletilmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216165)
6. İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Çınarköy ve Kızılüzüm Mahallerinde yer alan Turizm Tesis Alanları olarak planlı olan bölgenin, Belediye Meclisimizin 12/04/2010 tarihli, 01.241, 01.256 ve 01.570 sayılı Kararları ve İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararı doğrultusunda Tercihli Kullanım Alanları olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216163)
7. İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Yenmiş ve Ansızca Mahallelerinde, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi kuzeyinde yer alan bölgenin, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararı doğrultusunda Lojistik Bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216162)
8. İzmir ili, Menderes ilçesinde, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda; Orta Mahallede Mustafa Kemal Paşa Caddesinin kuzeyinde Kentsel Gelişme Alanı belirlenmesine ve Atatürk Mahallesi ile İnönü Mahallesinde, alt ölçekli imar planları kapsamında yapılaşmış bölgelerin Kentsel Yerleşik Alan olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216164)
9. İzmir ili, Urla ilçesi, Bademler Mahallesinde, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, söz konusu plana yapılan itirazlara ilişkin alınan Meclis Kararları ve bölge özellikleri dikkate alınarak hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216161) 
10. İzmir ili, Bayındır İlçe Merkezinde Bayındır Belediye Başkanlığınca yürütülen alt ölçekli imar planı çalışmaları, bu çalışmalara esas alınan ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ve İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 22/11/2012 tarihli ve 55653 sayılı yazısı ve eki dikkate alınarak hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik taslağının, öncelikle 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında belirlenen kentsel gelişme alanlarında gerekli düzenleme yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216166)
11. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2017 tarihli ve 05.409 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 15/06/2017 – 17/07/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Selçuk ilçesi, Kaşlı Büyük Mevkii, 109 ada, 5 parsel numarası ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın "Tarımsal Sanayi Alanı" kullanımından "Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2014/1865 esasına kayden açılan davada, söz konusu plan değişikliğinin iptaline karar verildiğinden, dava konusu parselin "Sanayi Alanı (Tarımsal Sanayi)" olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214677)
12. İzmir ili, Foça ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi sınırları içinde bulunan 167 ada, 2 parselde "Enerji Üretim Alanı" kurulması amacı ile taşınmaz maliki vekilince Belediyemize sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214664)
13. Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi, Kızılcayer Mevkiinde, 253 ada, 48 parselde (eski 333 parsel) kayıtlı taşınmazın bir kısmında ve kuzey-batısında bulunan tescil harici alanda hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı (Paket Atıksu Arıtma Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214675)
14. Seferihisar ilçesi, Ulamış Mahallesinde, Seferihisar Belediyesinin mülkiyetinde olan 289 ada, 18  parselin (eski 1574 parsel) batısında hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı (Paket Atıksu Arıtma Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214689)
15. Buca Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarihli ve 2017/86 sayılı Kararı ile uygun görülen; Buca ilçesi, 21N Ia paftada Park Alanında, 4.00 m x 3.00 m ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214678)
16. Buca Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarihli ve 2017/83 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31/03/2017 tarihli ve 5836 sayılı Kararı doğrultusunda, Yaylacık Mahallesi, 21N IIa paftada yer alan, 235 ada, 7 parselde bulunan tescilli taşınmazı ve parseli koruyacak şekilde, 235 ada, 7 parselin mevcut imar planında yaya yolu ve yeşil alanda kalan kısmının konut alanına dahil edilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214673)
17. Buca Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarihli ve 2017/104 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kuruçeşme Mahallesi, 21O4D pafta, 41429 ada 1-2-3-4-5-6 no’lu parsellere ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216182)
18. Bornova Belediye Meclisinin 04/07/2017 tarihli ve 226 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karacaoğlan Mahallesi, 23OIIb paftada, 399 no’lu parselin batısındaki yeşil alanın kamuya terkli kuzey kısmında 4.00 m x 3.00 m ebatlarında, bir adet Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214683)
19. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarihli ve 72 sayılı Kararıyla uygun görülen; 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Bahariye Mahallesi, 161 ada, 5 parselde İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/03/2017 tarihli ve 5761 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214687)
20. Çiğli Belediye Meclisinin 07/06/2017 tarihli, 05/38 sayılı Kararı ile uygun görülen; İZSU Genel Müdürlüğünün 02/05/2017 tarihli, 35402 sayılı yazısı  doğrultusunda hazırlanan, 27K IIc paftada, Egekent ve Yakakent Mahallelerindeki 10 m’lik ve 7 m’lik yaya yollarını Büyükçiğli deresi üzerinden birbirine bağlayacak şekilde 7 m’lik yaya yolu ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216177)
21. Çiğli Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarihli ve 05/21 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiğli ilçesi sınırlarında, Anadolu Caddesinden cephe alan ve "Konut Alanı" olarak belirlenmiş olan imar adalarına "TM1" lejantının işlenerek "Ticaret Seçenekli Konut Alanı" kullanımlı imar adalarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216159) 
22. Aliağa Belediye Meclisinin 09/06/2017 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çakmaklı Mahallesi, 59 ada, 1 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile Çakmaklı Mahallesi, 1285 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214660)
23. Aliağa Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarihli, 97 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran Mahallesi, 23M IId paftada, 274 ada, 1 parselin Sanayi Alanı kullanım kararının Blok Nizam 4 kat yapılaşma koşullu Ticaret+Turizm+Konut Alanı (TİCTK), Ayrık Nizam 2 kat Taks:0.30 Kaks:0.60 yapılaşma koşullu Konut Alanı, Genel Otopark Alanı, Park ve yaya yolu olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216174)
24. Tire Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarihli ve 94 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahallesi, 1633 ada, 7 parselde, daha önce Belediye Meclisimizin 10/10/2016 tarihli ve 05.1016 sayılı Kararı ile uygun görülen, 9 m x 4 m ebatlarında iki adet trafo alanını içeren yaklaşık 330 m2'lik alanın, Tire Stadyumunun Projesindeki mimari değişiklikler nedeniyle 9 m x 4 m ebatlarında iki adet trafo alanını içeren yaklaşık 430 m2'lik alanda konumunun yeniden belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214670)
25.  Tire Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 81 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni ve Kurtuluş Mahallelerinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, L19d- 20b-4b paftada, 87, 88, 103, 132 ve 193 adalara yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin,  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214676)
26.  Balçova Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarihli ve 47 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, 147 ada, 38 parselde bulunan B.H.A (Sağlık Tesisi) kullanım kararının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu getirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214666)
27. Narlıdere Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarihli, 2017-40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Limanreis Mahallesi sınırlarında yer alan, Mithatpaşa Caddesine paralel, Kıbrıs Sokak ve Işık Sokak ile Menekşeli Sokak ve Selda Bağcan Sokak arasında olarak tariflenen "Park Alanı"nın üzerinde doğalgaz ihtiyacının karşılanması amacıyla, 4 m x 3 m ebadında "Bölge Regülatörü Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216169)
28. Narlıdere Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli, 2017-20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamtepe Mahallesi sınırlarında, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 145 ve 8140 no’lu adaların (145 ada 111, 124, 198, 327, 328, 335, 336, 340, 341, 342, 343 no’lu parseller ve 8140 ada 1, 2 ve 3 no’lu parsellerin) isabet ettiği konut adasındaki parsellerin isabet ettiği yapılaşma nizamlarının anlaşılabilmesi için, anılan 145 ada 260 ile 198 no’lu parsellerin arasına ada ayrım çizgisi belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216168) 
29. Urla Belediye Meclisinin 07/06/2017 tarihli, 511 sayılı ve 03/07/2017 tarihli, 528 sayılı Kararları ile uygun görülen; Yenice Mahallesi, 296 ada, 3 parselin tamamı ve 296 ada, 28 parselin bir kısmına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216179)
30. Urla Belediye Meclisinin 09/05/2017 tarihli, 492 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaka Mahallesi, 762 ve 201 adalar arasında bulunan 6 metrelik yaya yolunun iptal edilerek BL-2 konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214679)
31. Urla Belediye Meclisinin 07/06/2017 tarihli ve 513 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Plan Notlarının C Açıklamalar ve Ek Koşullar başlığı altındaki 16. Ağaçlık ve Ağaçlandırılacak Alanlar hükmünün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu doğrultusunda değiştirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216175)
32. Urla Belediye Meclisinin 07/06/2017 tarihli, 510 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kuşçular Mahallesi, 235 ada 3, 235 ada 4 parseller ile 235 ada 2 parselin bir kısmının "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216181)
33. Dikili Belediye Meclisinin 09/06/2017 tarihli ve 98 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, Ada Mevkii'nde bulunan, 3. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde ve planda A-2 lejantı ile tanımlı yapı adalarında kalan (Konut/Pansiyon Yapıları) parsellerde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılaşma koşullarının sağlanamadığı gerekçesi ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216178)
34. Dikili Belediye Meclisinin 09/06/2017 tarihli ve 99 sayılı Kararı ile uygun görülen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Yapı olarak belirlenen ve yıkılıp yeniden yapılmak istenen cami yapısının bulunduğu Gazipaşa Mahallesi, 571 ada, 1 parselde yer alan ve imar planında "Cami Alanı" olarak belirlenen imar adasındaki yapı yaklaşma mesafesinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214674) 
35. Çeşme Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarihli ve 2017/10-66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan Mahallesi, 6832 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216173)
36. Çeşme Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarihli, 2017/10-67 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesi, 5575, 5576, 5577 ve 549 ada 68 no’lu parsellere ilişkin 5184 no’lu Sokağın 12 m’lik kısmının 10 m yol olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216176)
37. Kınık ilçesi, Osmaniye Mahallesi, mülkiyeti Belediyemize ait, yürürlükteki imar planında 'BHA Belediye Hizmet Alanı'nda kalan 286 ada, 2 parselde Etüd Proje Daire Başkanlığımızca yapılacak projelendirme çalışmalarına esas olmak üzere "Kitle boyutları ve yükseklikleri, bahçe tesviyeleri, kot alma noktası projesine göre belirlenecektir" plan notunun ilavesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216184)
38. Çiğli Belediye Meclisinin 07/06/2017 tarihli ve 05/40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 13/01/2017 tarihli, 05.99 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanan K.Çiğli Toplu Konut Alanı Balatçık-Esentepe kesimi imar planı plan notunun "Tabii zemin kotu yol kotunun üstünde kalan parsellerde; ön bahçe mesafesi 8.00 m’nin altına düşmemek, 0.00 kotunun altında bina, otopark girişi ve iskan edilmeyen kullanılabilir katlar dışında iskan edilen kullanılabilir katlar oluşturmamak ve ön bahçeyle yan ve arka bahçelerin bağlantısını sağlamak kaydıyla bina ön cephesi tabii zemin orta noktası 0.00 kotu olarak kabul edilir. Ruhsatlı yapılaşmanın başladığı adalarda mevcut ruhsatlı yapılar da dikkate alınarak yapı adasının tamamı etüt edilerek kot belirlenir" şeklinde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan önerinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216172)
III. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Tire Belediye Başkanlığının 07/07/2017 tarihli ve 168 sayılı yazısına konu; Yeğenli Mahallesi, Atatürk (Köy İçi) Sokağın isminin tekrarlı olmasından dolayı "Önder" Sokak olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.194463)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemiz tarafından “9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Etkinlikleri” çerçevesinde bu yıl AIMS (Uluslar arası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) takviminde yer alan “9 Eylül Uluslararası 5’inci İzmir Yarı Maratonu” 10 Eylül 2017 tarihinde saat:08.00’de gerçekleştirilecek olup; söz konusu maratonda dereceye giren sporculara verilmek üzere önerge ekindeki listede belirtilen para ödüllerinin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bütçesinin (864.03.4.2.05) kodlu Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.207370)
2. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZENERJİ A.Ş. (İnsan Kaynakları, Temizlik, Bakım ve Organizasyon Enerji, Yayıncılık, Reklam, Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%0,6328'ine tekabül eden) 158.200,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Muh.Şb.Md.14689)
3. Belediyemizin İZELMAN A.Ş. (İzelman Genel Hizmet Otopark, Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%63,3121269'una tekabül eden) 18.993.650,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İştirakler ve Yerel Hiz.Dai.Bşk. E.207386)
4. Belediyemizin İZENERJİ A.Ş. (İnsan Kaynakları, Temizlik, Bakım ve Organizasyon Enerji, Yayıncılık, Reklam, Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%39,4632'sine tekabül eden) 9.865.800,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu.  (İşletme İştirakler ve Yerel Hiz.Dai.Bşk.E.207392)
5. Konak Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesine ait önerge eki listede belirtilen tertiplerine toplam 1.900.000,00-TL'lik aktarmanın yapılmasına yönelik, Konak Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli ve 152/2017 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.214680)
6. Aliağa Belediyesine ait bazı taşınmazların otoyol, demiryolu projeleri vb. sebeplerle kamulaştırılmaları ve talep edilmeleri karşılığında ilgili kurumlara bedelli olarak devirlerinin yapılacak olması nedeniyle, Aliağa Belediyesinin ilçe sınırları içerisindeki alt yapı ve diğer yatırım, hizmet ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yetersiz gelen bütçe tertiplerine 12.325.997,94-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 07/07/2017 tarihli ve 170 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk. E.207373)
7. İzmir ili, Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 477 ada, 303 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma nedeniyle; İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/367 Esas sayılı dosyası için 1.759,05-TL'nin 07/05/2012 tarihinden ödeme tarihine kadar, birleşen İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/367 Esas sayılı dosyası için 161.289,05-TL'nin 07/05/2012 tarihinden ödeme tarihine kadar ve birleşen İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/262 Esas sayılı dosyası için 610.737,48-TL'nin 22/11/2012 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen faizi ile birlikte ödenmesi yönünde Belediyemiz aleyhine açılan davanın; I. Hukuk Müşavirliğinin “Belediyemiz aleyhine açılan söz konusu davanın dosyasındaki deliller toplanmadan davanın kabulünün Belediyemiz lehine olacağı” şeklindeki görüşüne istinaden kabul edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.214663)
8. Belediyemizce projelendirilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Eski İzmir Caddesi 24,50 metre genişliğindeki imar yolu kapsamında bulunan; İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30644 ada, 37 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 76,54 m2'lik kısmı için toplam 127.974,88-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.214662)
9. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 05/06/2017 tarihli ve 4805 sayılı yazısı ve eki Meclis Kararına konu; Halilbeyli Mahallesinde Hacı Sokağı isminin "Sabit Şahin Sokak" olarak, Çevreyolu Küme Evler isminin "Alija İzetbegovic Caddesi" olarak, yine 85.Yıl Cumhuriyet, Halilbeyli OSB, Yeni, 75.Yıl Cumhuriyet ve Halilbeyli Mahallesinden geçen İzmir Ankara Caddesi isminin "Ankara Caddesi" olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.194464)
10. Balçova Tapu Müdürlüğünün 28/03/2017 tarihli ve E.720113 sayılı yazısı ile Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, 482 ada, 1260 no’lu parselde 335,27 m², 1262 no’lu parselde 17715,22 m², 1263 no’lu parselde 4,89 m² hissenin Belediyemiz adına tapuda tescilli olduğu ancak hisselendirme işleminin hatalı olması nedeni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının 23/06/2015 tarihli ve 1766 (2015/4) sayılı Genelgesi kapsamında mevcut hisse oranının 1604041/4097394 olarak düzeltilmesi gerektiği belirtilerek anılan taşınmazlara ilişkin hisse düzeltmesi işlemine Belediyemizce muvafakat verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.214671)
11. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca katılım sağlanan ve İzmir'in "Doğa Esaslı Projeler”de öncü ve uygulayıcı olarak birincilik ödülü aldığı, Avrupa Birliği tarafından yürütülen HORIZON 2020 (Ufuk 2020) proje süreci "Avrupa Birliği Çerçeve Programı" kapsamında İspanya'nın Valladolid kentinde 6-8 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen başlangıç toplantısı ile başlamış olup; İzmir’in Valladolid, Liverpool şehirleri ile birlikte yenilikçi, öncü ve uygulayıcı olarak yer alacağı söz konusu proje kapsamında şartlı hibe alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonları Raporu. (Etüd ve Projeler Dai.Bşk. E.191041)
12. Bornova Belediyesinin almış olduğu her türlü ücretler ile ilgili gazi ve şehit aileleri ile bunların kurmuş olduğu derneklerden, şehit yakınlarının (Anne, Baba, Eş, Kardeş, Çocuk) ve gazilerin kendileri olmak kaydıyla önergede belirtilen ücret tarifelerinin %10'unun alınmasına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 04/07/2017 tarihli ve 227 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk. E.189002)
13. İZSU Genel Müdürlüğü, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Baraj ve Üst Yapı Şube Müdürlüğü tarafından iletilen, Bostanlı Baraj Gölü ve Koruma Alanlarının kesinleşen sınırları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarihli ve 05.460 sayılı Kararı ile uygun görülen, 15/06/2017 - 17/07/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine, Karşıyaka Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Milli Savunma Bakanlığının 18/06/2013 tarihli ve 2604 sayılı görüşü doğrultusunda söz konusu bölgedeki “Askeri Alan” Kararının kaldırılarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 11/07/2011 tarihli ve 903 sayılı Olur’u ilan edilen “Yamanlar Dağı Tabiat Parkı”nın işlenmesinin uygun olduğuna” şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.194461)
14. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarihli ve 05.356 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 26/05/2017-28/06/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Ataşehir Mahallesi, mülkiyeti S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine ait 6040 parselin, bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı (BHA)" ve "Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; söz konusu 6040 parsel maliki S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174764)
15. İzmir ili, Bornova ilçesi, Çamdibi Mahallesi, 24 O paftada yer alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Eğitim Tesisi Alanında kalan 9020 ada, 1 ve 2 parsellerin "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ve plan açıklama raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216171)
16.  “İzmir İli Konak Tramvayları Yapım İşi” kapsamında Konak Tramvay güzergâhının Konak Pier - Halkapınar arasında kalan kısmına yönelik, 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214682)
17. İzmir ili, Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 10184 ada, 1 parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda "Pazar Alanı" kullanım kararının "Mevcut Konut Alanı Yüksek Yoğunluklu (301-600 kişi/ha)" ve "Park ve Yeşil Alan" kullanım kararlarına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.181145)
18. İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Parklar ve Dinlenme Alanları" ve “Tali İş Merkezleri (2. ve 3. Derece Merkezler)" olarak belirlenen 82 ve 810 parsellere ilişkin parsel maliklerince anılan kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 22/05/2017 tarihli ve 156514 sayılı yazısında belirtilen hususların plan notu olarak eklenmesi şartıyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.10083)
19. İzmir ili, Torbalı ilçesi, Taşkesik Mahallesi, Köklük Mevkii, 453 parselin ''A+LPG ve Servis Tesis Alanı'' belirlenmesine yönelik Torbalı Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarihli 4/40 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Mahkeme Kararı doğrultusunda iptaline ilişkin Torbalı Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarihli ve 96 sayılı Kararının; İzmir 2. İdare Mahkemesinin 20/12/2016 tarihli ve E:2014/118, K:2016/1602 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.207381)
20. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2017 tarihli ve 05.531 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir İli Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi kapsamında Konak Tramvay güzergahı boyunca tramvay hattının enerji ihtiyacını karşılamak üzere; Konak ilçesi, 22L-IIb paftada park alanında 8.00 m x 17.00 m ebatlarında trafo alanı belirlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine askı süresi içinde çevre sakinleri adına Bahadır AKBAŞ tarafından iletilen itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214686)
21. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, 19L1b ve 19L2A paftada yer alan "Belediye Hizmet Alanı (İdari Tesis - Hayvan Bakım Merkezi/İ.B.Ş.B Hizmet Tesisleri Alanı ve İ.B.Ş.B Hizmet Tesisleri Gelişme Alanı)"nın kullanım kararı, yapılaşma koşulları ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.181144)
22. İzmir 6. İdare Mahkemesinin 21/02/2017 tarihli ve 2015/240 Esas, 2017/218 Karar doğrultusunda, Buca Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 2017/72 sayılı Kararı ile uygun görülen; Buca ilçesi, 53000 ada, 12 parselde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 20.00 metre olan yan bahçe mesafesinin 5.00 metreye indirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; Mahkeme Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214669)
23. “İzmir İli Konak Tramvayları Yapım İşi” kapsamında Konak Tramvay güzergâhının Konak Pier - Halkapınar arasında kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214685)
24. UKOME Genel Kurulunun 2017/445 sayılı Kararı doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Çiğli ilçesi, "Anadolu Caddesi, Maltepe Kavşağı Karayolu Alt Geçidi" yapılması amacıyla hazırlanan düzenleme projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.181147)
25. Torbalı Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 53172231/5/74 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesi, 180 ada 4 parsel numaralı taşınmazın, 1/1000 ölçekli Ayrancılar Uygulama İmar Planında, içinden geçen drenaj kanalının mülkiyet sınırı dışına deplase edilerek imar adasının büyütülmesi ile "Bitişik Nizam 3 Kat" yapılaşma koşullu "Konut Alanı" kullanım kararının, "Bitişik Nizam 6 Kat" yapılaşma koşulunda "Ticaret+Konut Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214668)
26. Torbalı Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarihli ve 05.1249 sayılı Kararı ile onaylanan Pancar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi 1/1000 ölçekli İlavesi Uygulama İmar Planı önerisinin; yeşil alanların bütünleştirilmesi ve otopark alanı ayrılmasına ilişkin yeniden düzenleme yapılarak değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.181134)
27. Aliağa Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarihli ve 78 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çaltılıdere Mahallesi, Çanakkale karayolunun kuzey kesiminde bulunan alanları kapsayan bölgede onaylı Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kararları doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174751)
28. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelki Mahallesinde Ayrık Nizam 5 kat, (M) koşullu konut alanına isabet eden 508 ada, 1 parselin Ayrık Nizam 5 Kat, (TM1) koşullu konut alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.194462)  
29. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları'' kullanım kararında kalan mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait Çatalkaya Mahallesi, 419 ada 1 no’lu parselin Çok Amaçlı Spor Salonu yapılabilmesine yönelik, Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214667)
V. DİLEK VE TEMENNİLER.
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
   
 
 
                                                                        Aziz KOCAOĞLU
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..